„AVOCAD“ teisininkų komanda parengė restruktūrizavimo atmintinę ir patarimus keliant bankroto procedūras.

Įmonės restruktūrizavimas gali padėti COVID-19 situacijoje

Restruktūrizavimo tikslas – padėti įmonei įveikti finansinius sunkumus. Jo metu siekiama pagerinti įmonės finansinę veiklą, atsiskaityti su kreditoriais bei, žinoma, išvengti galimo įmonės bankroto.

Kaip? Gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ar kitokias priemones. Restruktūrizavimo procesas gali būti pradedamas bet kuriuo metu, kai išaiškėja įmonės finansiniai sunkumai, tačiau ji vykdo veiklą bei yra galimybių, kad jos tęstinumas padės išspręsti finansinius sunkumus.

Kodėl tai gali padėti įmonei? Todėl, kad įmonei restruktūrizavimo metu suteikiama tam tikra apsauga – sustabdomi visi ieškojimai. Vėliau, įgyvendinus tam tikras sąlygas, įmonė įgauną dar platesnio pobūdžio apsaugą: nevykdomi išieškojimai, kreditoriai nebegali skaičiuoti netesybų, įmonė griežtai vykdo restruktūrizavimo plane numatytą veiklą, stabilizuojama įmonės finansinė situacija.

Restruktūrizavimo procesas nėra galimas, jei įmonė tapo nemoki. Įstatyme įtvirtinta, kad nemokumas – kai įmonė negali atsiskaityti su savo kreditoriais bei nėra jokios galimybės, kad įmonės mokumas ateityje pagerės.

Kas gali kreiptis dėl įmonės restruktūrizavimo?

Restruktūrizavimo procesą gali inicijuoti ne tik įmonės vadovas, tačiau ir kreditorius, kurio pradelstas reikalavimas viršija 10 MMA (6070 EUR). Iki 2020 m. sausio 1 d. kreditorius tokios galimybės neturėjo. Naujovė leidžia plačiau panaudoti šį institutą.

Šio proceso sėkmė itin priklauso nuo įmonės valdymo organų aktyvių veiksmų vadovaujant įmonei. Todėl įmonės vadovas turėtų būti ypatingai įsitraukęs į restruktūrizavimo įgyvendinimą, nes vien tik kreditorių iniciatyvos nepakaks.

Kokie „namų darbai“ laukia įmonių?

Pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo įmonės vadovas ir/ar kreditorius paduoda apygardos teismui.

Tačiau vien pareiškimo nepakanka. Įmonė turi iš anksto parengti ir restruktūrizavimo plano projektą, finansines ataskaitas, kreditorių/debitorių sąrašus, informaciją apie tarpinį finansavimą bei kitus dokumentus/duomenis.

Tai itin atsakingas ir svarbus etapas, todėl tik kruopštus pasirengimas didina tikimybę, kad restruktūrizavimo procesas bus įgyvendintas sėkmingai.

Ar inicijuojant restruktūrizavimą būtinas kreditorių sutikimas?

Ne, ketinant inicijuoti įmonės restruktūrizavimą nėra būtina gauti kreditorių sutikimą; jų sutikimas buvo privalomas pagal ankstesnį teisinį reguliavimą. Nauji įstatymo pakeitimai palengvina restruktūrizavimo įgyvendinimą.

Tačiau kreditorių pritarimą būtina gauti tvirtinant restruktūrizavimo planą.

Kokią apsaugą gauna įmonė iškėlus restruktūrizavimo bylą?

Pateikus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, teismui jį priėmus, iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo yra sustabdomi įmonės įsipareigojimų vykdymas ir tolimesnis įsipareigojimų vykdymo klausimas turi būti išsprendžiamas restruktūrizavimo plane. Pirmiausiai sustabdomi visi ieškojimai iš įmonės.

Kai teismas patvirtina restruktūrizavimo planą, įmonė įgauną visapusišką apsaugą: kreditoriai nebegali skaičiuoti netesybų, griežtai vykdomas restruktūrizavimo planas.

Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpis – 4 metai (su galimybe pratęsti vieneriems metams).

Ar gali restruktūrizavimas trukti trumpiau nei 4 metai?

Restruktūrizavimas gali baigtis ir anksčiau, jeigu: yra atsiskaitoma su visais kreditoriais, visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų arba teismas patvirtina galutinę restruktūrizavimo ataskaitą, kuriai pritarė kreditorių susirinkimas.

Ar restruktūrizavimas visada baigiasi sėkme?

Restruktūrizavimo sėkmė priklauso nuo plano laikymosi, vadovo iniciatyvumo ir daugelio kitų faktorių. Deja, kartais susiklosto taip, kad įmonės finansinė padėtis ir toliau blogėja. Tokiu atveju teismas gali nutraukti restruktūrizavimo bylą bei ta pačia nutartimi iškelti bankroto bylą. Toks sprendimas priimamas, kai prieinama pagrįstos išvados, kad juridinis asmuo vis tik yra nemokus bei yra vienas įstatyme nurodytų pagrindų: nemokami mokesčiai, nevykdomas restruktūrizavimo planas ir pan.

