Seimas šią savaitę nenumatytame posėdyje skubos tvarka ketina svarstyti tai numatančias Ūkininko ūkio įstatymo pataisas, kurias praėjusią savaitę pateikė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė.

Jeigu Seimas pritartų, ūkininkams, kurie yra pradėję projektavimą ir statybas, būtų taikomos anksčiau galiojusios Ūkininko ūkio įstatymo nuostatos.

Parlamentarai nutarė ištaisyti teisinę problemą, nes šių metų kovo 16 d. Seimui priėmus Respublikos Prezidento vetuotą Ūkininko ūkio įstatymą jame neliko įstatymo taikymą reglamentuojančių nuostatų.

„Pri­ta­rė­me Pre­zi­den­to ve­to, ta­čiau po ve­ta­vi­mo iš­ny­ko tam tik­ros įsi­ga­lio­ji­mo tai­syk­lės, kaip an­tai, ką da­ry­ti žmo­nėms, ku­rie pra­dė­jo že­mė­tvarkinius pro­jek­tus, pla­nuo­ja ūki­nin­ko so­dy­bos sta­ty­bą, tu­ri sta­ty­bos lei­di­mą, bet ne­spė­jo šių planų įgy­ven­din­ti, o nuo lie­pos 1 die­nos tar­si brūkš­nys už­brė­žia­mas ir jie pa­baig­ti sa­vo pro­jek­ta­vi­mo ne­be­ga­li. Yra pro­ble­ma dėl tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo, nes žmo­nės tik­rai at­si­ras to­kio­je pa­dė­ty­je, kai lyg ir pra­dė­jo le­ga­liai ir tvar­kin­gai tvar­ky­tis do­ku­men­tus, bet dėl tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo pa­baig­ti ne­be­ga­lės“,- praėjusią savaitę iš Seimo tribūnos sakė A. Gedvilienė.

Mišrios Seimo narių grupės seniūno pavaduotoja Rita Tamašunienė pasidžiaugė, kad įstatymas yra taisomas, pastebėdama, kad žmonės nori konkretesnių at­sa­ky­mų.

„Projekte rašoma, kad kai­mo plėt­ros že­mė­tvarkos pro­jek­tai ar­ba pa­reng­ti, ar­ba pra­dė­ti reng­ti. Tai ko­kia ta sta­di­ja „pra­dė­ti reng­ti“? No­rė­čiau iš­girs­ti kon­kre­čių at­sa­ky­mų, nes žmo­nės krei­pia­si į sa­vi­val­dy­bes, pa­vyz­džiui, no­rė­da­mi sa­vo že­mės ūkio pa­skir­ties že­mė­je, iki pu­sės hek­ta­ro pa­gal se­ną reg­la­men­ta­vi­mą, pra­dė­ti sta­ty­ti ūki­nin­ko so­dy­bą. Tik­rai pri­ta­riu sku­bai, nes žmo­nės ne­ži­no, kaip pa­si­elg­ti su sa­vo jau pra­dė­tais reng­ti do­ku­men­tais, kuriems yra iš­lei­dę reikš­min­gą su­mą pi­ni­gų“,- sakė R. Tamašunienė.

Pasak A. Gedvilienės, dėl to reikėtų dar diskutuoti.

„Pa­gal da­bar­ti­nę for­mu­luo­tę, tai tar­si ap­im­tų vi­sus tuos, ku­rie net ir pra­de­da reng­ti, pa­tei­kia pra­šy­mus, pa­ro­do sa­vo va­lią. Bet ne­at­mes­čiau, kad ko­mi­te­te po dis­ku­si­jų ši­tą tvar­ką su­griež­tin­tu­me. Ko­mi­te­te yra įvai­rių nuo­mo­nių“,- sakė Seimo Aplinkos komiteto pirmininkė.

Įstatymo pataisas parengti paskatino ir Seimo kanceliarijai adresuoti gyventojų prašymai išaiškinti naujų Ūkininko ūkio įstatymo nuostatų taikymą. Nežinioje yra gyventojai, kurie yra pradėję rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus ar jau juos yra parengę, tačiau dar negavę ūkininko sodybos pastatų statybą leidžiančių dokumentų.

Ūkininko ūkio įstatymo pataisas kartu su A. Gedviliene teikia Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis, Seimo nariai Aidas Gedvilas, Justinas Urbanavičius, Petras Gražulis, Ligita Girskienė, Romualdas Vaitkus, Kasparas Adomaitis.

ELTA primena, kad šių metų liepos 1 d. įsigalios Ūkininko ūkio įstatymo pataisos, kurios neleis „sofos“ ūkininkams lengvatinėmis sąlygomis statyti sodybas.

Įstatyme nustatyta, kad gyvenamosios paskirties pastatas su pagalbinio ūkio pastatais galės būti statomi nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 2 hektarai, o kitos paskirties pastatai, reikalingi ūkininko veiklai vykdyti, galėtų būti statomi ir nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 0,5 hektarai, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatyta kitaip.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės