Ant­ra­die­nio „Aly­taus nau­jie­no­se“ pa­si­ro­džius pub­li­ka­ci­jai „Vai­ruo­to­jas ke­lei­vio duo­tas mo­ne­tas iš­me­tė pro lan­gą“ su­lau­kė­me ne­ma­žai įvai­rių pa­ste­bė­ji­mų ir svars­ty­mų.
© TEISMAI.LT

Vie­nas ano­ni­miš­kas mies­to mik­ro­au­to­bu­so vai­ruo­to­jo žmo­nos pa­bė­do­ji­mas pa­ska­ti­no dar kar­tą su­grįž­ti prie šios te­mos.

Dvi va­lan­das tru­ko, kol 60 eu­rų pa­si­kei­tė

Komerciniai ban­kai už cen­tų kei­ti­mą į eu­rus ima nuo 4,5 iki 10 proc. mo­kes­tį. Kei­čiant ne­rū­šiuo­tus cen­tus mo­kes­tis di­des­nis.

„Ne­no­riu nie­ko įžeis­ti, se­niai ke­ti­nau šiuo klau­si­mu kal­bė­ti, ir jū­sų pub­li­ka­ci­ja pa­ska­ti­no ne­vil­kin­ti pro­ble­mos, ku­ri ak­tu­a­li vi­siems vai­ruo­to­jams. Jūs tur­būt net ne­įsi­vaiz­duo­ja­te, kiek tų smul­kių mo­ne­tų vai­ruo­to­jai su­kau­pia kiek­vie­ną die­ną. Kar­tais šim­tus eu­rų. Jų kei­ti­mas tam­pa di­džiu­liu gal­vos skaus­mu. Ne vi­si darb­da­viai iš sa­vo vai­ruo­to­jų pri­ima to­kią smul­kmę, rei­ka­lau­ja tik šla­man­čių­jų, tei­gia, kad čia vai­ruo­to­jų rei­ka­las. Iš ma­no vy­ro taip pat ne­pri­ima. Jis vi­są die­ną dir­ba, pa­vargs­ta, tai­gi iš­keis­ti ru­dus ir bal­tus cen­tus imuo­si aš.

Anks­čiau pa­stam­bin­ti pi­ni­gus ne­bu­vo taip sun­ku, juos pri­ėmė di­džio­sios Aly­taus par­duo­tu­vės, da­bar ne­no­ri, tei­gia, kad drau­džia sa­va va­do­vy­bė. Be­li­ku­sios tik vais­ti­nės.

Šian­dien aš dvi ge­ras va­lan­das po jas vaikš­čio­jau ir man pa­vy­ko 6000 eu­ro cen­tų iš­keis­ti į 60 eu­rų. Vais­ti­nės di­de­lių su­mų ne­kei­čia, po 5, 10, sėk­min­ga die­na, jei ku­ri pa­kei­čia į 20 eu­rų. Tai­gi apei­ni jų dau­giau nei de­šimt, nes ne vi­sos to­kio kei­ti­mo tą die­ną pa­gei­dau­ja, o ir klien­tai, sto­vin­tys ei­lė­je, ne­pa­ten­kin­ti.

Taip be­veik kas­dien ei­da­ma, nu­si­že­min­da­ma, pra­šy­da­ma pa­vargs­tu ir la­bai su­pran­tu tuos vai­ruo­to­jus, ku­rie pyks­ta, kai ke­lei­viai jiems į sau­ją su­be­ria ru­dų cen­tų“, – sa­vo pa­tir­tį pa­gar­si­no vai­ruo­to­jo žmo­na.

Jos klau­sė­me, ko­dėl ne­si­nau­do­ja ban­kų pa­slau­ga. At­sa­kė, kad Lie­tu­vos ban­ko ka­sų Aly­tu­je nė­ra, o vos ne kas­dien nau­do­da­ma­sis ko­mer­ci­nių ban­kų pa­slau­go­mis ga­li lik­ti ir be už­dar­bio.

Tai­gi pa­si­va­ži­nė­jo­me po mies­tą vie­šuo­ju trans­por­tu, pa­kal­bi­no­me jo vai­ruo­to­jus – pro­ble­ma vi­siems ak­tu­a­li: ir pa­ty­lė­ju­siems, mi­mi­ka ne­pa­si­ten­ki­ni­mą iš­da­vu­siems, ir gar­siai ją iš­reiš­ku­siems.

Kal­bin­ti darb­da­viai at­vi­rai sa­kė, kad dėl smul­kių pi­ni­gų kei­ti­mo dar ir jiems var­go už­ten­ka. Ir ver­sli­nin­kai ieš­ko sky­lių par­duo­tu­vė­se pas pa­žįs­ta­mus, nes ban­kai už cen­tų kei­ti­mą į eu­rus ima nuo 4,5 iki 10 proc. mo­kes­tį. Kei­čiant ne­rū­šiuo­tus cen­tus mo­kes­tis di­des­nis.

Ko­mer­ci­niai ban­kai ima kei­ti­mo mo­kes­tį

Šiau­lių ban­ko Aly­taus fi­lia­lo va­do­vė Ire­na Va­na­gie­nė „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė, kad žmo­nės ne­ša ir kei­čia įvai­rias su­mas, jų su­lau­kia­ma kas­dien.

Ban­kas sa­vo klien­tams jo­kio mo­kes­čio ne­tai­ko, jei šie no­ri pa­si­keis­ti iki 5 eu­rų smul­kių cen­tų. Pri­ima­mas bet koks kie­kis mo­ne­tų, tik pa­gei­dau­ti­na, kad žmo­nės jas su­rū­šiuo­tų ir nors apy­tiks­liai su­si­skai­čiuo­tų. Ko­mi­si­nis mo­kes­tis – 4,5 proc., mi­ni­ma­li su­ma – 60 eu­ro cen­tų.

Kei­čia­ma vi­siems at­ne­šu­sie­siems, eu­rai ati­duo­da­mi į ran­kas, no­rin­tie­siems per­ve­da­mi į jų nu­ro­dy­tas są­skai­tas.

Su­gai­šu­si ne­ma­žai lai­ko (su Aly­taus re­gio­no sky­riaus va­do­vais trum­po­jo te­le­fo­no 1884 ope­ra­to­rė tei­gė ne­ga­lin­ti su­jung­ti) su­ži­no­jau, kad „Swed­bank“ už smul­kių­jų mo­ne­tų stam­bi­ni­mą taip pat ima 4,5 proc. mo­kes­tį nuo kei­čia­mos su­mos. Pri­ima tik iš­rū­šiuo­tas pa­gal no­mi­na­lą. Su­stam­bin­tus pi­ni­gus ati­duo­da kei­tė­jui į ran­kas.

SEB ban­ke už 10 000 smul­kių eu­ro cen­tų kei­ti­mą tek­tų mo­kė­ti 6 eu­rus, pi­ni­gai bū­tų per­ves­ti į nu­ro­dy­tą są­skai­tą.

Ru­dus cen­tus leis­ti į apy­var­tą?

Kau­nie­čiai ir vil­nie­čiai tu­ri ga­li­my­bę pa­si­keis­ti mo­ne­tų smul­kmę be jo­kių mo­kes­čių Lie­tu­vos ban­ko ka­so­se. To­kių Aly­tu­je nė­ra.

Va­kar su­si­sie­kę su Kau­ne vei­kian­čios Lie­tu­vos ban­ko ka­sos dar­buo­to­jais iš­gir­do­me, kad ru­dos mo­ne­tos pri­ima­mos ne­mo­ka­mai iš vi­sų jas at­ne­šu­sių­jų, bet ne di­des­nis ne­gu lit­ri­nia­me stik­lai­ny­je ar ki­to­je spe­cia­lio­je vie­no lit­ro tal­pyk­lo­je tel­pan­tis kie­kis. Mo­ne­tų pa­gal no­mi­na­lą rū­šiuo­ti ne­rei­kia.

Su smul­kiais pi­ni­gais kas­dien su­si­du­rian­tiems aly­tiš­kiams ne iš­ei­tis vyk­ti į Kau­ną keis­ti mo­ne­tų, bet ko­dėl ne­nu­va­žia­vus pa­pra­mo­gau­ti, o kar­tu ir ne­mo­ka­mai pa­si­keis­ti šei­mai na­mų tau­pyk­lė­se su­si­kau­pu­sių šim­tų eu­rų.

Iš šios te­mos iš­plau­kian­ti iš­va­da bū­tų to­kia: ke­lei­viai, ne­si­sten­ki­te vai­ruo­to­jams pa­leng­vin­ti dar­bo, kiek­vie­ną kar­tą ne­at­skai­čiuo­ki­te ly­giai tų 60 eu­ro cen­tų – tiek, kiek kai­nuo­ja jū­sų ke­lio­nės bi­lie­tas. Duo­ki­te ir di­des­nį pi­ni­gą, grą­žos at­skai­ty­mas jiems ne pro­ble­ma, dau­giau – džiaugs­mas, kad ne­rei­kės suk­ti gal­vos, kur tą smul­kų no­mi­na­lą su­stam­bin­ti. O mėgs­tan­tiems iš pi­ni­gi­nių ru­dus cen­tus kas­dien iš­si­im­ti ir su­ber­ti į šei­mos tau­pyk­les tik­tų toks pa­ta­ri­mas – ge­riau cen­tus iš­leis­ki­te par­duo­tu­vė­se. Nes ir vie­šo­jo­je erd­vė­je te­ko gir­dė­ti ban­kus siū­lant juos leis­ti į apy­var­tą.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Neigia, kad Lietuvoje populiarėja mokėjimo kortelės (67)

Lietuvoje atsiskaitymas grynaisiais pinigais vis dar išlieka populiariausiu būdų sumokėti už...

Prasidėję išpardavimai įkvėpė: atskleidė gudrybę, kaip išleisti mažiau (125)

Penktadienį prasidėjus nuolaidų akcijai „ Jamam “, pirkėjai suplūdo į parduotuves, norėdami...

Dėl politinio netikrumo Vokietijoje smunka euro kursas (4)

Euro kursas jenos atžvilgiu pirmadienį nusmuko iki dviejų mėnesių minimumo, nes Vokietijos...

Apvogtas „Revolut“ klientas pasijuto lyg pagalbos šauktųsi tyruose (78)

Finansinių technologijų startuolio „ Revolut “ elgesys vienam jo į bėdą patekusiam klientui...

Ragina kalėdinėmis dovanomis rūpintis jau dabar (12)

Paštininkai ir kurjeriai sako, kad mėgstantiems šventines dovanas pirkti internetu, tuo reikėtų...

Top naujienos

Emigrantas norėjo pigiau Lietuvoje išsigydyti skaudantį dantį: košmaras, kurio niekam nelinkėtų (197)

Specialiai į Lietuvą iš Švedijos skaudančio danties išsigydyti grįžęs emigrantas norėjo...

Belieka tik pavydėti: kaimynams Lenkijoje sekasi geriau, negu pranašauta (261)

Net skeptiškiausi ekspertai pripažįsta, kad dabartinė Lenkijos vyriausybė vykdo rinkimų...

Sukrėsta šiaulietė parašė atvirą laišką Verygai: po jūsų sprendimo turiu stebėti, kaip degraduoja tėvas (846)

„Gerb. ministre Aurelijau Veryga , šiandien Jūs pasmerkėte mano tėtį ir toliau gerti!...

Lietuvos ir Lenkijos pasienyje – didžiulės automobilių spūstys (25)

Šeštadienį Lietuvos-Lenkijos pasienio ruože, ties buvusiu Kalvarijos pasienio punktu, susiformavo...

Sovietų generolai karo korespondento akimis: beturčiai, kuriuos iškėlė revoliucija (13)

Leidykla „Briedis“ pristato netrukus pasirodysiančią serijos „Komunizmas be grimo“ naujieną...

Piknikas su Šimašiumi pakeitė daugiavaikės šeimos gyvenimą (126)

Daugiavaikių šeimų asociacijos vadovė Jurgita Pocienė sako tik Laisvės piknike iš mero...

Ventės ragas: tobulai sutvarkytas, bet ar įdomus?

Ventės ragas Lietuvoje yra lyg mitologinis objektas – kažkur labai toli, visai nepakeliui, su...

„Siaubo pilį“ pastatęs vienas žiauriausių žudikų padarė labai didelę ir apmaudžią klaidą įžengę į pastatą žmonės dingdavo be pėdsakų (77)

H. H. Holmesas buvo vienas iš pirmųjų Jungtinių Valstijų serijinių žudikų. Savo specialios...

Vilniaus oro uoste dėl gedimo leidosi į Hurgadą turėjęs skristi lėktuvas papildyta 10.49 (218)

Vilniaus oro uostas informuoja, kad 9.30 val. Vilniaus oro uoste laukiamas avarinis orlaivio su...

„Betsafe – futsal A lygos“ rungtynės: „Vytis“ – „Inkaras“

„Betsafe – futsal A lygos“ rungtynės: „Vytis“ – „Inkaras“. Tiesiogiai iš Vilniaus.