Valstybės saugumo departamento (VSD) veiklą tyrusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) išvadose - VSD darbo trūkumų gausa, šios specialiosios tarnybos veiklą reglamentuojančių įstatymų spragų, departamento vadovybės klaidos bei galimi piktnaudžiavimai.
Baltarusijoje žuvęs VSD pareigūnas V.Pociūnas
Kaip jau skelbta, NSGK už nustatytus VSD veiklos trūkumus atsakingais yra įvardijęs VSD vadovybę ir asmeniškai VSD vadovą Arvydą Pocių. Komiteto nuomone, A.Pocius "nėra pajėgus tinkamai organizuoti VSD darbą ir jam vadovauti".

Už šias išvadas balsavo 7 NSGK nariai (komiteto pirmininkas Algimantas Matulevičius, parlamentarai Algis Kašėta, Rasa Juknevičienė, Romualda Kšanienė, Rimantas Bašys, Saulius Pečeliūnas, Rimantas Smetona) nariai, susilaikė - 3 (Alvydas Sadeckas, Vytautas Bogušis, Milda Petrauskienė), tyrime nedalyvavęs, tačiau į išvadų baigiamąjį svarstymą atvykęs NSGK narys krašto apsaugos ministras J.Olekas nebalsavo.

Valstybės saugumo departamentas
© DELFI

Naktį iš penktadienio į šeštadienį priimtose 22 puslapių apimties NSGK išvadose, be kita ko, pažymimos tyrimui nepalankios aplinkybės, "kurios susidarė dėl VSD vadovybės, pirmiausia - generalinio direktoriaus Arvydo Pociaus, nepakankamo bendradarbiavimo su tyrimą vykdančiu komitetu".

"Atsisakymas pateikti apibendrinto pobūdžio analitines pažymas ir kitą informaciją, departamento vadovo vieši pareiškimai, nevengiant dviprasmiškų užuominų Seimo narių atžvilgiu, komitetui liudijusių pareigūnų nušalinimas, dar labiau sustiprinant departamente tvyrančią tarpusavio nepasitikėjimo ir įtarumo atmosferą, vertintini kaip akivaizdus trukdymas Seimui vykdyti savo konstitucinę parlamentinės priežiūros funkciją. Tai gali būti vertinama kaip siekis nuslėpti VSD vadovybei ir kai kuriems kitiems aukštiems valstybės pareigūnams nepalankią informaciją", - rašoma NSGK išvadų baigiamojoje išvadų dalyje.

A.Pociaus veiksmuose - grėsmė nacionaliniam saugumui

Valstybės saugumo departamentas
© DELFI

Išvadose pažymima, kad tyrimo metu komitetas buvo informuotas apie verslo bendrovės, galimai susijusios su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, siekius daryti įtaką tyrimo eigai, "bandant kompromituoti ir atskirus komiteto narius, ir patį procesą per žiniasklaidą, ypač per du dienraščius ir vieną komercinę televiziją".

"Analitinę pažymą apie tai, komiteto turimomis žiniomis, yra gavusi ir VSD vadovybė. Pažymą parengę vienos iš valdybos pareigūnai teigė, kad jų surinkta informacija yra svarbi nacionalinio saugumo požiūriu , todėl su ja būtina supažindinti šalies aukščiausius pareigūnus ir tyrimą atliekantį komitetą. Komitetas neturi duomenų, ar VSD generalinis direktorius pateikė šią informaciją prezidentui, Seimo pirmininkui, ministrui pirmininkui", - rašoma išvadose.

VSD vadovas A.Pocius, kaip teigiama, neneigė tokią pažymą gavęs, tačiau atsisakė pateikti komitetui.

"Stebėdamas ir vertindamas tyrimo metu vykusius įvykius, kai kurių žiniasklaidos priemonių laikyseną, dirbtinai keltą ir patirtą spaudimą, komitetas mano, kad komitetui liudijusių pareigūnų pateikta informacija apie siekius įtakoti tyrimą pasitvirtino. A.Pociaus atsisakymas pateikti svarbią analitinę pažymą apie bandymus įtakoti parlamentinį tyrimą suteikė pagrindo manyti, kad pats VSD generalinis direktorius gali būti susijęs su šiais procesais ir tai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui", - teigiama išvadose.

