Pagal teikiamus pasiūlymus, viešojo maitinimo vietose vartojimui vietoje, kaip alternatyva gėrimų ir maisto vienkartinėms pakuotėms, turėtų būti neatlygintinai pateikiama daugkartinė pakuotė, išskyrus atvejus, kai tokiai pakuotei taikomas užstatas.

Siūloma tvarka nebūtų taikoma pakuotėms, lėkštėms, tarai, į kurias individualiam vartojimui skirtas maistas ar gėrimai supakuoti gamybos linijoje, o po to gabenami į prekybos vietą.

Šią savaitę įstatymų pataisos, kuriomis siekiama skatinti vartotojų ekologinį sąmoningumą ir atsakomybę, mažinti vienkartinių pakuočių naudojimą, sulaukė parlamentarų pritarimo po pateikimo. Po pristatymo už teisės aktų pakeitimus balsavo 49 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 14 parlamentarų. Po svarstymo komitetuose prie šio klausimo Seimo posėdyje planuojama grįžti birželio 20 d.

Kaip pažymi pasiūlymo autoriai, „Rethink Plastik alliance“ ataskaitos duomenimis, Lietuva iki šiol yra viena iš aštuonių ES valstybių, kuri neįgyvendino Direktyvos nuostatų dėl vienkartinių pakuočių naudojimo mažinimo.

K. Adomaitis: kai ku­rios ša­lys ima­si daug dras­tiš­kes­nių veiks­mų

Pasak K. Adomaičio, vienkartinės pakuotės iš tiesų yra išpopuliarėjusios, joms šiuo metu beveik nesiūloma alternatyvų. „Paprastai tokios pakuotės pakliūna į bendras atliekas. Jeigu jos yra išrūšiuojamos, jas po to sunku perdirbti, nes sudėtinga sukaupti į vieną vietą didelį kiekį“, − iš Seimo tribūnos sakė parlamentaras.

Pasak jo, vienkartinių pakuočių kiekiai yra di­de­li. „Skai­čiuo­ja­ma, kad Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, pa­vyz­džiui, kas de­vin­tas žmo­gus kas­dien su­nau­do­ja puo­de­lį, tai tūks­tan­čiai to­nų per me­tus. Lie­tu­vo­je, jei­gu at­si­žvelg­tu­me į tai, kiek mes ma­žiau su­nau­do­ja­me pa­kuo­čių ap­skri­tai ir pri­tai­ky­tu­me pa­na­šų su­var­to­ji­mo tem­pą kaip Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, tai bū­tų apie 200 tūkst. vien­kar­ti­nių puo­de­lių per die­ną“,- pastebėjo Laisvės frakcijai priklausantis parlamentaras.

K. Adomaičio duomenimis, kai ku­rios ša­lys ima­si daug dras­tiš­kes­nių veiks­mų, ban­do draus­ti vien­kar­ti­nes pa­kuo­tes ap­skri­tai, įve­da mo­kes­čius vien­kar­ti­nei ta­rai. Jis atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje siūlomas vienas iš nuosaikiausių sprendimų – išskirti vienkartinės pakuotės ir gėrimo ar maisto kainą.

“Tai yra vie­nas iš nuo­sai­kiau­sių sprendimų, ma­žiau­siai ver­slui su­ke­lian­čių ap­ri­bo­ji­mų. Tik­rai, ma­nau, ne­su­kels pro­ble­mų Lie­tu­vo­je tai įgy­ven­din­ti. Siū­lo­me, kad bū­tų iš­skir­ta vien­kar­ti­nės pa­kuo­tės kai­na ir ati­tin­ka­mai gė­ri­mo, mais­to, ku­ris į jas pi­la­mas. Šiuo būdu siekiame keleto tikslų. Visų pirma, tai psichologinis efektas, kad žmonės pagaliau supras, kad pakuotė irgi kainuoja. Antra, atsinešus su savimi daugkartinę pakuotę į bet kurią kavinę norint maistą išsinešti, žmogus akivaizdžiai pajustų ir finansinę naudą, nes tiesiog neturėtų mokėti už vienkartinę pakuotę, kurią siūlo pati kavinė. Ir trečia, kas yra iš tiesų svarbiausia, tai atsirastų paskata plėsti užstato sistemą“, − pristatydamas projektą Seimo plenarinėje salėje sakė K. Adomaitis.

Už vienkartinę pakuotę turi būti pasiūlytas atlygis

Pasak K. Adomaičio, įsta­ty­mų projektuose yra la­bai aiš­kiai su­for­mu­luo­ta, kad už vienkartinę pa­kuo­tę tu­ri bū­ti pa­siū­ly­tas at­ly­gis, at­ly­gis ga­li bū­ti ir už­sta­tas. Anot parlamentaro, įstatymo pataisos turėtų galioti vi­soms vien­kar­ti­nėms pa­kuotės, nes "nė­ra pras­mės skirs­ty­ti, ko­kio tai ti­po vien­kar­ti­nė pa­kuo­tė, ar plas­ti­ko, ar po­pie­ri­nė, nes pa­pras­tai be­veik vi­sais at­ve­jais tai bū­na kom­bi­nuo­ta pa­kuo­tė".

Seimo narys Kęstutis Mažeika teiravosi, kodėl nu­tai­ky­ta tik į pa­slau­gų sek­to­rių? „Tur­būt ten­ka ir jums pa­čiam ma­ty­ti par­duo­tu­vė­se, kai per­ki ma­žą daik­tą, net ir Lie­tu­vo­je pa­ga­min­tą, bet jis bū­na įpa­kuo­tas į neadekvačiai didelę pa­kuo­tę",- pastebėjo K. Mažeika.

Parke apsilankęs ir didelį kiekį vienkartinių pakuočių pamatęs Seimo narys Tomas Tomilinas mano, kad tai aki­vaiz­džiai ro­do, kad vi­suo­me­nė ne­su­si­mąs­to, kai ne­tu­ri su­si­mo­kė­ti už vien­kar­ti­nę pa­kuo­tę.

„Tik­rai pa­čiam as­me­niš­kai kar­tais sun­ku at­si­spir­ti tai pa­gun­dai pa­si­nau­do­ti vien­kar­ti­niu puo­de­liu. Todėl pa­pil­do­ma pa­ska­ta ap­gal­vo­ti sa­vo veiks­mą, kai tai ker­ta per ki­še­nę, nors ir mi­ni­ma­liai, yra la­bai ge­ra“,- sakė parlamentaras.

Seimo narys Vilius Semeška nėra vi­siš­kai prieš pasiūlymą, ta­čiau mano, kad yra ge­res­nių al­ter­na­ty­vų. „Pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je pirk­da­mas bo­ka­lą alaus tu su­si­mo­ki už­sta­tą 2 eu­rus ir pri­duo­di tą bo­ka­lą, at­gau­ni už­sta­tą. Yra ma­sė ki­tų sis­te­mų. Da­bar, kai iš li­be­ra­lų, lais­viečių at­ei­na mo­kes­čių įve­di­mas, aš jau ne­ži­nau, kur čia mums, kon­ser­va­to­riams, dė­ti tada au­sis nuo rin­kė­jų ir nuo vi­sų ki­tų“,- Seimo posėdyje svarstė V. Semeška.

Projektus pateikęs K. Adomaitis užtikrino, kad jokio naujo mokesčio neplanuojama įvesti. „Vi­sų pir­ma, vi­si la­bai klai­di­na, kad tai bus mo­kes­tis. Tai yra tie­siog siū­ly­mas su­da­ry­ti kai­no­da­rą, jo­kio mo­kes­čio vals­ty­bė­je čia ne­įve­da­me“,- atsakė jis.

Kokios galėtų būti baudos?

Aplinkos apsaugos įstatyme siūloma įtvirtinti juridinių asmenų atsakomybę už nustatytų reikalavimų dėl vienkartinės pakuotės nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

Pagal siūlomą projektą, viešojo maitinimo vietose gėrimų ar maisto vienkartinės pakuotės neatlygintinas dalijimas ar neatlygintinos daugkartinės pakuotės, kaip alternatyvos vienkartinėms pakuotėms nepateikimas, užtrauktų baudą nuo 1 tūkstančio iki 3 tūkstančių eurų. Toks pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtrauktų baudą nuo 3 tūkstančių iki 5 tūkstančių eurų.

Administracinių nusižengimų kodekse siūloma įtvirtinti atsakomybę viešojo maitinimo paslaugų teikėjams fiziniams asmenims bei viešojo maitinimo paslaugų teikėjų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims.

Projektas numato, kad gėrimų ir maisto vienkartinės pakuotės neatlygintinas dalijimas ir neatlygintinos daugkartinės pakuotės nepateikimas užtrauktų įspėjimą arba baudą viešojo maitinimo paslaugų teikėjams fiziniams asmenims nuo 30 iki 60 eurų ir baudą viešojo maitinimo paslaugų teikėjų juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 100 iki 200 eurų.

Atsižvelgiant į tai, kad vienkartinei gėrimų tarai jau šiuo metu yra daugybė alternatyvų (pavyzdžiui, daugkartiniai kavos puodeliai) siūloma naują reikalavimą gėrimų pakuotei taikyti jau nuo 2024 m. sausio 1 d.

Reikalavimai, susiję su maisto patiekimu vienkartinėje taroje viešojo maitinimo vietose, projekto iniciatorių nuomone, galėtų būti įgyvendinami nuo 2025 m. sausio 1 d., taip numatant laiko ūkio subjektams bei vartotojams pasiruošti.

Įstatymų pataisas dėl vienkartinių pakuočių kartu su K. Adomaičiu teikia įvairioms frakcijoms atstovaujantys parlamentarai Lukas Savickas, Aistė Gedvilienė, Arūnas Valinskas, Ieva Pakarklytė, Morgana Danielė, Romualdas Vaitkus, Simonas Gentvilas, Artūras Žukauskas, Ieva Kačinskaitė-Urbonienė, Ligita Girskienė, Marius Matijošaitis, Monika Ošmianskienė, Tomas Vytautas Raskevičius.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės