Statybos įstatyme siūloma įteisinti, kad „ekspertizės rangovas – fizinis arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys šio įstatymo nustatytą teisę atlikti statinio projekto ar statinio ekspertizę“.

Įstatymo pataisas inicijavęs Seimo pirmininko pavaduotojas Andrius Mazuronis mano, kad būtina panaikinti perteklinius reikalavimus ekspertizės rangovams. Pasak jo, iš to išloštų vartotojai, nes padidėjus konkurencijai, pagerės paslaugų kokybė, sumažės ekspertizių kaina.

A. Mazuronio nuomone, šiuo metu galioja nelogiška nuostata, leidžianti ekspertizės paslaugas teikti tik atestuotiems juridiniams asmenims.

„Tai yra iš­skir­ti­nai tech­ni­nis, ma­no nuo­mo­ne, klau­si­mas, ma­ži­nan­tis ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą įgy­ven­di­nant inves­ti­ci­nius pro­jek­tus, ren­giant te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo pro­jek­tus, iš tie­sų, man at­ro­do, pa­ša­li­nan­tis ydą, ku­ri kaž­ka­da dėl ne­aiš­kių prie­žas­čių yra at­si­ra­du­si tei­si­nė­je ba­zė­je. Ne­ži­nau, ko­dėl iki šiol ji nė­ra pa­nai­kin­ta. Šian­dien pro­jek­to de­ri­ni­mo pro­ce­so eks­per­ti­zę ga­li at­lik­ti tik ju­ri­di­niai vie­ne­tai. Tai yra vi­siš­kai ne­lo­giš­ka, tu­rint ome­ny­je, kad eks­per­tų sta­tu­sas yra iš­skir­ti­nai as­me­ni­nis ir eks­per­tai va­do­vau­ja­si kva­li­fi­ka­ci­jos atesta­tu ar­ba kva­li­fi­ka­ci­ją įro­dan­čiu do­ku­men­tu, ku­ris yra iš­duo­da­mas iš­skir­ti­nai as­me­niui įro­džius, kad jo ži­nios ir jo kom­pe­ten­ci­ja ati­tin­ka tas funk­ci­jas, dėl ku­rių jis pra­šo kva­li­fi­ka­ci­jos ates­ta­to“,- Seimo posėdyje yra sakęs A. Mazuronis.

Jis taip pat pridūrė, kad ne­se­niai pra­plė­stas pro­jek­tų są­ra­šas, ku­riems pri­va­lo­mai tai­ko­ma eks­per­ti­zė. „Jei­gu pa­lik­si­me tik ju­ri­di­nius vie­ne­tus, tai toks re­gu­lia­vi­mas vėl­gi tik­rai ne­pa­si­tar­naus efek­ty­ves­niam, skaid­res­niam ir grei­tes­niam pro­jek­tų ren­gi­mui“, - mano projektą inicijavęs politikas.

Šių metų birželio 28 d. Statybos įstatymo pataisų projektas dėl ekspertizės paslaugų sulaukė Seimo pritarimo po pateikimo. Dabar jo imsis komitetai, bet galutinį žodį tars Seimas.

Šaltinis
Temos
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
ELTA
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją
Top naujienos
Pažymėti
Dalintis
Nuomonės