aA
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­sian­čias di­des­nes bi­lie­tų kai­nas vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tuo­se. To­kio žings­nio pri­rei­kė sie­kiant su­ma­žin­ti fi­nan­si­nę naš­tą sa­vi­val­dy­bei – skir­ti ma­žes­nę do­ta­ci­ją ve­žė­jui, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są vie­ti­niams marš­ru­tams ap­tar­nau­ti lai­mė­ju­siai Kau­no ben­dro­vei „Kaut­ra“.
Autobusas
© Alytaus m. savivaldybės nuotr.

„Kaut­ra“ mies­to marš­ru­tuo­se tu­ri ga­li­my­bę dirb­ti de­šimt­me­tį

Kau­no ben­dro­vė „Kaut­ra“ Aly­taus mies­to vie­ti­nius marš­ru­tus ap­tar­nau­ja nuo per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­gos. Ji lai­mė­jo sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są šiems marš­ru­tams ap­tar­nau­ti ir pa­gal pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį pa­slau­gas tu­ri teik­ti sep­ty­ne­rius me­tus ir dar nu­ma­ty­tas tre­jų me­tų su­tar­ties pra­tę­si­mo lai­ko­tar­pis.

Tad Kau­no ben­dro­vė da­bar mies­to marš­ru­tuo­se tu­ri ga­li­my­bę dirb­ti de­šimt­me­tį. Kon­kur­so są­ly­go­se bu­vo nu­ma­ty­tas elek­tro­ni­nių, mė­ne­si­nių bi­lie­tų įdie­gi­mas, švies­len­čių įren­gi­mas pa­grin­di­nė­se marš­ru­tų sto­te­lė­se, taip pat kon­kre­tus skai­čius nau­jų au­to­bu­sų, ku­rie tu­ri ap­tar­nau­ti vie­ti­nius marš­ru­tus. Vi­sus šiuos rei­ka­la­vi­mus Kau­no ben­dro­vė įvyk­dė.

Dvy­li­ko­je mies­to marš­ru­tų dir­ba 25 ma­ži ir 4 di­de­li au­to­bu­sai. Dar 3 – 1 di­de­lis ir 2 ma­ži au­to­bu­sai yra re­zer­ve, kad per va­lan­dą bū­tų pa­keis­tos su­ge­du­sios ar dėl ki­tų prie­žas­čių ne­ga­lin­čios va­žiuo­ti trans­por­to prie­mo­nės.

Vie­ti­nių marš­ru­tų ap­tar­na­vi­mo prie­žiū­ros funk­ci­jas vyk­do vie­šo­ji įstai­ga „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“. Šios įstai­gos Vie­šo­jo trans­por­to ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus va­do­vės Dia­nos Kli­men­kie­nės tei­gi­mu, vie­ti­niuo­se marš­ru­tuo­se dir­ba 59 vai­ruo­to­jai ir jie vi­si aly­tiš­kiai, ne­ma­ža da­lis vai­ruo­to­jų at­ėjo iš bu­vu­sių ve­žė­jų mies­to marš­ru­tais įmo­nių: „Tai la­bai džiu­gu. Klai­din­gai ma­no­ma, kad vie­ti­niai pra­ra­do dar­bo vie­tas, o pi­ni­gai iš­ke­liau­ja į Kau­ną.“

Da­bar ga­lio­jan­čias bi­lie­tų kai­nas mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra pa­tvir­ti­nu­si ko­vo pa­bai­go­je, kai at­si­ra­do nau­jos bi­lie­tų rū­šys – elek­tro­ni­niai ir mė­ne­si­niai bi­lie­tai.

Bi­lie­tų kai­nas nu­spręs­ta pa­di­din­ti sie­kiant su­ma­žin­ti sa­vi­val­dy­bės mo­ka­mas do­ta­ci­jas ve­žė­jui, per me­tus pla­nuo­ja­ma su­tau­py­ti apie 150 tūkst. eu­rų.

D.Kli­men­kie­nės tvir­ti­ni­mu, sie­kia­ma iš­lai­ky­ti esa­mos pa­slau­gos ly­gį – ne­ma­žin­ti nu­va­žiuo­ja­mų ki­lo­met­rų skai­čiaus, ne­re­tin­ti tvar­ka­raš­čių lai­kų.

