Nuo lie­pos 1 d. įsi­ga­lio­jęs pri­vers­ti­nis trans­por­to prie­mo­nių (TP) iš­re­gist­ra­vi­mas šiek tiek su­draus­mi­no jų val­dy­to­jus, bet žmo­nės pa­ty­rė ga­na daug pro­ble­mų ir nuo­sto­lių, nors in­for­ma­ci­jos apie pa­kei­ti­mus ir san­kci­jas bu­vo pa­teik­ta ne­ma­žai. Pa­si­tai­kė at­ve­jų, kai apie TP iš­re­gist­ra­vi­mą val­dy­to­jams net ne­bu­vo pra­neš­ta iš anks­to.
© Policijos departamento nuotr.

Pa­si­ro­do, iki lie­pos 1 d. Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gist­ruo­ta apie 900 tūkst. įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų nea­ti­tin­kan­čių ke­lių trans­por­to prie­mo­nių, to­dėl as­me­ni­niai pra­ne­ši­mai apie nu­ma­to­mą iš­re­gist­ra­vi­mą ne­bu­vo siun­čia­mi, bet bend­ras per­spė­ji­mas apie tai bu­vo pa­skelb­tas in­ter­ne­te, te­le­vi­zi­jo­je, ra­di­ju­je ir spau­do­je. Dau­gu­ma šių TP Lie­tu­vo­je jau se­niai bu­vo ne­beeksp­loa­tuo­ja­mos – jos par­duo­tos į už­sie­nio ša­lis ar išar­dy­tos da­li­mis, bet jų sa­vi­nin­kai bu­vo dar ne­si­krei­pę dėl iš­re­gist­ra­vi­mo.

„Regitra“ Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Lai­mu­tė Užu­pė tei­gė, kad nuo 2014 m. lie­pos 2 d. trans­por­to prie­mo­nės val­dy­to­jui iš anks­to pra­ne­ša­ma, jog jau lai­kas pa­si­rū­pin­ti pri­va­lo­mą­ja ap­žiū­ra ar pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu, kad ji po tam tik­ro lai­ko­tar­pio ne­bū­tų iš­re­gist­ruo­ta. VĮ „Re­git­ra“ apie tai pra­ne­ša at­siųs­da­ma spe­cia­lų pra­ne­ši­mą pa­štu.

Šis pra­ne­ši­mas iš­siun­čia­mas ga­vus in­for­ma­ci­ją iš Cent­ra­li­zuo­to­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros duo­me­nų ba­zės ar Trans­por­to prie­mo­nių ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo duo­me­nų ba­zės, nu­ro­dant, kad TP nea­ti­tin­ka Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų, taip pat jei as­muo ne­si­krei­pė dėl lei­di­mo da­ly­vau­ti eis­me su­stab­dy­mo.

Kaip at­nau­jin­ti re­gist­ra­ci­ją?

Konk­re­čios iš­re­gist­ra­vi­mo prie­žas­tys bū­na nu­ro­dy­tos as­me­niui at­siųs­ta­me laiš­ke. Jei, sa­vi­nin­ko nuo­mo­ne, au­to­mo­bi­lis bu­vo iš­re­gist­ruo­tas be rei­ka­lo, rei­kė­tų kreip­tis į VĮ „Re­git­ros“ spe­cia­lis­tus ir iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją. Jei bu­vo iš­re­gist­ruo­ta ne­pag­rįs­tai, re­gist­ra­ci­ja ga­li bū­ti at­nau­jin­ta.

Kaip tei­gia VĮ „Re­git­ra“ Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė, ga­na daž­nai pa­si­tai­ko, kad TP bu­vo iš­re­gist­ruo­ta ne­ga­vus duo­me­nų iš Trans­por­to prie­mo­nių drau­di­kų biu­ro, nors žmo­gus tu­ri pri­va­lo­mo­jo drau­di­mo do­ku­men­tus ir tei­rau­ja­si, ką jam da­ry­ti, kad re­gist­ra­ci­ja bū­tų su­grą­žin­ta.

To­kiu at­ve­ju pa­ta­ria­ma kreip­tis į sa­vo drau­di­mo bend­ro­vę, kad drau­di­mo duo­me­nis ji per­duo­tų drau­di­kų biu­rui, o šis – VĮ „Re­git­rai“. Drau­di­kų biu­rui pa­tiks­li­nus duo­me­nis, re­gist­ra­ci­ja bus at­nau­jin­ta.

TP re­gist­ra­ci­jos su­stab­dy­mas

Jei­gu pla­nuo­ja­ma TP ne­nau­do­ti ga­na il­gą lai­ką, ga­li­ma su­stab­dy­ti re­gist­ra­ci­ją. Anks­čiau bu­vo leis­ta su­stab­dy­ti re­gist­ra­ci­ją iki vie­ne­rių me­tų, bet praė­ju­sią sa­vai­tę Sei­mas šį lai­ko­tar­pį pra­tę­sė iki tre­jų me­tų.

Sus­tab­dy­ti re­gist­ra­ci­ją ga­li­ma šiais bū­dais: pri­si­jun­gus prie VĮ „Re­git­ra“ elekt­ro­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių re­gist­ra­vi­mo pa­slau­gų po­rta­lo ar­ba at­vy­kus į trans­por­to prie­mo­nių re­gist­ra­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­tį VĮ „Re­git­ra“ pa­da­li­nį.

Drau­di­mo po­li­so su­stab­dy­mas – ga­li­my­bė iš­veng­ti au­to­mo­bi­lio iš­re­gist­ra­vi­mo

Tie­sa, įsta­ty­mas nu­ma­to ga­li­my­bę TP sa­vi­nin­kui, ku­ris ne­nau­dos TP il­giau nei 1 mė­ne­sį, su­stab­dy­ti ir drau­di­mo po­li­są, pa­ra­šius pra­šy­mą drau­di­mo įmo­nei. Jei drau­di­mas ap­mo­kė­tas me­tams, jis pra­tę­sia­mas tam lai­ko­tar­piui, ku­riuo bu­vo su­stab­dy­tas.

Toks drau­di­mo po­li­so su­stab­dy­mas ma­to­mas ir VĮ „Re­git­ra“ sis­te­mo­je, to­dėl tai ne­lai­ko­ma drau­di­mo ne­bu­vi­mu ir au­to­mo­bi­lis neiš­re­gist­ruo­ja­mas. Ži­no­ma, drau­di­mas nė­ra vie­nin­te­lis įsta­ty­me nu­ma­ty­tas rei­ka­la­vi­mas, to­dėl bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti ir ki­tais, pvz., tech­ni­ne ap­žiū­ra.

Po­li­ci­ja su­stab­dė iš­re­gist­ruo­tą au­to­mo­bi­lį?

Ko ti­kė­tis, jei po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­stab­do iš­re­gist­ruo­tą au­to­mo­bi­lį, nors in­for­ma­ci­ja apie pla­nuo­ja­mą TP iš­re­gist­ra­vi­mą ne­bu­vo gau­ta?

Pa­rei­gū­nams nu­sta­čius pa­žei­di­mą, nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė vai­ruo­to­jams nuo 100 iki 150 li­tų pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką dėl neį­re­gist­ruo­tų (ne­per­re­gist­ruo­tų) TP ar­ba eksp­loa­tuo­ja­mų be vals­ty­bi­nės tech­ni­nės ap­žiū­ros.

VĮ „Re­git­ra“ at­sto­vai tei­gia, kad pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­stab­do trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­ją ir pa­pra­šo nuim­ti ar pa­tys nui­ma vals­ty­bi­nius ženk­lus, nors ir ne­pik­ty­biš­kai žmo­gus neiš­re­gist­ra­vo TP, o tie­siog pa­mir­šo.

Au­to­ma­ti­nis iš­re­gist­ra­vi­mas po 180, o ne 90 pa­rų

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sas priė­męs Sei­mas praei­tą sa­vai­tę dvi­gu­bai prail­gi­no ter­mi­ną, ku­riam praė­jus, trans­por­to prie­mo­nė bus iš­re­gist­ruo­ja­ma au­to­ma­tiš­kai. Pri­vers­ti­nai iš­re­gist­ruo­ja­mos tos TP, ku­rios ne­tu­ri il­giau nei 180 pa­rų ga­lio­jan­čios tech­ni­nės ap­žiū­ros ar­ba ci­vi­li­nio at­sa­ko­my­bės drau­di­mo.

