Po DELFI skambučio šia organizacija, vadovaujama Mindaugo Murzos, bei jos interneto svetaine susidomėjo ir prokurorai. Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus prokuroras Alvydas Valiukevičius, neįsigilinęs į VLNDS dokumentus ir pranešimus, nesiryžo vertinti juose pateikiamos informacijos. Tačiau, jo teigimu, organizacija šiam skyriui iki šiol nebuvo užkliuvusi.

„Siekis – įgyvendinti antidemokratinę programą“

Tarptautinės teisės specialisto Dainiaus Žalimo vertinimu, VLNDS dokumentuose – steigiamojoje deklaracijoje ir programoje, tinklalapio įrašuose akivaizdžiai skleidžiama nacistinė propaganda, kuri prieštarauja Lietuvos konstitucinei santvarkai.

„Apie Hitlerį jie kalba tik gerai, apie (norvegų nacionalistų vadą Vidkuną Abrahamą Lauricą) Kvislingą – taip pat. „Neabejojame, kad ateis laikas, kai Europos tautos išsivaduos iš judokratijos pančių ir visi Europos tautų nacionalistai, tarp jų ir V. Kvislingas, bus pripažinti politiniais kankiniais, kritusiais kovoje už europietišką Europą“, - vieną iš žinučių citavo pašnekovas.

Pasak D. Žalimo, nors minėtuose dokumentuose esama ir gražių dalykų, pavyzdžiui, siūloma telkti lietuvius, stiprinti šeimas, pagrindinis šios organizacijos siekis – įgyvendinti antidemokratinę programą.

Tinklalapyje esą pilna net asmeninių įžeidinėjimų, raginimų susidoroti su tam tikros tautybės kitaminčiais – žydais, užslėptų raginimų imtis prievartos. „Nereikia net tiesiai skatinti imtis aktyvių veiksmų. Rasistinės-ksenofobinės propagandos pakanka, kad tai būtų galima vadinti neapykantos skleidimu“, - DELFI kalbėjo teisininkas.

Jo tvirtinimu, galima kelti klausimą, ar tokios organizacijos egzistavimas nedaro žalos Lietuvos valstybei. „Kiekviena prieš demokratiją nukreipta veikla yra nukreipta prieš Konstituciją. Visa tai neabejotinai leidžia teigti, kad ji yra nacistinė organizacija“, - pažymėjo pašnekovas.

Baudžiamasis kodeksas numato, jog tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį, be kita ko, dėl seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kilmės, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 2 metų.

Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl minėtų priežasčių, finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 3 metų.

Neigia paminantys įstatymus

Pats M. Murza DELFI aiškino, esą Konstitucija leidžia laisvai reikšti mintis ir įsitikinimus.

„Mes, skirtingai nei Vytautas Landsbergis, neliepiame: imkite pagalius. Mes nemėgstame seksualinių mažumų, taip ir pasakome. Nenorime, kad žydai mus valdytų, nenorime, kad pas mus būtų negrų. Tą ir sakome. Kodėl turime juos mėgti? Jei protėviai būtų norėję, kad mongolai pas mus gyventų, nebūtų buvę mūšių“, - kalbėjo VLNDS lyderis.

Anot jo, kažkas nori viską sumaišyti, kad pas mus būtų kaip Amerikoje – gyventų įvairių rasių atstovai, galvojantys „tik apie maistą ir pramogas“.

„Mūsų idėjos nesikerta su įstatymais. Jei sakytume, kad mes kažko nekenčiame ir jie neturi teisės gyventi, tada – taip. Bet žydai turi savo Izraelį, tegul ten ir gyvena. Negrai – savo kontinentą, - dėstė M. Murza. – Panašūs turi gyventi su panašiais. Jei maišysis skirtingos rasės, ir viena, ir kita praras savitumą. Jei susituokia skirtingi žmonės, skiriasi jų vertybės, požiūris į vaikų auklėjimą, todėl įvyksta skyrybos“.

„Mes – už taiką be konfliktų, - tvirtino pašnekovas. – Mes nevaidiname tolerantiškų. Nekenčiame tam tikrų žmonių ir tai pasakome“.

Politikus vadina nepriklausomybės duobkasiais

Nacionaldarbininkų sąjūdžio tinklalapis persmelktas kovinės dvasios, o kai kurie tekstai – net gana atvirai demonstruojamos agresijos.

Steigiamojoje deklaracijoje, kuri buvo priimta pernai vasario 25 d. Šiauliuose, aiškinama, kad „VLNDS yra vieninga, drausminga, kovinga, neturinti asmeninių, grupinių interesų Tautos politinė organizacija, atstovaujanti visai Nacijai“. Aukščiausia vertybė jai yra Nacija.

„Šiuolaikinė demokratinė santvarka – savanaudžių liberalių politikierių, kosmopolitų, materialistų ir kitų Tautos išnaudotojų bei parazitų priedanga, kuria naudojasi šiuolaikiniai oligarchai ir tironai. Ši santvarka yra išsigimusi, supuvusi ir nebepataisoma. Ji trukdo Tautos atgimimui ir tapo pavojinga Nacijos gyvybei, - teigiama deklaracijoje. – Mes kuriame naują valstybės santvarką – gervaldiją, kuri vadovausis aukščiausiomis vertybėmis“.

Valdžia vadinama „kairiųjų ir dešiniųjų Lietuvos nepriklausomybės duobkasiais“, „antitautiniu-antilietuvišku pseudoelitu“, kuris vykdo antilietuvišką ir kenkėjišką veiklą bei išnaudoja Tautą, todėl nacionaldarbininkai žada „išvalyti Tėvynę nuo Naciją išdavusių korumpuotų elementų“.

VLNDS uždaviniai esą yra „suvienyti Tautą, išvaduoti ją iš antilietuviškos oligarchų ir tironų priespaudos bei šiuolaikinės vergijos, sukurti naują teisingą tvarką ir galingą viso pasaulio šiauriečius vienijančią darnią Nacionaldarbininkišką Valstybę“, žadinti nacionalinę-rasinę sąmonę.

„Dabar Lietuvių Tauta gyvena dvasinių vertybių krizės, visuotinio melo ir prievartos laikotarpiu. Vyksta nepaskelbtas karas, kurį vykdo žiauriausias ir klastingiausias, europietiškosios rasės ir visos žmonijos priešas, totalinio karo kurstytojas – pasaulinė judokratija, - aiškinama deklaracijoje. – Šiame kare naudojamos visos turimos informacinės, psichologinės, politinės, ekonominės, kultūrinės, teroristinės-kriminalinės, ginkluotos karo priemonės ir formos. Sąmoningai naikinama Tautos dvasia, Tautos siela. Suskaldyta ir supriešinta visa Tauta. Sugriauta ne tik Valstybės ekonomika, naikinami tautiškumo, valstybingumo, tvirtos šeimos, teisingumo, garbės ir idealizmo pamatai“.

Tuo metu „blogio jėgų uždaviniai“, be kita ko, esą yra palaužti nacionalinę dvasią, sunaikinti tautų rasinę-nacionalinę sąmonę, „per JAV ir ES pavergti Europos ir viso pasaulio tautas, sukurti vieną pasaulinę vyriausybę ir įgyvendinti pagrindinį savo tikslą – viešpatauti visame pasaulyje“.

„Be savo nuolankių tarnų, esančių valdžioje (masonų, ekskomunistų, kagėbistų ir kitų Tautos išdavikų, pasivadinusių demokratais), žydiškoji mafija negalėtų įgyvendinti savo tikslų“, - aiškinama deklaracijoje.

Aukština lietuvių tautą ir šiaurietišką rasę

Pagal VLNDS politinę programą, Lietuva yra „nepriklausoma Nacionalinė Valstybė“, jos branduolys – lietuvių Tauta, o tautos pamatas – sveika, tvirta, lietuviška šeima.

Nacionaldarbininkų dokumentuose nuolat akcentuojami lietuviai ir „šiaurietiškos rasės“ atstovai. Valstybė, jų siūlymu, privalo sudaryti sąlygas pasaulio lietuviams grįžti į Tėvynę, o užsieniečių imigraciją riboti.

„Mes kovojame ne tik už lietuvių Nacijos ir europiečių bei jų pagrindo – šiaurietiškosios rasės - išlikimą, bet ir už tai, kad atsikovotume prarastas pozicijas, už tai, kad Lietuviai taptų tikrais savo valstybės, o visi europiečiai – savo žemyno šeimininkais bei savo gerovės kūrėjais“, - taip savo ideologiją apibūdina VLNDS nariai.

Padėtį visuomenėje turėtų lemti piliečio nuopelnai Nacijai, o darbo užmokestį – Nacijai naudingo darbo kiekis ir jo kokybė.

Siūloma nacionalizuoti nusikalstamu būdu įgytą nuosavybę ir turtą, netaikyti senaties termino Nacijai padarytiems nusikaltimams, nutraukti jos interesams kenkiančias sutartis, o už sunkius ir organizuotus nusikaltimus bausti mirties bausme.

Rinkos ekonomiką ir importą, anot VLNDS, turėtų reguliuoti valstybė. Lietuva taip pat turėtų kovoti „prieš šovinizmo, kosmopolitizmo, materializmo ir kitas antilietuviškas ideologijas, ardančias Nacijos vienybę, kenkiančias jos išlikimui ir gerovei“.

Vieninga Tautos nacionalinio švietimo sistema, be kita ko, turėtų tarnauti jaunimo nacionaldarbininkiškam auklėjimui. „Valstybės gynimas ir tarnyba kariuomenėje – šventa kiekvieno Lietuvio garbė ir pareiga“, - teigiama programoje.

VLNDS įsipareigoja šią programą įgyvendinti, „net jei dėl to reikės paaukoti savo gyvybę“.

Piktinasi dėl turto grąžinimo žydams

Panašiu tonu tinklalapyje pateikiamos ir naujienos iš Lietuvos bei užsienio. Tarp jų dominuoja žinutės apie nacionaldarbininkų veiklą, žydus, tautines mažumas, kariuomenę.

Štai tekstas apie šeštadienį Ariogaloje įvykusį incidentą, kai Laisvės kovų dalyvių, buvusių politinių kalinių ir tremtinių sąskrydžio dalyviams teko jėga išvaryti būrelį nacionaldarbininkų, pasirodė su pavadinimu „Landsbergis Ariogaloje atvirai kurstė pilietinę nesantaiką“. Mat Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis paragino sąskrydžio dalyvius „išvyti fašistėlius“.

Anksčiau piktintasi, kad Seimas, nusprendęs po kelerių metų atsisakyti šauktinių, „nusprendė sunaikinti Tautos kariuomenę“.

Šios savaitės pradžioje pranešta, jog svarbiausias „antilietuviškos valdžios“ prioritetas bus po rinkimų grąžinti žydams turtą.

„Antilietuviška, antinacionalinė Lietuvą valdanti komunistų-masonų valdžia per 18 metų taip ir nesugebėjo visiems lietuviams sugrąžinti žemės, nesugebėjo iš Tarybų Sąjungos teisių perėmėjos Rusijos Federacijos išreikalauti, kad Lietuvos piliečiams būtų sumokėti pinigai už sovietiniuose bankuose nusavintus pinigus, neatidavė G. Petriko ir Co per įvairius bankus ir holdingus pavogtų Lietuvių pinigų, o jau pasiruošusi pirmenybės tvarka atiduoti žydams turtą“, - rašoma žinutėje.

Vienoje iš žinučių homoseksualai vadinami ištvirkėliais.

Čia pat tinklalapio lankytojai kviečiami atsakyti į klausimą, ar pritaria „nacionaldarbininkų teiginiui, kad Lietuvą valdo lietuvių nacionalinių interesų išdavikai“.

VLNDS šventė – net lyderio gimtadienis

VLNDS vadovas M. Murza tinklalapyje pristatomas Gervaldo pavarde (prieš kurį laiką jis ne tik bandė oficialiai taip pasivadinti, bet ir žodį „politika“ pakeisti naujadaru „gervaldija“), vadu arba pirmuoju asmeniu.

Pati organizacija trumpai vadinama ne tik VLNDS, bet ir Sąjūdžiu – tai yra aliuzija į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį.

Savo herbo kūrėjams nacionaldarbininkai, be kita ko, buvo nurodę, kad jis turi simbolizuoti grožį ir jėgą, o jame turi būti pavaizduotas žmogus-karys ir VLNDS pagrindinis ženklas – Galios kryžius.

VLNDS ženklas yra juoda stilizuota svastika, o vėliava – raudoname fone baltame apskritime nupiešta ši svastika, apsupta geltonų spindulių. Šis piešinys primena senų germanų sagių ornamentiką.

Svetainėje išvardinta dešimt nacionaldarbininkų švenčių: Vasario 16-oji, pavasario ir rudens lygiadienis (per pirmąjį jie dar mini Naujuosius metus), vasaros ir žiemos saulėgrįža, Vėlinės, vasario 25-oji – Didvyrių atminimo ir VLNDS įkūrimo diena, birželio 23-ioji – Tautos sukilimo diena, lapkričio 24-oji – lietuvių nacionalistų diena ir gruodžio 16-oji – M. Murzos gimtadienis. Ateityje tinklalapyje turėtų atsirasti skyreliai apie nacionaldarbizmą, kitas nacionalines ir „priešų“ ideologijas, mandagumą ir elgesio kultūrą, auklėjimą, nacionaldarbininko žinynas.

Už įvairias akcijas 34-erių šiauliečiui M. Murzai, pagal specialybę – mūrininkui-betonuotojui-dailidei, buvusiam savanoriui ir Šiaulių miesto tarybos nariui, praeityje teko pabuvoti areštinėje, paragauti pataisos darbų, gauti tūkstantinių baudų, o nesumokėjus vienos baudos netekti automobilio.

Kai kuriuose iš mitingų M. Murza su bendraminčiais kovojo prieš Lietuvos narystę ES, „žydo-masonijos įsigalėjimą“, „žydų ir jų pakalikų persekiojamų lietuvių“ (Aleksandro Lileikio, Kazio Gimžausko) teismus.