Prielaidos korupciniams ryšiams

NSGK pažymi turintis duomenų, kurie leidžia teigti, jog VSD įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, yra sukaupęs įvairaus pobūdžio informacijos apie galimas korupcijos apraiškas valstybės tarnyboje, tarp jų ir aukštų valstybės pareigūnų, kuri, komiteto nuomone, turėtų būti išanalizuota ir negali likti be tinkamo teisinio įvertinimo.

"Komitetas mano, jog VSD neužtikrina pareigūnų asmeninių ryšių su politinėmis, verslo ar interesų grupėmis skaidrumo, o tai gali sukurti prielaidas atsirasti pagrindui galimai savanaudiškiems, su valstybės ir tarnybos interesais nesusijusiems tikslams", - rašoma baigiamojoje NSGK išvadų dalyje.

Dėstomojoje išvadų dalyje teigiama, jog VSD pateiktose komitetui pažymose apie atskleistus galimus įstatymų pažeidimus neminimas nei vienas aukšto rango valstybės pareigūnas.

Tačiau čia pat pažymima, jog iš komitetui liudijusių asmenų gauta ir kitokios informacijos: "Kai kurie komitetui liudiję asmenys teigė žinantys apie galimus tam tikrų aukštų pareigūnų korupcinius ryšius bei tokių ryšių galimą panaudojimą užsienio šalių specialiųjų tarnybų įtakai politiniams ir ekonominiams procesams Lietuvos Respublikoje".

Iš per liudininkų apklausas gautos informacijos NSGK daro prielaidą, kad vienos ar kitos interesų grupės gali daryti įtaką kai kurių VSD pareigūnų veiksmams.

VSD pareigūnas V.Pociūnas
VSD nuotr.

Čia pat minimi ir liudijimai apie buvusio Užsienio reikalų ministerijos (URM) sekretoriaus, dabartinio premjero patarėjo Albino Januškos abejotinus itin glaudžius bei kompetencijos ribas viršijusius ryšius su viena verslo bendrove (išvadose ji nenurodoma, tačiau anksčiau žiniasklaidoje minėta "Dujotekana" - DELFI).

"Pagal kai kurių asmenų liudijimus informacija apie tokius ryšius buvo VSD parengtoje medžiagoje, VSD generalinis direktorius A.Pocius šią medžiagą pateikti komitetui atsisakė", - rašoma išvadose, kuriose chronologiškai išvardijamos ir jau žiniasklaidoje skelbtos peripetijos apie prieštaringai vertintą VSD vadovo atsisakymą pateikti NSGK prašomas pažymas.

Čia pat nurodoma ir tai, jog pats A.Januška paneigė buvus bet kokius neskaidrius jo ryšius ar veiksmus. Tai neigė ir buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, VSD vadovas A.Pocius bei VSD direktoriaus pavaduotojas Dainius Dabašinskas. Pastarieji A.Janušką charakterizavo kaip gabų, profesionalų valstybininką.

VSD informacija - ribota ir pavėluota?

Valstybės saugumo departamentas (VSD) - karikatūra
© DELFI

NSGK nurodo, jog VSD bendradarbiavimas su Vyriausybe sprendžiant valstybės saugumo užtikrinimo klausimus pagerėjo. Tačiau komitetas čia pat teigia negavęs svarių argumentų, ar informacija, kurią būtina žinoti prezidentui, Vyriausybei ir Seimui, yra pateikiama pakankamai išsami, objektyvi ar savalaikė.

Išvadose minimas VSD pasyvus vaidmuo 2006 metų birželį Seimui svarstant Geležinkelių transporto kodekso pataisas dėl krovinių pervežimo Lietuvos geležinkeliais liberalizavimo.

"Tam tikros verslo struktūros darė rimtą spaudimą per Susisiekimo ministeriją Seimui, kad būtų galima privatiems vežėjams perimti krovinių vežimą Kaliningrado kryptimi. Jeigu būtų taip atsitikę, būtų padarytas didelis nuostolis Klaipėdos uostui, Lietuvos geležinkeliams ir taptų kebliau kontroliuoti karinį tranzitą. Šioje situacijoje VSD neatliko savo tiesioginės funkcijos - laiku informuoti valstybės institucijas (šiuo atveju - Seimą) apie galimas neigimas pasekmes šalies nacionaliniam saugumui", - teigiama išvadose.

