Tokias Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo pataisas šią savaitę pateikęs Seimo narys socialdemokratas Linas Jonauskas sakė, kad parengti jas paskatino neigiamas poveikis aplinkai, gyvūnams, žmonių sveikatai, o taip pat didėjantis visuomenės nepasitenkinimas masiniais renginiais, kuriuose į orą paleidžiamas didelis kiekis pirotechnikos.

„F4 grupės fejerverkai daro didžiausią neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl gausiai šaudomų fejerverkų per šventinius ar kitus renginius miestų oro kokybės tyrimų stotys fiksuoja iki 10 kartų padidėjusias kietųjų dalelių, sieros dioksido, azoto oksidų, anglies monoksido koncentracijas. Taip pat nuo pirotechnikos gaminių keliamos oro ir aplinkos taršos bei triukšmo kenčia ne tik žmonės, bet ir naminiai gyvūnai bei gyvoji gamta. Daugelis Europos miestų atsisako šios kategorijos fejerverkų“, – sako L. Jonauskas.

Visgi privačiam naudojimui skirti fejerverkai draudžiami nebus. „F3 kategorijos fejerverkai, kuriuos žmonės perka savo asmeninėms šventėms ir toliau bus leidžiami naudoti. Žmonės tampa sąmoningesni, nebenori leisti pinigų, tiesiogine to žodžio prasme – į orą“, – teigia L. Jonauskas.

Jei Seimo nario L. Jonausko siūlomos įstatymo pataisos bus priimtos, jaunesniems nei 18 metų asmenims nebebus galima įsigyti ir naudoti F2 kategorijos pirotechnikos priemonių.

„Vadinamąsias „bambioškes“ Lietuvoje gali vaikai įsigyti nuo 16 metų, kai Belgijoje, Vokietijoje, Danijoje, Airijoje, Prancūzijoje galima jas įsigyti ir naudoti tik nuo 18 metų. Dažnai pasitaiko piktnaudžiavimo civilinėmis pirotechnikos priemonėmis atvejų, kai vaikai „bambioškes“, petardas sprogdina kiemuose, gatvėse, mokyklos teritorijoje",– sako L. Jonauskas.

Parlamentarų abejonės: gal leisti savivaldybėms spręsti?

Seimo plenarinėje salėje parlamentaras Mindaugas Puidokas svarstė, ar nereikėtų draus­ti ma­žes­nių ka­te­go­ri­jų pi­ro­tech­ni­nių ga­mi­nių nau­do­ji­mą. „Bū­tent jų ma­si­nis nau­do­ji­mas yra žen­kliai pa­vo­jin­ges­nis tiek ap­lin­ko­sau­gi­niu, tiek ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų at­ve­ju, kai žmo­nės per šven­tes juos nau­do­ja. Juk F4 ka­te­go­ri­jos pi­ro­tech­ni­ką nau­do­ja fak­tiš­kai tik li­cen­ci­juo­tos įmo­nės, ku­rios už­tik­ri­na žmo­nių sau­gu­mą, kai bū­na di­džiu­lės mies­to šven­tės ir pa­na­šūs ren­gi­niai, ten pro­fe­sio­na­lai tą nau­do­ja“,- sakė jis.

Jam pritardama Seimo narė Edita Rudelienė irgi pastebėjo,kad bū­tent F4 kategorijos fejerverkais už­si­i­ma li­cen­ci­juo­tos įmo­nės, jos tai at­lie­ka pro­fe­sio­na­liai, dar F4 nau­do­ja­mi ir ki­no pra­mo­nė­je, ir įvai­rių kon­cer­tų me­tu.

„Mū­sų įmo­nės yra li­cen­ci­juo­tos, jos tik­rai tai da­ro la­bai sau­giai, tvar­kin­gai ir ne­bu­vo to­kių di­de­lių in­ci­den­tų su to­mis įmo­nė­mis“,- pritarė ir Seimo narys Kęstutis Vilkauskas.

Palaikydamas L. Jonausko iniciatyvą Seimo narys Antanas Vinkus pasidalino savo emocijomis.

„Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, kai nau­ja­me­ti­nę nak­tį pa­ma­tau nuo fe­jer­ver­kų gau­sos įvai­riau­sio­mis spal­vo­mis žai­ža­ruo­jan­tį dan­gų, man ky­la trys skir­tin­gos emo­ci­jos: pir­ma – kaip to­je mū­sų Lie­tu­vo­je, ku­rio­je tiek daug ge­ro, gir­di­me ir tiek ai­ma­nų dėl ne­pri­tek­liaus ir skur­daus gy­ve­ni­mo, ir ši­tiek pi­ni­gų pa­lei­džia­me į orą? An­tra, kiek po Nau­jų­jų me­tų nak­ties vėl pri­skai­čiuo­si­me trau­mų, nu­de­gi­mų ir ki­to­kių nu­ken­tė­ju­sių­jų? Tre­čia, ko­kią ža­lą kas­met pa­da­ro­me ap­lin­kai, gy­vū­nams ir žmo­nių svei­ka­tai dėl kenks­min­gų me­džia­gų, su­ke­lia­mo triukš­mo ir ki­to­kio po­vei­kio?“,- svarstė A. Vinkus.

Parlamentaras Viktoras Pranckietis mano, kad tu­rė­tų bū­ti kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės spren­di­mas kur, ka­da ir kiek ga­li­ma šau­dy­ti.

„Mes kaip drau­di­mų spe­cia­lis­tai Sei­me jau tik­rai esa­me pa­gar­sin­ti ir pa­gar­sė­ję, kad vis­ką sten­gia­mės už­draus­ti. Už­draus­ti yra leng­viau­sia. (...) Siū­ly­čiau to­kius da­ly­kus ir to­kius spren­di­mus pa­lik­ti pri­im­ti sa­vi­val­dy­bių dis­kre­ci­jai“,- iš Seimo tribūnos sakė V. Pranckietis.

Jis taip pat pateikė retorinį klausimą, o kaip darysime su ta se­no­vi­ne pa­tran­ka, su ku­ria skel­bia­me šven­tes?

Seimo narė Ieva Kačinskaitė- Urbonienė domėjosi, ko­kį eko­no­mi­nį efek­tą tu­rės F4 kategorijos fe­jer­ver­kų už­drau­di­mas, t. y. kiek ga­li­mai įmo­nių tu­rės už­si­da­ry­ti, kiek ga­li­mai dar­buo­to­jų ne­teks dar­bo?

„Jei­gu kal­ba­me apie eko­no­mi­nį efek­tą, tai rei­kė­tų pa­žiū­rė­ti, kiek sa­vi­val­dy­bės šian­dien iš­lei­džia lėšų bū­tent ši­tai pi­ro­tech­ni­kai. Man at­ro­do, kad tuos pi­ni­gus tik­rai bus ga­li­ma pa­nau­do­ti šim­tais pra­smin­ges­nių bū­dų, ne­gu yra šian­dien, kai juos tie­siog iš­lei­džia­me į orą“,- atsakė projektą inicijavęs Seimo narys L. Jonauskas.

Kaip primena ELTA, kovo 14 d. po pateikimo Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo pataisas parėmė 55 Seimo nariai, 3 buvo prieš, 22 – susilaikė. Po svarstymo komitetuose, Seimo salėje projektas turėtų atsirasti ge­gu­žės 16 die­ną.

Šaltinis
Temos
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (2)