Į DELFI skaitytojos klausimą atsako teisininkas Aleksandras Kovalevskis.

Norėdamas įgyti palikimą, įpėdinis turi paduoti pareiškimą notarui arba pradėti paveldimą turtą faktiškai valdyti. Vadovaujantis įstatymais, įpėdinis pareiškimą dėl palikimo priėmimo turi pateikti palikimo atsiradimo vietos notarui. Iš pateikto klausimo formuluotės galima daryti išvadą, kad notarui jau buvo pateiktas pareiškimas dėl palikimo priėmimo.

Palikimo priėmimas yra vienašalis sandoris, kuriuo įpėdinis išreiškia savo valią įgyti palikimą. Pareiškimas dėl palikimo priėmimo yra neatšaukiamas sandoris. Įpėdinis, padavęs pareiškimą palikimo atsiradimo vietos notarui, nebegali jo atšaukti ar atsisakyti palikimo. Įpėdinis pareiškimą apie palikimo priėmimą palikimo atsiradimo vietos notarui turi pateikti per tris mėnesius nuo palikėjo mirties dienos. Jei pareiškimas notarui buvo paduotas nustatytu terminu, laikoma, kad įpėdinis yra tinkamai priėmęs palikimą.

Įprastai notaro tvarkoma paveldėjimo byla užbaigiama paveldėjimo teisės liudijimo išdavimu. Nuosavybės teisė į paveldėtą turtą įgyjama palikimo priėmimu ir priklauso įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo momento nepriklausomai nuo to, ar įpėdinis yra gavęs paveldėjimo teisės liudijimą. Tam, kad teises į paveldėtą turtą galėtų įgyvendinti visa apimtimi (įregistruoti teises į privalomai registruotiną turtą, sudaryti jo perleidimo sandorius ir pan.), įpėdinis gali prašyti notaro išduoti dokumentą, kuris patvirtina jo teisių į palikimą įgijimą – paveldėjimo teisės liudijimą.

Paveldėjimo teisės liudijimas savo teisine reikšme yra tik įpėdinio turimas teises įforminantis dokumentas, todėl jo išdavimas nekeičia nei teisių į paveldėtą turtą atsiradimo momento, nei šių teisių apimties. Paveldėjimo teisės liudijimas išduodamas suėjus trims mėnesiams nuo palikimo atsiradimo dienos. Jis gali būti išduotas anksčiau, jei notaras turi duomenų, kad be įpėdinių, prašančių išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, kitų įpėdinių nėra.

Terminas, iki kada įpėdinis gali prašyti išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, nėra nustatytas t. y. šios teisės įgyvendinimas laiko atžvilgiu yra neribojamas. Dėl šios priežasties, palikimą laiku ir tinkamai priėmęs įpėdinis gali prašyti išduoti paveldėjimo teisės liudijimą bet kuriuo metu, suėjus trims mėnesiams nuo palikimo atsiradimo dienos (nagrinėjamu atveju net ir praėjus daugiau nei dviems metams nuo palikėjo mirties).

Palikimo turinį sudarančiais daiktais, turtu, kaip nuosavybės teisių objektais, įpėdinis gali disponuoti po to, kai notaras išduoda paveldėjimo teisės liudijimą. Iki šio liudijimo išdavimo paveldėjimo procedūros nėra baigtos, dėl to negalima daryti kategoriškos išvados apie įpėdinio paveldėjimo teisių į turtą, t. y. to turto nuosavybės teises, įgijimą, iki kol šis faktas nebus patvirtintas notaro išduotu liudijimu. Tokiu liudijimu patvirtinamos nuosavybės teisės, atsiradusios įpėdiniui į jam tenkantį paveldimą turtą nuo palikimo atsiradimo dienos. Taigi nuo palikimo priėmimo iki paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo įpėdinis disponuoja paveldėjimo teisėmis į palikimą, bet ne palikimą sudarančiu turtu.

Šiuo atveju įpėdinei, siekiančiai užbaigti paveldėjimo procedūras, rekomenduotina notarui pateikti prašymą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Tik gavusi paveldėjimo teisės liudijimą įpėdinė galės visa apimtimi įgyvendinti savo teises į paveldėtą mirusio vyro turtą.

Pateikiamas teisininko komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip individuali teisinė konsultacija. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu aleksandras.kovalevskis@justicion.lt