Liberalių pažiūrų individai gina paauglių, jaunimo bei vidutinio amžiaus ir pagyvenusiųjų žmogaus teises ir laisves rinktis lytinių santykių pobūdį, partnerius ir šeimos formas. Jie nepritaria lytinio susilaikymo propagandai, lytinių santykių tapatinimui su nuodėme, gina teisę į lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei paslaugas, teisę planuoti šeimą, naudojantis moderniausiais vaisingumą reguliuojančiais metodais. Iki šiol skirtingose pasaulio šalyse valstybinės institucijos, religinių dogmų gynėjai mėgina kontroliuoti, reguliuoti, riboti žmogaus lytinį ir reprodukcinį gyvenimą (dauginimąsi), taip pažeidžiant žmogaus teises, individo laisvą pasirinkimą, teisę į asmeninį gyvenimą, lygias galimybes visuomenėje.

Nevyriausybinių organizacijų forumas Berlyne

Rugsėjo 2-4 d. Berlyne vyko Nevyriausybinių organizacijų forumas, kuriame dalyvavo 400 delegatų iš 130 šalių. Forumą surengė Tarptautinė šeimos planavimo federacija, Jungtinių tautų organizacija ir Vokietijos vyriausybė. Europos, Azijos, Afrikos, Šiaurės ir Pietų Amerikos atstovai, minėdami 15-sias Kairo konferencijos (1994) metines, aptarė, kas stabdo Kairo konferencijos Veiksmų programos įgyvendinimą ir kodėl pasaulio valstybės, pritarusios Veiksmų programai (tarp jų Lietuva), pažeidinėja žmogaus teises, neinvestuoja į žmonių sveikatą, nerengia jaunų žmonių visaverčiam lytiniam ir reprodukciniam gyvenimui, neskatina lytinio ugdymo kaip lytiškai plintančių ligų, ŽIV/AIDS prevencijos, nemoko modernių šeimos planavimo metodų, neapsaugo nuo smurto šeimoje ir visuomenėje, draudžia abortą, taip pasmerkiant moteris nelegaliems nėštumo nutraukimams. Visa tai sukelia moterų ir mergaičių ankstyvą mirtį, sveikatos sutrikimus, pasmerkia jas skurdui ir neraštingumui. Visa tai stabdo žmonių lytinio tapatumo bei individo asmenybės formavimąsi ir raidą.

Žmonių sveikata svarbiau už politiką

Pasaulyje kasmet 70 000 moterų miršta nuo nelegalaus, nesaugaus aborto, nes abortą draudžia ar riboja šalies įstatymai, nėra nėštumo nutraukimo paslaugų ar lėšų saugiam abortui atlikti. 98 proc. nelegalių abortų atliekama besivystančiose šalyse. 4,4 mln. mergaičių nuo 15-19 metų siekia nutraukti nėštumą. 10 proc. pasaulio gimdančių moterų yra paauglės. Apie 12 milijonų vaikų iki 18 m. netenka vieno ar abiejų tėvų, nes šie miršta nuo AIDS. 61 proc. moterų užsikrečia ŽIV nuo vyrų ir partnerių. 50 proc. iš 111 mln. užsikrėtusiųjų infekcinėmis lytiškai plintančiomis ligomis bei ŽIV yra jauni žmonės.

Marija Aušrinė Pavilionienė
Lietuva lytiškumo srityje gyvena XIX a. nuostatomis, nes čia lytinis gyvenimas be vedybų ir be giminės pratęsimo vaizduojamas kaip paleistuvystė ir nuodėmė. Ar ilgai?
Lytinį smurtą patiria 7-34 proc. mergaičių ir 3-29 proc. berniukų. Kas 5 min. nusižudo jaunas žmogus, nepakėlęs lytinio smurto ar artimųjų atstumtas. Jauni žmonės patiria stresą dėl lytinės tapatybės, jaučiasi visuomenės atstumti, kai verčiasi prostitucija. Religiniai prietarai paverčia moteris nuo vyro priklausomomis būtybėmis, religinių dogmų pamatu žalojami moterų lytiniai organai, kad moterys nepatirtų lytinio pasitenkinimo.

