aA
Pie­no už­terš­tu­mas diok­si­nais Kar­kly­nų kai­me pa­im­tuo­se mė­gi­niuo­se vir­ši­ja leis­ti­ną diok­si­no nor­mą 8 kar­tus, Ge­nių kai­mo pie­no su­pir­ki­mo punk­te – 2,5 kar­to. Apie tai pra­neš­ta šeš­ta­die­nį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, ku­ria­me da­ly­va­vo že­mės ūkio mi­nis­tas An­drius Pa­lio­nis.
© DELFI / Rinatas Chairulinas

Vyk­da­mas ry­tą į po­sė­dį Aly­tu­je pro Prie­nus jis ma­tė lau­kuo­se vis dar te­be­si­ga­nan­čius gy­vu­lius, nors bū­tent šio­je te­ri­to­ri­jo­je gais­ro ža­la ap­lin­kai di­džiau­sia. Diok­si­nas kau­pia­si gy­vū­nų ir žmo­gaus vi­daus or­ga­nuo­se, už­ter­šia­mas gy­vu­lių pie­nas, mė­sa. Diok­si­nas yra ypač pa­vo­jin­gas vai­kams. 90 pro­cen­tų jo gau­na­ma su mais­tu, pie­no pro­duk­tais, mė­sa, žu­vi­mi, kiau­ši­niais. Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) pir­mi­nį pra­ne­ši­mą apie už­terš­tą pie­ną iš­pla­ti­no penk­ta­die­nį va­ka­re. Nau­jos in­for­ma­ci­jos su­lauk­si­me tik po sa­vai­tės, nes che­mi­nis pie­no ty­ri­mas už­trun­ka 7 ka­len­do­ri­nes die­nas.

Nau­ji pie­no mė­gi­nių re­zul­ta­tai – tik penk­ta­die­nį

Spa­lio 26-osios, šeš­ta­die­nio, ry­tą Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­šauk­tas Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dis. Tai pa­da­ry­ta re­a­guo­jant į VMVT iš­pla­tin­tą pra­ne­ši­mą, kad Aly­taus ra­jo­ne ter­ša­lų pa­veik­to­se te­ri­to­ri­jo­je pa­im­to ža­lia­vi­nio pie­no mė­gi­niuo­se ras­ta diok­si­nų.

Alytaus valstybinės Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspekto­rius Ro­mas Čer­nius in­for­ma­vo, kad šių me­tų spa­lio 21 die­ną pa­im­ti 5 ža­lia­vi­nio pie­no mė­gi­niai ir dvie­juo­se ras­ta diok­si­nų, vir­ši­jan­čių leis­ti­nas nor­mas.

Pa­tik­rin­ta pie­no per­dir­bi­mo įmo­nė Aly­tu­je. Jos pro­duk­ci­ja sau­gi nau­do­ti.

Ta­čiau diok­si­nų kie­kis 8 kar­tus vir­ši­jo Kar­kly­nų kai­me esan­čia­me pie­no ūky­je. Ge­nių pie­no su­pir­ki­mo punk­te (apie 6 km nuo gais­ra­vie­tės) diok­si­nų ras­ta 2,5 kar­to dau­giau. Rut­kos kai­me ūki­nin­ko ūky­je pa­im­tuo­se pie­no mė­gi­niuo­se mi­nė­tas ter­ša­las ne­vir­ši­jo leis­ti­nos nor­mos, nes ūki­nin­kas el­gė­si at­sa­kin­gai: gy­vu­lius lai­kė dar­ži­nė­je, šė­rė pa­ruoš­tais pa­ša­rais.

Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­sto­vai spa­lio 26 die­ną pa­ė­mė dar 31 ža­lia­vi­nio pie­no mė­gi­nį iš ūki­nin­kų, ku­rie lai­ko 3 ir dau­giau kar­vių. Šių ty­ri­mų re­zul­ta­tus su­ži­no­si­me penk­ta­die­nį, lap­kri­čio 1 die­ną.

VMVT di­rek­to­rius Da­rius Re­mei­ka už­tik­ri­no, kad ža­lia­vi­niai pie­no mė­gi­niai bus ima­mi kas­dien. Taip pat bus ti­ria­mi na­mi­niai gy­vū­nai, tik­ri­na­mos mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nės, ku­rios su­per­ka sker­die­ną.

Ku­rios te­ri­to­ri­jos nu­ken­tė­jo?

Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba už­tik­ri­na, kad už­krės­tas pie­nas į rin­ką ne­pa­teks – tar­ny­ba už­drau­dė pie­no su­pir­kė­jams su­pirk­ti pie­ną iš kai­mų, ku­rie pa­ten­ka į už­krės­tą zo­ną.

Skel­bia­ma, kad pa­grin­di­niai du dū­mų lie­žu­viai pa­lie­tė Alo­vės se­niū­ni­jos Ka­niū­kų kai­mą ir Aly­taus se­niū­ni­jos Ta­lo­kių, La­bur­diš­kių, Ra­džiū­nų, Jur­giš­kių, Zai­dų, Li­kiš­kė­lių, Dau­gir­dė­lių, Užu­ba­lių, But­ri­miš­kių, But­kū­nų, Na­vic­kų, Žau­nie­riš­kių, Rau­do­ni­kių, Ja­cuns­kų, Kar­kly­nų, Kriau­nių, Rum­bo­nių, Ge­nių, Du­bė­nų, Du­bių, Kel­ma­no­nių, Tau­ko­tiš­kių kai­mus ir Mik­lu­sė­nų gy­ven­vie­tę.

Iš šių te­ri­to­ri­jų ima­mi pie­no mė­gi­niai ty­ri­mams. Pa­sak R. Čer­niaus, te­ri­to­ri­jo­je lai­ko­ma apie 540 kar­vių. Ima­mas pie­nas ty­ri­mams iš au­gin­to­jų, lai­kan­čių 3 ir dau­giau kar­vių.

Džiaugs­mą dėl už­ge­sin­to gais­ro kei­čia la­bai ne­ra­mios ži­nios apie pie­no, vandens, dir­vo­že­mio už­terš­tu­mą
© DELFI / Kiril Čachovskij

Pieną tenka pilti lauk

At­si­žvel­giant į ty­ri­mų re­zul­ta­tus, ūkiams, ku­rie pa­te­ko į už­terš­tą te­ri­to­ri­ją, už­draus­ta tiek­ti ža­lią pie­ną su­pir­ki­mo punk­tams, nau­do­ti jį as­me­ni­nėms reik­mėms ar gy­vū­nams šer­ti iki at­ski­ro nu­ro­dy­mo. Taip pat pre­kiau­ti pie­nu ir pie­no pro­duk­tais tie­sio­giai var­to­to­jams, tur­ga­vie­tė­se ir ki­to­se pre­ky­bos vie­to­se. Pie­no su­pir­kė­jams ir pie­no per­dir­bi­mo įmo­nėms drau­džia­ma su­pirk­ti pie­ną, pri­sta­ty­tą iš už­krės­to­se te­ri­to­ri­jo­se esan­čių ūkių.

Te­ri­to­ri­jo­se, ku­rio­se jau­tė­si smo­go, de­gė­sių kva­pas, sie­kiant ap­sau­go­ti sa­ve ir sa­vo šei­mos svei­ka­tą, drau­džia­ma val­gy­ti dar­žo­ves, vai­sius, uo­gas, mė­sos ir pie­no pro­duk­tus, kiau­ši­nius, ger­ti pie­ną. Ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad da­lį gy­vulių ga­li tek­ti iš­skers­ti ir uti­li­zuo­ti.

„Jei­gu rei­kės, ini­ci­juo­si­me pa­pil­do­mus ty­ri­mus. Be pa­gal­bos ne­pa­lik­si­me ir But­ri­mo­nių, Pu­nios, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jų žmo­nių. Nes ir šio­se vie­to­vė­se bu­vo jun­ta­mas mo­men­ti­nis de­gė­sių, smo­go kva­pas. Ypač iš­gy­ve­nu dėl Aly­taus se­niū­ni­jos ūki­nin­kų, ku­rių at­ei­tis ne­aiš­ki. Si­tu­a­ci­ja Mik­lu­sė­nuo­se ir ap­lin­ki­niuo­se kai­muo­se la­bai rim­ta. Rei­ka­lau­si­me iš at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų, kad žmo­nėms pa­teik­tų vi­sus at­sa­ky­mus dėl ga­li­mų grės­mių svei­ka­tai, kad im­tų­si pre­ven­ci­nių prie­mo­nių, kad ūki­nin­kams bū­tų pa­deng­ti nuos­to­liai“, – kal­bė­jo Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

Pa­siū­lė už­draus­ti žve­jy­bą Ne­mu­ne

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je da­ly­va­vęs che­mi­jos moks­lų dak­ta­ras Do­na­tas Žmui­di­na­vi­čius pa­ta­ria ne­žve­jo­ti Ne­mu­ne ir ki­tuo­se van­dens tel­ki­niuo­se, ku­rie pa­ten­ka į už­terš­tą te­ri­to­ri­ją. Pa­sak che­mi­ko, diok­si­no dau­giau pa­si­sa­vi­na­ma ne kvė­puo­jant, bet val­gant už­krės­tą mais­tą. Jis siū­lė už­draus­ti žve­jy­bą Ne­mu­ne.

„Diok­si­nas kau­pia­si gy­vū­nų, žu­vų, žmo­gaus or­ga­niz­me: ke­pe­ny­se, rie­ba­li­niuo­se sluoks­niuo­se. Il­gai­niui jis ga­li su­kel­ti ge­ne­ti­nius pa­ki­ti­mus“, – aiš­ki­no che­mi­kas. Jis pa­žy­mė­jo, kad gam­tai iš­si­va­ly­ti nuo ter­ša­lų pri­reiks lai­ko.

D. Žmui­di­na­vi­čius siū­lė gy­ven­to­jams ypač at­sar­giai ver­tin­ti rie­ba­lų tu­rin­čio mais­to kil­mę – iš ku­rių te­ri­to­ri­jų jis tie­kia­mas: žu­vį, pie­no pro­duk­tus, mė­są, kiau­ši­nius.

Diok­si­nai – tok­siš­kų or­ga­ni­nių jun­gi­nių gru­pė, pa­si­žy­min­ti kan­ce­ro­ge­niš­ku ir mu­ta­ge­niš­ku po­vei­kiu. Jie tirps­ta rie­ba­luo­se, or­ga­ni­niuo­se tir­pik­liuo­se, ne­tirps­ta van­de­ny­je. Ap­lin­ko­je sklin­da dau­giau­sia oru, pri­li­pę prie dul­kių da­le­lių.

Džiaugs­mą dėl už­ge­sin­to gais­ro kei­čia la­bai ne­ra­mios ži­nios apie pie­no, vandens, dir­vo­že­mio už­terš­tu­mą
© DELFI / Kiril Čachovskij

Ar sau­gu mais­to pro­duk­tus pirk­ti tur­gu­je?

Kaip va­kar „Aly­taus nau­jie­nos“ sa­kė R. Čer­nius, už tai, kad Aly­taus tur­guo­se ne­bū­tų prekiau­ja­ma mais­to pro­duk­tais iš už­krės­tų te­ri­to­ri­jų, yra at­sa­kin­ga tur­gaus ad­mi­nist­ra­ci­ja. Dar­buo­to­jai su rei­ka­la­vi­mais su­pa­žin­din­ti pa­si­ra­šy­ti­nai. Aly­tiš­kiams rū­pi, kaip re­a­liai pa­vyks su­kon­tro­liuo­ti si­tu­a­ci­ją? Pa­vyz­džiui, kiau­ši­nių: kur kaip bu­vo lai­ko­mos viš­tos – nu­sta­ty­ti su­dė­tin­ga. Kaip jau mi­nė­ta, diok­si­nas kau­piasi gy­vu­li­niuo­se rie­ba­luo­se. Jų tu­rin­čius mais­to pro­duk­tus, kol pa­aiš­kės dau­giau ty­ri­mų re­zul­ta­tų, įsi­gy­ti ir var­to­ti gy­ven­to­jai pri­va­lo la­bai at­sa­kin­gai.

VMVT re­ko­men­duo­ja­ma ne­var­to­ti mais­tui ir lau­kuo­se li­ku­sių vai­sių bei dar­žo­vių. Pa­sak R. Čer­niaus, 90 proc. der­liaus jau nuim­ta, tai­gi ši pro­ble­ma gal­būt nė­ra to­kia ūmi, ta­čiau re­ko­men­da­ci­jų lai­ky­tis pri­va­lu.

Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba taip pat in­for­muo­ja, kad pa­im­ti van­dens ir žel­me­nų mė­gi­niai ty­ri­mams. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­im­ti dar­žo­vių mė­gi­niai. Juos tirs Na­cio­na­li­nis mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­tas, ta­čiau re­zul­ta­tų vėl­gi teks pa­lauk­ti.

Pa­ža­dė­ta ūki­nin­kams nuos­to­lius kom­pen­suo­ti Vyriausybės lėšomis

Spa­lio 28 die­ną vyko Vy­riau­sy­bė­s Nacionalinio saugumo komisijos po­sė­dis, ku­ria­me da­ly­va­vo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas, at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai, mi­nist­rai. Po­sė­dy­je bu­vo ta­ria­ma­si dėl ko­or­di­nuo­tų ins­ti­tu­ci­jų veiks­mų, kom­pen­sa­ci­jų ūki­nin­kams.

