Todėl Sveikatos apsaugos ministerija siūlo naują kompensuojamų vaistų pardavimo tvarką, kuri, Aurimo Pečkausko teigimu, žmones ska­ti­ns ra­cio­na­liau ir at­sa­kin­giau var­to­ti vais­tus, o ren­kan­tis ma­žiau­sią prie­mo­ką sutau­pyti.

Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas įsitikinęs, kad nauja tvarka, jei bus priimta, kiek li­be­ra­li­zuos vais­tų įsigijimą.

„Bus pa­cien­tui lei­džiama rink­tis ne tik kompensuojamų vaistų są­ra­še esan­tį pi­giau­sią vais­tą, bet ir ki­tą vais­tą, gau­nant už tai pi­giau­sių vais­tų ly­gio kom­pen­sa­ci­ją pri­mo­kant tik prie­dą, prie­mo­ką, ko anks­čiau ne­bu­vo“, – Seime šią savaitę teigė A. Matulas parlamentarams svarstant Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pataisas. Siūloma, kad jos įsigaliotų nu 2023 metų.

A. Pečkausko teigimu, ma­žas pa­ja­mas (iki 267 eurų per mėnesį) gau­nan­tiems ir vyresniems nei 75 me­tų gyventojams siūloma deng­ti ma­žiau­sią prie­mo­ką, o jei vais­tas yra vie­nin­te­lis, – visą prie­mo­ką. Jei pacientas pa­si­rinktų vais­tą su di­des­ne prie­mo­ka, jis ją tu­rėtų sumokėti.

Kitu pakeitimui, at­si­žvel­giant į Skan­di­na­vi­jos ša­lių ge­rąją pa­tir­tį siekiama įvesti vaistų prie­mo­kų krepšelį: būtų su­ku­ria­mas kiek­vie­no pa­cien­to krepšelis, ku­rio viršutinė ri­ba – trijų vi­du­ti­nių me­ti­nių prie­mo­kų su­ma, dabar – 45 eu­rai.

„Tai reiš­kia, kad pa­cien­tui įsi­gy­jant kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus su ma­žiau­sia prie­mo­ka skaičiuojama, kiek lė­šų per me­tus jis tam iš­lei­džia, ir nuo mo­men­to, kai vir­ši­ja­ma 45 eu­rų ri­ba, įsi­jun­gia vals­ty­bės vi­sų ki­tų kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų su ma­žiau­sia prie­mo­ka iš­lai­dų den­gi­mas, ku­rias tu­rė­tų pri­si­mo­kė­ti pats pa­cien­tas iki ka­len­do­ri­nių me­tų pa­bai­gos“, – Seime pasakojo viceministras.

Jo teigimu, prie­mo­kų krep­še­lis būtų ak­tu­a­lus tiems pa­cien­tams, ku­rie pa­si­ta­rę su gy­dy­to­ju ar vais­ti­nin­ku nu­spren­džia, kad ma­žiau­sią prie­mo­ką tu­rin­tis vais­tas jiems yra pri­im­ti­nas. Pasak A. Pečkausko, ši prie­mo­nė dau­giau kaip 120 tūkst. žmonių leistų su­tau­py­ti.

Šiuo metu kompensuojamųjų vaistų priemokoms žmonės per metus išleidžia apie 15 eurų.

Be to, ketinama nustatyti mak­si­ma­lias prie­mo­kas už kom­pen­suo­ja­mas me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nes – jų riba ne­vir­šy­tų 50 proc. ba­zi­nės kai­nos. Dabar priemokų lubos galioja tik vaistams ir sudaro 20 proc. bazinės kainos.

A. Pečkausko teigimu, valstybė dabar kom­pen­suo­ja­mie­siems vais­tams skiria daug lėšų.

„Ma­to­me ne­pro­por­cin­gai au­gan­čias vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­das, ski­ria­mas deng­ti žmogaus prie­mo­koms už bran­gius ir bran­giau­sius vais­tus jų gru­pė­se. Ste­bi­me ten­den­ci­jas, kad pa­cien­tai, vais­tus gau­nan­tys vi­siš­kai ne­mo­ka­mai, pa­pras­tai lin­kę rink­tis bran­ges­nius ar net brangiausius vais­tus to­se pa­čio­se jų gru­pė­se, taip ska­ti­na­mas ne­ra­cio­na­lus vais­tų var­to­ji­mas“, – Seime sakė viceministras.

„Lietuvoje ski­ria­ma nuo ben­dros svei­ka­tos prie­žiū­rai ski­ria­mos su­mos iš­lai­dų da­lis yra vie­na di­džiau­sių Eu­ro­po­je ir tarp EBPO ša­lių, kai tuo tar­pu nau­jų vais­tų pri­ei­na­mu­mas yra vie­nas pras­čiau­sių“, – pridūrė jis.

Anot A. Pečkausko, tai pa­tvir­ti­na kas­met vis di­dė­jan­tis ir nai­kin­ti­nų vais­tų kie­kis. Pasak jo, pernai iš gy­ven­to­jų su­rink­ta apie 30 to­nų vais­tų: „Tai yra še­ši sunk­ve­ži­miai įsi­gy­tų, tačiau ne­su­var­to­tų vais­tų“.

Pasak jo, vyresnio amžiaus žmonės dažniausiai renkasi brangiausius kompensuojamus vaistus.

„Šios am­žiaus gru­pės pa­cien­tai ju­da link tik­rai nera­cio­na­liau­sio vais­tų var­to­ji­mo, tai yra apie 60 proc. at­ve­jų ren­ka­si bran­ges­nį ar­ba bran­giau­sią vais­ti­nį pre­pa­ra­tą iš esan­čių gru­pė­je. Mū­sų siūlymas yra kom­pen­suo­ti tik vais­to su ma­žiau­sia prie­mo­ka prie­mo­kas“, – Seime tvirtino viceministras.

Pasak jo, dabar Lie­tu­vo­je be­veik 1,2 mln. pa­cien­tų var­to­ja kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus.

Šaltinis
Naujienų agentūros BNS informaciją skelbti, cituoti ar kitaip atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo neleidžiama.
BNS
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją