Šventėje dalyvavo daug garbingų svečių, dabartiniai ir anksčiau gimnazijoje mokęsi mokiniai, dirbantys ir anksčiau dirbę mokytojai. Apie organizacijos veiklą visiems susirinkusiems trumpai papasakojo Užupio gimnazijos direktorė Virginija Navickienė:

„Pokario metais mokykloje, kuri vadinosi Vilniaus 16-oji vidurinė mokykla, veikė slapta organizacija „Laisva Lietuva". Ji sutelkė apie 48 narius. Veikė trejus metus, nuo 1958-ųjų iki 1961-ųjų kol jos nesusekė KGB. Jauni žmonės slapta rinkosi į susirinkimus, planavo, kaip kovoti prieš sovietų diktatūrą. Jie naktimis platino atsišaukimus, Vasario 16-osios proga iškeldavo trispalvę, ant valstybinių pastatų sienų užrašydavo antisovietinio turinio šūkius.

Tokie užrašai atsirasdavo ant Arkikatedros varpinės sienos, ant šv. Petro ir Povilo bažnyčią supančios sienos, Vilniaus universiteto. 1960 m. pabaigoje Vilniuje ir Kaišiadoryse išplatinta apie 800 antisovietinio turinio lapelių. 1960 m. gegužės 1 d. „Laisva Lietuva“ lietuvišką trispalvę, kurią siuvo patys, iškėlė ant Trijų kryžių kalno. Jų tikslas buvo didelis - nepriklausomybės atkūrimas. Organizaciją įkūrė Vladas Šakalys, Stanislovas Žvirgždas ir Vitas Vosylius.

Stojant į organizaciją reikėjo duoti priesaiką, iš esmės tai buvo gerai žinoma skautų priesaika „Dievui ir Tėvynei“. Prisiekiama dažniausiai būdavo Vlado Šakalio mamos bute. Visus organizacijos dokumentus (narių sąrašą, susirašinėjimą ir kt.) užšifruodavo. Šifrą sugalvodavo Stanislovas Žvirgždas ir Vladas Šakalys. Gal todėl pavyko išsilaikyti net 3 metus.

1961 m. pavasarį pasipuošę su gėlėmis rankose mokiniai susirinko aktų salėje laikyti pirmo egzamino – rašyti lietuvių kalbos rašinio. Tačiau įėjęs mokyklos direktorius septyniems mokiniams liepė palikti egzamino salę. Jiems nebuvo leista laikyti egzamino. Prasidėjo tardymai KGB. 5 mokiniai buvo ištremti į Mordovijos koncentracijos stovyklą. Tai – Vladas Šakalys, Vitas Vosylius (6 m.), Algimantas Baltrušis (5 m.), Stanislovas Žvirgždas ir Romualdas Ragaišis (4 m.). Daliai mokinių nebuvo leista baigti mokyklos, dalis jų galėjo baigti kitais metais.

Klasės auklėtojas Algirdas Vytėnas, fizikas, buvo atleistas iš darbo be teisės mokytojauti, direktorius Valentinas Sikorskis atleistasis darbo."

Susirinkime prie gimnazijos durų buvo pristatyti svečiai: šalies Prezidentas Valdas Adamkus, sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė, kai kurie Seimo nariai, buvęs gimnazijos direktorius Algimantas Šventickas, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkas Petras Musteikis, Kastytis Stalioraitis, parašęs knygą apie organizaciją „Laisva Lietuva“, Užupio Respublikos prezidentas Romas Lileikis, premjeras Sakalas Gorodeckis, kunigas Julius Sasnauskas, „Menų inkubatoriaus“ direktorius Giedrius Bagdonas.

Dėmesio centre atsidūrė „Laisvos Lietuvos“ nariai. Tylos minute buvo pagerbti mirusieji: Vladas Šakalys, organizacijos įkūrėjas ir vadovas, po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu, Vitas Vosylius, organizacijos įkūrėjas, organizacijos narės Dalia Navadničėnaitė ,Virginija Obolevičiūtė, Gertrūda Vaitoškaitė.

Į susirinkusius svečius įtaigiu žodžiu prabilo organizacijos narys Romaldas Ragaišis. Jis prisiminė, kokie idealai skatino jaunus žmones susitelkti, palinkėjo visiems nepamiršti istorijos. Prezidentas Valdas Adamkus pasveikino su Nepriklausomybės švente ir palinkėjo branginti laisvę, mylėti Lietuvą gerais darbais.

Norėdama įamžinti pasiaukojamą jaunų žmonių drąsą Užupio gimnazija atidengė atminimo lentą, skirtą organizacijos „Laisva Lietuva“ veiklai įamžinti. Atminimo lentą savo lėšomis pagamino ir padovanojo gimnazijai skulptorius Tadas Gutauskas. Lentą atidengė Albertas Juozėnas, Romaldas Ragaišis, Tadas Gutauskas ir gimnazijos direktorė Virginija Navickienė.

Paskui lenta buvo pašventinta ir nuaidėjus patriotinei mokinių choro dainai visi buvo pakviesti į aktų salę, kur vyko iškilmingas Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio minėjimas. Gimnazistai papasakojo, kaip rinko medžiagą apie organizacijos narius Salviniją Kalesnikaitę, Žydrę Braziūnaitę, Romaldą Ragaišį, susipažino su jų gyvenimu ir veikla.

Minėjime apie organizacijos veiklą prisiminimais dalinos Danutė Maceinaitė- Mickūnienė , Albertas Juozėnas, Aneta Šlegel, apie tėvo Vlado Šakalio veiklą pasakojo Narimantas Šakalys. Jis pabrėžė, kad pagrindinė tėvo gyvenimo prasmė buvo laisvė. Jis tuo gyveno. Narimantas palinkėjo laisvės visiems pirmiausia savo širdyse. Prisiminimai pynėsi su antrųjų klasių gimnazistų atliekamomis laisvės kovų dainomis, visus sužavėjo Kotrynos Juodzevičiūtės ir jos tėčio atliekamos laisvės dainos, Gertrūdos Mažeikaitės sukurtas eilėraštis apie Vladą Šakalį.

Minėjimo kulminacija - iškilmingas deklaracijos, kurioje pasižadama atminti puoselėtas praeities kartų vertybes, skaitymas ir pasirašymas. Pirmiausia pasirašyti pakviesti organizacijos „Laisva Lietuva“ nariai, paskui po jos tekstu galėjo pasirašyti visi norintys geros valios žmonės.

Renginys parodė, kad ta pačia patriotine ugnimi dega kelių kartų širdys, kad gyvas praeities kartų pasiaukojimo atminimas, kad Užupio gimnazijos bendruomenė pasiryžusi jį išsaugoti ir puoselėti.

Siekdami įtvirtinti bendruomeniškumą buvę gimnazijos mokiniai paskelbė apie „Alumni“ klubo steigimą gimnazijoje ir pakvietė visus norinčius įsitraukti į jo veiklą.