Gerbiama profesore, mažai kas girdėję apie tokia teisės mokslų sritį kaip sveikatos teisė.

Taip, išties sveikatos teisė – nišinė, bet integrali teisės sritis, apimanti ir konstitucinės, administracinės, civilinės, baudžiamosios teisės, kitų teisės šakų institutus. Sveikatos teisė yra itin glaudžiai susijusi su žmogaus teisėmis, o pacientų teisės – vienas svarbiausių jos reguliavimo prioritetų. Šiuo metu sveikatos teisei ypač didelį poveikį turi tarptautinė teisė. Prie to prisidėjo pasaulyje 2019 metų pabaigoje kilusi iki tol niekam nežinomo koronaviruso pandemija. Pandemija tai globali problema, kurios suvaldymui vien nacionalinės teisės priemonių nepakanka. Visuomenės sveikata dabar suprantama ir kaip pasaulio bendruomenės gerovė, taigi ir tarptautinės teisės institutai vaidina itin svarbų vaidmenį išplečiant sveikatos teisės veikimo ribas. Kaip, jūsų nuomone, pandemija paveikė tarptautinės teisės sritį? Ar pasauliui susidūrus su virusu išaugo ir sveikatos teisės vaidmuo?

COVID-19 viruso sukelta pandemija yra iššūkis visai žmonijai, jos gebėjimui atsispirti egzistencinėms grėsmėms. Pandemija keičia mūsų gyvenimą, jaukdama ne tik jausmus ir protus, bet ir nusistovėjusius teisės kanonus. Į daugelį jau klasikiniais tapusių teisės principų turime pažvelgti naujai, vertindami ne tik pakitusias viešojo gyvenimo taisykles, bet ir kai kurias esmines žmogaus teisių ir laisvių garantijas, kuriomis naudodamiesi anksčiau netgi nesusimąstėme, kiek jos svarbios – kaip kad fizinis, o ne tik išskirtinai nuotolinis žmonių bendravimas, kelionių laisvė ne tik į svečias šalis, bet ir į Lietuvos pajūrį ar kt. Pandemija keičia ir mūsų pareigas - konstitucinė vaikų pareiga rūpintis, globoti tėvus senatvėje įgavo ypatingą reikšmę, o ir kaip ją vykdyti, kai draudimas keliauti į kitą savivaldybę reiškia ne tik šios pareigos apsunkinimą, bet ir apskritai, raginimas, rekomendacija nelankyti vyresnio amžiaus giminių, padaro ją tiesiog neįmanoma vykdyti.

Per pandemija visuomenė susidūrė ir su konstituciniais žmogaus teisių ribojimais. Kaip juos vertintumėt iš sveikatos teisės perspektyvos?

Žmogaus ir visuomenės sveikata būdama viena svarbiausių visuomenės konstitucinių vertybių, yra ir kai kurių kitų konstitucinių žmogaus teisių ribojimo pagrindas. Ne tik gyvenime, bet ir sveikatos teisėje susiduriame su paradoksu, kai siekis apsaugoti vieną konstitucinę vertybę iš esmės reiškia kitų svarbių žmogaus teisių ribojimą, todėl labai svarbu nustatyti ribą, kurios valstybės valdžios sprendimai negali peržengti. Šiuos ir kitus ribojimus ir nubrėžia sveikatos teisė. Konstitucinis Teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutarime sveikatos apsaugą įvardijo kaip konstituciškai svarbų tikslą, viešą interesą. Rūpinimasis žmonių sveikata –šiuo metu išskirtinės svarbos valstybės funkcija, konstitucinis principas, įvairiais aspektais atsispindintis įvairiose Konstitucijos nuostatose, kuriuo turi būti grindžiama visa su žmonių sveikata susijusi valstybės veikla, taip pat ir nustatomi itin griežti visuomenės gyvenimo ribojimai.

Ar sveikatos teisę galima laikyti modernia teisės sritimi?

Taip, sveikatos teisė – moderni teisės sritis, bet jos pradmenys glūdi senosiose teisės kodifikacijose. XVI a. Lietuvos teisėje, Lietuvos Statutuose aptinkama medicinos teisės elementų. Medicinos teisė – sveikatos teisės pradininkė, šiuo metu tapusi integralia sveikatos teisės, turinčios platesnį teisinį reguliavimą, sritimi. Teisės globalizacija, tarptautinių standartų, o ypač Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijos, Pasaulio Sveikatos Organizacijos formuojamų standartų nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę svarbi ir nelengva sveikatos teisės užduotis, kuri gali būti sėkmingai įgyvendinama tik plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą. Pasaulio medicinos teisės asociacijos (World Medical Law Association) rengiami kongresai vienas iš sėkmingų tokio bendradarbiavimo pavyzdžių. 27-asis šios pasaulinės plačiai žinomos asociacijos kongresas 2023 m. įvyks 700-tasias įkūrimo metines švęsiančiame Vilniuje. MRU yra šio renginio pagrindinis akademinis partneris ir vienas iš organizatorių. Kongreso metu neabejotinai bus sprendžiamos su pandemija susijusios problemos.

Sveikatos teisė – perspektyvi, bet nišinė teisės sritis. Ar Lietuvoje yra galimybių ją studijuoti?

MRU Teisės mokykla parengė ir sėkmingai akreditavo LL.M Sveikatos teisės studijų programą, kurios tikslas - suteikti teorines ir praktines žinias apie sveikatos sistemą, jos institucijų sąveiką, žmogaus teisių apsaugos pagrindus sveikatos teisėje, ugdyti gebėjimus ne tik pritaikyti įgytas žinias praktikoje sprendžiant įvairias problemas, bet ir gebėti taikyti sveikatos teisės principus neordinarinėse ex ante teisės aktais neapibrėžtose situacijose.

Atsižvelgiant į studijų programos specifiką ir studijuojančiųjų interesų sritis, studijų metu nemažai dėmesio skiriama praktinių įgūdžių formavimui, naudojamos situacijos, susijusios su sveikatos priežiūros sektoriaus veikla. Bus siekiama ugdyti dalykinę kompetenciją, bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas: sisteminį, analitinį - kritinį mąstymą, iniciatyvumą, savarankiškumą, tiriamuosius, problemų sprendimo ir kitus gebėjimus, atpažįstant, svarstant ir sprendžiant teorines ir praktines žmogaus teisių apsaugos sveikatos teisėje problemas.

Sveikatos teisės LL.M studijos siūlomos ne tik teisininkams, bet ir sveikatos priežiūros sektoriuje darbo patirtį turintiems kitų sričių specialistams. Tai unikali galimybė įgyti svarbių teisinių žinių ir įgūdžių intensyvių į praktiką orientuotų vienerių metų trukmės studijų metu.

Dėkui už pokalbį.