Po­sė­džiui pa­si­bai­gus, me­ras A. Vrub­liaus­kas „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė, kad prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis jo me­tu pa­ti­ki­no, jog kom­pen­sa­ci­jos nu­ken­tė­ju­siems ūki­nin­kams bus skir­tos. Jie tu­rės pa­teik­ti do­ku­men­tus apie pa­tir­tą ža­lą, to­dėl pir­mi­nis pa­raiš­kų dėl kom­pen­sa­ci­jų tei­ki­mo ter­mi­nas (ne vė­liau kaip per mė­ne­sį nuo ža­los at­si­ra­di­mo) bus pra­tęs­tas, kol bus su­lauk­ta dau­giau ty­ri­mų re­zul­ta­tų.

Šiuo me­tu dar yra tiks­li­na­ma ter­ša­lų pa­veik­ta Aly­taus ra­jo­no te­ri­to­ri­ja.

„Pra­šiau Vy­riau­sy­bės, kad bū­tų ne­gai­li­ma lė­šų rei­ka­lin­giems ty­ri­mas, ku­rie pa­ro­dy­tų ža­los mas­tą“, – sa­kė me­ras. Tam ga­li tek­ti pa­si­telk­ti į pa­gal­bą net ki­tų ša­lių spe­cia­lis­tus, pa­sak me­ro, ypač rei­ka­lin­gi dir­vo­že­mio ty­ri­mai dėl diok­si­no.

Kaip sa­kė A. Vrub­liaus­kas, po­sė­dy­je kal­bė­ta apie tai, kad bū­ti­nas glau­des­nis tar­pins­ti­tu­ci­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas ir jo ko­or­di­na­ci­ja, nes skir­tin­gus ty­ri­mus at­lie­ka skir­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos, ir tai įne­ša pai­nia­vos. O gy­ven­to­jams svar­biau­sia yra grei­ta ir tiks­li įvai­rių ty­ri­mų in­for­ma­ci­ja.

„Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras pa­ža­dė­jo, kad bus at­lie­ka­mas Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų bio­mo­ni­to­rin­gas – gy­ve­nan­čių gais­ro pa­žeis­to­se te­ri­to­ri­jo­se rod­me­nų pa­ly­gi­ni­mas su į jį ne­pa­kliu­vu­sių“, – sa­kė me­ras.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(1 žmogus įvertino)
5.0000

Top naujienos

Sunkios ligos kamuojamas Jurgis atsidūrė beviltiškoje padėtyje: nežinau, ką man reiks pasakyti savo dukrai (159)

„Laivas skęsta, bet mane išmetė pirmąjį“, – laidoje „ DELFI diena “ sakė cukriniu...

55 tūkst. eurų dvikova: ar naujausio „iPhone“ objektyvas atsilaikys prieš profesionalią kino kamerą apžvalga (72)

Šių metų „Apple“ telefonų meniu trys modeliai – „iPhone 11“, „iPhone 11 Pro“ ir...

Artinasi žiema: jau šią savaitę prasidės orų permainos (8)

Pirmadienio dieną Lietuva pateks į šiltąjį ciklono sektorių. Padangė išliks debesuota, tik...

Gydytoja įspėja apie neatsargų vaistų vartojimą: po to žmonės patenka į reanimaciją ir niekas nebepadeda (21)

DELFI laidoje „Sveikatos receptas“ pokalbis apie atsparumą antibiotikams — kasmet dėl šios...

Jasikevičius apie didžiausią sezono pergalę: gera treniruotė (36)

Kauno „Žalgiris“ pasiekė didžiausią sezono pergalę „Betsafe- LKL “ susitikime 108:64...

Pavojingai kaista abu Vokietijos visuomenės pakraščiai: grasinti imasi net moterims ir vaikams (240)

Jau kuris laikas Vokietijoje dažnėja pranešimų, rodančių, jog pavojingai kaista abu visuomenės...

5 faktai apie menopauzę – kurie iš jų tiesa, o kurie – mitas? (5)

Didžiausi pokyčiai moters kūną ištinka prasidėjus lytiniam brendimui, nėštumo metu ir sulaukus...

Vilniaus pataisos namuose bausmę atliekantis vyras: užteko vieno lemtingo vakaro (19)

Apie ką galvoja žmogus, kuris atlieka bausmę? Ar jis permąsto gyvenimą, savo poelgių...

F-1 lenktynes Brazilijoje papuošė susidūrimu pasibaigusi „Ferrari“ pilotų dvikova (8)

Veiksmo nestokojusiose Brazilijos GP lenktynėse triumfavo Maxas Verstappenas, paskutiniuose metruose...

„Snapchat“ įkūrėjo sesuo pristatė garsinės erotikos svetainę (4)

Caroline Spiegel nesivaržo kalbėti apie seksą . 22-ejų metų verslininkė ir jaunesnioji...