12
Kitas

Istorijos testo atsakymai

Egzamino užduotyje bus klausimų iš Lietuvos ir pasaulio istorijos Viduriniaisiais, Naujaisiais amžiais ir iš Naujausiosios istorijos.

40 proc. užduočių skirtos patikrinti mokinių žinias, supratimą ir žinių taikymą, 20 proc. užduočių skirtos patikrinti aukštesnius mokinių mąstymo gebėjimus.

Laukiant valstybinio istorijos egzamino, TAMO grupei priklausanti elektroninių mokymo priemonių kūrėja „E. mokykla“, sukūrusi virtualią mokymosi sistemą „Egzaminatorius.lt“, kuri padeda vyresnių klasių mokiniams ruoštis lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir biologijos brandos egzaminams, kviečia priimti iššūkį ir pasitikrinti, ar teisingai atsakytumėte į klausimus, parengtus pagal brandos egzaminų programas.

Istorijos egzamino testas

1 užduotis

Kur galėjo būti išsakyti šie, šaltinyje cituojami, žodžiai?
Nekaltinkite dėl mano mirties nieko. Žinojau, kad anksčiau ar vėliau turėsiu tai padaryti. Aš nekenčiu socialistinės santvarkos. Aš nesu niekam naudingas. Kam man daugiau gyventi? Kad ši santvarka mane užmuštų? Geriau aš pats save… Čia niekad nebus laisvės. Net šitą žodį „laisvė“ uždraudė.

a) Mindaugo Tomonio, proteste prieš okupacinį režimą

b) Romo Kalantos laiške prieš susideginimą Kaune

c) Pareiškime, kuriuo protestuojama prieš Molotovo–Ribentropo paktą

d) Viešame proteste, smerkiant SSRS invaziją į Afganistaną

2 užduotis

Viena iš Jogailos privilegijų skirta bajorams. Kokioms dar Lietuvos socialinėms grupėms jis suteikė privilegijų?

a) Dvasininkams ir baudžiauninkams

b) Miestiečiams ir dvasininkams

c) Valstiečiams ir dvasininkams

d) Valstiečiams ir miestiečiams

3 užduotis

Kuris iš šių įvykių įvyko LDK valdant Aleksandrui?

a) Išplėstos Ponų tarybos galios

b) Lietuva priėmė krikštą

c) Priimtas I LDK Statutas

d) Vilnius gavo savivaldos teises

4 užduotis

Ką reiškia metafora „Erazmas padėjo kiaušinį, o Liuteris jį išperėjo“?

a) Humanizmas davė pradžią renesansui

b) Renesansas davė pradžią reformacijai

c) Renesansą skatino Naujojo Testamento studijos

d) Renesansui didžiausią įtaką turėjo M. Liuterio idėjos

5 užduotis

„Vokiečių žemių imperatoriaus Karolio V ir į protestantizmą perėjusių kunigaikščių sutartis, pasirašyta 1555 m., pagal kurią žemių valdovams buvo suteikta teisė laisvai rinktis tikėjimą, o visoje imperijoje įsigalėjo principas „Kieno valdžia, to ir religija“.“ Koks istorinis įvykis aprašytas šioje ištraukoje?

a) Augsburgo sutarties pasirašymas

b) 95 tezių paskelbimas

c) Karolio V Vormso edikto paskelbimas

d) Šv. Baltramiejaus nakties įvykiai Prancūzijoje

6 užduotis

Su kuria Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostata dera dar romėnų teisės išrastas principas „nėra atpildo be įstatymo“?

a) Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka

b) Bausmė gali būti skiriama ar taikoma tik remiantis įstatymu

c) Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs

d) Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai

7 užduotis

Įvardyk tekste minimą valdovą. Atsakymą paaiškink remdamasis teksto turiniu. Iš Alberto Vijūko-Kojalavičiaus Lietuvos istorijos: „Su didele pagarba priėmė pasiuntinius Inocentas IV, o vainiką pasiuntė per Heidenreichą <...>; šis su Rygos arkivyskupu <...> pagal įprastas apeigas vainikavo naująjį karalių, su šešiais šimtais didžiūnų apiplovę jį šventojo šaltinio vandeniu.“

a) Mindaugas. Minimas karaliaus vainikavimas

b) Gediminas. Popiežius siuntė pasiuntinius jo pakrikštyti

c) Vytautas. Minimas karaliaus vainiko pasiuntimas

d) Kęstutis. Jis galvojo apie krikštą, todėl popiežius jam pasiuntė karūną

8 užduotis

Nurodyk įvykį, po kurio buvo galutinai suformuota antihitlerinė koalicija.

a) Antrojo fronto atidarymas

b) Atlanto chartijos pasirašymas

c) JAV įstojimas į karą Europoje

d) Jungtinių Tautų deklaracijos pasirašymas

9 užduotis

Kuri pogrindinė lietuvių organizacija turėjo tiesioginę įtaką Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Lietuvoje kilusiam partizaniniam karui?

a) Lietuvių frontas

b) Lietuvos laisvės armija

c) Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

d) Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas

10 užduotis

Kaip ATR valdovas vertino 1791 m. gegužės 3 d. konstituciją ir kodėl?

a) Vertino palankiai, nes jam atiteko visa valdžia

b) Vertino palankiai, nes nustatyta sosto paveldėjimo tvarka

c) Vertino nepalankiai, nes miestiečiai negalėjo dalyvauti valdovo rinkimuose

d) Vertino nepalankiai, nes buvo sumažintos jo valdymo galios

Atsakymai – kitame puslapyje

Pernai istorijos valstybinį brandos egzaminą laikė 9279 kandidatai. Egzaminą išlaikė 95,27 proc. kandidatų (užpernai – 98,11 proc.). 100 balų įvertinimą pernai gavo 0,75 proc. kandidatų (užpernai – 0,56 proc.). Jų įvertinimai mokykloje pirmajame pusmetyje buvo 8–10 balų.

