Šiems dar­bams Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ad­mi­nist­ra­ci­ja 2020 metų bir­želį skelbė at­virą kon­kursą. Vie­no se­niau­sių me­di­nių namų Plungė­je, esan­čio Laisvės alė­jo­je, prie Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vaikų li­te­ratū­ros sky­riaus, re­mon­to dar­bus at­li­ko UAB „Pa­ma­rio res­tau­ra­to­rius“. Tech­ninę prie­žiūrą vykdė UAB „An­ti­kus“, pro­jek­to au­to­rius – UAB „Klaipė­dos pro­jek­tas“. Pa­si­ra­šytų su­tar­čių vertė – 255 tūkst. eurų, praneša savivaldybė.

Ran­go­vas jau už­baigė me­di­nio pa­sta­to, tu­rin­čio kultū­ros ver­tybės sta­tusą, res­tau­ra­vi­mo dar­bus. Fa­sa­do ap­dai­la bu­vo at­lik­ta iš­sau­gant ar­chi­tektū­ri­nius kultū­ros pa­vel­do ele­men­tus: pa­sta­to tūrį, pla­ninę struktūrą, med­žia­giš­kumą, pjaus­ti­nius ir kitą fa­sa­do or­na­men­tiką, lan­gus ir jų da­li­nimą, durų or­na­men­tiką. Bu­vo pa­keis­tos pa­sta­to per­dan­gos si­jos, sto­go dan­ga, at­lik­ti vi­si vi­daus ap­dai­los dar­bai, pa­keis­ti bei nau­jai pa­klo­ti vi­daus ir lau­ko in­ži­ne­ri­niai tink­lai (elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, šil­dy­mo ir vėdi­ni­mo sis­te­mos). Pas­ta­tas pri­tai­ky­tas žmonėms su ne­ga­lia (įreng­tas pan­du­sas, sa­ni­ta­ri­nis maz­gas).

Po at­nau­jin­to Ad­vo­katų na­mo ap­žiū­ros su­tar­ta, kad darbų per­da­vi­mo ir pri­ėmi­mo ak­tas bus pa­si­ra­šy­tas, kai ran­go­vas su­tvar­kys pa­sta­to ap­linką bei iš­tai­sys pa­stebė­tus ir įvar­dy­tus smul­kius de­fek­tus.

Plun­giš­kiai kvie­čia­mi siū­ly­ti idė­jas, ko­kiai pa­skir­čiai nau­do­ti Ad­vo­katų namą. Jo bend­ras plo­tas – 126,42 kv. m, pa­sta­te yra 54,43 kv. m, 30,89 kv. m, 21,31 kv. m pa­tal­pos, taip pat – ve­ran­da, ko­ri­do­rius ir tua­le­to pa­tal­pa.

Ku­ni­gaikš­tienės Ma­ri­jos Ogins­kienės ini­cia­ty­va na­mas bu­vo pa­sta­ty­tas 1910 me­tais, ja­me gy­ve­no M. Ogins­kienės ad­vo­ka­tas Skla­dovs­kis (Sklo­dows­ki) – nuo tų laikų pa­sta­tui ir pri­gi­jo Ad­vo­katų na­mo pa­va­di­ni­mas.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Susiję straipsniai
Top naujienos