Jei­gu prieš jus va­žiuo­ja tas, ku­rį va­di­na „stab­džiu kelyje“, ar­ba tas, ku­ris ne­ro­do po­sū­kių, ne­ge­ba ap­lenk­ti kliū­ties ke­ly­je, vai­ruo­ja ma­žų mažiau­siai ne­sta­bi­liai, o gal net ir cha­o­tiš­kai, grei­čiau­siai tai ne tas, o ta. Tokios nuo­mo­nės lai­ko­si vy­rai, įsi­vaiz­duo­jan­tys, jog moteris prie vai­ro – ne­lai­mė ke­ly­je.
© Shutterstock nuotr.

Kaip ir apie blon­di­nes

Bran­gio­ji, kai mu­du va­žiuo­si­me drau­ge – vai­ruo­ju aš, kai tu ve­ši vai­kus į mo­kyk­lą – būk at­sar­gi ir man ne­sa­kyk, kad šir­dies la­bai ne­so­pė­tų, o kai uoš­vę kur nors ve­ši – būk ge­ra, pa­ro­dyk, ko­kia ge­ra vai­ruo­to­ja esi. To­kie ir pa­na­šūs už­gau­lio­ji­mai vai­ruo­jan­čių mo­te­rų jau ne­be­ste­bi­na. Anek­do­tų apie jas veik tiek pat, kiek ir apie blon­di­nes, ku­rios taip pat kar­tais ne­pel­ny­tai su­si­lau­kia kri­ti­kos strė­lių. Am­ži­nas klau­si­mas – kas vai­ruo­ja ge­riau: vy­rai ar mo­te­rys? At­sa­ky­mo se­niai ieš­ko ne tik vai­ruo­to­jai, bet ir moks­li­nin­kai.

Vi­sai ne­se­niai Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je at­lik­tas ty­ri­mas at­sklei­dė, kad vis­gi ge­res­nės vai­ruo­to­jos yra mo­te­rys. Au­to­mo­bi­lių nu­oma be­si­ver­čian­ti kom­pa­ni­ja „Car­ren­tals“, ap­klau­su­si 700 res­pon­den­tų per 18 me­tų, nu­sta­tė, jog pa­grin­di­nės vy­rų pra­lai­mė­tos ko­vos prie­žas­tys – ava­ri­jos ir bau­dos.

Pa­aiš­kė­jo, kad 57 proc. ap­klaus­tų vy­rų yra pa­te­kę į vie­ną ar dau­giau ava­ri­jų, o mo­te­rų – 44 proc. 45 proc. ap­klaus­tų 36–45 me­tų bei vy­res­nių nei 66 me­tų vy­rų ga­vę bau­dų už grei­čio vir­ši­ji­mą. Taip pat nu­sta­ty­ta, jog 60 proc. vy­res­nių nei 66 me­tų vy­rų pa­te­kę į ava­ri­ją, ly­gi­nant su 30 proc. to pa­ties am­žiaus mo­te­rų.

Iš vai­ruo­to­jų mo­te­rų lū­pų

Ty­ri­mų re­zul­ta­tai liu­di­ja moks­li­nę sta­tis­ti­ką, o mo­te­rys lai­ko­si sa­vo nuo­mo­nės, ku­ri taip pat ne­vie­na­reikš­miš­ka. An­tai aly­tiš­kė Rū­ta Kiulkienė, vai­ruo­jan­ti jau daug me­tų, įsi­ti­ki­nu­si, kad mo­te­rys vai­ruo­ja ge­riau ne­gu vy­rai: „Ži­no­ma, yra vi­so­kių vai­ruo­to­jų: pras­tai vai­ruo­jan­čių ir mo­te­rų, ir vy­rų, ta­čiau mo­te­rys vai­ruo­ja daug ge­riau. Kar­tais pik­ta, kai vy­rai nuo­lat prie­kaiš­tau­ja mo­te­rims dėl vai­ra­vi­mo su­ge­bė­ji­mų.“


Ra­di­jo sto­ties „FM99“ žur­na­lis­tė Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė, mie­lai sė­dan­ti prie vai­ro ir be­si­var­žan­ti su vy­rais net ir ra­ly­je, ma­no, kad vy­riš­kių po­žiū­ris kei­čia­si: „Jie pa­tys ma­to, kad mo­te­rys vai­ruo­ja ne pras­čiau už juos. Tie­sa, dau­gu­ma mo­te­rų vis­gi at­sar­ges­nės. Tu­riu pri­si­pa­žin­ti, ir aš kar­tais pa­keiks­no­ju, kad prie­ky­je „va­žiuo­ja mo­te­ris“, nes yra tam tik­rų tai ro­dan­čių žen­klų. Tar­kim, jei nak­tį už­mies­ty­je prie­šais at­va­žiuo­jant au­to­mo­bi­liui prie­ky­je va­žiuo­jan­tis nu­me­ta grei­tį ir trau­kia­si į šo­ną – 95 pro­cen­tai, kad tai bus mo­te­ris. Yra žmo­nių, ku­rie tie­siog ne­gi­mę vai­ruo­ti, jie ne­abe­jo­ti­nai tūks­tan­čius da­ly­kų da­ro daug ge­riau, bet vai­ruo­ja, švel­niai ta­riant, ne­prog­no­zuo­ja­mai, ap­lin­ki­niams kar­tais tai su­ke­lia ne­pa­to­gu­mų.“

Vi­li­ja sa­ko, kad mo­te­rims prie vai­ro daž­nai tie­siog trūks­ta pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, o ne­re­tai tai ir jų ant­rų­jų pu­sių nuo­pel­nas. Juk daž­na mo­te­ris kom­plek­suo­ja, jei­gu ten­ka vež­ti ge­rai vai­ruo­jan­tį ar­ti­mą­jį, ypač ant­rą­ją pu­sę. Suk de­ši­niau, su­ma­žink grei­tį, va­žiuok lė­čiau! – kar­tais at­skrie­ja iš sė­din­čio­jo ke­lei­vio pu­sė­je lū­pų.

Apie vy­rų ir mo­te­rų vai­ra­vi­mo ypa­tu­mus ir skir­tu­mus pri­ra­šy­ti iš­ti­si to­mai. Ta­čiau, siek­da­mi įver­tin­ti – pa­ma­ty­ti ne tik kaip, bet ir ką vai­ruo­ja mo­te­rys, ar­tė­jant Ko­vo 8-ajai – mo­te­rų die­nai – pa­tei­kia­me Skan­di­na­vi­jos drau­di­mo ben­dro­vės „If“ iš­ana­li­zuo­tą au­to­mo­bi­lių drau­di­mo sta­tis­ti­ką. Pa­aiš­kė­jo, ko­kius au­to­mo­bi­lius Lie­tu­vo­je vai­ruo­ja vy­rai, ko­kius mo­te­rys, su ko­kiais jos jau­čia­si sau­giai ir pa­ti­ki­mai.

Di­de­li ir ma­ži ste­re­o­ti­pai

In­for­muo­ja­ma, kad tarp mo­te­rų mies­to vi­su­rei­giai po­pu­lia­res­ni ne­gu tarp vy­rų, o kas­ko drau­di­mu mo­te­rys daž­niau­siai drau­džia „To­y­o­ta“, „Nis­san“ ir „Volks­wa­gen“ mar­kių au­to­mo­bi­lius. Kal­bin­ta aly­tiš­kė Eg­lė Plė­tie­nė pa­ti vai­ruo­ja mies­to vi­su­rei­gį ir sa­ko, kad toks mo­te­rims su­tei­kia di­des­nį sau­gu­mo jaus­mą ir lei­džia jaus­tis aukš­čiau ki­tų vai­ruo­to­jų, ypač vy­rų.

Drau­di­mo ben­dro­vės „If“ Trans­por­to ža­lų gru­pės va­do­vas Do­mi­ny­kas Tri­mo­nis ma­no, kad ste­re­o­ti­pas, jog mo­te­rims pa­tin­ka ma­ži mie­li au­to­mo­bi­liai, ne vi­sai tei­sin­gas. „Mū­sų sta­tis­ti­ka ro­do, kad mo­te­rys daž­nai vai­ruo­ja vi­su­rei­gius. Tie­sa, šie nė­ra pa­tys di­džiau­si. Daž­niau­siai tai di­des­nio va­žu­mo vi­du­ti­nės kla­sės au­to­mo­bi­liai, to­kie kaip „To­y­o­ta RAV4“ ar „Nis­san Qas­hqai“, – re­ziu­muo­ja D.Tri­mo­nis.

Pa­sak eks­per­to, kaip ro­do įvai­rios au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų ap­klau­sos, mo­te­rys taip pat ren­ka­si ne­di­de­lius, sau­gius, pa­ti­ki­mus au­to­mo­bi­lius, ku­rie ne­ke­lia tech­ni­nių rū­pes­čių. „At­ro­do, bū­tent to­kiais mū­sų klien­tės lai­ko mies­to vi­su­rei­gius“, – pri­du­ria D.Tri­mo­nis.

Sep­tyn­vie­tį au­to­mo­bi­lį vai­ruo­jan­ti V.Ra­ma­naus­kie­nė juo­kau­ja pa­ste­bė­ju­si, kad di­de­lius au­to­mo­bi­lius da­lis mo­te­rų la­bai mėgs­ta ir ne­re­tai ma­žos mo­te­rys no­ri di­de­lės ma­ši­nos. Anot jos, ki­ta da­lis mo­te­rų no­ri „mo­te­riš­ko“ au­to­mo­bi­lio. Koks jis, Vi­li­ja sa­ko tik­rai ne­ži­nan­ti.

Ta­čiau yra mo­te­rų, at­sto­vau­jan­čių tai pu­sei, ku­ri įsi­ti­ki­nu­si, jog mo­te­rys vai­ruo­ja blo­giau: „Pa­grin­di­nė prie­žas­tis – ne­pa­kan­ka­mas su­si­kau­pi­mas, ne­su­ge­bė­ji­mas su­telk­ti dė­me­sio tik į vai­ra­vi­mą“, – lin­ku­si ma­ny­ti alytiškė Do­na­ta Ra­os.

Jot­vin­gių gim­na­zi­jos bib­lio­te­kos ve­dė­ja Vi­li­ja Dran­gi­ny­tė, lyg iš da­lies ant­rin­da­ma jai, sa­ko, jog tai iš es­mės ly­čių skir­tu­mo pa­vyz­dys: „Vy­rai ne­mo­ka ke­lių da­ly­kų da­ry­ti vie­nu me­tu, o mo­te­rys pri­pra­tu­sios sku­bė­ti ir da­ry­ti ke­lis dar­bus vie­nu me­tu, to­dėl ir vai­ruo­da­mos kal­ba te­le­fo­nu, da­ro­si ma­kia­žą, kal­ba su ša­lia sė­din­čiu ke­lei­viu nu­kreip­da­mos dė­me­sį nuo ke­lio.“

Kal­bin­tos mo­te­rys lyg su­tar­ti­nai pri­pa­žįs­ta: vy­rai, nors ir ma­no, kad mo­te­rys vai­ruo­ja pras­čiau, ke­ly­je es­ti drau­giš­kes­ni ne­gu mo­te­rys. „Daž­niau pra­lei­džia, su­sto­ja prie per­ėjos, nu­si­šyp­so“, – juo­kė­si vai­ruo­to­jos.

Au­to­mo­bi­lis – bū­ti­ny­bė

Pa­klaus­tos, ko­kie pa­grin­di­niai kri­te­ri­jai ke­lia­mi au­to­mo­bi­liui, mo­te­rys ak­cen­ta­vo pa­to­gu­mą. „Man rei­kia to­kio au­to­mo­bi­lio, ku­ris ne­ges­tų, nes ne­ken­čiu va­ri­nė­ti jį tai­sy­ti. Dar svar­bu, kad bū­tų „klus­nus“. Di­de­lis au­to­mo­bi­lis yra gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bių bū­ti­ny­bė. Tie­siog at­si­ra­dus dvy­niams tarp dvie­jų vai­kiš­kų kė­du­čių ne­be­til­po tre­čias di­de­lis sū­nus. Na, o da­bar vy­res­nie­ji sū­nūs tu­ri sa­vo ant­ras pu­ses, tad no­rint kur nors kar­tu ke­liau­ti vėl­gi rei­kia di­de­lio au­to­mo­bi­lio“, – apie to­kios ma­ši­nos bū­ti­ny­bę, o ne ma­dą pa­sa­ko­jo vi­sur spė­jan­ti V.Ra­ma­naus­kie­nė.

Nors šiuo gy­ve­ni­mu eta­pu vai­ruo­ja di­de­lį au­to­mo­bi­lį, ji su nos­tal­gi­ja pa­si­gen­da ir ma­žo. „Ypač va­ži­nė­da­ma Vil­niu­je (gan daž­nai taip bū­na) ir ban­dy­da­ma kur nors pa­sta­ty­ti – su sa­vo sep­tyn­vie­čiu „trau­ki­niu“ sun­kiau kur nors įsi­spraus­ti ir tiks­liai ap­skai­čiuo­ti at­stu­mą jį sta­tant. Pir­mas ma­no au­to­mo­bi­liu­kas bu­vo se­na ma­žu­tė­lė „Ford Fies­ta“ (ji gal dar ir da­bar oro uos­te sklan­dy­tu­vus tam­po), tai pa­me­nu, kaip pra­lįs­da­vau vi­sur, kur ki­tiems tie­siog ne pa­gal ga­ba­ri­tus bū­da­vo“, – pri­si­me­na V.Ra­ma­naus­kie­nė.

Vi­li­ja lau­kia ba­lan­džio 1-osios, nes ta­da ža­da lai­ky­ti mo­to­cik­lo tei­ses. Šį jau tu­ri, o ir te­ori­jos eg­za­mi­nas iš­lai­ky­tas. Mo­te­ris juo­kia­si, kad ta­da bent jau va­žiuo­jant vie­nai trans­por­to prie­mo­nės pa­sta­ty­mo pro­ble­ma ne­bus ak­tu­a­li.

Vi­li­jos ben­dra­var­dė, Jot­vin­gių gim­na­zi­jos bib­lio­te­ki­nin­kė vai­ruo­ja ma­žą au­to­mo­bi­lį, gal­būt to­kį ga­li­ma va­din­ti „mo­te­riš­ku“, ir sa­ko, kad jos ap­lin­ko­je drau­gės be­veik vi­sos vai­ruo­ja ma­žus ar­ba vi­du­ti­nės kla­sės (ar dy­džio) au­to­mo­bi­lius. „Mo­te­rys gal­būt ren­ka­si eko­no­miš­kes­nius au­to­mo­bi­lius – la­biau skai­čiuo­ja sa­vo iš­lai­das, o ir pa­si­rin­ki­mą le­mia sa­va ar­ba vy­ro ki­še­nė“, – šyp­so­da­ma­si sa­kė vai­ruo­to­ja.

Vy­rai iš­ti­ki­mi so­li­du­mui

O ko­kius au­to­mo­bi­lius ren­ka­si vy­rai – gal jų ki­še­nė gi­les­nė? Drau­di­mo ben­dro­vės „If“ iš­ana­li­zuo­ta au­to­mo­bi­lių drau­di­mo sta­tis­ti­ka at­sklei­dė, kad vy­rai kas­ko drau­di­mu daž­niau­siai drau­džia 2004–2009 me­tų ga­my­bos „Au­di“, „To­y­o­ta“ ir „Volks­wa­gen“. Tarp stip­rio­sios ly­ties at­sto­vų po­pu­lia­riau­si kė­bu­lo ti­pai – se­da­nas ir uni­ver­sa­las.

„Vy­rai pir­miau­sia lie­ka iš­ti­ki­mi vo­kie­čių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jams ir pri­pa­žįs­ta so­li­des­nius, kiek di­des­nius mo­de­lius. Pa­ste­bi­me, kad se­da­nų vai­ruo­to­jai pa­pras­tai bū­na at­sa­kin­ges­ni nei tie, ku­rie va­ži­nė­ja, pa­vyz­džiui, heč­be­ko ti­po au­to­mo­bi­liais“, – tei­gia D.Tri­mo­nis.

Ki­taip nei kas­ko, pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu dau­giau­sia drau­džia­mi kiek se­nes­ni, 10–15 me­tų au­to­mo­bi­liai. Ski­ria­si ir po­pu­lia­riau­si mo­de­liai – mo­te­rys daž­niau drau­džia „VW Golf“, „Opel Ast­ra“ ir „Au­di A4“, o vy­rai – „VW Pas­sat“, „Au­di A6“ ir „Opel Vec­tra“.

