Audrys Antanaitis

46 straipsnių

Audrys Antanaitis – žurnalistas, literatūrologas, kalbininkas. Jis dirbo „Žinių radijuje“, kur vedė laidas.

Audrys Antanaitis, žurnalistas

Prieš kurį laiką Valstybinės kalbos inspekcija išreiškė susirūpinimą, kad pabėgėliai ukrainiečiai Lietuvoje yra prastai mokomi lietuvių kalbos ir kad po metų, kai baigsis pereinamasis laikotarpis, Inspekcija turės pradėti tikrinti jų lietuvių kalbos žinias. Kaip ir numato įstatymas. Inspekcija atlik...

Audrys Antanaitis, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) pirmininkas

Labai nudžiugau perskaitęs Jūsų tekstą „Apie Kalbos komisiją, „narkomaniją“ ir politiką“. Supratau, kad Seime atsirado nuoširdi lietuvių kalbos draugė, kuri padarys viską, kad valstybinė kalba Lietuvoje klestėtų. Tokių žmonių mums tikrai labai reikia, nes darbų daug, o darbininkų maža. Pjūtis didelė...

Rosita Rastauskienė, VLKK

„Szendieną žemaitis ar augsztaitis, dzukas ar kapsas, zanavykas ar guogas, – visi susipranta ėsą lietuviais, visi vienokiai siekiasi raszyti, iszsižadėdami savo tarmiškų kałbos ypatybių. Tokiu budu palengvėl iszsidirbo ir iszsigvaldė viena lietuviszka raszliaviszka kałba, kurią dabar ir ...