Kaip pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je svars­tant bi­lie­tų kai­nos pa­di­di­ni­mo klau­si­mą pa­ste­bė­jo ta­ry­bos na­rys, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“ at­sto­vas Č.Dau­gė­la, pra­ėju­siais me­tais ve­žė­jams skir­ta 100 tūkst. eu­rų do­ta­ci­ja iš mies­to biu­dže­to, šį­met pri­reiks maž­daug 300 tūkst. eu­rų, o prieš tai bu­vu­siems ve­žė­jams jų vi­siš­kai ne­rei­kė­jo: „Jei tiek bū­tu­me do­ta­vę sa­vus ve­žė­jus, jie bū­tų ga­lė­ję pa­teik­ti to­kią pat pa­slau­gą. Tai ne­są­ži­nin­ga aly­tiš­kių ve­žė­jų at­žvil­giu.“

D.Kli­men­kie­nė ta­ry­bos na­riui at­sa­kė, kad vie­ti­nių marš­ru­tų ap­tar­na­vi­mo kon­kur­se da­ly­va­vu­sios aly­tiš­kių įmo­nės siū­lė dau­giau nei 20 proc. di­des­nę kai­ną nei „Kaut­ra“, to­dėl jie kon­kur­so ir ne­lai­mė­jo. Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad bu­vu­siems ve­žė­jams taip pat bu­vo mo­ka­mos do­ta­ci­jos už su­si­da­ran­čius nuos­to­lius vie­ti­niuo­se marš­ru­tuo­se.

Kiek pa­brangs bi­lie­tai?

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį mies­to ta­ry­bai pri­ėmus spren­di­mą dėl nau­jų va­žia­vi­mo vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais bi­lie­tų kai­nų, jos įsi­ga­lios at­ei­nan­čio sau­sio 1-ąją.

Vien­kar­ti­nio elek­tro­ni­nio bi­lie­to kai­na bus ne­be 60, o 70 cen­tų, o vien­kar­ti­nis po­pie­ri­nis bi­lie­tas pa­brangs nuo 70 iki 90 cen­tų.

Su vien­kar­ti­niu elek­tro­ni­niu bi­lie­tu pus­va­lan­džio lai­ko­tar­piu bus ga­li­ma vie­ną kar­tą ne­mo­ka­mai per­sės­ti iš vie­no marš­ru­to į ki­tą, ta pa­ti są­ly­ga yra ir da­bar.

Vien­kar­ti­nio po­pie­ri­nio bi­lie­to kai­na su 50 proc. leng­va­ta pa­di­dės iki 45 cen­tų, elek­tro­ni­nio bi­lie­to – iki 35 cen­tų. Šių bi­lie­tų su 80 proc. leng­va­ta kai­na sieks 14 cen­tų. Ir leng­va­ti­niams ke­lei­viams su elek­tro­ni­niu bi­lie­tu nu­ma­ty­tas vie­nas ne­mo­ka­mas per­sė­di­mas.

Įsigyjant iš vairuotojo mė­ne­si­nis dar­bo die­nų bi­lie­tas ne­ri­bo­jant ke­lio­nių skai­čiaus darbo dienomis pa­brangs nuo 25 iki 26 eu­rų, elek­tro­ni­nis – nuo 22 iki 23 eu­rų.

Toks mė­ne­si­nis bi­lie­tas su 50 proc. leng­va­ta kai­nuos 13 eu­rų, elek­tro­ni­nis – 11 eu­rų 50 cen­tų, su 80 proc. leng­va­ta ati­tin­ka­mai – 5 eu­rus 20 cen­tų ir 4 eu­rus 60 cen­tų.

Pa­si­keis ir mė­ne­si­nio ka­len­do­ri­nių die­nų bi­lie­to kai­na, su ku­riuo taip pat ne­ri­bo­ja­mas ke­lio­nių skai­čius kalendorinėmis dienomis. Toks bi­lie­tas pa­brangs nuo 27 iki 28 eu­rų, elek­tro­ni­nis – nuo 24 iki 25 eu­rų.

Nuo sau­sio 1-osios at­si­ras nau­jo­vė – sep­ty­nių die­nų bi­lie­tas, su ku­riuo ne­bus ri­bo­ja­mas ke­lio­nių skai­čius 7 die­nas. Toks bi­lie­tas perkant iš vairuotojo kai­nuos 10 eu­rų, elek­tro­ni­nis – 8 eu­rus. Toks bi­lie­tas leis­tų pi­giau va­žiuo­ti ke­lei­viams, mies­to marš­ru­tais va­žiuo­jan­tiems bent du kar­tus per die­ną, ta­čiau ne­tu­rin­tiems po­rei­kio įsi­gy­ti mė­ne­si­nį bi­lie­tą, pa­vyz­džiui, dir­ban­tiems sa­vai­tė­mis ar slan­kiuo­ju gra­fi­ku.

