Turniškėse - rusų vaiduoklis

 (82)
Rusijos ambasada neskuba atsisakyti neaišku kam naudojamų patalpų netoli Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus rezidencijos prestižiniame Vilniaus Turniškių rajone. Turniškių gatvės 31-asis namas priklauso Rusijos ambasadai Lietuvoje. Jis stovi visiškai šalia Prezidentui, buvusiems valstybės vadovams ir premjerams skirtų rezidencijų, prižiūrimų Vadovybės apsaugos departamento.
© Corbis/Scanpix
Nėra aišku, kam rusų diplomatai naudoja šias paslaptingas patalpas. Maskva formaliai sutinka atsisakyti pastato Turniškėse ir pakeisti jį į kitą namą, tačiau neskuba to daryti.

"Ta­me prieš ke­lio­li­ka me­tų šiek tiek pa­re­mon­tuo­ta­me "alyt­na­my­je" gy­ve­no pir­ma­sis Ru­si­jos ambasa­do­rius Ni­ko­la­jus Ober­ty­še­vas", - "Kau­no die­nai" sa­kė Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos ūkio sky­riaus va­do­vas Jo­nas Šniaukš­ta.

"Ta­čiau vė­les­ni am­ba­sa­do­riai per­si­kė­lė gy­ven­ti ki­tur. Da­bar ta­me na­me Tur­niš­kė­se nė­ra nuo­lat gy­ve­na­ma. Ret­kar­čiais kas nors at­vyks­ta, pa­bū­na ke­lias die­nas ir iš­va­žiuo­ja. Gal tas pas­ta­tas kar­tais pa­nau­do­ja­mas kaip sve­čių na­mas?" - gūž­čio­jo pe­čiais pa­rei­gū­nas.

Ru­si­jos am­ba­sa­da, pri­si­den­gu­si ats­to­vo spau­dai užim­tu­mu ir "dip­lo­ma­ti­niu kon­fi­den­cia­lu­mu", "Kau­no die­nai" at­si­sa­kė su­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie na­mo Tur­niš­kių g. 31 nau­do­jimą.

Lie­pė neš­din­tis lauk

Prieš me­tus dir­bu­si Sei­mo lai­ki­no­ji ko­mi­si­ja ir spe­cia­li Vy­riau­sy­bės dar­bo gru­pė pa­siū­lė iš­kel­ti ru­sų dip­lo­ma­tus iš Pre­zi­den­to re­zi­den­ci­jos kaimy­nys­tės. Tur­niš­kių skan­da­lą na­gri­nė­ju­sios par­la­men­ti­nės ko­mi­si­jos na­rys Al­gis Čap­li­kas "Kau­no die­nai" sa­kė, kad po eks­kur­si­jos į pres­ti­ži­nį Vil­niaus ra­jo­ną su­si­da­ręs įs­pū­dį, jog Ru­si­jos am­ba­sa­dai prik­lau­san­tis pas­ta­tas, esan­tis ša­lia Pre­zi­den­to ir prem­je­ro re­zi­den­ci­jų, yra ap­leis­tas, ne­nau­do­ja­mas ir ke­lian­tis "tam tik­rų min­čių".

"Ne­no­riu spė­lio­ti, kas ten yra. Bet ma­ty­ti, kad ta­me pas­ta­te nuo­lat tik­rai negy­ve­na­ma. O kas da­ro­ma - neaiš­ku", - tei­gė A.Čap­li­kas. Pak­laus­tas, ar per lan­gus ne­ma­ty­ti, ar pas­ta­te nė­ra ko­kios nors "spe­cia­lio­sios apa­ra­tū­ros", par­la­men­ta­ras at­sa­kė į lan­gus neį­si­žiū­rė­jęs.

"Kau­no die­nos" žur­na­lis­tai, sekmadienį ap­si­lan­kę Tur­niš­kė­se, įsi­ti­ki­no, kad ru­sams prik­lau­san­tis pas­ta­tas iš­ties yra men­kai pri­žiū­ri­mas. Jis at­ro­do se­no­kai ne­re­mon­tuo­tas ir ne­gy­ve­na­mas. Per lan­gus nie­ko ne­ma­ty­ti.

Tai, kad vos už ke­lių de­šim­čių met­rų nuo Pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus gy­ve­na­mo­sios vie­tos sto­vin­tis na­mas prik­lau­so ru­sų dip­lo­ma­ti­nei ats­to­vy­bei, įro­do iš­kel­ta Ru­si­jos vė­lia­va ir šios ša­lies her­bas pas­to­gė­je.

