trans­por­to prie­mo­nė

Desperatiškas Alytaus paštininkų laiškas: pasidžiaukime atleistais darbuotojais ir sujungtais rajonais (114)

– Kodėl prenumeruojamus spaudos leidinius gauname tik apie vidurdienį, o kartais tik kitą dieną? Kada pasikeis situacija? Kai kuriomis šių metų...

Gyventojai kyla prieš šonaslydininkus – kiek dar bus niokojama gatvė? (59)

Rau­don­kal­nio gat­vė­je jau ne pir­mą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rios au­to­mo­bi­lių spor­to var­žy­bos, ta­čiau...

Želiantis pėsčiųjų ir dviračių takas piktina juo keliaujančiuosius (11)

Jo­ni­nių iš­va­ka­rė­se į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ku nuo...

Keturios problemos, kurias turi išspręsti autonomiškų automobilių kūrėjai (4)

Jau grei­tai au­to­mo­bi­liai be vai­ruo­to­jų su­kio­sis mie­stuo­se, lauk­da­mi, kol ga­lės mus pa­vė­žė­ti. Juo­se nebus vairo ar...

Naujieji metai atneša naujus mokesčių ir įstatymų pakeitimus (100)

2015-ie­ji at­neš ne­ma­žai tei­gia­mų po­ky­čių ša­lies gy­ven­to­jams. Per kri­zę pra­dė­tas tau­py­mo va­jus dau­ge­ly­je...