Įs­ta­ty­me rei­ka­lau­ja­ma, kad prie­žas­tys, dėl ku­rių bu­vo su­stab­dy­tas lei­di­mas da­ly­vau­ti eis­me, tu­ri bū­ti pa­ša­li­na­mos. Jei per šį lai­ko­tar­pį jos bus ne­pa­ša­lin­tos, lei­di­mas da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me bus pa­nai­kin­tas, o TP bus iš­re­gist­ruo­ja­ma. Vals­ty­bi­nio re­gist­ra­ci­jos nu­me­rio ženk­lai bus pri­pa­žįs­ta­mi ne­ga­lio­jan­čiais ir juos rei­kės grą­žin­ti „Re­git­rai“. Tie­sa, sei­mo na­riai pla­nuo­ja kai ku­riuos šio įsta­ty­mo as­pek­tus ko­re­guo­ti, bet es­mi­niai da­ly­kai ne­si­keis.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Dviratininkų pavojai tyko visiškai įprastose ir kasdienėse vietose (10)

Sinoptikai šį mėnesį žada gražų ir saulėtą, tad susigundžiusiųjų išriedėti į gatves su...

V. Radžiūnas. Kodėl žmogaus gyvybė įvertinta vos 90 eurų (12)

Jūs lekiate 90 km/val., viena ranka laikote vairą, kita – išmanųjį telefoną. Pirštais...

Lietuvoje – tūkstančiai be priežiūros paliktų automobilių (4)

Neatsakingi gyventojai netinkamą naudojimui seną automobilį palieka bendro naudojimosi vietoje ar...

Kiek kainuoja rodyti posūkius? (17)

Vienas dažniausiai pasitaikančių nusiskundimų prastais vairuotojais – posūkių signalų...

Fiksuoja skaitytojai: jei nemoki parkuotis, važinėk dviračiu (7)

Portalo „ Kas vyksta Kaune “ redakciją pasiekė pyktelėjusio skaitytojo laiškas ir nuotrauka,...

Top naujienos

Ispanijoje įvykdyta dar viena ataka: nušauti penki teroristai, vilkėję mirtininkų liemenes sužeisti septyni žmonės (282)

Ispanijos pajūrio kurorte Kambrilse penktadienį paryčiais automobiliui „Audi“ įsirėžus į...

E. Jakilaitis: paskutinė mano laida, kurią rekomendavau pažiūrėti šeimai, buvo su R. Karbauskiu (38)

Trečius metus iš eilės DELFI vykdomame projekte „Lietuvos įtakingiausieji 2017“...

Lėktuvnešio apsauga kelia abejonių: ant jo nutūpęs dronas liko nepagautas (44)

„HMS Queen Elizabeth“ lėktuvnešis – naujas, modernus ir didelis Jungtinės Karalystės...

Keisis atliekų tvarkymas: pokyčius pajus kiekvienas gyventojas

Visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, greitai augant vartojimui planuojama, kaip spręsti sparčiai...

Papasakojo, kaip išsirinkti skaniausius vaisius ir daržoves

8 iš 10 Lietuvos gyventojų vaisių ir daržovių kokybę vertina remdamiesi vien jų išvaizda....

Apklausa: konservatoriai jau lenkia valstiečius (162)

Opoziciniai konservatoriai pagal populiarumą aplenkė valdančiąją Lietuvos valstiečių ir...

Požymiai, kad jūsų svoris normalus ir nereikia daugiau lieknėti (9)

Kartais aklavietė lieknėjant yra ženklas, kad reikia gero postūmio toliau savo tikslui pasiekti....

Antiglobalizmas – naujasis kvailių socializmas (91)

Remiantis nusistovėjusia ekonomikos teorija, globalizacija „pakelia visas valtis“ ir turi...

Įtampa Vokietijoje auga: prieš rinkimus – spaudimas automobilių gamintojams (7)

Vokietijos pastangos atsitiesti po vadinamojo „dyzelgeito“ skandalo gali labai greitai virsti...