Svarbiausias patarimas: jei susidūrėte su mokumo problemomis arba jaučiate, kad jos gali atsirasti netolimoje ateityje, nedelsiant imkitės veiksmų. Įmonės restruktūrizavimas yra geras įrankis gelbstint įmonę, tačiau tai nėra paprastas procesas, todėl patikima profesionalų pagalba svarbi siekiant sėkmingai tai įgyvendinti.

5 patarimai dėl įmonių bankroto

Teisininkai taip pat aptaria skirtingus bendrovių nemokumo aspektus ir pateikia pagrindinius patarimus.

1 PATARIMAS. Atlikite verslo partnerių monitoringą

Bankroto ženklai, kuriuos svarbu atpažinti:

  • staigus daugelio bendrovės darbuotojų atleidimas (ypač šiuo metu, kai netyla kalbos apie atleidžiamus darbuotojus, prastovas, didėjantį nedarbo lygį šalyje);
  • kreipimasis dėl force majeure sąlygų taikymo siekiant būti atleistiems prievolių vykdymo (svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar bendrovė siekia nutraukti sutartinius santykius, siekia nevykdyti prievolių, ar tik prašo keisti sutarties sąlygas ir laikinai atidėti prievolės vykdymą);
  • įstatinio kapitalo mažinimas;
  • vengimas atsiskaityti, nebendradarbiavimas, kontaktų nutraukimas;
  • prašymas dėl mokėjimų atidėjimo suformavimo. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo dėl paskelbto karantino, ypatingai svarbu įvertinti, dėl kokių tikslių priežasčių prašoma atidėti mokėjimus;
  • reorganizavimas atskyrimo būdu;
  • piktybinis restruktūrizavimo proceso inicijavimas.

Įmonei tapus nemokiai, nedelsiant kreipkitės pagalbos į teisininkus dėl bankroto ar restruktūrizavimo inicijavimo. Delsimas yra nenaudingas nei bendrovei, nei kreditoriams. Be to, tai tampa teisiniu pagrindu nemokumo administratoriui reikalauti žalos atlyginimo iš bendrovės vadovo ar jos dalyvio.

Įsidėmėkite! Įmonė laikoma nemokia, jeigu: negali laiku vykdyti turtinių prievolių; bendrovės įsipareigojimai viršija turto vertę.

Bendrovės negalėjimas apmokėti skolų – situacija, kai prievolių apmokėjimo terminai yra suėję ir negalėjimas apmokėti skolų nėra laikinas. Taip pat kai, įvertinus į balansą įrašyto turto vertę, paaiškėja, kad bendrovės įsipareigojimai viršija turto vertę.

2 PATARIMAS. Atlikite bendrovės inventorizaciją ar auditą

Norint bendrovės apskaitoje atspindėti realų įmonės turtą, naudinga atlikti bendrovės inventorizaciją, auditą ar imtis kitų veiksmų užtikrinant, kad visi dokumentuose užfiksuoti duomenys atitinka realią padėtį. Realus bendrovės turtas, deja, neretai neatitinka apskaitoje užfiksuotų duomenų. Dėl to nemokumo administratorius vėliau gali reikalauti atlyginti žalą dėl jam neperduoto turto, kuris apskaitytas, tačiau realiai neegzistuoja, arba atvirkščiai – egzistuoja, tačiau yra neapskaitytas ar neteisingai apskaitytas.

3 PATARIMAS. Neskubėkite keisti vadovo ar perleisti akcijų

Bendrovei tapus nemokia ar susidūrus su finansiniais sunkumais, neskubėkite keisti vadovo ar perleisti akcijų. Tai ne tik nepadeda išvengti atsakomybės, priešingai – padidina riziką.

Kai vienai bendrovei iškeliama bankroto byla, o naujai įsteigta bendrovė tęsia tokią pačią veiklą, perima sutartis su klientais, samdo tuos pačius darbuotojus, pasitelkia tuos pačius tiekėjus, tai gali būti laikoma tyčinio bankroto požymiu, galinčiu reikšti ir civilinę, ir baudžiamąją atsakomybę. Todėl krizinėje situacijoje prieš pasirenkant būsimos veiklos modelį įmonėms rekomenduojama dėl rizikų konsultuotis su profesionalais.

4 PATARIMAS. Neskubėkite inicijuoti nemokumo (bankroto proceso)

Skuboti ir desperatiški sprendimai gerų rezultatų neduoda. Jeigu bendrovė susidūrė su finansiniais sunkumais, konsultuokitės su teisininkais, jie įvertins platesnį kontekstą. Bankrotas – kraštutinė priemonė. Gali būti, kad ji nėra būtina, o pagal esamą situaciją puikiai tiktų restruktūrizavimas arba derybos su kreditoriais dėl piniginės prievolės išdėstymo.