Vie­šo­ji įstai­ga „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ su­skai­čia­vu­si, kad per mė­ne­sį vi­du­ti­niš­kai par­duo­da­ma be­veik 164 tūkst. įvai­rių bi­lie­tų. Apie 53 proc. su­da­ro elek­tro­ni­niai bi­lie­tai. Per sau­sio–spa­lio mė­ne­sius par­duo­ta 7 tūkst. 521 mė­ne­si­nis bi­lie­tas, iš ku­rių 61 proc. – 4 tūkst. 607 įsi­gi­jo moks­lei­viai.

Kaip sa­kė D.Kli­men­kie­nė, po­pie­ri­nių bi­lie­tų kai­nos yra di­des­nės sie­kiant ska­tin­ti ke­lei­vius įsi­gy­ti elek­tro­ni­nius bi­lie­tus: „Per­kant po­pie­ri­nius bi­lie­tus il­gė­ja au­to­bu­sų sto­vė­ji­mo sto­te­lė­se lai­kas, lė­ti­na­mas au­to­bu­so va­žia­vi­mo marš­ru­tu lai­kas, taip iš­si­de­ri­na tvar­ka­raš­čiai, vai­ruo­to­jams ten­ka pil­dy­ti dau­giau bi­lie­tų įsi­gi­ji­mo va­rian­tų. Truk­do­mas ki­tų ke­lei­vių bran­gus lai­kas.“

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Alytaus autobusų keleivius nustebino dovanomis

Šįryt keleiviai, Alytaus mieste važiavę autobusais, buvo netikėtai apdovanoti – į autobusus...

Alytuje brangs mies­to marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų bilietai (5)

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to...

Dzūkijos miestelis kraupią legendą menančiu pavadinimu: okupantus privertė pagerbti Lietuvos himną (15)

Krokialaukis – tylus ir ramus Dzūkijos miestelis. Senieji padavimai byloja apie Vaisupio...

Šiandien – paskutinė diena, kai galima pasigėrėti vienu gražiausių fontanų Lietuvoje (1)

Šis, spalio aštuntosios, vakaras, paskutinis, kai dar galima pasigėrėti vienu gražiausiu...

„Maxima“ Druskininkams dovanos 400 kg šventinių tortų (1)

„ Maxima “ tars „Ačiū“ Druskininkams – lietuviško prekybos tinklo organizuojamas...

Top naujienos

Sunkios ligos kamuojamas Jurgis atsidūrė beviltiškoje padėtyje: nežinau, ką man reiks pasakyti savo dukrai (154)

„Laivas skęsta, bet mane išmetė pirmąjį“, – laidoje „ DELFI diena “ sakė cukriniu...

55 tūkst. eurų dvikova: ar naujausio „iPhone“ objektyvas atsilaikys prieš profesionalią kino kamerą apžvalga (70)

Šių metų „Apple“ telefonų meniu trys modeliai – „iPhone 11“, „iPhone 11 Pro“ ir...

Artinasi žiema: jau šią savaitę prasidės orų permainos (4)

Pirmadienio dieną Lietuva pateks į šiltąjį ciklono sektorių. Padangė išliks debesuota, tik...

Gydytoja įspėja apie neatsargų vaistų vartojimą: po to žmonės patenka į reanimaciją ir niekas nebepadeda (21)

DELFI laidoje „Sveikatos receptas“ pokalbis apie atsparumą antibiotikams — kasmet dėl šios...

Jasikevičius apie didžiausią sezono pergalę: gera treniruotė (36)

Kauno „Žalgiris“ pasiekė didžiausią sezono pergalę „Betsafe- LKL “ susitikime 108:64...

Pavojingai kaista abu Vokietijos visuomenės pakraščiai: grasinti imasi net moterims ir vaikams (236)

Jau kuris laikas Vokietijoje dažnėja pranešimų, rodančių, jog pavojingai kaista abu visuomenės...

5 faktai apie menopauzę – kurie iš jų tiesa, o kurie – mitas? (5)

Didžiausi pokyčiai moters kūną ištinka prasidėjus lytiniam brendimui, nėštumo metu ir sulaukus...

Vilniaus pataisos namuose bausmę atliekantis vyras: užteko vieno lemtingo vakaro (17)

Apie ką galvoja žmogus, kuris atlieka bausmę? Ar jis permąsto gyvenimą, savo poelgių...

F-1 lenktynes Brazilijoje papuošė susidūrimu pasibaigusi „Ferrari“ pilotų dvikova (7)

Veiksmo nestokojusiose Brazilijos GP lenktynėse triumfavo Maxas Verstappenas, paskutiniuose metruose...

„Snapchat“ įkūrėjo sesuo pristatė garsinės erotikos svetainę (4)

Caroline Spiegel nesivaržo kalbėti apie seksą . 22-ejų metų verslininkė ir jaunesnioji...