skie­pai

Mi­tai ir fak­tai apie vak­ci­na­vi­mą interviu su infektologu Ambrozaičiu (5)

Su­au­gu­sių pa­cien­tų vak­ci­na­vi­mas Lie­tu­vo­je yra vie­nas ma­žiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Gy­dy­to­jas...

Ką gali ir ko negali antibiotikai (20)

Klys­ta­te, jei­gu ma­no­te, jog ger­da­mi an­ti­bio­ti­kus už­bėg­si­te bū­si­moms komp­li­ka­ci­joms už akių ar­ba...

|Populiariausi straipsniai ir video