Jei teismas nustatys, jog juridinis asmuo vis tik yra nemokus, jis atsisakys kelti restruktūrizavimo bylą ir kels bankroto bylą. Todėl restruktūrizavimo procesui reikia labai gerai pasiruošti ir parengti situacijai tinkantį bei realiai įgyvendinamą planą.

5 PATARIMAS. Bendraukite su kreditoriais ir skolininkais

Tik su kreditoriais ir skolininkais proaktyviai bendraujantis juridinis asmuo turi didžiausią kiekį reikalingos informacijos sprendimams priimti. Įsidėmėkite, kad vienas pagrindinių pavojaus signalų ir paskata kreditoriui imtis teisinių veiksmų yra tas skolininkas, kuris visai vengia kontakto ir bendradarbiavimo.

Juo labiau, kad prieš inicijuojant nemokumo procedūras teisme ir kreditorius, ir skolininkas turi pareigą pasiūlyti kitai šaliai susitarimą dėl pagalbos. Tai – formuojamos naujos kultūros dalis, kai prioritetas teikiamas šalių susitarimui, skatinant vengti teisminių procesų. Todėl bendradarbiavimas tarp šalių yra siekiamybė.

Be to, sudaryti taikos sutartį su kreditoriais bankroto procese galima tik jei visi kreditoriai tam pritaria. Be pasitikėjimo atmosferos ir gerų santykių su kreditoriais tai bus nepaprastai sunku. Todėl šiuo sunkiu metu patartina kiek tai įmanoma palaikyti konstruktyvius ir bendradarbiaujančius santykius nepriklausomai nuo užimamos pozicijos – kreditoriaus ar skolininko.

SVARBU: atsakomybė tenka vadovui

Jei įmonė tampa nemokia, įstatymas numato pareigą įmonės vadovui nedelsiant informuoti akcininkus apie nemokumą, siūlyti spręsti klausimą dėl mokumo atkūrimo, taip pat nedelsiant inicijuoti nemokumo procesą. Jei vadovas mato didėjančius nuostolius, jis negali jų dar labiau didinti ir nepagrįstai delsti lengvabūdiškai tikėdamasis situacijos pagerėjimo. Jei vadovas neįvykdo šios pareigos, jam gresia atsakomybė ir pasekmės: ir žalos atlyginimas, ir teisės eiti vadovaujančias pareigas ar dirbti valdybose (ir viešojo, ir privataus sektoriaus bendrovėse) apribojimas nuo 1 iki 5 metų.

Pavėlavus kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo ir dėl to atsiradus žalai, bankroto administratorius galės reikalauti tokios žalos atlyginimo iš įmonės vadovo, kadangi jo pareiga yra prižiūrėti, kad būtų iškelta bankroto byla ir užkirstas kelias dar didesniems nuostoliams.

Įmonės bankrotas yra nemalonus procesas. Bendrovės vadovas netenka įgaliojimų, o jo ilgai kurtas veiklos rezultatas perduodamas nemokumo administratoriui. Pastarasis vertina bendrovės sandorius, ginčija tuos, kurie galimai pažeidė bendrovės interesus, taip pat turi teisę reikalauti nuostolių (žalos) atlyginimo iš vadovo ar akcininkų. Negana to, visuomet yra rizika, kad nemokumo administratorius kreipsis dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.

Tačiau bankroto procesas gali vykti ir ne teismo tvarka. Teismo kompetencijai priskiriamus klausimus tokiu atveju sprendžia ir nemokumo administratorių skiria kreditorių susirinkimas. Šis procesas yra pigesnis nei nemokumo procesas teisme. Todėl verta žinoti, kad bankrutuoti įmanoma ir be teismo. Praktikoje su šiuo būdu susidūrusieji teigia, jog tai liberalesnis ir labiau kreditoriams bei bendrovėms priimtinas bankroto procesas. Beje, jei kreditoriai pritars, bankroto procedūrą laikui bėgant gali pakeisti restruktūrizavimas.

Bankroto procedūra „online“

Dėl karantino gali kilti klausimas, kaip, esant poreikiui, vyktų kreditorių susirinkimai ir būtų keliama bankroto byla. Inicijuoti nemokumo procesą galima teikiant dokumentus ir raštu, ir elektroninių ryšių priemonėmis. Teismas nemokumo proceso pradžios klausimą visuomet sprendžia rašytinio proceso tvarka.

O jeigu bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, visus klausimus sprendžia kreditorių susirinkimas, taip pat galintis pasitelkti nuotolines ryšio priemones.

Kreditoriams gali būti sudaryta galimybė dalyvauti kreditorių susirinkime ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Svarbu, kad būtų užtikrintas perduodamos informacijos saugumas ir galimybė patikrinti kreditoriaus tapatybę.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (2)