Anot Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininko dr. Arūno Svitojaus, ūkininkai vertina paramą investicijoms į žemės ūkio valdas ir stengiasi vis daugiau jomis naudotis. Investicijos padeda efektyvinti žemės ūkio vadybą, veiklą, lengvina žemdirbių darbą, mažina darbo sąnaudas, padeda taupyti kurą, pašarus, trąšas. Investavę į pažangesnę techniką, ūkininkai gali džiaugtis našesniu darbu, mažesnėmis sąnaudomis, sumažėjusia produkcijos savikaina. Ši paramos priemonė populiari, nes teikiama jau veikiantiems ūkiams, kurių šeimininkai jau žino, ko jų ūkiui stinga, kas tobulintina, ką galima atlikti sparčiau ar efektyviau, pasitelkus pažangesnes technologijas ir techniką. Taip pat daugelis ūkininkų sąmoningai siekia užtikrinti ilgalaikį ūkių tvarumą, o investicijos yra puikus būdas tą padaryti.

A.Svitojus įsitikinęs, kad parama į žemės ūkio valdas mūsų šalies ūkininkams sudaro galimybes įsigyti našios, modernios technikos, gyvulininkystės ūkiams įrengti šiuolaikiškus ūkinius pastatus, kurie atitinka aplinkosaugos bei gyvūnų gerovės reikalavimus. Tokios investicijos ūkininkams suteikia konkurencinį pranašumą ir jie noriai naudojasi tokia parama. „Darbas ūkininkams išties palengvėja: pasinaudojus parama ir modernizavus ūkį reikia mažiau samdomos jėgos, darbui tenka skirti mažiau valandų, o įdiegtos naujos technologijos leidžia mažinti produkcijos savikainą ir pasiekti geresnių darbo rezultatų“, – įsitikinęs A. Svitojus.

Žemės ūkio bendrovių asociacijos (LŽŪBA) generalinis direktorius Jonas Sviderskis įsitikinęs, kad parama investicijoms į žemės ūkio valdas gerina viso šalies žemės ūkio kokybę: „Jeigu nebūtų šios paramos, mūsų šalyje tikrai nebūtų tokios našios, modernios technikos, nebūtų tiek ūkių, apsirūpinusių gyvulininkystės pastatais, kurie atitinka aplinkosauginius ir gyvūnų gerovės reikalavimus“.

Bendri sprendimai – daugiau dėmesio ūkio vystymui

A. Svitojus teigė besidžiaugiantis vis draugiškesniu NMA ir ūkininkų ryšiu. „Greičiau randame bendrus sprendimus, sudarytos galimybės per tiesiogines transliacijas internetu tiesiogiai gauti reikiamą informaciją. Pastebime ir sumažėjusį sankcijų bei baudų kiekį už mažareikšmius pažeidimus. Patirdami mažiau streso ūkininkai gali daugiau dėmesio skirti savo ūkio vystymui, tvarumui ir ilgalaikiškumui“, – teigia A. Svitojus.

Jonas Sviderskis taip pat mano, jog NMA konsultacijos ūkininkams įvairiais aktualiais klausimais, pvz., kaip teikti ataskaitas ar pildyti paraiškas, teikiamos įvairiais pareiškėjams patogiais būdais, padeda taupyti laiką ir ūkininkams, ir NMA darbuotojams išvengti klaidų ir galimų sankcijų. Jo manymu, labai svarbu ir tai, kad NMA administruodama paramą tikrai daug dėmesio skiria informacinių technologijų naujovėms, kurios gerokai palengvina ūkininkų gyvenimą ir leidžia ūkių kontrolę vykdyti ne kontaktiniu būdu. Kalbėdamas apie NMA veiklą, LŽŪBA vadovas pasidalino jo vadovaujamos asociacijos narių vertinimu: „85 proc. apklaustųjų NMA darbą vertina gerai, rodiklis labai puikus.“ – teigia J. Sviderskis.

Paraiškų teikimo kriterijai

Paraiškas gali teikti asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir ketinantys investuoti į specializuotą žemės ūkio sektorių – pieninę galvijininkystę; mėsinę gyvulininkystę, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę; kiaulininkystę; paukštininkystę, įskaitant kiaušinių gamybą; sodininkystę daržininkystę, uogininkystę – parama augalininkystės sektoriui nenumatyta.

NMA ragina pareiškėjus gerai susipažinti su paramos įgyvendinimo taisyklėmis bei pareiškėjams keliamais reikalavimais. Skirtingiems žemės ūkio sektoriams taikomi nevienodi projektų atrankos kriterijai.. Be to, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad 2022 m. vasario 1 d. buvo pakeistos veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklės. Svarbiausi taisyklių pakeitimai susiję su valdos specializacijos keitimu, neskiriamu finansavimu traktoriams įsigyti, nuostata dėl 5 atrankos balų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvo nariams arba pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams ir kt.

Anot NMA, paraiškas gali teikti tiek fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, tiek juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą. NMA atstovė atkreipia dėmesį, kad paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su projekto partneriu (-ais), nepriimamos.

Parama teikiama ūkiams, kurie užsiima žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimu, perdirbimu ir tiekimu rinkai. NMA atstovė pabrėžia, kad čia svarbu pastebėti, kad paraiškoje gali būti nurodyta tik viena remiama veikla ir tik vienas iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių.

Parama ūkininkai gali pasinaudoti, jei jų valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 000 Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).

Į paramą pretenduojantys ūkininkai iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai vykdyti žemės ūkio veiklą ir gauti iš šios veiklos pajamas ne trumpiau kaip 12 mėnesių ir pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.

Projektas, kuriam skiriama parama pagal šią priemonę turi būti įgyvendintas per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Ūkininkų investicijoms – reikšminga parama

Pirmajam š. m. paraiškų surinkimo etapui nuo kovo 1 d. – balandžio 29 d. skirta 36 101 999 Eur suma. Kiekvienai iš pagal priemonę finansuojamų sričių atitinkamai: pieninei galvijininkystei – 19 408 690 Eur; mėsinei gyvulininkystei, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę ožkininkystę, triušininkystę, – 1 055 128 Eur; kiaulininkystei – 6 200 000 Eur; paukštininkystei, įskaitant kiaušinių gamybą, – 5 725 000 Eur; sodininkystei, daržininkystei, uogininkystei – 3 713 181 Eur.

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 300 000 Eur. Paramos suma 2014–2020 metų programos laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 metų pereinamąjį laikotarpį, negali viršyti 900 000 Eur. O jei paramos prašo susiję įmonės, tokiu atveju, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų programos laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 metų pereinamąjį laikotarpį, 1 300 000 Eur.

Kur teikti paraišką?

Paramos paraišką ir su ja teikiamus dokumenus reikia pateikti NMA užpildant Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje (ŽŪMIS) elektroninę dokumento formą asmeniškai arba per įgaliotą asmenį ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės