Jehovos liudytojai

33 straipsnių

Po mažiausiai šešių žmonių gyvybes nusinešusių mirtinų šūvių Jehovos liudytojų renginyje Vokietijos Hamburgo mieste pradėtas tyrimas. Penktadienio vidudienį numatyta spaudos konferencija, kurioje bus paskelbta apie įvykio detales ir tyrimo eigą.

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) perdavė Lietuvos Vyriausybei peticiją Rutkauskas prieš Lietuvą, kurioje pareiškėjas teigia, kad jo atžvilgiu buvo pažeistas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (Konvencija) straipsnis dėl minties, sąžinės ir religijos laisvės. Skundą patei...

Edita Lukienė

„Tai prie di­džio­sios „Norfos“ ne­be­sta­tys Je­ho­vos liu­dy­to­jų mal­dos na­mų? Per­nai va­sa­rą dėl tų sta­ty­bų di­džio­ji da­lis A. Ju­cio gat­vės gy­ven­to­jų la­bai ne­ri­ma­vo, tik apie tai ir kal­bė­jo, daug dis­ku­ta­vo. Dau­ge­lis tie­siai švie­siai iš­sa­kė ne­pri­ta­ri­mą. Da­bar tar­...