Įsi­ti­kin­ta, jog rug­sė­jo pa­bai­go­je Pul­ko gat­ve bus pa­di­din­tas trans­por­to pra­lai­du­mas. O kai­my­nys­tė­je įren­giant ki­tą žie­di­nę san­kry­žą – Pul­ko, San­tai­kos ir Ulo­nų gat­vių san­kir­to­je, rug­sė­jo pa­bai­go­je, su­de­ri­nus su vals­ty­bės įmo­ne Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, Ulo­nų gat­vė­je bus už­draus­tas sun­kias­vo­rių tran­zi­ti­nių au­to­mo­bi­lių eis­mas. To­kio trans­por­to ju­dė­ji­mas ati­tin­ka­mais lai­ko­tar­piais vyk­dant šios gat­vės re­konst­ruk­ci­ją tu­rė­tų bū­ti drau­džia­mas ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus. Kaip bus vė­liau su sun­kias­vo­rio trans­por­to eis­mu šio­je gat­vė­je, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai dar ne­ga­li pa­sa­ky­ti.

Ke­tu­rios žie­di­nės san­kry­žos – maž­daug už 3,4 mln. eu­rų

Šiuo me­tu Aly­tu­je yra aš­tuo­nios žie­di­nės san­kry­žos, ku­rios įreng­tos sie­kiant pa­ge­rin­ti au­to­mo­bi­lių eis­mo sau­gu­mą ir jų pra­lai­du­mą.

Da­bar įren­gia­mos ke­tu­rios už maž­daug 3,4 mln. eu­rų fi­nan­sa­vi­mą ga­vus iš ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos bei Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos.

Šį mė­ne­sį tu­ri bū­ti baig­ta įreng­ti žie­di­nė san­kry­ža Nau­jo­jo­je gat­vė­je, iš Kau­no pu­sės tik įva­žia­vus į mies­tą. Ją dau­giau kaip už 980 tūkst. eu­rų nuo per­nykš­čio ru­dens įren­gi­nė­ja sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są lai­mė­ju­si mies­to ben­dro­vė „Al­kes­ta“.

Ta pa­ti ben­dro­vė lai­mė­jo ir ki­tą sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kon­kur­są dėl žie­di­nės san­kry­žos sta­ty­bos Li­kiš­kė­lių, Su­dva­jų ir Ker­na­vės gat­vių san­kry­žo­je. Čia dar­bai pra­si­dė­jo lie­pos pa­bai­go­je, o tu­rė­tų bū­ti baig­ti iki at­ei­nan­čių me­tų sau­sio. Šios san­kry­žos įren­gi­mas kai­nuos per 950 tūkst. eu­rų.

Be­veik 1,4 mln. eu­rų at­si­eis dvie­jų žie­di­nių san­kry­žų sta­ty­ba Rū­tų, Gar­di­no, Pul­ko gat­vių ir Pul­ko, San­tai­kos, Ulo­nų gat­vių san­kirto­se. Pir­mo­jo­je dar­bai pra­si­dė­jo ge­gu­žę ir tu­rė­tų bū­ti baig­ti spa­lio pa­bai­go­je, ant­ro­sios įren­gi­mas, pra­dė­tas šio mė­ne­sio pra­džio­je, pa­gal su­tar­tį tu­rė­tų bū­ti baig­tas iki at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rio pa­bai­gos.

Šias abi žie­di­nes san­kry­žas įren­gi­nė­ja Lat­vi­jo­je re­gist­ruo­ta įmo­nė A.C.B.

Jau rug­sė­jo pa­bai­go­je pa­ge­rės eis­mo są­ly­gos Pul­ko gat­vė­je

Kaip sa­kė mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Š.Klė­ge­ris, įren­giant žie­di­nę Rū­tų, Gar­di­no ir Pul­ko gat­vių san­kry­žą su­lauk­ta di­džiau­sio ne­pa­si­ten­ki­ni­mo, ypač iš čia vei­kian­čių ver­slo įmo­nių: „Prie­kaiš­tau­ja­ma, ko­dėl ne­dir­ba­ma sa­vait­ga­liais, gal ga­li­ma dirb­ti nak­ti­mis, kad kuo grei­čiau bū­tų at­lie­ka­mi dar­bai ir grei­čiau baig­tų­si eis­mo da­ly­vių var­gai. Dėl ri­bo­ja­mo eis­mo ver­slo įmo­nės skun­džia­si su­lau­kian­čios ma­žiau klien­tų.“

Vi­ce­me­ras pri­pa­ži­no su­pran­tan­tis aly­tiš­kių ir mies­to sve­čių bė­das, ta­čiau pa­brė­žė, kad var­gai dėl žie­di­nių san­kry­žų įren­gi­mo yra lai­ki­ni: „No­rint dar­bus or­ga­ni­zuo­ti sa­vait­ga­liais ar nak­ti­mis, rei­kia tu­rė­ti pi­ni­gų mo­kė­ti už to­kį dar­bą, kaip ži­nia, įkai­niai yra di­des­ni. Man at­ro­do, vi­si tu­ri­me su­pras­ti da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją at­lie­kant dar­bus, o juos at­li­kus eis­mo ko­ky­bė mies­te tik­rai pa­ge­rės. Mū­sų mies­tas nė­ra toks di­de­lis, kad ap­len­kiant ren­gia­mas žie­di­nes san­kry­žas tek­tų su­gaiš­ti daug lai­ko.“

Rū­tų, Gar­di­no ir Pul­ko gat­vių kaip ir Pul­ko, San­tai­kos ir Ulo­nų gat­vių žie­di­nę san­kry­žą įren­gian­čios lat­vių įmo­nės A.C.B. dar­bų va­do­vas Er­nes­tas Pa­vi­lo­nis šį tre­čia­die­nį į su­si­ti­ki­mą at­vy­ku­sius sa­vi­val­dy­bės at­sto­vus pa­ti­ki­no, kad jau rug­sė­jo pa­bai­go­je pa­ge­rės eis­mo są­ly­gos Pul­ko gat­vė­je, – trans­por­to eis­mas ga­lės vyk­ti be ap­ri­bo­ji­mų.

Taip pat iš ran­go­vų iš­girs­tas pa­ti­ki­ni­mas, kad Rū­tų, Gar­di­no ir Pul­ko gat­vių žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mas tik­rai tu­rė­tų bū­ti baig­tas kaip nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je su sa­vi­val­dy­be – spa­lio pa­bai­go­je.

Kur bus nu­krei­pia­mas sun­kias­vo­rio trans­por­to eis­mas iš Ulo­nų gat­vės?

„Rug­sė­jo pa­bai­go­je ne tik dėl Pul­ko, San­tai­kos ir Ulo­nų gat­vių žie­di­nės san­kry­žos įren­gi­mo, bet ir nu­ma­to­mos Ulo­nų gat­vės re­konst­ruk­ci­jos per ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus sun­kias­vo­rio tran­zi­ti­nio į už­sie­nio vals­ty­bes vyks­tan­čio trans­por­to eis­mas šio­je gat­vė­je tu­ri bū­ti už­draus­tas. Da­bar šio trans­por­to ju­dė­ji­mo su­stab­dy­mą Ulo­nų gat­ve su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja de­ri­na A.C.B. Di­rek­ci­jos nu­ro­dy­mu tu­ri bū­ti pa­sta­ty­ti ati­tin­ka­mi, eis­mą nu­krei­pian­tys Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­tu per Ne­mu­ną ke­lio žen­klai jau ties va­di­na­muo­ju Ka­niū­kų via­du­ku“, – tvir­ti­no me­ro pa­va­duo­to­jas Š.Klė­ge­ris.

Ar­ti­miau­sių pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piu Ulo­nų gat­vė­je tu­rės bū­ti įren­gia­mos trys eis­mo juos­tos, taip pat pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai. Vi­so pro­jek­to kai­na – apie 12 mln. eu­rų, lė­šos bus skir­tos iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Ulo­nų gat­vės gy­ven­to­jai daug me­tų sa­vi­val­dy­bės va­do­vams yra skun­dę­si dėl in­ten­sy­vaus sun­kias­vo­rio tran­zi­ti­nio trans­por­to eis­mo ke­lia­mo triukš­mo, jų na­muo­se jau­čia­mos vib­ra­ci­jos, pri­mi­nę sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų pa­ža­dą šio trans­por­to eis­mą nu­kreip­ti nau­jai pa­sta­ty­tu Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­tu.

Šis til­tas eis­mui bu­vo ati­da­ry­tas prieš de­vy­ne­rius me­tus, ta­čiau Ulo­nų gat­vės gy­ven­to­jai to­liau pri­vers­ti tai­ky­tis su sun­kias­vo­rio trans­por­to ke­lia­mu triukš­mu.

Š.Klė­ge­ris sa­kė, kad ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus dėl re­konst­ruo­ja­mos Ulo­nų gat­vės sun­kias­vo­ris tran­zi­ti­nis trans­por­tas šia gat­ve tik­rai ne­tu­rė­tų va­ži­nė­ti ati­tin­ka­mais lai­ko­tar­piais, ta­čiau, kaip bus vė­liau, dar ne­aiš­ku: „Tai pri­klau­sys nuo Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­jos. Ulo­nų gat­vė mies­te yra pa­grin­di­nė tran­zi­ti­niam sun­kias­vo­riui trans­por­tui, mi­nė­tos ša­lies ins­ti­tu­ci­jos tu­ri pri­im­ti spren­di­mus dėl jo nu­krei­pi­mo ki­to­mis kryp­ti­mis.“

Susiję straipsniai
Top naujienos