Kai­mas

Plungėje „Vi­čiū­nai“ sta­tys nau­ją trijų aukštų pa­sta­tą (15)

Plun­gė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, esan­tis „Vi­čiū­nų“ gru­pės įmo­nių kom­plek­sas dar la­biau plė­sis – UAB „Bal­tic...

Desperatiškas Alytaus paštininkų laiškas: pasidžiaukime atleistais darbuotojais ir sujungtais rajonais (114)

– Kodėl prenumeruojamus spaudos leidinius gauname tik apie vidurdienį, o kartais tik kitą dieną? Kada pasikeis situacija? Kai kuriomis šių metų...

Lietuvos totorių mekoje išsisklaido mitai apie islamą (14)

Sun­ku pa­ti­kė­ti, bet Rai­žiuo­se per die­ną kar­tais ap­si­lan­ko net po ke­tu­rias tu­ris­tų gru­pes. Kuo trau­kia šis...

Senovinės šermenų tradicijos: šarvojimas, kiaulės pjovimas ir rožančius (19)

Kos­mo­po­li­tiš­ka­me ta­pu­sia­me lie­tu­vių gy­ve­ni­me jau ir mir­tis tu­ri var­to­to­jiš­ką pa­vi­da­lą. Net kuk­lių...

3 tūkst. Lt Tailande uždirbantis alytiškis: galiu normaliai išgyventi (24)

38-erių aly­tiš­kis Vil­man­tas Ki­lins­kas yra re­tas sve­čias pas tė­vus nuo pat vi­du­ri­nės mo­kyk­los bai­gi­mo. Jau­nas vy­ras...