Pernai egzaminą laikę abiturientai teigė, kad užduotys buvo labai lengvos. „Likau maloniai nudžiugintas, kad šis egzaminas nebuvo labai sunkus“, – po egzamino prieš metus DELFI kalbėjo abiturientas Linas.

Abiturientai pasakojo, kad egzamine nebuvo sunkių ir nematytų klausimų. „Egzamine vyravo didieji atradimai, Antrasis pasaulinis karas, Konstitucija, tarpukario situacija Lietuvoje“, – vardijo dvyliktokas Dominykas.

DELFI kviečia pamatyti, kaip prieš metus atrodė valstybinis istorijos egzaminas (egzamine iš viso buvo 53 klausimai, pateikiame dalį jų):

Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją valstybinius mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus nustato:

a) Finansų ministerija;

b) Respublikos Prezidentas;

c) Seimas;

d) Vyriausybė;

Pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos konstituciją ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą koordinuoja:

a) Respublikos Prezidentas;

b) Savivaldybių tarybos;

c) Seimas;

d) Vyriausybė.

Vilniaus universitetas buvo uždarytas po:

a) 1772 m. ATR padalijimo;

b) 1794 m. sukilimo;

c) 1830-1831 m. sukilimo;

d) 1863-1864 m. sukilimo.

Kuri politinė doktrina ypač pabrėžė nusistovėjusios tvarkos ir stabilumo išsaugojimą bei puoselėjimą?

a) Fašizmas;

b) Konservatizmas;

c) Liberalizmas;

d) Socializmas.

Sovietų Rusijoje Vladimiro Lenino valdymo metais:

a) kilo pilietinis karas;

b) priimtas I penkmečio planas;

c) pradėta žemės ūkio kolektyvizacija;

d) Sustabdytas NEP'o įgyvendinimas.

Kuri valstybė yra Europos Sąjungos narė?

a) Islandija;

b) Kroatija;

c) Norvegija;

d) Serbija.

Kas buvo pirmasis „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ vyriausiasis redaktorius?

s) Nijolė Sadūnaitė;

b) Vincentas Sladkevičius;

c) Sigitas Tamkevičius;

d) Antanas Terleckas.

JAV prezidentas Vudro Vilsonas pokarinei Europai nesiūlė:

a) įgyvendinti demokratinį valdymą;

b) sukurti kolektyvinio saugumo sistemą;

c) slopinti revoliucinius judėjimus;

d) užtikrinti tautų apsisprendimo laisvę.

Kuris politikas apibūdintas šioje ištraukoje?

Jis buvo puikus diplomatas, suprantantis, jog pati [jo šalies] geografinė padėtis reikalauja labai lanksčios politikos kaimynų atžvilgiu. Tikruosius savo užsienio politikos interesus jis mokėjo meistriškai pridengti, o sąmoningai siekiamą tikslą įsivaizduoti kaip natūralią įvykių eigą. Savo požiūrį, siekiant pagrindinio šalies tikslo, jis išreiškė tokiais žodžiais: „Ne kalbomis ar balsų dauguma yra sprendžiami didieji šio laiko uždaviniai, bet geležimi ir krauju.“

a) Otas Fon Bismarkas;

b) Napoleonas Bonapartas;

c) Adolfas Hitleris;

d) Benitas Musolinis.

Visos egzamino užduotys:

Egzaminų sesija jau beveik baigėsi

Brandos egzaminų sesija prasidėjo dar balandį, anglų kalbos kalbėjimo dalimi. Paskutinis sesijos egzaminas – geografijos, jis vyks birželio 20-ąją.

Studijuoti pasirengę abiturientai privalo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos bei matematikos brandos egzaminus. Šįmet, stojant į kolegijas ir universitetus, bus atsižvelgta ne tik į egzaminų rezultatus, bet ir į metinių pažymių vidurkį.

Siekiant studijuoti universitete, privalomųjų egzaminų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 40. Siekiant studijuoti kolegijoje, trijų privalomų egzaminų rezultatų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 25.

Išimtis taikoma stojantiems į menų studijas. Pasirinkusiems šias studijas bus skaičiuojamas tik dviejų egzaminų vidurkis – lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbos.

Stojant į aukštąsias mokyklas bus atsižvelgiama ir į mokomųjų metinių įvertinimų vidurkį.

Stoti į universitetus galės tik tie, kurių penkių mokomųjų dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis nei 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6.

Vidurkis bus skaičiuojamas pasirenkant penkis geriausius įvertinimus iš galimų aštuonių: lietuvių kalbos ir literatūros; gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų arba vokiečių); užsienio kalbos; matematikos; istorijos arba geografijos, arba integruoto istorijos ir geografijos kurso; biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba integruoto gamtos mokslų kurso; meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko, arba integruoto menų ir technologijų kurso, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalyko; bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalyko.

Reikalavimai bus taikomi tik stojant į valstybės finansuojamas vietas, ketinantiems studijuoti už savo lėšas, pakaks būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą.

2019 m. minimalūs rodikliai stojant į aukštąsias mokyklas galioja 2019 m. abiturientams. Ankstesnių metų abiturientams galioja atitinkamų metų priėmimo į aukštąsias mokyklas rodikliai.

12
Kitas

Istorijos testo atsakymai

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją
Susiję straipsniai
Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės