Siūlymą dėl to, kaip Lietuvoje reikėtų reglamentuoti išmokų savivaldybių tarybų nariams skyrimo tvarką, neseniai pateikė Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas: tarybos nariai turėtų gauti darbo užmokestį, kuris siektų 20 proc. nuo mero atlyginimo.

Išmokų kanceliarinėms išlaidoms siūloma atsisakyti – tarybos nariai viską (išlaidas transportui, pašto paslaugoms, internetui ir pan.) turėtų apsimokėti iš gaunamo darbo užmokesčio. Tik kompiuteriu, tarybos nariui paprašius, galėtų aprūpinti savivaldybės administracija, tam būtų numatyta fiksuota suma.

Tarybos nario darbo užmokestis būtų mažinamas 50 proc., jei narys nedalyvauja pusėje ir daugiau tarybos, komitetų, komisijų ir kolegijos posėdžių, darbo užmokestis nebūtų mokamas, jei narys nedalyvauja nė viename to mėnesio tarybos, komitetų, komisijų ir kolegijos posėdyje.

Informacija apie tarybos nariams išmokėtą darbo užmokestį būtų viešinama savivaldybių svetainėse.

Teigiama, kad visi šie pasiūlymai Seime galėtų būti priimti jau kitą savaitę.

Siekį pateikti ir priimti savivaldybių tarybų veiklos išlaidų reglamentavimo pokyčius, kurie įvestų bendrą skaidrumo ir atskaitomybės standartą visose Lietuvos savivaldybėse, iškėlė didžiausią frakciją Seime turintys konservatoriai.

To, pasak jų, reikia reaguojant į galimo piktnaudžiavimo išmokomis savivaldoje skandalą ir raginimus trauktis trims ministrams.

Lietuvoje daug svertų palikta savivaldai

Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimų skyrius išanalizavo, kaip vietos savivaldos tarybos nariams už darbą ir ne tik atsiskaitoma Lietuvoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse.

Lietuvoje savivaldybių tarybų nariai turi teisę tiek į atlyginimą, tiek į išmokas, susijusias su pareigų atlikimu.

Pagal įstatymą, tarybos nario atlyginimas privalo būti apskaičiuojamas ne mažesniu negu 0,5 vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (VMDU) dydžiu ir ne didesniu negu 1 VMDU dydžiu. Opozicijos lyderis, komitetų ir komisijų pirmininkai bei jų pavaduotojai gauna priedus.

Konkrečius atlyginimus už tarybos nario faktiškai išdirbtą laiką pasitvirtina pačios savivaldybės.

Pačios savivaldybės taip pat sprendžia ir dėl išmokų, susijusių su pareigų atlikimu, dydžio, kompensuotinų išlaidų tipų.

„Įstatyme nėra įtvirtintas nei maksimalus leistinas išmokos dydis, nei baigtinis sąrašas išlaidų, kurioms kompensuoti gali būti skiriama išmoka“, – konstatavo Seimo kanceliarijos Tyrimų skyrius.

Panaši tvarka, skyriaus duomenimis, yra ne tik Lietuvoje, bet ir kitų Europos Sąjungos šalių vietos savivaldos tarybose – tarybų nariams mokamas ir atlyginimas, ir išmokos už patirtas išlaidas, susijusias su pareigomis.

Išimtis, anot skyriaus, yra Kroatija, kur tarybų nariai gauna tik išmokas.

Prancūzijoje, vertinant formaliai, atlyginimas tarybų nariams taip pat nenumatytas, tačiau faktiškai tiek atlygis, tiek kompensacija už prarastas pajamas, tiek išmoka už patirtas išlaidas gali būti skiriami.

„Nemažai valstybių tarybų narių atlyginimus ar kitas išmokas diferencijuoja pagal savivaldybių gyventojų skaičių. Tokia diferenciacija įstatymais įtvirtinta Austrijoje, Čekijoje, Danijoje, Italijoje, Latvijoje, Prancūzijoje.

Išmokų, skirtų tarybos narių patirtoms išlaidoms kompensuoti, diferenciacija taikoma Kroatijoje“, – pažymėjo Tyrimų skyrius.

Europos Sąjungos valstybės, pasak skyriaus, taiko gana skirtingus išmokų už patirtas išlaidas modelius: kai kur dėl kompensuotinų išlaidų laisvos apsispręsti savivaldybės, pavyzdžiui, Estijoje, Švedijoje, o kai kur taikomas griežtesnis nacionalinis reglamentavimas, tiksliau apibrėžiant, kokias išlaidas galima kompensuoti, pavyzdžiui, Čekijoje, Italijoje, Slovakijoje.

Latvija

Tarybos nariams mokamas darbo užmokestis, sprendimą dėl jo nustatymo priima taryba.

Mėnesinis tarybos nario darbo atlygis negali viršyti bazinio mėnesinio darbo užmokesčio, kuris 2023 metais siekia 1 137 eurus (bruto).

Savivaldybės administracijos padalinys pildo tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraštį, jame fiksuojamas tarybos nario darbo laikas dalyvaujant tarybos ir komitetų posėdžiuose.

Už šio darbo laiko apskaitą yra atsakingi atitinkami savivaldybės administracijos padaliniai.

Darbo apskaitos žiniaraščius dėl kitų pareigų (tokių kaip rinkėjų kreipimųsi ar skundų nagrinėjimas, rinkėjų priėmimas) atlikimo pildo patys tarybos nariai.

Tarybos nariams, užimantiems tam tikras pareigas, mokamas mėnesinis darbo užmokestis, kuris apskaičiuojamas dauginant atitinkamą pareiginės algos koeficientą iš bazinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio.

Jokių pareigų neužimančio sostinės savivaldybės tarybos nario pareiginės algos koeficientas – iki 1,7 (1 933 eurai (bruto); tarybos nario savivaldybėse, kurių teritorijoje gyvena per 20 tūkst. gyventojų, pareiginės algos koeficientas – iki 1,6 (1 819 eurų (bruto); tarybos nario savivaldybėse, kurių teritorijoje gyvena iki 20 tūkst. gyventojų, pareiginės algos koeficientas – iki 1,5 (1 705 eurai (bruto).

Šie pareiginės algos koeficientai yra maksimalūs, kiekviena savivaldybės taryba turi teisę darbo užmokesčius nusistatyti savo nuožiūra.

Pareigas užimančių tarybos narių (mero, mero pavaduotojo, komiteto pirmininko ar jo pavaduotojo) pareiginės algos koeficientų ribos didesnės, pavyzdžiui, sostinės savivaldybės mero pareiginės algos koeficientas yra iki 6 (6 822 eurai (bruto).

Latvijos savivaldybių tarybų nariams yra kompensuojamos su pareigų vykdymu susijusios viešojo transporto išlaidos, išlaidos taksi nėra kompensuojamos.

Jeigu asmuo neturi galimybės naudotis viešuoju transportu, tuomet kompensuojamos išlaidos, susijusios su asmeninės transporto priemonės naudojimu, t. y. kompensuojamos patirtos transporto priemonės nusidėvėjimo ir eksploatacijos išlaidos.

Tam, kad būtų kompensuojamos nuosavos transporto priemonės (automobilio) nusidėvėjimo ir eksploatacijos išlaidos, asmuo atitinkamos institucijos vadovui turi pateikti kelionės lapą ir patirtas išlaidas degalams pagrindžiančius dokumentus (kasos kvitus).

Transporto priemonės nusidėvėjimo kompensacija negali viršyti 4 eurų ct/km.

Maksimali kompensacijos už transporto priemonės nusidėvėjimą suma yra patvirtinama atitinkamos savivaldybės institucijos vadovo sprendimu, atsižvelgiant į naudojamos transporto priemonės variklio galingumą ir pagaminimo metus.

Norint pasinaudoti kompensacija už išlaidas nuosavam automobiliui, atitinkamai institucijai asmuo privalomai turi nurodyti (užregistruoti savo darbovietėje), kokį konkretų automobilį naudoja šiam tikslui, kokios yra automobilio degalų sąnaudos, o, esant būtinybei, ir nurodyti odometro duomenis prieš pradedant jį naudoti tarnybos tikslais.

Pavyzdžiui, Jelgavos savivaldybėje šiuo metu nustatyta maksimali kompensacijos suma už transporto išlaidas per mėnesį tarybos nariui siekia 45 eurus. Kaip ir minėta, ši kompensacija gali būti išmokama tuomet, kai tarybos narys negali naudotis viešuoju transportu ir jam nėra paskirtas tarnybinis automobilis.

Už ryšių išlaidas tarybos nariui gali būti mokama maksimali 15 eurų dydžio mėnesinė kompensacija, o merui – 50 eurų.

Latvijoje, pasibaigus kadencijai, savivaldybės tarybos nariui sumokama 1 vidutinio mėnesinio jo gauto darbo užmokesčio išeitinė išmoka.

Estija

Savivaldybės tarybos turi teisę, bet ne įpareigojimą, tarybos nariams mokėti darbo užmokestį. Taip pat tarybos turi teisę mokėti ir kompensaciją už patirtas išlaidas, susijusias su pareigų vykdymu, už tai atsiskaitant ir pateikus patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Darbo užmokesčio dydį, kompensacijų dydį, mokėjimo ir atsiskaitymo tvarką gali pasitvirtinti pačios tarybos.

Taline savivaldybės tarybos nariui (išskyrus savivaldybės merą ir jo pavaduotojus, kuriems yra mokamas darbo užmokestis arba netekto darbo užmokesčio kompensacija) yra mokamas darbo užmokestis, kurio dydį sudaro 50 proc. praėjusių metų paskelbto vidutinio Estijos darbo užmokesčio.

2022 metais Estijoje vidutinis darbo užmokestis buvo 1 685 eurai Taigi, Talino miesto savivaldybės tarybos nario mėnesinis darbo užmokestis sudaro 843 eurus (bruto).

Talino savivaldybės tarybos komiteto pirmininkui, jo pavaduotojui, komiteto nariams mokami priedai.

Keilos miesto savivaldybėje kiekvienas tarybos narys gauna 440 eurų (bruto) dydžio mėnesinį darbo užmokestį, jeigu jis dalyvauja tą mėnesį vykusioje savivaldybės tarybos sesijoje.

Tarybos nuolatinio komiteto pirmininkui ir jo pavaduotojui mokami priedai, bet tik tuo atveju, jeigu tarybos nariai dalyvauja tarybos ir komitetų posėdžiuose.

Eurai

Keilos miesto savivaldybėje tarybos nariui gali būti kompensuojamos šios patirtos išlaidos vykdant tarybos nario pareigas: kelionės; mokymosi (kvalifikacijos kėlimo); transporto, išskyrus išlaidas, susijusias su dalyvavimu savivaldybės tarybos sesijoje.

Šios išlaidos kompensuojamos tik pateikus prašymą ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus savivaldybės merui arba jo pavaduotojui, kuris priima sprendimą, ar pateikti dokumentai pagrindžia tarybos nario patirtas išlaidas, ir tik tuomet kreipiasi į savivaldybės administraciją, kad šios išlaidos būtų kompensuotos.

Čekija

Čekijoje yra dviejų tipų vietos atstovai: vadinamieji laisvi savivaldybės tarybos nariai ir vadinamieji nelaisvi savivaldybės tarybos nariai.

Laisvi nariai kadencijos metu nedirba kito darbo. Nelaisvi nariai vykdo savo įgaliojimus kartu su savo darbu.

Atlyginimas nustatomas kiekvienoje savivaldybėje atskirai. Pavyzdžiui, Prahoje atlyginimo suma svyruoja tarp 0 ir 18 700 CZK (0–800 eurų). Mažesnėse savivaldybėse viršutinė galima atlyginimo riba yra mažesnė.

Be atlyginimo, tarybų nariams skiriamos ir kitokios išmokos. Dalis jų gali būti skiriama tik laisviems tarybų nariams.

Visoms išmokoms galioja nuostata, kad jos turi būti teikiamos panašiomis sąlygomis ir panašaus dydžio kaip ir savivaldybės darbuotojams.

Yra tokių rūšių išmokos: santuokos atveju, mokymosi atveju, jeigu tai susiję su pareigų vykdymu, maitinimo išmoka, jeigu tai yra laisvas tarybos narys, papildomo pensijų kaupimo ar gyvybės draudimo išmoka, jeigu tai yra laisvas tarybos narys, išmoka reikšmingo gyvenimo jubiliejaus proga, draudimo nuo rizikos išmoka, susijusios su savivaldybės tarybos nario pareigų vykdymu, išmoka sveikatos, kultūros ir sporto veiklai remti, jei tai yra laisvas savivaldybės tarybos narys, poilsio išmoka, jeigu tai yra laisvas savivaldybės tarybos narys.

Austrija

Austrija yra federacinė respublika ir turi 9 federalines žemes. Kiekviena iš jų turi savo žemių parlamentą ir kiekvienoje iš jų galioja specialūs įstatymai, reglamentuojantys savivaldybių ir vietos atstovų statusą bei atlyginimą.

Dažniausiai atlyginimas ar kitos išmokos apskaičiuojamos pagal Austrijos Nacionalinės tarybos nario atlyginimą (bazinis dydis), jis šiuo metu siekia 7 418,62 Eur.

Pavyzdžiui, Zalcburge nustatyta, kad atlyginimą gauna savivaldybių merai ir Zalcburgo miesto savivaldybės tarybos nariai.

Aukštesnių pareigų taryboje neužimančio Zalcburgo miesto tarybos nario atlyginimas yra 2 578 eurai. Be mėnesinio atlyginimo, aukštesnes pareigas užimantys asmenys turi teisę už kiekvieną kalendorinį ketvirtį gauti specialią išmoką, lygią šeštadaliui mėnesinio atlyginimo.

Danija

Danijoje savivaldybių tarybų nariai tuo pačiu metu gali vykdyti ir kitas pareigas. Tarybos nariams mokama nustatyto dydžio išmoka, kuri yra atlyginimas už pareigų vykdymą.

Tarybos nariui, turinčiam 1 ar daugiau namuose gyvenančių jaunesnių nei 10 metų vaikų, mokama papildoma išmoka.

Pateikus įrodymus, tarybos narys turi teisę gauti kompensaciją už negautas pajamas. Tokiu atveju fiksuotos išmokos dydis yra sumažinamas. Šitokia teise naudojamasi iš karto už 1 finansinius metus.

Kasdienė kompensacija negali viršyti 5 kartus didesnės dienpinigių sumos, nei vidaus reikalų ir būsto ministro nustatyta dienpinigių suma už posėdžius, trunkančius trumpiau nei 4 val.

Italija

Italijoje merų ir tarybų atlyginimų ribos daugiausia priklauso nuo vietos valdžios institucijų tipo ir gyventojų skaičiaus, taip pat – nuo tarybos narių dalyvavimo posėdžiuose.

Iki 10 tūkst. gyventojų turinčių savivaldybių tarybų nariai gauna 18 eurų už dalyvavimą posėdyje. Nuo 10 tūkst. iki 30 tūkst. gyventojų turinčių savivaldybių tarybų nariai gauna 22,21 Eur už dalyvavimą posėdyje.

Nuo 30 tūkst. iki 250 tūkst. gyventojų turinčių savivaldybių tarybų nariai gauna 36,15 Eur už dalyvavimą posėdyje.

Nuo 250 tūkst. iki 500 tūkst. gyventojų turinčių savivaldybių tarybų nariai gauna 59,39 Eur už dalyvavimą posėdyje.

Daugiau kaip 500 tūkst. gyventojų turinčių savivaldybių tarybų nariai gauna 103,29 Eur už dalyvavimą posėdyje.

Kitų išmokų savivaldybių tarybų nariai negauna, jiems kompensuojamos tik ryšio išlaidos.

Kroatija

Savivaldybių nariai savo pareigas atlieka garbės pagrindais ir už tai negauna atlyginimo, bet turi teisę į kompensaciją.

Tarybos narys turi teisę pagal susitarimą su darbdaviu neatvykti į darbą, kad galėtų dalyvauti tarybos posėdžiuose ir kituose tarybos nario darbuose.

Priklausomai nuo apygardoje gyvenančiųjų skaičiaus, maksimali metinė kompensacijos suma siekia nuo 1 725 iki 2 123 eurų, priklausomai nuo mieste ar savivaldybėje gyvenančių skaičiaus, maksimali metinė kompensacijos suma siekia nuo 530 iki 2 123 eurų.

Jungtinė Karalystė (Anglija)

Savivaldybių tarybos nariams turi būti mokamas darbo užmokestis už atliekamas pareigas ir kompensuojamos su pareigų ėjimu susijusios išlaidos. Metų pabaigoje kiekviena savivaldybė privalo viešai paskelbti kiekvieno tarybos nario gautų išmokų už darbą ir gautų kompensacijų už patirtas veiklos išlaidas suvestinę. Tarybos narių darbo apmokėjimo ir patirtų išlaidų kompensavimo dydžius ir tvarką pasitvirtina pačios tarybos.

Pavyzdžiui, Londono Ilingo rajono savivaldybėje nustatyta, kad vienodas bazinis darbo užmokestis yra mokamas visiems tarybos nariams, nepaisant to, kokias pareigas savivaldybės taryboje jie užima.

Šiuo metu metinis bazinis darbo užmokestis yra 12 499 GBP (~14 365 eurai per metus, arba maždaug 1 200 eurų per mėnesį).

Už užimamas pareigas yra mokamas metinis priedas. Jeigu savivaldybės tarybos narys užima kelias pareigas, mokamas tik vienas (didesnis) priedas.

Ilingo savivaldybėje kelionės (transporto) ir pragyvenimo (apgyvendinimo) išlaidos gali būti kompensuojamos tik tuomet, jeigu tarybos narys vykdydamas savo pareigas vyksta už savivaldybės teritorijos ribų.

Visos šios išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais, o jų kontrolė užtikrinama vykdant auditą.

Asmeninis automobilis kelionėms gali būti naudojamas tik tuomet, kai tai leidžia iš esmės sutaupyti keliavimo laiko, yra pasitelkiamas savivaldybės funkcijoms atlikti ir apskritai jo naudojimas pagrįstas.

Kelionės išlaidos automobiliu Centrinio Londono teritorijoje nėra kompensuojamos.

Už naudojimąsi dviračiu kompensuojama po 20 pensų už nuvažiuotą 1,6 km.

Automobilių nuomos išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jeigu nuomotis automobilį kelionei buvo būtinybė.

Už naudojimąsi viešuoju transportu kompensuojama įprastinių viešojo transporto bilietų kaina.

Išlaidos taksi gali būti kompensuojamos, jeigu nėra galimybės konkrečios kelionės atveju pasinaudoti viešuoju transportu.

Patirtos apgyvendinimo išlaidos, įskaitant maitinimą, kompensuojamos pagal pateiktus išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

Liuksemburgas

Komunos (savivaldybės) tarybos nario pareigos Liuksemburge priskiriamos darbui savanorystės pagrindais, todėl už šių pareigų atlikimą nėra skiriamos jokios socialinės garantijos: įmoka pensijai, sveikatos draudimas, nedarbingumo draudimas, kelionių draudimas ir atostogos.

Kita vertus, Liuksemburgo komunų tarybų nariai (bei jų darbdaviai) gauna tam tikrą atlygį ir kompensaciją už laiką, skirtą pareigoms atlikti.

Tarybos narių darbdaviai gauna kompensaciją už darbo valandas, kurios skiriamos tarybos nario pareigoms atlikti (Liuksemburge jos vadinamos „politinėmis atostogomis“). Šios kompensacijos dydis varijuoja priklausomai nuo komunos dydžio.

Savarankiškai dirbantys tarybų nariai patys gauna fiksuoto dydžio kompensaciją už politines atostogas.

Tarybos nariams, išrinktiems pagal mažoritarinę rinkimų sistemą, priklauso ne daugiau nei 3 val. politinių atostogų per savaitę, o tarybos nariams, išrinktiems pagal proporcinę rinkimų sistemą – ne daugiau nei 5 val.

Liuksemburge tarybų nariai gauna atlyginimą už savo pareigų atlikimą ir išmoką už dalyvavimą posėdžiuose, jiems kompensuojamos kelionės ir pragyvenimo išlaidos.

Atlyginimai ir kompensacijos išmokamos iš specialaus savivaldybių išlaidų fondo, administruojamo Vidaus reikalų ministerijos.

Nyderlandai

Tarybų nariai gauna atlygį už savo pareigų vykdymą ir kompensaciją už patirtas su pareigų atlikimu susijusias išlaidas. Šio atlygio ir išmokos dydžius nusistato savivaldos.

Skirtingų Nyderlandų savivaldybių tarybų narių atlygiai varijuoja nuo 4 600 iki 9 600 eurų per metus (2019 metai). Papildomai skiriama vidutiniškai 351 euras per mėnesį pagrįstoms išlaidoms, susijusioms su tarybos nario pareigų atlikimu, kompensuoti (2019 metai).

Nyderlandų savivaldybių tarybų nariams už pareigų atlikimą taip pat kaupiasi pensija ir skiriamas draudimas nuo nedarbingumo, tačiau nėra numatytas sveikatos draudimas, atostogos ir kelionių draudimas.

Prancūzija

Žiūrint formaliai, tarybų nariai Prancūzijoje savo pareigas atlieka savanoriško darbo pagrindais, todėl darbo užmokestis jiems nėra numatytas.

Kita vertus, Bendrajame vietos valdžios kodekse įtvirtinta tarybų narių teisė į išmoką už einamas pareigas, nustatyta tarybų teisė pasitvirtinti skiriamų išmokų dydžius, neviršijant numatytų maksimalių ribų. Išmokos apskaičiuojamos pagal valstybės nustatomą bruto indeksą. Nuo 2022 metų liepos 1 dienos šis indeksas yra 4 025,5 Eur/mėn.

Didžiausia galima išmoka nustatyta Paryžiaus miesto tarybos nariams, ji siekia 90,5 proc. nuo bruto indekso, arba 3 643 eurus per mėnesį (neatskaičius mokesčių).

Marselio ir Liono miesto tarybų nariams numatyta maksimali mėnesinė 34,5 proc. nuo bruto indekso, arba 1 389 eurai (neatskaičius mokesčių) išmoka.

Kitose savivaldybėse, kurių gyventojų skaičius yra ne mažesnis nei 100 tūkst., nustatyta 6 proc. maksimali išmoka, arba 242 eurai.

Savivaldybėse, turinčiose mažiau nei 100 tūkst. gyventojų, tarybų nariai tik tam tikrais įstatyme nustatytais atvejais gali pretenduoti į maksimalią 6 proc. išmoką.

Praktikoje mažesnių savivaldybių tarybų nariai išmokų dažniausiai negauna.

2019 metų duomenimis, iš 580 tūkst. Prancūzijoje renkamų vietos lygmens pareigūnų 350 tūkst. už savo atliekamas pareigas negaudavo išmokų.

Prancūzijoje tarybų nariai gali teikti prašymą dėl kompensacijos už prarastą atlyginimą ar pajamas dėl savo einamų pareigų vietos savivaldoje. Teikdamas prašymą dėl šios kompensacijos tarybos narys privalo pateikti pagrindimą. Kompensacija galima už ne daugiau nei 18 dienų per metus.

Savivaldybių tarybų nariams taip pat kompensuojamos išlaidos, patirtos atliekant savo pareigas. Iš viso nustatyta galimybė gauti kompensaciją už kelių tipų išlaidas: komandiruočių (arba išlaidas, patirtas vykdant specialųjį įgaliojimą), kelionių, pagalbinių (trečiosios šalies suteiktų tarybos nariui) paslaugų, tarybos nario suteiktos išskirtinės pagalbos piliečiams ir dėl to patirtas asmenines išlaidas.

Tarybų nariams Prancūzijoje skiriama bazinė įmoka į pensijų fondą, sveikatos draudimas ir nedarbingumo draudimas.

Slovakija

Savivaldybių tarybų narių pareigos Slovakijoje priskiriamos darbui ne visu etatu, už kurį numatytas atlyginimas. Tikslius atlyginimus pasitvirtina pačios savivaldybių tarybos, tačiau neviršijant įstatymo nustatytų ribų.

Savivaldybės tarybos nariui per 1 kalendorinius metus gali būti išmokėtas ne didesnis nei 1 mėn. dydžio tos savivaldybės mero bazinis atlyginimas (be priedų). Baziniai merų atlyginimai yra nustatomi įstatymu, susiejant šį dydį su vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu šalyje.

Už tarybos nario papildomai prisiimtus įsipareigojimus gali būti mokamas priedas.

Pavyzdžiui, Slovakijos sostinės Bratislavos miesto taryboje 2023 metų kovą meras gavo 7 982,80 eurų atlyginimą (neatskaičius mokesčių), 3 jo pavaduotojai – po maždaug 5 000 eurų, 39 tarybos nariai – nuo 413 iki 494 eurų, 5 tarybos nariai – nuo 333 iki 364 eurų atlyginimus (visos sumos pateiktos su priedais).

Kadangi šios pareigos yra laikomos darbu, tarybos nariams taikomas sveikatos draudimas, nedarbingumo draudimas, įmoka į pensijų fondą.

Slovakijoje tarybų nariai turi teisę gauti patirtų išlaidų už keliones ir telekomunikacijų paslaugas kompensacijas (apie 30 eurų per mėnesį – 2019 metai), teisės gauti kompensaciją už prarastą atlyginimą ar pajamas tarybos nariai neturi.

Suomija

Savivaldybių tarybos narių atlygiai ir kompensacijos įtvirtinti įstatyme, tačiau įstatyme nenumatyti jų apribojimai, dėl to sprendžia pačios savivaldybių tarybos.

Įstatyme nustatytas tarybos narių atlygis už dalyvavimą posėdžiuose (tiek tarybos, tiek jos komitetų, komisijų).

2015 metų duomenimis, tarybų nariams Suomijoje vidutiniškai buvo mokama po 70 eurų už posėdį (prieš mokesčius).

Paprastai didesni atlygiai nustatyti savivaldybėse, turinčiose daugiau gyventojų. Pavyzdžiui, savivaldybėse, turinčiose mažiau nei 2 tūkst. gyventojų, vidutinis tarybos nario atlygis už posėdį buvo 43 eurai, o savivaldybėse, turinčiose daugiau nei 100 tūkst. gyventojų, – 197 eurai (2015 metai).

Einantiems papildomas pareigas mokami priedai.

Tarybų nariai taip pat turi teisę į kompensaciją už prarastas (negautas) pajamas ir išlaidas, atsiradusias dėl pareigų taryboje vykdymo. Tai apima, pavyzdžiui, pavaduojančio asmens darbe samdymą ar vaiko priežiūros išlaidas.

2015 metų duomenimis, prarastų pajamų kompensacijos vidutinis valandinis tarifas Suomijoje buvo 23 eurai ir skirtingose savivaldybėse svyravo nuo 8 iki 64 eurų.

Pinigai

Tarybų nariams kompensuojamos kelionės išlaidos ir dienpinigiai. 2019 metų duomenimis, Suomijos tarybos nariams per metus buvo kompensuojama vidutiniškai 1 000 eurų šio tipo išlaidų. Tiek šios išlaidos, tiek prarastos pajamos kompensuojamos pagal pateiktus kvitus ar kitus pagrindžiančius dokumentus (dėl prarastų pajamų turi būti parengta ir rašytinė ataskaita).

Tarybos nariams Suomijoje skiriama įmoka pensijų fondui, sveikatos draudimas ir kelionių draudimas.

Švedija

Savivaldybių tarybų nariai gauna kelių rūšių kompensacijas už savo einamas pareigas. Be to, tarybos turi teisę nustatyti savo nariams tam tikrą atlygį už einamas pareigas bei papildomas kompensacijas (kurios nenumatytos įstatymu).

Pagal įstatymą, tarybų nariai turi teisę į pagrįstą kompensaciją už visas darbo ir kitas pajamas, kurių jie netenka dėl savo pareigų vietos savivaldoje. Tarybų nariai su negalia turi teisę į pagrįstą kompensaciją už kelionės išlaidas, patirtas vykdant savo pareigas. Tarybų nariai, auginantys vaikus, kuriems reikalinga priežiūra, turi teisę į pagrįstą vaiko priežiūros išlaidų, susijusių su pareigų savivaldoje atlikimu, kompensaciją.

Šių kompensacijų dydžius ir išmokėjimo tvarką savivaldybių tarybos turi teisę nusistatyti pačios, įstatymas joms papildomų apribojimų nenumato.

Taip pat tarybos papildomai turi teisę nusistatyti „protingumo principu pagrįstą“ kompensaciją už kelionės išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su tarybos nario pareigomis; atlygį už darbą, kurį tarybos nariai atlieka eidami savo pareigas; įmoką į pensijų fondą; kitas finansines išmokas.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (9)