Nepaisant to, kad po argumentuotų vietos bendruomenės ir Aplinkosaugos Koalicijos pastabų Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (VRAAD) priėmė galutinę atrankos išvadą dėl privalomo durpių gavybos Naujienų durpių telkinyje (Trakų r., Paluknio sen.) poveikio aplinkai vertinimo. Departamentas priima jau naujas atrankos išvadas dabar jau dėl dviejų Naujienų durpių telkinio dalių (134,48 ha ir 30,61 ha plotuose) nurodant, kad tolimesnis poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Toks sprendimo pakeitimas yra visiškai nesuprantamas Lietuvos ornitologų draugijai (LOD), nes, nepaisant to, kad planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) Užsakovai (UAB „Ferta“ vietoje UAB „Gavyba“) formaliai pakeitė nagrinėjamos teritorijos plotą, priimant išvadą buvo remtąsi Aplinkos Koalicijos pateikta informacija apie teritorijos gamtines vertybes didesniame plote nei buvo planuojama ūkinė. Taigi, pareigūnai buvo informuoti apie didžiulę Paluknio pievų gamtosauginę svarbą.

Be to, LOD pateikė Aplinkos ministerijai (AM) prašymą suteikti Paluknio pievoms Natura 2000 teritorijos statusą. Prašymas buvo svarstomas Komisijos nevalstybinių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teikiamiems pasiūlymams dėl saugomų teritorijų steigimo, jų ribų ir apsaugos režimo pakeitimo nagrinėti posėdyje, kuriame svečio teisėmis dalyvavo ir VRAAD direktorius Rolandas Masilevičius.

Minėto posėdžio metu priimtas nutarimas LOD parengti detalesnę informaciją apie esamą teritorijos žemėvaldą, nustatytas upių apsaugos zonas, saugomų teritorijų ribas ir klausimo nagrinėjimą pratęsti kito komisijos posėdžio metu. Todėl visiškai nesuprantamas VRAAD skubotas sprendimas, kuris priimtas tinkamai neišanalizavus esamos gamtinės situacijos ir neįvertinus sukauptos informacijos apie biologines vertybes. 2013-04-12 d.VRAAD atrankos išvadų Nr. (38-4)-VR-1.7-1864 ir (38-4)-VR-1.7-1865 6.1 ir 6.2 punktuose nurodoma, kad pagal atliktus biologinės įvairovės botaninius ir zoologinius tyrimus nustatyta, jog PŪV vietos nepasižymi vertinga biologine įvairove. Tokias išvadas padarė PŪV užsakovų įgaliotas dokumentų rengėjas UAB „GJ Magma“.

Tai yra visiška netiesa, nes LOD duomenimis, Naujienų durpių telkinio teritorija yra ypač vertinga ornitologiniu požiūriu dėl jose perinčių bei iš gretimų miškų maitintis atskrendančių nykstančių ir saugomų paukščių rūšių bei migruojančių paukščių sankaupų. Dalis surinktų duomenų jau suvesti į AM Saugomų rūšių informacinę sistemą. Kiti yra skelbti įvairioje ornitologinėje literatūroje, oficialiose buvusio Ekologijos instituto (dabar Gamtos tyrimų centras) valstybinio paukščių monitoringo ataskaitose.

LOD siūlo pateikti išsamius duomenis apie Paluknio pievų nykstančias rūšis, migruojančių paukščių sankaupas ir, atsižvelgiant į pateiktą informaciją, VRAAD priimti apgalvotus ir atsakingus sprendimus, kuriuos gamtinės nevyriausybinės organizacijos atidžiai stebės.

Jau pernai LOD kartu su Aplinkos Koalicijos partneriais rašė VRAAD, kad kultūrinėms Merkio upės slėnio pievoms ties Madziūnų kaimu ir jose perintiems paukščiams iškilo grėsmė dėl bandymo čia pradėti durpių gavybą, ir kad čia nustatytas didžiausias griežlių (Crex crex) tankumas Lietuvoje, daug metų stebima viena iš kelių stulgio (Gallinago media) perimviečių šalyje. Tačiau kažkodėl priimant sprendimą buvo pasiremta UAB „GJ Magma“ informacija, kurioje yra daug klaidingos informacijos, visiškai neatspindinčios realios ornitofaunistinės situacijos PŪV plote.

Pavyzdžiui, teiginys, kad į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti paprastieji griciukai (Limosa limosa) čia neberi jau 7-8 metus yra melagingi, nes šie paukščiai čia perėjo 2012 m., peri ir šiemet. Kadangi šie paukščiai yra nesunkiai pastebimi, mes vertiname UAB „GJ Magma“ išvadas kaip tendencingas, kuriomis negalima remtis priimant sprendimus dėl teritorijos gamtosauginės reikšmės. Dar keistesnis ir ginčytinas teiginys, jog „... žemės ūkio mašinoms nuolat dirbamose žemės ūkio plotuose dažnai sunaikinami visi varliagyviai, smulkūs žinduoliai ir paukščių jaunikliai“. Tuo tarpu tik atskirais metais ir tik dalyje teritorijos pievos šienaujamos paukščių veisimosi metu, t.y. iki liepos 1 – os dienos. Žemdirbystės plotuose darbai vykdomi dar vėliau. Be to, PŪV veikla be jokios abejonės įtakos ir gretimuose plotuose perinčių paukščių populiacijas, kurių tarpe yra nemažai saugomų rūšių.

Atskirai reikia paminėti globaliai nykstančio ir į ES Paukščių direktyvos I-ą priedą įrašyto stulgio (Gallinago media) tuokvietes nagrinėjamuose plotuose, kur yra viena iš penkių Rytų Lietuvoje likusių šios rūšies perimviečių ir antra pagal svarbą dėl santykinai palankios rūšies populiacijos būklės (dėl daugiamečių stebėjimų ir palyginti stabilios gausos). Būtent šios rūšies, o taip pat į ES Paukščių direktyvos I-ą priedą įrašytos griežlės (Crex crex) apsaugai LOD siūlė Paluknio pievų daliai, kuri apima ir PŪV plotus, suteikti Natura 2000 teritorijos statusą. Be šių, čia peri pievinės lingės (Circus pygargus), putpelės (Coturnix coturnix), atskirais metais – švygždos (Porzana porzana), raudonkojai tulikai (Tringa totanus), balinės pelėdos (Asio flammeus).

Be to, Paluknio pievose matinasi kitoje PAST – Rūdninkų girioje ir gretimuose miškuose perintys juodieji gandrai (Ciconia nigra), jūriniai ereliai (Haliaetus albicilla), mažieji ereliai rėksniai (Aquila pomarina), vapsvaėdžiai (Pervis apivorus), tetervinai (Tetrao tetrix), gervės (Grus grus) ir kiti paukščiai. Paluknio pievos išsiskiria ir didžiojoje paplitimo arealo dalyje nykstančių pempių (Vanellus vanellus) gausa, kurių vien nagrinėjamoje teritorijoje ir jos kaimynystėje peri virš dešimties porų.

LOD duomenimis, Naujienų durpių telkinio teritorija yra ypač vertinga ornitologiniu požiūriu dėl jose perinčių bei iš gretimų miškų maitintis atskrendančių nykstančių ir saugomų paukščių rūšių bei migruojančių paukščių sankaupų.

Kadangi išvadą dėl PŪV teritorijos gamtosauginės svarbos priėmė abejotinos biologinės kompetencijos įmonė, LOD siekia užginčyti VRAAD sprendimą, kad jog durpių gavyba Paluknio pievose gali būti pradėta be detalesnio galimo poveikio gamtinėms vertybėms vertinimo. Tuo būdu bus išsaugoti Paluknio pievose bei jos apylinkėse perintys paukščiai. Be to, VRAAD sprendimas mums atrodo neskaidrus, nes atsakingi pareigūnai prieš tai buvo informuoti apie PŪV teritorijos svarbą paukščių apsaugai.

Galiausiai atrankai pateiktoje medžiagoje nenagrinėtas galimas durpių kasybos poveikis greta esančioms Natura 2000 teritorijoms – Merkio upei ir Rūdninkų giriai, nors jos palyginti artimoje planuojamos ūkinės veiklos teritorijos aplinkoje, o ekologiškai yra glaudžiai susijusios su Paluknio pievomis. Kartu LOD siūlo pateikti išsamius duomenis apie Paluknio pievų nykstančias rūšis, migruojančių paukščių sankaupas ir, atsižvelgiant į pateiktą informaciją, VRAAD priimti apgalvotus ir atsakingus sprendimus, kuriuos gamtinės nevyriausybinės organizacijos atidžiai stebės.

Susiję straipsniai
Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės