Aly­tu­je, Vin­gio g. 5, esan­čio ben­dra­bu­čio pir­mo aukš­to an­trą sek­ci­ją ir jo­je skir­tus pen­kis kam­ba­rius gy­ven­to­jams vos ra­si.
© Alytaus naujienos

Ant lau­ko du­rų už­ra­šy­ti kam­ba­rių nu­me­riai, bet šios be ran­ke­nų, tad ten­ka il­gai ir stip­riai bels­tis, kad jas ati­da­ry­tų čia gy­ve­nan­tie­ji. Sek­ci­jo­je yra ir trys kam­ba­riai kaip mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis būs­tas.

Bū­tent jo gy­ven­to­jai ir pa­kvie­tė pa­si­žiū­rė­ti, ko­kio­mis są­ly­go­mis gy­ve­na­ma šia­me mo­der­nia­me am­žiu­je. O gy­ve­na­ma bai­siai: be vir­tu­vės, kriauk­lių, su su­rū­di­ju­sia vo­nia, ku­rio­je plau­na­mi in­dai, iš ku­rios ima­mas van­duo at­si­ger­ti, gy­ve­nan­tie­ji sa­vi­val­dy­bės būs­te pri­vers­ti ei­ti praus­tis pas gi­mi­nai­čius ar drau­gus.

Vin­gio g. 5 ben­dra­bu­čio pir­mo aukš­to ant­ro­je sek­ci­jo­je – tarsi nuo bendrabučio pastatymo įrengta vonia, koridorius ištrupėjusiomis sienomis ir virtuvės patalpa be kriauklių ir dujinių.

Vin­gio g. 5 ben­dra­bu­čio pir­mo aukš­to ant­ro­je sek­ci­jo­je ap­si­lan­kė­me pie­tų me­tu. Po il­go ir stip­raus bel­di­mo­si pa­ga­liau pa­te­ko­me į šias pa­tal­pas. Ko­ri­do­rius tam­sus, sie­nos iš­tru­pė­ju­sios, ta­čiau iš vir­tu­vės skli­do ma­lo­nūs kva­pai. Vie­na mo­te­ris čia ga­mi­no ce­pe­li­nus.

Pa­tal­pą, ku­rio­je mo­te­ris ruo­šė val­gį, sun­kiai pa­va­din­si vir­tu­ve, nes čia yra tik sta­las, – nei kriauk­lių, nei vi­ryk­lių, kaip įpras­ta ma­ty­ti ki­tuo­se mies­to ben­dra­bu­čiuo­se, van­dens at­si­ne­ša­ma iš vo­nios kam­ba­rė­lio. Vo­nia, ku­rio­je plau­na­mi in­dai ir iš ku­rios ima­mas ge­ria­ma­sis van­duo, tiek iš­rū­di­ju­si, kad, re­gis, čia įreng­ta nuo ben­dra­bu­čio sta­ty­bos lai­kų.

Tie­sa, vie­nas tu­a­le­tas su­tvar­ky­tas, o ki­tas rei­ka­lau­ja re­mon­to.

Mo­te­ris, pa­klaus­ta, kur ke­ti­na vir­ti ce­pe­li­nus, at­sa­kė: „Kam­ba­ry­je. Tu­ri­me „fu­ris­tų“ nau­do­ja­mą du­jų ba­lio­ną, ant jo ir ver­da­me. Elek­tri­nė vi­ryk­lė su­nau­do­ja daug elek­tros, už ką su­si­mo­kė­si­me? Tik iš pa­šal­pų gy­ve­na­me.“

Ši mo­te­ris su vy­ru gy­ve­na sa­vi­val­dy­bės su­teik­ta­me kam­ba­ry­je. Kaip sa­vi­val­dy­bės būs­tas šio­je sek­ci­jo­je yra dar du kam­ba­riai. Vie­na­me įsi­kū­ręs pir­mos gru­pės in­va­li­das, ne­vaikš­tan­tis vy­ras, ku­rį lan­ko so­cia­li­niai dar­buo­to­jai. Kaip sa­kė pats ne­ga­lią tu­rin­tis vy­riš­kis, jam val­gy­ti pa­ruo­šia­ma ar­ba pats šiaip taip pa­si­ga­mi­na ant ne­di­de­lės elek­tri­nės vi­ryk­lės.

O kur­gi prau­sia­si to­kia­me sa­vi­val­dy­bės būs­te įkur­din­ti aly­tiš­kiai?

Ne­vaikš­tan­tis vy­ras tvir­ti­no, kad se­sers vai­kas kar­tais nu­ve­ža nu­si­praus­ti pas ją: „Jei čia bū­tų du­šas, nu­šliauž­čiau ir nu­si­praus­ti, bet da­bar į vo­nią ne­įlip­siu.“

Ki­ti gy­ve­nan­tie­ji sa­vi­val­dy­bės būs­te tei­gė ei­nan­tys mau­dy­tis pas drau­gus ar gi­mi­nes: „Ne vi­si no­ri pri­im­ti, vi­siems van­duo kai­nuo­ja. To­kio­je pri­rū­di­ju­sio­je vo­nio­je, ku­rio­je vi­si plau­na, ką no­ri, ne­si­mau­dy­si.“

Sa­vi­val­dy­bės skir­tų kam­ba­rių gy­ven­to­jai ypač skun­dė­si vie­no pri­va­ti­zuo­to kam­ba­rio šei­mi­nin­kais, ku­rie šį nuo­mo­ja. Pa­šal­pų ga­vi­mo die­no­mis čia ren­ka­si triukš­mau­jan­tys ir al­ko­ho­lį var­to­jan­tys as­me­nys.

To­kias bai­sias gy­ve­ni­mo są­ly­gas ben­dra­bu­ty­je – be vir­tu­vės, be kriauk­lių, be nor­ma­lios vie­tos iš­si­praus­ti – mies­te var­gu ar kur nors ra­si.

„At­ro­do, pra­šo­me tiek ne­daug – tik kriauk­lių vir­tu­vė­je, du­šo, bet, pa­si­ro­do, šiais lai­kais to ne­įma­no­ma su­lauk­ti“, – guo­dė­si Vin­gio g. 5 at­ski­ro­je sek­ci­jo­je sa­vi­val­dy­bės būs­te gy­ve­nan­tys žmo­nės.

Kreip­ta­si į sa­vi­val­dy­bę

Dar šių me­tų pra­džio­je į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Vy­tau­tą Jast­rems­ką krei­pė­si sa­vi­val­dy­bei pa­val­di ben­dro­vė „Aly­taus bu­tų ūkis“, ku­ri ad­mi­nist­ruo­ja Vin­gio g. 5 ben­dra­bu­tį, ir ben­dro­vė „Ani­ja“, ku­ri šio pir­ma­me aukš­te, prie pat mi­nė­tos sek­ci­jos, tu­ri mais­to pre­kių par­duo­tu­vę, kad sa­vi­val­dy­bė už sim­bo­li­nę kai­ną – 1 eu­rą iš pas­ta­rų­jų ben­dro­vių iš­pirk­tų ben­dros da­li­nės nuo­sa­vy­bės tei­se val­do­mas ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pų – vir­tu­vės, prau­syk­los, sa­ni­ta­ri­nio maz­go da­lis.

Tuo­met bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mi šių pa­tal­pų tvar­ky­mo dar­bai ir pa­ge­rin­tos gy­ve­ni­mo są­ly­gos sa­vi­val­dy­bės būs­tų nuo­mi­nin­kams. Pa­si­ro­do, šių ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pų da­lys pri­klau­so ne tik sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiam „Aly­taus bu­tų ūkiui“, bet ir pri­va­čiai ben­dro­vei, ku­riai to­kios pa­tal­pos tik­rai ne­rei­ka­lin­gos.

Ta­čiau mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­reiš­kė pa­tal­pų ne­ke­ti­nan­ti įsi­gy­ti, nes jai tai ne­nau­din­ga fi­nan­siš­kai. Va­di­na­si, ge­res­nės są­ly­gos sa­vi­val­dy­bės būs­to gy­ven­to­jams jai lyg ir ne­rū­pi.

Kaip sa­kė „Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ad­mi­nist­ra­vi­mui, mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius, tos sek­ci­jos sa­vi­val­dy­bės būs­to gy­ven­to­jams siū­lo­mi kam­ba­riai ki­tuo­se sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čiuo­se ben­dra­bu­čiuo­se.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus spe­cia­lis­tai pa­tvir­ti­no, kad gy­ve­nan­tie­siems bai­sio­mis są­ly­go­mis sa­vi­val­dy­bės būs­te Vin­gio g. 5 iš tie­sų siū­lo­mi kam­ba­riai ki­tuo­se mies­to ben­dra­bu­čiuo­se, o in­va­li­du­mą tu­rin­tį vy­rą ke­ti­na­ma ap­gy­ven­din­ti glo­bos na­muo­se. Ta­čiau ne vi­si iš čia no­ri kraus­ty­tis, jiems at­seit ne­tin­ka siū­lo­mų ben­dra­bu­čių kam­ba­riai.

Vie­nas iš ne­su­tin­kan­čių­jų iš­si­kel­ti aiš­ki­no, kad pa­si­rink­tas ge­res­nis kam­ba­rys jam ne­su­teik­tas, o ki­tur taip pat ne ką ge­res­nės są­ly­gos nei to­je Vin­gio g. 5 sek­ci­jo­je, pa­ga­liau ten vi­siš­kai ne­aiš­kūs kai­my­nai.

Gy­ve­nan­čių­jų šio­je ben­dra­bu­čio sek­ci­jo­je sa­vi­val­dy­bės būs­te bė­dos pra­dė­tos spręs­ti juos sie­kiant iš­kel­din­ti, o kaip su to­kiu būs­tu bus to­liau? Te­ko gir­dė­ti, kad yra min­čių su sa­vi­val­dy­bės pa­gal­ba čia įreng­ti at­ski­rus bu­tus sa­vi­val­dy­bės ar so­cia­li­niam būs­tui, bet ir tuo­met sa­vi­val­dy­bei teks per­im­ti ben­dro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pų da­lis iš „Aly­taus bu­tų ūkio“ bei pri­va­čios įmo­nės – ar ta­da jau bus fi­nan­siš­kai nau­din­ga?

Kiek ži­no­ma, Vin­gio g. 5 ben­dra­bu­čio sek­ci­jo­je bai­sio­mis są­ly­go­mis sa­vi­val­dy­bės būs­te gy­ve­nan­čiais as­me­ni­mis su­si­do­mė­ta tik po jų nu­si­skun­di­mų, iki tol sa­vi­val­dy­bė sėk­min­gai siū­lė šį gy­ve­na­mą­jį plo­tą var­gin­giems aly­tiš­kiams. At­ro­do, nie­kam ne­rū­pė­jo jų gy­ve­ni­mas be kriauk­lių, vir­tu­vės, du­šo.

Gal ir da­bar mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­dus „Aly­taus bu­tų ūkis“ ne­nu­skurs­tų tos sek­ci­jos ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­po­se įren­gęs bent kriauk­les ir du­šą, nes ne­ži­nia, kiek il­gai čia dar gy­vens sun­kiai be­si­ver­čian­tys mies­tie­čiai.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Neringos meras: po neteisėtų statinių griovimų savivaldybė gali tapti nemoki (54)

Vyriausybei šią savaitę apsisprendus nutraukti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano...

Už Benediktinių vienuolynui sukeltą žalą skirta bausmė: ten veikė vyninė (11)

Kultūros paveldo departamentas apgynė viešąjį interesą - Vilniaus miesto apylinkės teismas...

Ketinama apmokestinti NT, naudojamą laidojimo paslaugoms (47)

Gyventojams, kurie ateityje savo nekomercinės paskirties nekilnojamąjį turtą (NT) naudos kulto...

Sostinės gyventojai protestuoja prieš statybas daugiabučių kieme (177)

Vilniaus miesto savivaldybė šalia Pašilaičiuose esančios Žemynos progimnazijos planuoja...

Architektų rūmų Etikos taryba rekomenduoja stabdyti Kaušpėdo kvalifikacijos atestatą (127)

Lietuvos architektų rūmų Profesinės etikos taryba pranešė rekomenduojanti sustabdyti architekto...

Top naujienos

Išvarytieji? Emigrantas 10 metų skynė agurkus, bet savo pasiekė (24)

Prisistatydamas Virgilijus Šauklys net susinepatogina – jau seniai pats savęs šiuo vardu...

Ekonomistas pasiūlė idėją, leisiančią pakelti vidutinį atlyginimą iki 1440 eurų ir susigrąžinti emigrantus (92)

Idėjos Lietuvai, leisiančios iki 2042 metų susigrąžinti daugiau nei pusę milijono tėvynainių...

Orai: šaltesnės permainos jau pakeliui

Savaitgalį šiluma trauksis iš šalies, pūs nemalonus vėjas , numatomi drėgni orai – vis...

„Patys kalti?“ Viena žiopla klaida – ir antstoliai persekioja visą gyvenimą (245)

Lietuvoje reikalų su antstoliais turi kas 10-as gyventojas. Šalies gyventojai ir įmonės iš viso...

Dukters neteko socialinę darbuotoją pavadinusi „žiurke“ (247)

Į redakciją užėjusi sudėtingo likimo jauna moteris guodėsi, kad jos penkiametę dukrą Palangos...

Svarbiausiu metu Kalniečio vedamas „Emporio Armani“ patiesė vokiečius, iš dugno atsispyrė „Barcelona“ gynėjo nesustabdė ir pasruvęs kraujas (2)

Tris su pusę kelinio sunkiai taškus rinkęs Milano „Emporio Armani“ klubas namuose 71:62...

Gyvai / NBA čempionato rungtynės: „Oklahoma City Thunder“ - „San Antonio Spurs“

NBA čempionato rungtynės: „Oklahoma City Thunder“ - „San Antonio Spurs“.

Dmitrijus Trockis: šiuolaikinis žmonių gyvenimas baugus lyg zombių (63)

Rytų filosofijos mokyklose dažnas postulatas apie tai, kad laimės pagrindas – disciplina ....

Lietuva JAV minima dėl Klaipėdos SGD laivo (117)

Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Valstijose Rolandas Kriščiūnas sako, kad ryšys tarp Europos...

Porų santykiai, kai trūksta sekso (17)

Sunku kalbėtis apie sekso trūkumą, nes paprasčiausiai bijoma išgirsti, kad esi negeidžiamas.