aA
Aly­tiš­kis ver­sli­nin­kas Žil­vi­nas Trei­gys, val­dan­tis dvi in­ves­ti­ci­nes ben­dro­ves „Eko­ga­vy­ba“ ir „Glass Mar­ket“, pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ant joms pri­klau­san­čių pa­sta­tų įreng­to­se švies­len­tė­se įžie­bė mies­to val­džiai ne­ti­kė­tą už­ra­šą.
© DELFI / Karolina Pansevič

Ja­me reiš­kia­ma nuo­mo­nė, kad vie­ti­nių po­li­ti­nių ken­kė­jų gru­puo­tė be­veik me­tus lai­ko ver­čia jį kreip­tis į teis­mą dėl nuos­to­lių iš sa­vi­val­dy­bės pri­tei­si­mo už pla­nuo­ja­mą pa­nai­kin­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės da­lį prie Jaz­mi­nų gat­vė­je įreng­to jo „Aly­taus tur­gaus“ pa­sta­to ir iš­si­rei­ka­lau­ti ga­li­mai mi­li­jo­ni­nius nuos­to­lius.

Ver­sli­nin­kas ke­lia klau­si­mą, gal­būt mies­to val­džios at­sto­vai, siek­da­mi pa­nai­kin­ti da­lį šios aikš­te­lės, pro­te­guo­ja ki­tus ver­sli­nin­kus.

Per „Glass Mar­ket“ prieš de­šimt­me­tį įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės te­ri­to­ri­ją ša­lia įsi­kū­ru­siems ver­sli­nin­kams lei­džia­ma ties­ti da­lį nau­jos J. Ma­tu­lai­čio gat­vės, nes jie ne­tu­ri įva­žia­vi­mo į sa­vo pa­sta­tą, nau­do­ja­si ki­tiems ver­sli­nin­kams pri­klau­san­čia įva­ža.

Ž. Trei­gio toks sa­vi­val­dy­bės veiks­mas ne­ten­ki­na, nes jam pri­klau­san­čia­me „Aly­taus tur­gaus“ pa­sta­te įsi­kū­rę ver­sli­nin­kai ir klien­tai pra­ran­da da­lį ben­dro­vės „Glass Mar­ket“ lė­šo­mis įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.

In­ves­ta­vo apie 600 tūkst. li­tų

Ž. Trei­gys pri­me­na prieš de­šimt me­tų „Glass Mar­ket“ pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį su mies­to sa­vi­val­dy­be, ku­ria jis įsi­pa­rei­go­jo in­ves­tuo­ti ben­dro­vės lė­šas į au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės įren­gi­mą prie Jaz­mi­nų gat­vė­je nau­jai pa­sta­ty­to „Aly­taus tur­gui“ skir­to pa­sta­to: „Maž­daug 5 arų sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čia­me skly­pe įren­gė­me au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, pės­čių­jų ta­ką, da­lį ša­li­gat­vio, iš­kel­da­mi tin­klus. Tai mums kai­na­vo apie 600 tūks­tan­čių li­tų.“

Pa­sak ver­sli­nin­ko, da­bar sa­vi­val­dy­bė­je nu­spręs­ta da­lį įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ati­duo­ti nau­jos J. Ma­tu­lai­čio gat­vės, ve­sian­čios nuo Vo­lun­gės gat­vės, tie­si­mui, o jos ruo­žą, kaip įva­žia­vi­mą į sa­vo pa­sta­tą, rengs „Aly­taus tur­gaus“ kai­my­nys­tė­je įsi­kū­rę ver­sli­nin­kai.

„Mū­sų in­dė­lis į mies­to su­tvar­ky­mą šio­je vie­to­je tam­pa nie­ko ver­tas, in­fra­struk­tū­ros plė­to­ji­mo su­tar­tis, pa­si­ra­šy­ta prieš de­šimt me­tų, taip pat nie­ko ver­ta.

Pa­nai­ki­nus da­lį mū­sų įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, bus ap­sun­kin­tas įva­žia­vi­mas „Aly­taus tur­gu­je“ dir­ban­tiems smul­kie­siems ver­sli­nin­kams, ku­rių čia yra apie 40, ir pa­tiems klien­tams. Aš ne­su­pran­tu, kaip mū­sų kai­my­nys­tė­je pa­sta­tą pa­si­sta­čiu­siems ver­sli­nin­kams leis­ta jį sta­ty­ti ži­nant, kad jie ne­tu­rės sa­vo įva­žia­vi­mo į pa­sta­tą?“ – min­ti­mis da­li­jo­si Ž.Trei­gys.

Jis tvir­ti­no, ne­ga­lin­tis pa­kęs­ti to­kių sa­vi­val­dy­bės veiks­mų ir net svars­tan­tis apie emig­ra­ci­ją.

Kaip sa­vo nuo­mo­nę pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis ver­sli­nin­kas ant tri­jų mies­te jam pri­klau­san­čių pa­sta­tų įreng­to­se švies­len­tė­se ėmė skelb­ti apie vie­ti­nių po­li­ti­nių vei­kė­jų gru­puo­tę, ku­ri pla­nuo­ja pa­nai­kin­ti da­lį au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės prie Jaz­mi­nų gat­vė­s tur­ga­vietės, ir taip jį verčia kreip­tis į teis­mą ir iš­si­rei­ka­lau­ti mi­li­jo­ni­nius nuos­to­lius.

Mat pa­si­ra­šy­to­je su­tar­ty­je dėl au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės įren­gi­mo nu­ma­ty­ta, jei „Glass Mar­ket“ pra­ran­da tei­sę nau­do­tis įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­le, sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­ja at­ly­gin­ti ben­dro­vės pa­tir­tus nuos­to­lius.

Ne­įvyk­dy­ta pa­ra­mos su­tar­tis, ne­ga­ran­tuo­ja­ma ir aikš­te­lė

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, bu­vęs šio sky­riaus ve­dė­jas Si­gi­tas Stumb­ras pa­tvir­ti­no, kad pri­tar­ta „Cel­sio“ pra­šy­mui prie „Aly­taus tur­gaus“ pa­sta­to įreng­ti da­lį nau­jos J.Ma­tu­lai­čio gat­vės per sa­vi­val­dy­bės tu­ri­mą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, ku­rios sta­ty­bą fi­nan­sa­vo „Glass Mar­ket“, ji tar­nau­tų kaip įva­žia­vi­mas į „Cel­siui“ pri­klau­san­tį skly­pą: „Ši ben­dro­vė da­bar nau­do­ja­si „Aly­taus pre­ky­bos“ įva­žia­vi­mu ir ga­li­mai už tai yra mo­ka­ma.“

J. Ma­tu­lai­čio gat­vė­je dau­giau pa­sta­tų nė­ra, iš­sky­rus „Cel­sio“ pa­sta­tą.

S. Stumb­ras sa­kė, kad „Cel­sis“ sa­vo lė­šo­mis ke­ti­na su­pro­jek­tuo­ti J. Ma­tu­lai­čio gat­vę, o už sa­vo ir sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gus ją įrengs iki sa­vo pa­sta­to, už gat­vei ties­ti pa­nai­kin­tas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tas pas­ta­rų­jų tiek pat bus įreng­ta ša­lia J.Ma­tu­lai­čio gat­vės, jo­mis ga­lės nau­do­tis ir „Glass Mar­ket“ val­do­mo „Aly­taus tur­gaus“ klien­tai.

Sta­ty­bos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas pa­reiš­kė, kad ben­dro­vė „Glass Mar­ket“ yra ne­įvyk­džiu­si be­veik prieš de­šimt me­tų su sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šy­tos su­tar­ties dėl 500 tūkst. li­tų ski­ria­mos pa­ra­mos, to­dėl pra­ra­du­si ir sa­vi­val­dy­bės ga­ran­ti­ją dėl įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės nau­do­ji­mo.

Pa­vy­ko ap­si­gin­ti nuo sa­vi­val­dy­bės spau­di­mo

Iš tie­sų prieš de­šimt me­tų „Glass Mar­ket“ pa­si­ra­šė su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be dėl 500 tūkst. li­tų, kaip ne­at­ly­gin­ti­nos pa­ra­mos, sky­ri­mo sa­vi­val­dy­bei – jos in­fra­struk­tū­rai tvar­ky­ti. Ben­dro­vė tiek pi­ni­gų skir­ti sa­vi­val­dy­bei įsi­pa­rei­go­jo, nes ne­sant to­kios su­tar­ties mies­to ta­ry­ba ne­su­ti­ko de­ta­liuo­ju pla­nu su­jung­ti du „Glass Mar­ket“ val­do­mus skly­pus, nau­do­ja­mus „Aly­taus tur­gaus“ sta­ty­bai.

Ta­čiau ben­dro­vė krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą dėl to­kios su­tar­ties pa­nai­ki­ni­mo, nes ji pa­si­ra­šy­ta ne ge­ra­no­riš­kai, o gre­siant eko­no­mi­niams pa­da­ri­niams, – jei skly­pas de­ta­liuo­ju pla­nu ne­bū­tų su­jung­tas, ben­dro­vė ne­bū­tų ga­lė­ju­si nau­do­tis „Aly­taus tur­gaus“ pa­sta­tu.

Teis­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis 500 tūkst. li­tų pa­ra­mos su­tar­tis pri­pa­žin­ta ne­ga­lio­jan­čia, nes nu­sta­ty­ta, kad „Glass Mar­ket“ ją su­da­rė dėl eko­no­mi­nio spau­di­mo ar­ba, ki­taip ta­riant, re­ke­to, o ne sa­vo va­lia.

Iš sa­vi­val­dy­bės ben­dro­vei pri­teis­ta per 13 tūkst. li­tų už by­los nag­ri­nė­ji­mą su­mo­kė­to žy­mi­nio mo­kes­čio ir pa­tir­tų ad­vo­ka­to iš­lai­dų.

Sa­vi­val­dy­bė Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mo aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui ne­skun­dė, sku­bė­jo „Glass Mar­ket“ pa­deng­ti pri­teis­tas teis­mo iš­lai­das, ant­raip val­džios ins­ti­tu­ci­jos du­ris bū­tų pra­dė­ję vars­ty­ti ant­sto­liai.

Tad sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams da­bar pri­si­min­ti šios ben­dro­vės ne­įvyk­dy­tą pa­ra­mos su­tar­tį var­gu ar reik­tų, nes ji yra teis­mo pa­nai­kin­ta.

O dėl „Glass Mar­ket“ įreng­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės prie „Aly­taus tur­gaus“ ši ben­dro­vė su sa­vi­val­dy­be tu­ri su­tar­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. Ž.Trei­giui nu­spren­dus by­li­nė­tis dėl da­lies šios aikš­te­lės pa­nai­ki­ni­mo sa­vi­val­dy­bei ga­li tek­ti at­ly­gin­ti ne­ma­žus ver­sli­nin­ko pa­tir­tus nuos­to­lius.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Lietuva įvertino Briuselio idėją dėl veto teisės mokesčių klausimais

Lietuva nėra linkusi pritarti Europos Komisijos ( EK ) siūlymui atsisakyti vienbalsiškumo principo...

Baigtas Registrų centro auditas: veikė šešėlinė schema, skaičiuojama milijoninė žala (110)

Kilus įtarimui, kad Registrų centre yra sudarytos išskirtinės sąlygos kai kurioms įmonėms...

Konkurencijos taryba pernai skyrė 780 tūkst. eurų baudų

Konkurencijos taryba pernai už Konkurencijos ir Reklamos įstatymo pažeidimus skyrė 780,8 tūkst....

Mirė vienas turtingiausių Lietuvos verslininkų – Medicinos banko savininkas Saulius Karosas (180)

Pralaimėjęs kovą su vėžiu mirė vienas turtingiausių Lietuvos verslininkų Saulius Karosas .

Svaras sureagavo į „Brexito“ balsavimą – investuotojai svarsto niūriausius scenarijus (4)

Trečiadienį svaras susilpnėjo po rekordinio Didžiosios Britanijos premjerės Theresos May...

Top naujienos

Anglijoje gyvenantys lietuviai – apie „Brexit“: vieni jau ramūs, o kitus varys iš visur (119)

Nežinomybė – taip būseną po vakarykščio balsavimo dėl „Brexit“ apibūdino 31-erių...

Baigtas Registrų centro auditas: veikė šešėlinė schema, skaičiuojama milijoninė žala (110)

Kilus įtarimui, kad Registrų centre yra sudarytos išskirtinės sąlygos kai kurioms įmonėms...

Iki komos kūdikį supurtęs tėvas paleidžiamas iš areštinės (18)

Vilniuje iki komos būklės kūdikį supurtęs tėvas suimtas nebus. Taip trečiadienį nusprendė...

Mirė vienas turtingiausių Lietuvos verslininkų – Medicinos banko savininkas Saulius Karosas (180)

Pralaimėjęs kovą su vėžiu mirė vienas turtingiausių Lietuvos verslininkų Saulius Karosas .

Skaičiuoklė: palyginkite mokėjimo paslaugų įkainius (5)

Lietuvos bankas įdiegė specialią skaičiuoklę , kuri vartotojams leidžia palyginti bankų,...

Linas Kojala. „Brexit“ kodas – britų genuose (35)

„Kiekvienas žingsnis, kuris padaro Europą labiau klestinčią ir taikesnę, atitinka Britanijos...

Nufilmavo Dakaro smėlynuose apvirtusio Vanago automobilio gelbėjimo misiją (46)

Aštuntasis etapas Benediktui Vanagui, „ General Financing team Pitlane “ lyderiui, nebuvo pats...

Po „Brexit“ sukelto chaoso Britanijoje – nerimas iš Europos lyderių: JK tai būtų katastrofiška trys scenarijai (302)

Europos Sąjunga antradienį paragino Didžiąją Britaniją apsispręsti, kaip ji nori tęsti...

Liepa ir kitos garsenybės vos nenukentėjo nuo mamos aferistės: kūrė istorijas apie žuvusius tėvus, pabėgusį vyrą (9)

Socialiniai tinklai vis dažniau tampa terpe, kurioje žmonės ieško ir randa pagalbą, tačiau,...

Ramūnas Vyšniauskas skiriasi su žmona: po vienu stogu nebegyvena jau metus (8)

Žinomas verslininkas, buvęs sunkiaatletis Ramūnas Vyšniauskas kartu su žmona Inese nusprendė...