Oficialiai faktu laikoma ir tai, kad dauguma balsavusių pasisakė prieš naujos atominės elektrinės statybas Lietuvoje. Referendume dalyvavo 52 proc. rinkėjų, prieš atominę pasisakė 63 proc. balsavusių rinkėjų.

Stebint viešame diskurse pasirodžiusias referendumo interpretacijas iš aukščiausių šalies politikų bei atominiam klanui tarnaujančių ekspertų, norisi sau įžnybti ir taip patikrinti – sapnas tai ar tikrovė. Deja, tai ne sapnas. Ignoruoti tautos balsą yra pasiruošusios beveik visos į aukščiausią valdžios olimpą įkopusios partijos. Galima tai vadinti aukščiausia akiplėšiškumo forma ar kitaip, tačiau iš tiesų tokiai situacijai įvardinti pritrūksta žodžių. 

Referendumas įvyko ir jo rezultatai akivaizdžiai parodė, kad atominės Lietuvos gyventojai nenori. Daug neaiškumo kelia referendumo pobūdis, daug kas mano, kad politikai gali teisėtai neatsižvelgti į rezultatus, nes referendumas „patariamasis“, o ne „privalomasis“. 

Remiantis Konstitucija ir šiuo dokumentu paremtu Referendumo įstatymu, tai netiesa. Referendumo įstatyme teigiama: „Tuo atveju, kai konsultaciniame (patariamajame) referendume dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių ir konkretaus sprendimo priėmimui pritarė ne mažiau kaip pusė jame dalyvavusių piliečių, sprendimas yra laikomas priimtu. Klausimas dėl šio referendumo sprendimo įgyvendinimo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo paskelbimo turi būti svarstomas Seime Seimo statuto nustatyta tvarka.“ 

Privalomasis referendumas nuo konsultacinio skiriasi paties referendumo klausimu, o ne rezultato privalomumu. Privalomojo referendumo terminas apibrėžia, kada Seimas privalo skelbti Referendumą ir negali klausimo spręsti pats. Tai yra ypatingi konstituciniai, šalies suverenumo klausimai, taip pat jei surenkama 300 tūkst. piliečių parašų, reikalaujančių referendumo arba Seimo sprendimu. Bet kokio referendumo rezultatai, jei referendumas laikomas įvykusiu, yra teisiškai įpareigojantys - tiek privalomojo, tiek patariamojo. 

Konsultacinio referendumo rezultatas yra teisiškai įpareigojantis. Tą yra patvirtinęs ir VRK vadovas Z. Vaigauskas (2).  Kai kam gali nepatikti referendumo rezultatas, tačiau gyvename teisinėje valstybėje ir tautos sprendimas turi būti įgyvendinamas. Kitaip galime konstatuoti, jog savo valstybę valdome ne mes, o mūsų politikai tėra neskaidrių jėgų marionetės ir Konstitucija, kurioje teigiama, kad suverenitetas priklauso tautai, jiems tėra tik tualetinis popierius. Referendumo rezultatų ignoravimas būtų rimtas demokratijos pamatų pažeidimas, dar kartą įrodantis, kad švedų pliušinių meškiukų (3)  Lietuvos valdantiesiems reikia ne mažiau nei kaimyninei Baltarusijai.

Ištrauka iš Konstitucijos

Lietuvos Respublikos Konstitucija 9 straipsnis
Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.
Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas.
Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.
Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.

Ištraukos iš Referendumo įstatymo

3 straipsnis. Referendumo rūšys
Lietuvos Respublikoje gali būti rengiami privalomieji ir konsultaciniai (patariamieji) referendumai.

4 straipsnis. Privalomieji referendumai
1. Privalomai rengiami referendumai šiais klausimais:
1) dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsnio nuostatos, kad „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“, pakeitimo;
2) dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“ nuostatų pakeitimo;
3) dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos XIV skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatų pakeitimo;
4) dėl 1992 m. birželio 8 d. Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“ pakeitimo;
5) dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautinėse organizacijose, jeigu šis dalyvavimas yra susijęs su Lietuvos valstybės organų kompetencijos daliniu perdavimu tarptautinių organizacijų institucijoms ar jų jurisdikcijai.
2. Privalomieji referendumai gali būti rengiami ir dėl kitų įstatymų ar jų nuostatų, kuriuos siūlo referendumu svarstyti 300 tūkstančių turinčių rinkimų teisę piliečių ar Seimas.

5 straipsnis. Konsultaciniai (patariamieji) referendumai
Konsultaciniai (patariamieji) referendumai gali būti rengiami kitais svarbiausiais Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimais, dėl kurių pagal šį Įstatymą nėra būtina rengti privalomąjį referendumą, bet juos siūlo svarstyti referendumu 300 tūkstančių turinčių rinkimų teisę piliečių ar Seimas.

7 straipsnis. Privalomojo referendumo rezultatų nustatymas
4. Sprendimas dėl kitų klausimų, įstatymų ar jų nuostatų, kurie buvo svarstyti privalomajame referendume, yra laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, dalyvavusių referendume, bet ne mažiau kaip 1/3 piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.
8 straipsnis. Konsultacinio (patariamojo) referendumo rezultatų nustatymas
1. Konsultacinis (patariamasis) referendumas laikomas įvykusiu, jeigu referendume dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.
2. Tuo atveju, kai konsultaciniame (patariamajame) referendume dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių ir konkretaus sprendimo priėmimui pritarė ne mažiau kaip pusė jame dalyvavusių piliečių, sprendimas yra laikomas priimtu. Klausimas dėl šio referendumo sprendimo įgyvendinimo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo paskelbimo turi būti svarstomas Seime Seimo statuto nustatyta tvarka.