aA
Vasara – pui­kus me­tas leis­tis į nuo­ty­kius, ke­liau­ti, at­ras­ti dar ne­lan­ky­tas ir įdo­mias vie­tas. Vieną iš to­kių ga­li­te ras­ti Plungės ra­jo­ne esan­čiame Likšų kai­me pas Jurgą ir An­taną Ja­ki­ma­vi­čius. Sutuoktiniai dau­giau ne­gu 10 metų ku­ria uni­kalų geo­met­ri­nių figūrų ir ener­ge­ti­nių la­bi­rintų par­ką, ap­so­dintą vie­nas už kitą gra­žes­niais au­ga­lais. Vaikš­čio­jant gam­tos ta­ke­liais, pa­si­mirš­ta vi­sos bėdos ir rūpes­čiai, o kūną už­lie­ja ra­mybė. Iš­vykę iš par­ko tik­rai iš­si­ne­ši­te ir da­lelę jo ener­gi­jos.
Vienintelis pasaulyje: žemaičiai sukūrė magišką la­bi­rintų par­ką – ieškantiems antrosios pusės ar norintiems rasti atsakymus į rūpimus klausimus
© Asm. albumas

Vie­nin­te­liai pa­sau­ly­je

Pa­ti pra­džia prie­š įku­riant par­ką bu­vo vi­sai ne figū­ros ir la­bi­rin­tai – jie Ja­ki­ma­vi­čių so­dy­bo­je at­si­ra­do tru­putį vėliau. Vis­kas pra­si­dėjo kiek dau­giau nei prie­š de­šimt metų iš meilės au­ga­lams: so­dy­bos šei­mi­nin­kus traukė spal­vin­gos ir uni­ka­lios sa­vo gro­žiu gėlės, de­ko­ra­ty­vi­niai krūme­liai, įvairūs me­de­liai.

„Norė­jo­me su­si­kur­ti sau mielą ap­linką, tad so­di­no­me au­ga­lus ir puo­selė­jo­me sa­vo so­dybą“, – pri­si­mi­ni­mais da­li­ja­si Jur­ga ir An­ta­nas.

Ke­liau­da­mi po pa­saulį ir skai­ty­da­mi įvai­rią li­te­ratūrą, su­tuok­ti­niai nu­sprendė pa­ban­dy­ti su­kur­ti kažką ori­gi­na­laus. Min­tys ir idė­jos, kaip ir nuo ko pra­dėti, lie­jo­si iš šir­dies gel­mių, natū­ra­liai. Pa­si­kalbėję tarpu­sa­vy­je, su­radę komp­ro­misų, ėmėsi įgy­ven­din­ti sa­vo su­ma­ny­mus. Kiek­ie­nas par­ko lo­pinė­lis iki šiol kruopš­čiai puo­selė­ja­mas tik pa­čių šei­mi­ninkų ir jų vaikų, tėvų ir An­ta­no bro­lio pa­gal­ba, ne­sam­dant jo­kių ap­žel­di­ni­mo įmo­nių, di­zai­ne­rių.

„Esa­me lais­vi ir nuo nie­ko ne­prik­lau­so­mi žmonės, šian­dien šovė vie­na min­tis – ėmėm ir pa­darėm darbą, o ry­toj gal kils naujų idėjų ir mums bus vi­sai ne pro­ble­ma viską išg­riau­ti ir vėl kur­ti iš nau­jo. Tai mums – gry­niau­sias ma­lo­nu­mas“, – tei­gia šei­mi­nin­kai.

Su­tuok­ti­niai ne­sle­pia, kad ap­lin­ki­niai bu­vo ge­ro­kai nu­stebę, kai iš­gir­do jų būsi­mas idė­jas. Bet kri­ti­kos ar at­kal­binė­jimų nuo būsimų darbų šei­ma neiš­gir­do. Prie­šin­gai – su­laukė daug pa­lai­ky­mo, gra­žių žod­žių. Pažįs­ta­mi ir ar­ti­mie­ji džiaugė­si Ja­ki­ma­vi­čių už­si­de­gi­mu. Ka­da viską da­rai su mei­le ir džiaugs­mu, tai ir su pro­ble­mo­mis ne­su­si­du­ri. O ir į par­ką už­su­ku­sie­ji ti­ki­na, kad šio­je so­dy­bo­je tvy­ro ypa­tin­gai ge­rai nu­tei­kian­ti ener­gi­ja.

Vienintelis pasaulyje: žemaičiai sukūrė magišką la­bi­rintų par­ką – ieškantiems antrosios pusės ar norintiems rasti atsakymus į rūpimus klausimus
© Asm. albumas


„Šian­dien ga­li­me drąsiai teig­ti, kad šis mūsų ener­ge­ti­nių la­bi­rintų ir geo­met­ri­nių figūrų par­kas yra vie­nin­te­lis vi­sa­me pa­sau­ly­je“, – sa­vo kūry­ba džiau­gia­si pa­šne­ko­vai.

La­bi­rintų po­vei­kis svei­ka­tai

Geo­met­ri­nių formų ga­li­ma ras­ti vi­sur – gam­to­je, žmo­gaus kūne ir net kos­mo­so pla­tybė­se. Ar ka­da su­si­mąstėte, kad pa­pras­tos geo­met­rinės for­mos ga­li veik­ti mūsų sa­vi­jautą? Štai, pa­vyzd­žiui, žmo­gaus cha­rak­terį ga­li­ma nu­sta­ty­ti pa­gal tai, ko­kios geo­met­rinės figūros jam pa­tin­ka.

Šių dienų moks­li­nin­kai yra linkę ma­ny­ti, kad ener­ge­ti­niai la­bi­rin­tai vei­kia žmo­gaus sme­genų veiklą. Vaikš­tant la­bi­rin­to ta­ke­liais, kai stai­giai pa­si­su­ka­ma 180 laips­nių kam­pu, suak­ty­vi­na­mas tai vie­nas, tai ki­tas sme­genų pus­ru­tu­lis. Kol vi­sas la­bi­rin­tas iš­vaikš­to­mas, šis pro­ce­sas pa­si­kar­to­ja daug kartų. Yra ti­kin­čių, kad la­bi­rin­tai da­ro ste­buk­lus ir kei­čia žmo­nių gy­ve­ni­mus, pa­de­da su­ba­lan­suo­ti čak­ras ir žmo­gaus aurą.

Vienintelis pasaulyje: žemaičiai sukūrė magišką la­bi­rintų par­ką – ieškantiems antrosios pusės ar norintiems rasti atsakymus į rūpimus klausimus
© Asm. albumas


Har­mo­ni­jos ke­liu

Vaiz­das, ku­ris at­si­ve­ria iš­ni­rus iš miš­ko Likšų kai­me ke­liu­ko, iš tiesų ke­rin­tis: po pievą bėgio­jan­čios stir­nos, vaikš­tinė­jan­čios gervės, dviejų šimtų metų se­nu­mo klėtis, tven­ki­nys. Paė­jus šiek kiek to­liau pra­si­de­da la­bi­rintų par­kas.

Šio­je erdvė­je daž­nai ren­ka­si įvai­rios me­di­ta­cijų grupės, ren­gia­mos sto­vyk­los, se­mi­na­rai ir pa­skai­tos. No­rint ir su­si­de­ri­nus su šei­mi­nin­kais, ga­li­ma reng­ti fo­to­se­si­jas. Žmonės pa­jau­čia čia tvy­ran­čią ener­giją ir pa­tys ran­da ke­lią į šią ma­gišką vietą. O kartą už­sukę vi­sa­da dar su­grįžta.

So­dy­bos šei­mi­nin­kai yra įrengę du ma­žus ir du di­des­nius la­bi­rin­tus. Be­je, jei­gu pa­si­ry­ši­te sąži­nin­gai iš­vaikš­čio­ti juos vi­sus, nu­pėdin­sit be­veik 5 ki­lo­met­rus. At­si­duo­ki­te į Vi­sa­tos ga­lias, ei­ki­te ir min­ty­se dėko­ki­te už tai, ką tu­ri­te, ir ypač už tai, ką norė­tumėt gau­ti. Dėkin­gu­mas – ga­lin­ga jėga!

„Rei­kia at­si­sėsti ir tie­siog stebė­ti vaikš­čio­jan­čius žmo­nes. Ne­rei­kia net būti psi­cho­lo­gu, kad su­pras­tum žmogų ir pa­ma­ty­tum, kaip jis gy­ve­na. Tas, ku­ris vaikš­tinė­da­mas po la­bi­rintą blaš­ko­si – jis toks yra ir gy­ve­ni­me, ne­pas­to­vus ir be­si­mėtan­tis“, – įsi­ti­kinęs so­dy­bos šei­mi­nin­kas A. Ja­ki­ma­vi­čius.