Abejonės dėl D.Jurgelevičiaus skyrimo teisėtumo

Darius Jurgelevičius
© "Ekstra"

Komitetui kelia abejones buvusio URM sekretoriaus Dariaus Jurgelevičiaus perkėlimo į VSD generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas teisėtumas ir tikslai, kai to nenumatė tuo metu galiojantys įstatymai.

Komitetui taip pat abejotinas atrodo ir D.Jurgelevičiui mokamo priedo už diplomatinį rangą klausimas.

"Komitetas mano, kad turi būti atsisakyta kitų valstybės institucijų teisės deleguoti savo atstovus į VSD ir kitas specialiąsias tarnybas.

V.Pociūnas perkeltas į Gardiną galimai siekiant jį nušalinti nuo svarbių tyrimų

Algimantas Matulevičius
© DELFI

"Komitetas daro prielaidą, kad V.Pociūnas galėjo būti perkeltas į diplomatinę tarnybą dėl jo vadovaujamos valdybos atliktų, bet galimai VSD vadovybei neįtikusių tyrimų energetikos ir transporto srityje", - rašoma išvadose. Čia pat nurodoma, jog V.Pociūno išsiuntimas galėjo būti susijęs su jo valdybos atliktu "2K" projektu.

NSGK teigia, jog V.Pociūno vadovavimas vienai iš VSD valdybų buvo vertinamas prieštaringai, kai kurie pareigūnai liudijo kad jų darbas V.Pociūno buvo vertinamas tendencingai neigiamai.

Tačiau būta ir liudijimų, jog įtampų minėtoj valdyboje priežastimi galėjo būti ir tai, jog V.Pociūno nepalaikė VSD vadovai.

Šiuo atveju vėl minimas VSD generalinio direktoriaus pavaduotojas D.Jurgelevičius, kuris, kaip teigiama išvadose, buvo šiuo požiūriu "ypatingai pasyvus" ir būtent jam bei A.Pociui tenkanti didžiausia atsakomybė dėl nesklandumų, kilusių V.Pociūno vadovautoje valdyboje.

Informacija nuteka

VSD klausosi telefoninių pokalbių - karikatūra
© DELFI

NSGK išvadose pažymima, kad VSD privalo efektyviai spręsti neteisėto tarnybinės informacijos atskleidimo problemą ir nurodo, jog slaptos informacijos nutekėjimo atvejų būta ne vieno ir ne tik prieš komiteto pradėtą tyrimą, bet ir šio tyrimo metu.

Išvadų dėstomojoje dalyje be kita ko minimi konservatorių vadovo Andriaus Kubiliaus ir NSGK komiteto narės Rasos Juknevičienės liudijimai apie pokalbius su A.Pociumi bei VSD pareigūnu Audriumi Penkausku, įvykusius netrukus po saugumo karininko V.Pociūno žūties Breste.

Konservatoriai liudijo, kad jiems buvo atskleistos tam tikros V.Pociūno žūties aplinkybės, kurias vėliau pranešė vienas šalies dienraštis.

"Komiteto turimais duomenimis, prieš pasirodant straipsniui su to paties dienraščio žurnaliste nuo 20 val. iki beveik 2 val. VSD patalpose bendravo departamento generalinis direktorius A.Pocius ir jis šio fakto nepaneigė, tačiau atsisakė komitetui pateikti VSD pastato lankytojų žurnalo duomenis. Be to, VSD generalinis direktorius neigė kalbėjęs su A.Penkausku apie V.Pociūno žūties versijas ir aplinkybes, nors A.Penkauskas liudijo, jog būtent po pokalbio su A.Pociumi ir jo pavaduotoju D.Dabašinsku jis buvo įpareigotas aplankyti politikus, keliančius daugiausia klausimų dėl V.Pociūno žūties ir jo išsiuntimo į Gardiną aplinkybių", - rašoma išvadose.

DELFI primena, jog dienraštis "Lietuvos rytas" anksčiau yra paskelbęs neoficialias V.Pociūno žūties "nelemtas aplinkybes", esą pareigūnas iškrito pro viešbučio Breste langą būdamas neblaivus ir norėdamas atlikti gamtinius reikalus.

Politikuoja ir VSD vadovas, ir pareigūnai

VSD vadovo A.Pociaus vieši pareiškimai (atviri laiškai šalies vadovams, atsisakymas teikti informaciją ir kt. - DELFI) nėra suderinami su statutinėmis pareigomis, teigiama išvadose: "VSD politizavimas sudaro prielaidas diskredituoti tarnybą, paverčiant ją atskirų politinių jėgų manipuliacijos įrankiu. Komitetas konstatuoja, kad būtina tobulinti teisinį reglamentavimą, siekiant išvengti tokios situacijos atsiradimo".

"Komitetas turi pagrindo manyti, kad viešo laiško išplatinimas buvo sąmoningas VSD generalinio direktoriaus A.Pociaus nekorektiškas politinis žingsnis, iššaukęs susipriešinimą su NSGK, o gal ir su visu Seimu", - teigiama NSGK išvadose.

Išvadų dalyje apie VSD pareigūnų politizavimą minimas ir nušalinto nuo pareigų VSD kontržvalgybos vadovo Vytauto Damulio skambutis Seimo nariui konservatoriui Jurgiui Razmai Seime tvirtinant Viktoro Muntiano kandidatūrą į parlamento vadovo postą.

Moralinis klimatas - pašlijęs

Albinas Januška
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

NSGK išvadose įvardijama, jog VSD dirba daug "aukštos kvalifikacijos, profesionaliai pasirengusių, patriotiškai nusiteikusių, ištikimų Lietuvos valstybei duotai priesaikai VSD pareigūnų ir darbuotojų".

Tačiau struktūrinės pertvarkos VSD pernelyg užsitęsusios, tarp departamento vadovybės nėra aiškių atsakomybės ribų už priimamus sprendimus. Kolektyve tvyro psichologinė įtampa.

Neigiamos įtakos moraliniam klimatui turi įtakos ir A.Pociaus priklausymas KGB rezervui, D.Dabašinsko veiksmai įsigyjant butą Turniškėse, vieši neetiški D.Jurgelevičiaus pasisakymai apie žuvusį VSD pareigūną V.Pociūną, V.Damulio tarnybinio mobilaus telefono paskelbimas internetiniame portale reklamuojant savo kaimo turizmo sodybą.

Dėl minėtų NSGK išvadų dar turės apsispręsti Seimas.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

I. Makaraitytė. Traumuotiems lietuviams iš „priklausomos Lietuvos“ reikia Holokausto su gėlytėmis (52)

Jos motina meldėsi, kol laukėsi jos, kad ji gimtų žydrom akim ir šviesiais plaukais. Kad jei vėl...

Muziejų Lietuvai dovanojantis V. Butkus: puikuotis prabanga ir mokėti darbuotojams minimumą yra neetiška Iš konferencijos „Lūžio taškas 2017” (17)

Jis nesipuikuoja savo turtais, nesišvaisto pinigais, nesivaiko visuomenės dėmesio. Tačiau...

Orai: prasideda rudeninė pasaka (1)

Savaitgalio orai bus puikūs – pagaliau nelis, vyraus saulėti orai.

Pavyko apžiūrėti iš arti: būstas Vilniuje, kuris tekainuoja 42 eurus per mėnesį (60)

Socialiniai būstai ir jame gyvenantys asmenys – daug diskusijų ir dažnai neigiamų atsiliepimų...

G. Landsbergis: vieninteliai, kurie laimi šioje byloje, yra populistai (263)

Penktadienį tiesioginėje LRT televizijos laidoje „Dėmesio centre“ Liberalų sąjūdžio...

Lyg namie Londone žaidęs „Žalgiris“ sutriuškino Lenkijos vicečempionus (30)

Itin šiltai Didžiosios Britanijos sostinėje lietuvių sutiktas Kauno „Žalgiris“ gerbėjams...

Nepagydoma liga: kreivų žvilgsnių atsikratė išvykęs į Daniją (33)

Nors žvynelinė laikoma nepagydoma liga, sergantys žmonės gali išvengti daugelio jos keliamų...

Pigių oro linijų spąstai: teko sumokėti dvigubai (74)

Už populiarią paslaugą didžiulę kainą sumokėjusi keleivė jaučiasi apgauta, dėl to nori...

8 dažnos prezervatyvų naudojimo klaidos (22)

Vienintelis garantuotas būdas išvengti lytiniu keliu plintančių ligų (LKPL) yra visiškas...

Ant paminklo AK-47 kūrėjo M. Kalašnikovo garbei rado anksčiau sukurto vokiečių automato atvaizdą (451)

Ant Maskvoje pastatyto paminklo Mikhailo Kalašniovo garbei akylūs praeiviai pastebėjo vokiško...