Kad ir ko­kį au­to­mo­bi­lį vai­ruo­tum, kad ir ko­kios ly­ties at­sto­vas bū­tum, svar­biau­sia, jog jį vai­ruo­tum ge­rai. Tuo įsi­ti­ki­nę abie­jų ly­čių at­sto­vai. To­dėl kuo dau­giau są­mo­nin­gu­mo, at­sa­kin­gu­mo, ati­du­mo ke­ly­je, tuo dau­giau ge­rų vai­ruo­to­jų rie­dės Lie­tu­vos ke­liais. Šie, įver­ti­nus ke­lių ko­ky­bę skir­tin­go­se pa­sau­lio ša­ly­se, iš 142-ie­jų vals­ty­bių už­ėmė gar­bin­gą 32 vie­tą.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Pasiruoškite: vaizdas sostinės gatvėse skirsis kaip diena ir naktis (45)

Pirmąsias rugsėjo savaites eismas sostinėje taps kur kas intensyvesnis – į gatves išvažiuos...

Atsibodo valdžios diskriminacija – renka parašus (12)

Šiemet įsigaliojęs naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas jau kurį laiką neramino...

Lekiate prie jūros? Nepamirškite, Jus stebi (98)

Atostogauti galima ir reikia, tik ne tuomet, kai vairuoji. Tokią žinią visą vasarą vairuotojams...

Būsimųjų vairuotojų laukia iššūkiai: bus dar daugiau neišlaikiusiųjų iš pirmo karto (68)

Norintieji gauti vairuotojo teises tiesiog apgulė „Regitrą“. Daugelis skuba praktinį...

Dviratininkų pavojai tyko visiškai įprastose ir kasdienėse vietose (15)

Sinoptikai šį mėnesį žada gražų ir saulėtą, tad susigundžiusiųjų išriedėti į gatves su...

Top naujienos

R. Valatka. Pagonišką nuotykių ilgesį aitrina nedegantys kumečių laiškai iš praeities (68)

Aksominis sezonas. Turėjo baigtis su Žoline. Bet nesibaigė. Užplūdusi šiluma ir akivaizdžiai...

Nematyta Anykščių pusė: daug netikėtų atradimų – vos per vieną dieną (19)

Anykščiai – miestas siurprizas. Tarp ežerų ir miškų įsikūręs nedidelis miestelis jau nuo...

Atakas Ispanijoje įvykdžiusi kuopelė „neutralizuota“, aptikti šiurpą keliantys radiniai (228)

Kuopelė, kuri panaudodama automobilius įvykdė atakas Barselonoje ir Kambrilse, buvo...

Pavojinga misija: sugalvojo būdą, kaip siųsti tiesą į Šiaurės Korėją (4)

Šiaurės Korėjos pasienyje apsilankiusi Čekijos televizija nufilmavo Pietų Korėjos aktyvistą,...

Savame bute jaučiasi kaimynų įkaitu (14)

Nuo lubų besisunkiantis vanduo, kibirkščiuojantys laidai ir nuolatinė drėgmė jau tapo...

Užsiminė apie galimybę padėti mažiau uždirbantiems, dėl kurios iečių nelaužo jokia partija (75)

Politikai turėtų peštis ne dėl Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatų, o galvoti apie...

Būtina aplankyti bent kartą gyvenime: šie paplūdimiai garsėja visoje Europoje (7)

Keisčiausių formų uolos ir paslaptingos grotos, tarp jų įsispraudę paplūdimiai su Atlanto...

Gyvai / Europos jaunių merginų rankinio čempionato finalas: Lietuva - Portugalija

Europos jaunių merginų rankinio čempionato finalas: Lietuva - Portugalija.

Beprasmė tragedija: pasaulio čempionas Rusijoje pateko į mirtinas muštynes (180)

Rusijos sporto bendruomenė sukrėsta: nuo patirtų sunkių galvos traumų Anapilin iškeliavo...

Atsibodo valdžios diskriminacija – renka parašus (12)

Šiemet įsigaliojęs naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas jau kurį laiką neramino...