Kai prisiėmėme šią atsakomybę praėjusiais metais, pasaulinis kraštovaizdis susidūrė su įvairiapusiais iššūkiais: atsigavimas po Covid-19 pandemijos, kylančios klimato grėsmės, finansinis nestabilumas ir skolų bėda besivystančiose šalyse – visa tai mažėjant daugiašališkumui. Konfliktų ir konkurencijos įkarštyje bendradarbiavimas vystymesi nukentėjo ir trukdė tolimesnei pažangai.

Perėmusi G20 pirmininko pareigas, Indija siekė pasiūlyti pasauliui alternatyvą status quo, perėjimą nuo orientuoto į BVP link žmogaus pažangos. Indija siekė priminti pasauliui apie tai, kas mus vienija, o ne apie tai, kas mus skiria. Galiausiai pasaulinis pokalbis turėjo vystytis – nedaugelio interesai turėjo užleisti vietą daugelio siekiams. Tam reikėjo esminės daugiašališkumo, kaip mes jį žinojome, reformos.

Įtraukiantys, ambicingi, orientuoti į veiksmus ir ryžtingi – šie keturi siekiai apibrėžė mūsų, kaip G20 pirmininkavusių, požiūrį, o Naujojo Delio lyderių deklaracija (NDLD), kurią vienbalsiai priėmė visos G20 narės, liudija mūsų įsipareigojimą įgyvendinti šiuos principus.

Įtrauktis buvo mūsų pirmininkavimo pagrindas. Įtraukus Afrikos Sąjungą (AS) kaip nuolatinę G20 narę, į forumą buvo įtrauktos 55 Afrikos šalys, taip apimant 80 proc. pasaulio gyventojų. Ši aktyvi pozicija paskatino išsamesnį dialogą apie pasaulinius iššūkius ir galimybes.

Pirmasis tokio pobūdžio „Pasaulinių Pietų aukščiausiojo lygio susitikimo balsas“, kurį sušaukė Indija dviem etapais, paskelbė naują daugiašališkumo aušrą. Indija išreiškė Globalių Pietų susirūpinimą tarptautiniame diskurse ir pradėjo erą, kur besivystančios šalys užima deramą vietą formuojant pasaulinį naratyvą.

Įtrauktis taip pat įkvėpė Indijos vidaus politikos požiūrį į G20, todėl ji tapo žmonių pirmininkavimu, kuris taip tinka plačiausiai pasaulio demokratijai. Per „Jan Bhagidari“ (žmonių dalyvavimo) renginius G20 pasiekė 1,4 milijardo piliečių, įtraukdami visas Indijos valstijas ir Sąjungos teritorijas (UT) kaip partnerius. Kalbant apie esminius elementus, Indija užtikrino, kad tarptautinis dėmesys būtų nukreiptas į platesnius vystymosi tikslus, suderinant su G20 mandatu.

Esminio 2030 m. darbotvarkės vidurio momentu Indija pateikė G20 2023 m. veiksmų planą, skirtą paspartinti pažangą siekiant tvaraus vystymosi tikslų (SDGs), laikydamasi kompleksinio, į veiksmus orientuoto požiūrio į tarpusavyje susijusias problemas, įskaitant sveikatos apsaugą, švietimą, lyčių lygybę ir aplinkos tvarumą.

Pagrindinė sritis, skatinanti šią pažangą, yra tvirta skaitmeninė viešoji infrastruktūra (DPI). Čia Indija buvo ryžtinga teikdama savo rekomendacijas, matė revoliucinį skaitmeninių naujovių, tokių kaip Aadhaar, UPI ir Digilocker, tiesioginį poveikį. Per G20 sėkmingai užbaigėme Skaitmeninės viešosios infrastruktūros saugyklą – reikšmingą žingsnį pasaulinio technologinio bendradarbiavimo srityje. Ši saugykla, kurioje yra daugiau nei 50 DPI iš 16 šalių, padės Globaliems Pietums sukurti, pritaikyti ir išplėsti DPI, kad būtų atskleista įtraukaus augimo galia.

Mūsų Vienai Žemei mes pristatėme ambicingus ir įtraukius tikslus, kad sukurtume skubius, ilgalaikius ir teisingus pokyčius. Deklaracijos „Žaliosios plėtros pakte“ sprendžiami iššūkiai, susiję su pasirinkimu tarp kovos su badu ir planetos apsaugos, nubrėžiant išsamų veiksmų planą, pagal kurį užimtumas ir ekosistemos yra nemokamos, vartojimas yra atsakingas už klimatą, o gamyba yra palanki planetai. Kartu G20 deklaracijoje raginama iki 2030 m. ambicingai patrigubinti pasaulinius atsinaujinančios energijos pajėgumus. Kartu su Pasaulinio biokuro aljanso įkūrimu ir suderintu „žaliojo vandenilio“ pastangomis, G20 siekiai sukurti švaresnį ir ekologiškesnį pasaulį yra neginčytini. Tai visada buvo Indijos mentalitete, o per gyvenimo būdą tvariam vystymuisi (LiFE) pasaulis gali pasinaudoti mūsų senomis tvarumo tradicijomis.

Be to, deklaracijoje pabrėžiamas mūsų įsipareigojimas siekti teisingumo ir lygiateisiškumo klimato kaitos srityje, raginant išsivysčiusias šalis teikti didelę finansinę ir technologinę paramą besivystančioms. Pirmą kartą buvo pripažintas didžiulis plėtros finansavimo šuolis, nuo milijardų iki bilijonų dolerių. G20 pripažino, kad besivystančioms šalims reikia 5,9 bilijonų JAV dolerių, kad iki 2030 m. įvykdytų savo nacionalinius įnašus (NDC).

Atsižvelgdami į didžiulius reikalingus išteklius, G20 pabrėžė geresnių, didesnių ir veiksmingesnių daugiašalių plėtros bankų svarbą. Tuo pat metu Indija imasi vadovaujančio vaidmens vykdant JT reformas, ypač pertvarkant pagrindinius organus, tokius kaip JT Saugumo Taryba, kas užtikrins teisingesnę pasaulinę tvarką.

Deklaracijoje lyčių lygybei buvo skiriamas pagrindinis dėmesys, suformuojant kitiems metams specialią darbo grupę moterų įgalinimo klausimais. Indijos 2023 m. Moterų kvotų įstatymas, kuriuo trečdalis Indijos parlamento ir valstijos įstatymų leidžiamosios asamblėjos vietų rezervuojamas tik moterims, įkūnija mūsų įsipareigojimą siekti moterų vadovaujamo vystymosi.

Naujojo Delio deklaracija įkūnija atnaujintą šių pagrindinių prioritetų bendradarbiavimo dvasią, daugiausia dėmesio skiriant politikos nuoseklumui, patikimai prekybai ir ambicingiems klimato veiksmams. Didžiuojamės, kad per mūsų pirmininkavimą G20 pasiekė 87 rezultatus ir priėmė 118 dokumentų, o tai yra žymus pokytis nuo praeities.

Per mūsų G20 pirmininkavimą Indija vedė svarstymus geopolitiniais klausimais ir apie jų poveikį ekonomikos augimui ir vystymuisi. Terorizmas ir beprasmis civilių žudymas yra nepriimtini, ir mes turime jį spręsti vadovaudamiesi tame nulinės tolerancijos politika. Turime įkūnyti humanitarizmą, o ne priešiškumą, ir pakartoti, kad tai jau nėra karo era.

Džiaugiuosi, kad mūsų pirmininkavimo metu Indija pasiekė nepaprastų dalykų: ji atgaivino daugiašališkumą, sustiprino pasaulinių pietų balsą, rėmė vystymąsi ir visur kovojo už galių moterims suteikimą.

Perduodami G20 pirmininkavimą Brazilijai, darome tai būdami įsitikinę, kad mūsų bendri žingsniai žmonių, planetos, taikos ir gerovės labui atsilieps daugelį ateinančių metų.