aA
Gruo­džio 1 die­ną Ro­tu­šės aikš­tė­je bus įžieb­ta Aly­taus mies­to ka­lė­di­nė eg­lė. Ji šie­met – įspū­din­go 16 metrų aukš­čio ir kve­pian­ti sa­kais, nors ir nė­ra gy­vas me­dis – ant kar­ka­so su­mon­tuo­tos eg­lių ša­kos. Eg­lė pa­sta­ty­ta kiek ki­to­je vie­to­je, ar­čiau mies­to te­at­ro, nes su­mon­tuo­ta ant at­ra­mi­nio stie­bo, ku­ris va­sa­rą lai­kė šimt­me­čio tau­ti­nę juos­tą. Da­bar jis pa­slėp­tas kar­ka­so cen­tre, o jo iš­orė pa­deng­ta ša­ko­mis.
Alytaus kalėdinė eglutė
© Alytaus m. savivaldybės nuotr.

Ža­lias­ka­rę šie­met, kaip ir pra­ėju­siais me­tais, Aly­tu­je puoš VšĮ Teks­ti­li­nin­kų ir dai­li­nin­kų gil­di­jos meist­rai, va­do­vau­ja­mi kau­nie­tės me­ni­nin­kės Jo­lan­tos Šmid­tie­nės. Eg­lės pa­puo­ši­mo au­to­rė pa­brė­žia, kad Aly­taus ža­lias­ka­rė bus vie­na aukš­čiau­sių Lie­tu­vo­je, jai pa­ga­min­tas spe­cia­lus kar­ka­sas.

Va­kar per pie­tus J. Šmid­tie­nę jau bu­vo ga­li­ma su­tik­ti Ro­tu­šės aikš­tė­je prie pra­dė­tos puoš­ti eg­lės. Šie­met jos ak­cen­tas – bal­ti iš me­ta­lo pa­ga­min­ti an­ge­lų spar­nai. Jų bus 40, ir vi­si švies spe­cia­liais bal­tais pro­žek­to­riais. Spar­nus nu­kal­di­no kau­nie­tis kal­vis Ma­rius Bal­čiū­nas.

„Šie­met įei­ti į eg­lės vi­dų ne­bus ga­li­ma, ta­čiau vi­sus gy­ven­to­jus ir mies­to sve­čius la­bai kvies­čiau prie eg­lu­tės įsi­am­žin­ti su an­ge­lo spar­nais, o ypač jei pa­snigs – sku­bė­ki­te pa­si­džiaug­ti ar­tė­jan­čių šven­čių nuo­jau­ta“, – ra­gi­na J. Šmid­tie­nė.

Jos ma­ny­mu, Aly­taus eg­lė šie­met la­bai fo­to­ge­niš­ka ir tie­siog bū­ti­na prie jos įsi­am­žin­ti. Ji pa­ti šią eg­lę pra­mi­nė ba­ro­ki­ne dėl jos pa­puo­ši­mo de­ko­ra­ty­vu­mo. De­šimt me­tų įvai­rius Lie­tu­vos mies­tus Ka­lė­doms puo­šian­ti me­ni­nin­kė pra­šo aly­tiš­kius sau­go­ti ka­lė­di­nę eg­lę, nes jos kū­ri­niai daž­niau vis dėl­to nu­ken­čia ne nuo gam­tos sti­chi­jų, bet nuo van­da­liz­mo.

Kon­kur­są puoš­ti Aly­taus ka­lė­di­nę eg­lę ir jos ap­lin­ką J. Šmid­tie­nė lai­mė­jo tre­jiems me­tams. An­ge­lo plunks­no­mis bus pa­puoš­ti ir Ro­tu­šės aikš­tės švies­tu­vai, me­džiuo­se su­mon­tuo­tos lem­pu­tės. Per­nai ir šie­met Aly­taus ka­lė­di­nė pa­sa­ka yra bal­ta, o pa­ly­dint 2019-uo­sius au­to­rė ža­da tik­rą kla­si­ki­nę spal­vin­gą vai­kys­tės Ka­lė­dų eg­lę su spe­cia­liais žais­liu­kais.

Be­je, po vie­ne­rių me­tų per­trau­kos J. Šmid­tie­nė šie­met vėl puo­šia ir Kau­no eg­lę, ku­rios de­ko­ra­cijoms su­kur­ti bus pa­nau­do­ta... 4 mln. plas­ti­ko šiau­de­lių, iš ku­rių iš­augs snie­go pus­nys.

Šven­ti­niai ži­bu­riai iki pat Tri­jų Ka­ra­lių šie­met džiu­gins ne tik Ro­tu­šės aikš­tės pra­ei­vius – šven­ti­nė­mis de­ko­ra­ci­jo­mis pa­si­puoš ir pa­grin­di­nės mies­to gat­vės, me­džiai Se­na­mies­čio skve­re bei cen­tri­niai fon­ta­nai.

Eg­lės įžie­bi­mo šven­tė šie­met vyks gruo­džio 1 die­ną 16 val.

Aly­taus mies­to eg­lu­tei pa­puoš­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė šie­met sky­rė 30 tūkst. Eur, dar 24 tūkst. Eur skir­ta Aly­taus mies­to puo­šy­bai, o 14 tūkst. Eur – šven­ti­niams ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Ne visi pedagogai verti šio vardo: šaukštas deguto sugadino medaus statinę (8)

Įžengusius į kabinetą rimtomis akimis nužvelgia trys iškiliausi Lietuvos partizaninių kovų...

Vytautas Landsbergis: negalima žiūrėti į gerovę tik iš ekonominės perspektyvos (631)

Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų ( TS–LKD ) garbės pirmininkas,...

Pasiekė karjeros viršūnę Vokietijoje ir grįžo į Lietuvą: niekur kitur būti dabar nenorėtų (222)

Skaičiuojama, kad 78 proc. į užsienį emigravusių lietuvių ketina grįžti į Lietuvą. 31-erių...

Sudėliojo visus taškus ant „i“: trinktelėsi durelėmis – pildysi deklaraciją (223)

Ar ateis diena, kai radę įbrėžtas ar įlenktas savo automobilio dureles galėsime kviesti...

Tarp mulais vadinamų narkotikų kurjerių – ne vienas lietuvis: po tokių „atostogų“ kai kurie namo ir nebegrįžta (118)

Mulai – taip vadinami sutikusieji dirbti narkotikų kurjeriais. Dalis jų dienas leidžia Pietų ar...

Kaip sulaukti 100 metų ir turėti šviesų protą: 10 mokslininkų rekomendacijų (74)

Vis daugiau žmonių gyvena ilgai – kai kurie 100 metų ir ilgiau. Mokslininkai bando suprasti, kaip...

4 didžiausios baimės dėl pinigų: įveikti jas nėra sudėtinga (9)

Visame pasaulyje vienas didžiausių nerimo šaltinių yra baimė dėl pinigų ir finansinio...

Moteris parodė, kaip atrodytų jos kūnas, jei atitiktų įvairių laikmečių „tobulumo“ sampratą (24)

„Grožis glūdi stebėtojo akyse“ – rašė Šekspyras. Bet ar tikrai? Visi esame įtakojami...

Daugiabučio statybos sostinės senamiestyje lieka sustabdytos

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ( LVAT ) neleido atnaujinti daugiabučio statybos...

Nusibodo visuomet vilkėti mažą juodą suknelę? Štai, kuo galite ją pakeisti

Didžiosios metų šventės turi tarsi nerašytą aprangos kodą – tikime, jog kaip jas sutiksime ir...