Žmonės kenčia ir miršta nuo skurdo ir bado, užterštos gamtos, geriamo vandens stygiaus, maliarijos ir tuberkuliozės. Berlyne susirinkę įvairių valstybių šeimos planavimo organizacijų, lytinės ir reprodukcinės sveikatos centrų darbuotojai ir savanoriai, jaunimo atstovai ryžtingai vardijo esmines kliūtis, kurios trukdo iki 2015 metų sėkmingai baigti Veiksmų programos vystomojo bendradarbiavimo, lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių reformas, kurios užtikrintų sveikų žmonių ateitį.

Berlyno veiksmų programa

Forumo dalyviai priėmė Berlyno kreipimąsi į vyriausybes, kuriame nurodoma, ką reikia nuveikti, kad nacionalinės valstybės ir šalys donorės investuotų į žmonių sveikatą, gerintų gyvenimo kokybę, įveiktų skurdą ir neraštingumą, šviestų mergaites, moteris ir vyrus, įgyvendintų lyčių lygias galimybes, gerbtų žmonių teises ir laisves.

Reikia priimti įstatymus, kurie garantuotų šias teises. Užtikrinti, kad fundamentalistų religinės doktrinos neįtakotų šalies įstatymų. Investuoti į lytinį ir reprodukcinį švietimą bei paslaugas, pasitelkti nevyriausybines organizacijas (NO) siekiant minėtų tikslų realizavimo. Sukurti formalius mechanizmus, padedančius nevyriausybinėms organizacijoms tapti valstybės partnerėmis. Finansuoti NO veiklą, įtraukti kuo daugiau piliečių į visuomenės sveikatos gerinimą. Gerbti lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių propaguotojus kaip žmogaus teisių gynėjus. 

Užtikrinti paauglių ir jaunų žmonių lytines ir reprodukcines teises. Atsižvelgiant į jų amžių, teikti jiems informaciją bei paslaugas, susijusias su lytiškumu ir reprodukcija, garantuojant konfidencialumą bei draugišką bendradarbiavimą. 

Nacionaliniuose biudžetuose bei vystomojo bendradarbiavimo donorystės programoje skirti tokias lėšas, kurios realiai prisidėtų prie žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo. Laikytis teisingumo, lygybės ir demokratijos, veiklos skaidrumo ir atskaitomybės visuomenei principų. 

Skaitytojų žiniai

Lietuva, viena iš 179 valstybių, pritarusių Kairo veiksmų programai, kaip šalis donorė iki šiol besivystančioms šalims neskyrė nė lito lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių sričiai. Lietuvoje iki šiol nėra priimti lytinės ir reprodukcinės sveikatos, dirbtinio apvaisinimo, lyties keitimo, nėštumo nutraukimo įstatymai. Lietuvos mokyklose nėra įdiegta mokslo žiniomis grįsta lytinio ugdymo, pasirengimo šeimai programa. Lietuvoje nėra paauglių, jaunimo lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugų centrų.

Lietuva lytiškumo srityje gyvena XIX a. nuostatomis, nes čia lytinis gyvenimas be vedybų ir be giminės pratęsimo vaizduojamas kaip paleistuvystė ir nuodėmė. Ar ilgai? Tol, kol Lietuvos jaunimas ir pažangiai mąstantys piliečiai nesupras, kad jų asmeninis gyvenimas priklauso tik jiems patiems, kad jų lytiškumo ir šeimos pagausėjimo neturi reguliuoti primityvūs politikai ir veidmainiški religijos tarnai. Tol, kol ministerijų klerkų puikybės nenušluos piliečių visuomenė, priversdama naują vyriausybę garbingai vykdyti ankstesnių vyriausybių tarptautinius įsipareigojimus.