Na­mas nė­ra apt­ver­tas tvo­ra, ta­čiau ga­na aky­lai sau­go­mas. Vi­du­ti­nio am­žiaus vy­ras ir mo­te­ris iš­kart pri­ėjo prie fo­to­gra­fuo­jan­čių bei ap­lin­ką ap­žiū­rin­čių žur­na­lis­tų ir lie­pė neš­din­tis lauk. "Liau­ki­tės čia nuo­gas mer­gas pa­veiks­lavę", - kaž­ko­dėl šau­kė ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­ju pri­sis­ta­tęs vy­ras, nors ap­link jo­kių ap­si­nuo­gi­nu­sių mer­gi­nų ne­bu­vo.

Su­ti­ko svars­ty­ti al­ter­na­ty­vas

Su­si­ta­ri­mas dėl na­mo Tur­niš­kė­se nuo­mos Ru­si­jos am­ba­sa­dos reik­mėms su Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės ats­to­vais pa­si­ra­šy­tas dar 1994 m. bir­že­lį.

Ta­čiau po per­nai nu­vil­ni­ju­sio va­di­na­mo­jo Tur­niš­kių skan­da­lo Vy­riau­sy­bė pri­ėmė pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą "pa­ves­ti Už­sie­nio rei­ka­lų minis­te­ri­jai pa­siū­ly­ti Ru­si­jos am­ba­sa­dai jai rei­ka­lin­go pas­ta­to nuo­mą ki­to­je vie­to­je".

Bet ir praė­jus me­tams ši prob­le­ma neišsp­ręs­ta, nors po tru­pu­tį ju­da į prie­kį. Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Val­de­ma­ras Sa­ra­pi­nas in­for­ma­vo, kad šių me­tų ko­vo mė­ne­sį Mask­vo­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos ir Ru­si­jos dar­bo gru­pės dip­lo­ma­ti­nių ats­to­vy­bių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to klau­si­mais su­si­ti­ki­me ru­sams bu­vo "pa­siū­ly­ti ob­jek­tai už Tur­niš­kių komp­lek­so ri­bų".

Ko­kie tai ob­jek­tai, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja neatsk­lei­džia, tvir­tin­da­ma, kad "tai ga­li pa­kenk­ti mū­sų de­ry­bi­nei po­zi­ci­jai".

Bir­že­lio pa­bai­go­je pa­si­ra­šy­ta­me pro­to­ko­le už­fik­suo­tas Ru­si­jos ša­lies su­ti­ki­mas svars­ty­ti dar ko­vą pa­teik­tus siū­ly­mus. Ta­čiau kiek il­gai tę­sis svars­ty­mas, ofi­cia­liai nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti.

Dip­lo­ma­ti­niai šal­ti­niai "Kau­no die­nai" už­si­mi­nė, kad ru­sai lin­kę kiek įma­no­ma vil­kin­ti pas­ta­to Pre­zi­den­to re­zi­den­ci­jos kai­my­nys­tė­je mai­nus į ki­tą na­mą, nes neat­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad Tur­niš­kė­se esan­čios pa­tal­pos ga­li bū­ti nau­do­ja­mos "spe­cia­lio­sioms prie­mo­nėms", pa­vyz­džiui, šni­pi­nė­ji­mui.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
 

Lietuvoje

URM neturi duomenų, kad per žemės drebėjimą Graikijos salose ir Turkijoje būtų nukentėję lietuviai

Užsienio reikalų ministerija (URM) neturi duomenų, kad dėl žemės drebėjimo šalia Graikijos Dodekaneso salų ir pietvakarių Turkijoje būtų nukentėję Lietuvos piliečiai.

Prieš savaitgalį Palangoje – neįprastas šią vasarą sujudimas (29)

Oro temperatūrai perkopus magiškąją 20 laipsnių šilumos žymą poilsiautojai plūstelėjo prie jūros.

Valstybės vadovai pasveikino Belgiją nacionalinės šventės proga (7)

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis savo ir visų Lietuvos žmonių vardu pasveikino Belgiją nacionalinės šventės proga.

J. Razma teismui apskundė Druskininkų savivaldybės tarybą (17)

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Jurgis Razma kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą dėl neseniai pakeisto Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento teisėtumo.

Lietuvos ir Lenkijos kariai drauge minės Žalgirio mūšio metines (39)

Penktadienį Vilniaus rajone, Nemenčinėje, Lietuvos ir Lenkijos kariai minės pergalės Žalgirio mūšyje metines.