Sep­ty­nias­de­šimt­me­tis aly­tiš­kis An­ta­nas Mig­li­nas sa­ko apie du mė­ne­sius aiš­ki­nę­sis su drau­di­mo kom­pa­ni­ja „Gjen­si­di­ge“ dėl šie­me­čio va­sa­rio pra­džio­je at­seit jo pa­da­ry­to eis­mo įvy­kio Vo­kie­ti­jo­je. „Aš net ne­bu­vęs šio­je ša­ly­je, o, pa­si­ro­do, ten pa­da­riau eis­mo įvy­kį“, – sa­ko An­ta­nas, šian­dien jau sa­vo nau­dai su­si­tvar­kęs rei­ka­lus mi­nė­to­je drau­di­mo kom­pa­ni­jo­je.
Vokietijos greitkelis (asociatyvi nuotr.)
© Asociacijos archyvas

Pa­pra­šė pa­teik­ti pra­ne­ši­mą

A. Mig­li­nas 2000-ųjų ga­my­bos ja­po­niš­ką au­to­mo­bi­lį „Nis­san Al­me­ra“ Vil­niu­je įsi­gi­jo pa­gal in­ter­ne­te ras­tą skel­bi­mą.

Šia ma­ši­na sėk­min­gai va­ži­nė­ja jau šešeri me­tai. Per vi­są 40 me­tų vai­ra­vi­mo sta­žą nė­ra pa­da­ręs net men­kiau­sios ava­ri­jos. Tad šie­me­čio va­sa­rio pa­bai­go­je iš drau­di­mo kom­pa­ni­jos „Gjen­si­di­ge“, ku­rio­je ap­drau­dęs sa­vo „Nis­san Al­me­ra“, gau­tas pra­ne­ši­mas apie va­sa­rio pra­džio­je Vo­kie­ti­jo­je at­seit pa­da­ry­tą eis­mo įvy­kį su tu­ri­mu au­to­mo­bi­liu aly­tiš­kį tie­siog pri­bloš­kė.

A. Mig­li­nui pra­neš­ta apie šios drau­di­mo įmo­nės ad­mi­nist­ruo­ja­mą ža­lą dėl įvy­ky­je nu­ken­tė­ju­sio tur­to. Sie­kiant ope­ra­ty­viai at­ly­gin­ti nuos­to­lius vy­ro pa­pra­šy­ta pa­teik­ti pra­ne­ši­mą apie šie­met va­sa­rio 8 die­nos eis­mo įvy­kį. Taip pat pa­rei­ka­lau­ta pa­teik­ti au­to­mo­bi­lio drau­di­mo liu­di­ji­mą, vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą, Ke­lių po­li­ci­jos pa­žy­mą ar­ba eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­ją, trans­por­to prie­mo­nės tech­ni­nės ap­žiū­ros ta­lo­ną, trans­por­to prie­mo­nės re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­mą, už­pil­dy­ti pri­de­da­mą for­mą.

At­kreip­tas dė­me­sys, kad, ne­ga­vę pra­ne­ši­mo apie įvy­kį, drau­dė­jai įgy­ja tei­sę kreip­tis dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo iš įvy­kio kal­ti­nin­ko.

Niekada Vokietijoje nebuvęs alytiškis gavo pranešimą, kad jo "Nissan Almera" šioje šalyje papuolė į eismo įvykį (asociatyvi nuotr.)
Niekada Vokietijoje nebuvęs alytiškis gavo pranešimą, kad jo "Nissan Almera" šioje šalyje papuolė į eismo įvykį (asociatyvi nuotr.)
© Wikipedia.org

„Au­to­mo­bi­lis tik įsi­gy­tas re­gist­ruo­tas ma­no var­du. Ne­bu­vo jo­kių pro­ble­mų jį re­gist­ruo­jant. Jei bū­tų vog­tas ar ieš­ko­mas, ne­bū­tų re­gist­ra­vę. Po ši­tiek lai­ko gau­nu pra­ne­ši­mą apie Vo­kie­ti­jo­je pa­da­ry­tą eis­mo įvy­kį su ma­no au­to­mo­bi­liu. Tuoj pat pa­skam­bi­nau pra­ne­ši­me nu­ro­dy­tu eks­per­tės In­drės Dra­gū­nai­tės te­le­fo­nu. Su ja ben­dra­vau apie du mė­ne­sius, kol pa­vy­ko įro­dy­ti, kad aš to eis­mo įvy­kio ne­pa­da­riau, iš vi­so net ne­su bu­vęs Vo­kie­ti­jo­je“, – tvir­ti­no A. Mig­li­nas.

Bu­vo at­vai­ra­vęs au­to­mo­bi­lį ty­ri­mui

Aly­tiš­kio tei­gi­mu, drau­di­mo kom­pa­ni­ja pra­šė už­pil­dy­ti eis­mo įvy­kio de­kla­ra­ci­ją, gal­būt ki­tam eis­mo da­ly­viui no­rė­ta iš­mo­kė­ti drau­di­mo iš­mo­ką: „Kaip aš ga­lė­jau pil­dy­ti tą de­kla­ra­ci­ją, jei ne­pa­da­riau jo­kio eis­mo įvy­kio. Bu­vau drau­dė­jams at­vai­ra­vęs au­to­mo­bi­lį, kad tir­tų dėl pa­da­ry­to šio įvy­kio, bet jo­kio ak­to ne­su­ra­šė.“

A. Mig­li­nas, ben­drau­da­mas su eks­per­te I. Dra­gū­nai­te, su­pra­to, kad eis­mo įvy­kis su jo „Nis­san Al­me­ra“ pa­da­ry­tas Frank­fur­te prie Ode­rio, ta­čiau jo de­ta­lės ne­bu­vo at­skleis­tos.

Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

„To­kią is­to­ri­ją su drau­di­mo kom­pa­ni­ja no­riu pa­gar­sin­ti to­dėl, kad ki­ti ži­no­tų, kaip ga­li­ma pa­da­ry­ti eis­mo įvy­kį ša­ly­je, ku­rio­je net ne­bū­ta. Pa­na­šus įvy­kis, kiek ži­nau, bu­vo nu­ti­kęs vie­nam rad­vi­liš­kie­čiui, ku­ris net ne­ma­žą bau­dą su­mo­kė­jo“, – sa­kė ra­my­bė­je drau­di­mo įmo­nės jau pa­lik­tas aly­tiš­kis.

„Tai bu­vo klai­da, vi­si žmo­nės klys­ta“

„Gjen­si­di­ge“ eks­per­tė I. Dra­gū­nai­tė, pa­klaus­ta apie A. Mig­li­no ne­va pa­da­ry­tą eis­mo įvy­kį Vo­kie­ti­jo­je, pa­reiš­kė: „Tai bu­vo klai­da, vi­si žmo­nės klys­ta. Su klien­tu mes jau vis­ką iš­si­aiš­ki­no­me. Jei no­ri­te dau­giau apie tai su­ži­no­ti, kal­bė­ki­te su klien­tu.“

Eks­per­tė tvir­ti­no, kad aly­tiš­kio dėl šios re­tai pa­si­tai­kan­čios klai­dos at­si­pra­šy­ta.

„Kiek man kai­na­vo ner­vų šis įvy­kis, kiek lai­ko su­gai­šau. Su­pran­tu, kad eks­per­tė ne­no­ri daug ko sa­ky­ti, drau­di­mo kom­pa­ni­jai tai gar­bės ne­da­ro, bet ar pa­gal­vo­ja­ma apie žmo­gų, kaip jis tu­ri jaus­tis aiš­kin­da­ma­sis dėl ne­bū­tų da­ly­kų?“ – klau­sė A. Mig­li­nas.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Prieš kelionę su augintiniu: ar apie viską pagalvojote? (3)

Prasidėjęs atostogų sezonas vis daugiau žmonių suvilioja į keliones kartu pasiimti savo...

Draudikai prabilo apie tarp vairuotojų populiarų mitą (19)

Lietuvos keliuose kasmet įvyksta tūkstančiai avarijų. Deja, eismo įvykių kaltininkai ne visuomet...

Skęstantis automobilis: kaip iš jo išsigelbėti (10)

Nesuvaldžius automobilio galima nulėkti tiesiai į vandens telkinį. Gelbėtojai sako, kad tokiems...

Ar mokate tinkamai važiuoti greitėjimo ir lėtėjimo juostose? (22)

Kasdien šimtai vairuotojų sprendžia dilemą – kam galioja pirmumas bendroje greitėjimo ir...

Siūlo, kaip priversti jaunus vairuotojus padėti telefonus į šalį (14)

Priversti jaunus žmonės, sėdusius prie vairo , padėti į šalį savo išmaniuosius –...

Top naujienos

Karbauskio išviešintas Urbšys: Tomas Dapkus tiesiog mane informuodavo, jei kas blogai (24)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ( LVŽS ) lyderis Ramūnas Karbauskis teigė...

Palygino kainas Lietuvoje ir Portugalijoje: lietuviai neturėtų skųstis (27)

Tūkstančiu eurų per mėnesį papilnėjanti piniginė – įprastas ir orus portugališkas...

„Žalgirį“ premijomis motyvavęs Motiejūnas paslapčia pildo galimų naujokų sąrašą (24)

Neįtikėtinai sėkmingas „Žalgirio“ sezonas suteiks klubui tvirtą finansinį pagrindą, kuris...

Dalia Grybauskaitė – apie „paskolas dėžutėse“, VSD pažymas ir „Agroverslo“ susiliejimą su politika išskirtinis interviu (702)

Prezidentė Dalia Grybauskaitė mano, kad teisėsauga turi labai atsargiai galvoti, kokius slaptus...

Karbauskis atrėžė Grybauskaitei: į prezidentūrą iki rinkimų kojos nekels (911)

„Valstiečių žaliųjų“ lyderis Ramūnas Karbauskis užbrėžė raudoną liniją santykiuose...

Miegojo šalia agentūros durų, kol gavo svajonių darbą (3)

Filmų kūrėjas, fotografas, kūrybininkas Danielis Soares taip norėjo dirbti reklamos versle, kad...

Pasitikrinkite: išskyrė 5 neįprastus simptomai, išduodančius širdies ligas (4)

Pagal mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų Lietuva užima labai aukštas pozicijas, o ir...

Idėjos šios vasaros vestuvėms iš karališkosios puotos stilistės verdiktas (1)

Nieko nesitikėjau iš šių karališkųjų vestuvių, todėl natūraliai nebuvo ir jokios staigmenos...

Kaip aš vištas auginu. III dalis. Rezultatai (1)

Mėnuo nuo eksperimento pradžios – pakankamas laikas, kad vištos taptų visateisėmis kiemo...

Medeina Čijauskaitė: gimdamos moterimis mes jau pralaimėjome gyvenimo loterijoje (282)

Justės ašaros byra ant kompiuterio klaviatūros. Aplink sėdintys kolegos nejaukiai muistosi, kelios...