Kū­di­kių bu­mo lai­ko­tar­pio vai­kai šį­met žengs į pir­mą kla­sę, ta­čiau jų skai­čius ma­žai skir­sis nuo anks­tes­nių pra­di­nu­kų kar­tų, rašo „Lietuvos žinios“.

Va­di­na­mo­jo Lie­tu­vos kū­di­kių bu­mo me­tais – 2009-ai­siais – mū­sų ša­ly­je, kaip tuo­met teig­ta, gi­mė 36,7 tūkst. kū­di­kių - tai 1,6 tūkst. dau­giau ne­gu 2008-ai­siais ir 2700 dau­giau nei 2007 me­tais. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas džiū­ga­vo: per vie­nus me­tus - nuo 2007-ųjų - gi­mu­sių­jų skai­čius, ten­kan­tis tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų, šok­te­lė­jo la­biau nei iš vi­so per anks­tes­nius pen­ke­rius me­tus kar­tu su­dė­jus, t. y. dau­giau kaip 10 pro­cen­tų.

Ta­čiau Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM), skai­čiuo­jan­ti pir­mo­kus, ru­de­nį di­de­lio jų pa­gau­sė­ji­mo ne­pla­nuo­ja, nors bū­tent šių me­tų rug­sė­jo 1-ąją Lie­tu­vos mo­kyk­lų du­ris tu­rė­tų at­ver­ti „kū­di­kių bu­mo“ lai­ko­tar­pio vai­kai. ŠMM pa­teik­tais duo­me­ni­mis, rug­sė­jį vi­so­je ša­ly­je lau­kia­ma vos 900 pir­mo­kų dau­giau nei pra­ėju­siais me­tais. „Ma­nau, tai ir to­liau le­mia emig­ra­ci­ja – mes, mo­ky­to­jai, ją te­be­jau­čia­me, ir la­bai stip­riai. Vai­kų ma­žė­ja nuo­la­tos, be to, at­si­ran­da nau­ja ten­den­ci­ja: anks­čiau už­si­dirb­ti va­žiuo­jan­tys tė­vai vai­kus pa­lik­da­vo Lie­tu­vo­je, o da­bar iš­va­žiuo­ja vi­sa šei­ma – ir su ma­žais vai­kais, ir su pa­au­gu­siais“, - sa­kė Lie­tu­vos mo­ky­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Jū­ra­tė Vo­los­ke­vi­čie­nė.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2009 me­tais iš Lie­tu­vos iš­vy­ko – emig­ra­vo 3 tūkst. vai­kų iki 14 me­tų (9 proc. vi­sų emig­ran­tų), 2010 me­tais emig­ra­vu­sių vai­kų skai­čius jau sie­kė 8,5 tūkst. (10,2 proc. vi­sų emig­ran­tų). Šiuos po­ky­čius at­spin­di ir ŠMM pa­teik­ta sta­tis­ti­ka. 2009 me­tais Lie­tu­vos mo­kyk­lų du­ris pra­vė­rė 28 233 pir­mo­kai. 2012 me­tais mo­kyk­los su­lau­kė 27 431 pir­mo­ko, per­nai – 27 187. Šį­met, be­lau­kiant va­di­na­mo­jo kū­di­kių bu­mo vai­kų, prog­no­zuo­ja­ma, kad mo­kyk­los su­lauks 28 100 pir­mo­kų – ne vi­su tūks­tan­čiu dau­giau nei per ke­le­rius pra­ėju­sius me­tus.

„Mo­ki­nių skai­čiaus au­gi­mo ti­krai ne­jau­čia­me. 2015 me­tais, kaip ži­no­te, tu­ri bū­ti ga­lu­ti­nai baig­ta va­di­na­mo­ji švie­ti­mo re­for­ma, ir mes ma­to­me, kad kla­sės yra ma­ži­na­mos. Jei­gu vals­ty­bės po­li­ti­ka šei­mų at­žvil­giu pa­si­keis­tų, jei­gu šei­mos Lie­tu­vo­je ga­lė­tų gy­ven­ti bent jau oriai, o ne ve­ge­tuo­ti, ma­nau, dau­ge­lis emig­ra­vu­sių­jų grįž­tų ir vai­kus par­si­vež­tų. Bet kol si­tua­ci­ja ne­si­keis, pa­ge­rė­ji­mo bent jau aš ti­krai ne­prog­no­zuo­čiau“, - LŽ sa­kė Mo­ky­to­jų prof­są­jun­gos va­do­vė J.Vo­los­ke­vi­čie­nė.