Vienintelis pasaulyje: žemaičiai sukūrė magišką la­bi­rintų par­ką – ieškantiems antrosios pusės ar norintiems rasti atsakymus į rūpimus klausimus
© Asm. albumas


Vi­di­nio AŠ beieš­kant

Pir­ma­sis la­bi­rin­tas yra skir­tas ieš­kan­tiems at­sa­kymų į rūpi­mus klau­si­mus, pri­spaus­tiems rūpes­čių, sie­kian­tiems ra­mybės ir nu­si­ra­mi­ni­mo, no­rin­tiems me­di­tuo­ti ar iš­pil­dy­ti sa­vo slap­tas sva­jo­nes. Juo rei­kia ei­ti su­si­kau­pus, nėra būti­na kažką konk­re­taus įsi­vaiz­duo­ti, už­ten­ka at­si­pa­lai­duo­ti ir nu­si­ra­min­ti. Min­ty­se ga­li­ma dėko­ti už tai, ko no­ri­te pa­tys su­lauk­ti. Taip be­vaikš­tant tik­rai ap­lan­kys įvai­rios min­tys ir dva­si­nis įkvėpi­mas. La­bi­rin­to il­gis – 600 metrų.

Meilės ir san­ty­kių la­bi­rin­tas skir­tas po­roms ar ant­ros pusės beieš­kan­tiems. Du at­ski­ri įėji­mai su­ve­da į pa­tį la­bi­rin­to centrą, o pa­skui su­jun­gia į vieną bendrą išė­ji­mo taką. Tai yra pui­ki vie­ta jau­na­ved­žiams, na o vie­ni­šiems ke­liau­to­jams pa­tar­ti­na pa­si­rink­ti vieną iš dviejų ta­ke­lių ir ei­nant min­ty­se įsi­vaiz­duo­ti sa­vo trokš­tamą meilės ob­jektą, to­kiu būdu ban­dant min­ti­mis jį pri­si­kvies­ti.

Ne pa­slap­tis, kad vie­ni esa­me la­bai ak­tyvūs, o ki­ti – pa­syvūs. Šis la­bi­rin­tas tu­ri kai­riąją ir de­ši­niąją pu­ses, ku­rios reiš­kia mo­te­rišką ir vy­rišką ener­gi­jas. In­tui­ty­viai pa­si­rink­ti ta­ke­liai pa­ro­do, ko­kia ener­gi­ja pas jus yra do­mi­nuo­jan­ti. La­bi­rin­to il­gis – 54 met­rai.

Vienintelis pasaulyje: žemaičiai sukūrė magišką la­bi­rintų par­ką – ieškantiems antrosios pusės ar norintiems rasti atsakymus į rūpimus klausimus
© Asm. albumas


Pen­kių ele­mentų la­bi­rin­tas

Šia­me la­bi­rin­te es­ti aš­tuo­ni ra­tai, o, kaip yra ži­no­ma, aš­tuo­ne­tas yra be­ga­lybės sim­bo­lis, ku­ris iš­lais­vi­na nuo sa­vo pa­ties su­var­žymų ir ap­ri­bo­jimų. Vis­kas, apie ką sva­jo­ja­me, ga­li tap­ti rea­ly­be, jei­gu tik pa­tys ne­su­si­ku­ria­me tam tikrų ribų ir savęs ne­blo­kuo­ja­me. Ši­tas la­bi­rin­tas tu­ri centrą ir ke­tu­rias kam­pi­nes (ry­tai, va­ka­rai, pietūs ir šiaurė). Kiek­vie­na kryp­tis skir­ta vis ki­tam ele­men­tui (me­dis, me­ta­las, ug­nis, van­duo ir žemė). O kiek­vieną ele­mentą glo­bo­ja skir­tin­gi ar­kan­ge­lai (Na­ta­nie­lis, Ra­po­las, My­ko­las, Gab­rie­lius ir Urie­lis).

Ei­nant šiuo la­bi­rin­tu ba­lansą at­ras ir vi­si pen­ki mūsų kūno ele­men­tai. Vaikš­čio­ti juo nėra su­dėtin­ga ar pai­nu, bet jei­gu pa­si­kly­si­te, va­di­na­si, ir jūsų min­ty­se, gy­ve­ni­me yra pai­nių vin­gių. La­bi­rin­to il­gis – 1 700 metrų.

Vi­di­nei pu­siaus­vy­rai at­gau­ti – ket­vir­ta­sis la­bi­rin­tas

„Jei­gu no­ri at­ras­ti sa­ve ar tam tikrų po­ky­čių gy­ve­ni­me – būti­na nuo­sek­liai ir kant­riai nuei­ti ir pa­rei­ti šiuo la­bi­rin­tu“, – siū­lo so­dy­bos šei­mi­nin­kai.

Ši­tas la­bi­rin­tas – aš­tuo­niukės for­mos, ku­ri reiš­kia be­ga­lybę ir har­mo­niją. Ei­da­mi juo, su­ba­lan­suo­ja­te de­ši­nio­jo ir kai­rio­jo sme­genų pus­ru­tu­lių veik­la. De­ši­ny­sis sme­genų pus­ru­tu­lis yra at­sa­kin­gas už in­tui­ciją, o kai­ry­sis – už pro­tą.

La­bi­rin­tas su­da­ry­tas iš dviejų ratų – mo­te­riš­ko­jo ir vy­riš­ko­jo. Čia esan­tys du cent­rai mums pa­de­da su­vok­ti, kad mes tu­ri­me ne tik kūną, bet ir dva­sią. Lai­min­gas tas, kas ran­da auk­so vi­du­riuką ir yra tur­tin­gas tiek dva­siš­kai, tiek ir ma­te­ria­liai. La­bi­rin­to il­gis – 1 800 metrų.

Žemaitis
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(64 žmonės įvertino)
4.0781

Pasaulyje tin populiarus kambarinių paslaugų pirkimas iš trečiųju šalių ateina ir pas mus – pasakė, kuriems viešbučiams tai aktualiausia

Pirmasis aktyvių kelionių sezonas po dvejus metus pasaulį kausčiusios COVID-19 pandemijos atvėrė...

Šuolis parašiutu Radvilei buvo lemtingas – rado savo karjeros kelią ir tikina: netiesa, kad tai skirta kone išrinktiesiems

Keliauti ir pažinti pasaulį nuo mažų dienų buvo vienas įdomiausių Radvilės Tručionytės...

Motinystė atvėrė kelią karjeros pokyčiams: Jurgita ėmė kurti vienetinius kaligrafijos darbus – sulaukia ir neįprastų užsakymų

„Kaligrafija yra dailaus rašto menas. Tai smailiosios plunksnos šokis ant popieriaus lapo, tai...

Iš emigracijos grįžusi 23 m. panevėžietė įkūrė NT verslą: noriu įrodyti, kad brokeris nėra pasipelnyti siekiantis apgavikas

Iš Panevėžio kilusi Ernesta Lunskytė (24 m.), vos baigusi mokyklą ėmė studijuoti logistiką,...

5 studijos, kurios siejamos su sėkminga ir materialiai užtikrinta karjera – jas rekomenduoja 6 iš 10

6 iš 10 Lietuvos gyventojų savo vaikui ar kitam mokyklą baigiančiam giminaičiui rekomenduotų...

Top naujienos

Laukia pokyčiai: svarstoma griežtinti techninę apžiūrą, planuoja gatvėse tikrinti senus automobilius (30)

Aplinkos ministerija ryžtingai nusiteikusi per 5 metus iš gatvių išimti senus, taršius...

Naujame Kauno viešbutyje išskirtinė paslauga: susidomėjo net turtuoliai iš Kanados

Nakčiai galima užsisakyti visą viešbutį, tik sau ir savo draugams – tai išskirtinė naujo...

Kraupi avarija Vilniuje: motociklininkas užmušė į kelią išėjusį pėsčiąjį, vairuotojo būklė sunki susidarė spūstis (2)

Ketvirtadienį 22.23 val. Bendrajame pagalbos centre skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112...

Maksvytis turėjo ir gerą, ir prastesnę žinią: keičiasi rinktinės puolėjų situacija pergalinga Brazdeikio ataka – improvizacija

Mindaugo Kuzminsko ir Eigirdo Žukausko keliai Lietuvos rinktinės atsarginių suolo gale...

Iš Erdogano – naujas perspėjimas JT vadovas: bet koks Zaporižios AE apgadinimas būtų savižudybė (5)

Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas ketvirtadienį pareiškė Turkijos paramą Ukrainai ir...

Karas Ukrainoje. Ukrainos žvalgyba: Rusija nurodė Zaporižios AE darbuotojams nedirbti baiminamasi, kad Rusijos pajėgos planuoja įvykdyti teroristinį išpuolį (6)

Ketvirtadienio naktį Rusijos pajėgos galingai atakavo Charkivą – smogta bendrabučiui, kurio...

Po karščiausios savaitės dienos laukia atokvėpis: trumpalaikis lietus ir vėsesnės naktys

Penktadienį Lietuva išliks anticiklono poveikio sferoje. Vyraus mažai debesuoti arba giedri, be...

Vartininko ir fortūnos Bulgarijoje gelbėtas „Žalgiris“ Vilniuje turės naikinti minimalų deficitą

Ketvirtadienį Vilniaus „Žalgiris“ pradėjo kovą dėl vietos Europos lygos grupių etape:...