Poetas, vertėjas ir teisininkas Pranas Vaičaitis gimė 1876 m. vasario 10 d. Santakų kaime, Sintautų valsčiuje, Šakių rajone. Pasiturinčių ūkininkų sūnus, pasimokęs Sintautų pradžios mokykloje, išėjęs mokslus garsiojoje Marijampolės gimnazijoje, studijavo teisę Peterburgo universitete. Jau vaikystėje daug skaitė, intensyviai lavinosi, o Peterburge aktyviai dalyvavo lietuvių draugijų veikloje. Ne tik skaitė draudžiamą lietuvių spaudą, bet ir pats bendradarbiavo ir ją platino, domėjosi Lietuvos praeitimi ir kalba.

Carinėje Rusijoje ne tik neišvengė politinio persekiojimo, bet ragavo ir kalėjimo duonos, kankinosi ypatingoje policijos priežiūroje, buvo nubaustas garsioje XIX amžiaus pabaigos Sietyno byloje. Nepaisydamas materialinių nepriteklių ir persekiojimų, studijas baigė I laipsnio diplomu ir pradėjo dirbti Peterburgo Mokslų akademijos bibliotekoje. Besimokydamas Peterburge poetas pamilo ten besimokančią Juliją Pranaitytę. Deja, sulaukus vos 25-erių metų, P. Vaičaitį ištiko daugumos XIX amžiaus lietuvių inteligentų likimas – jis susirgo džiova. P. Vaičaitis mirė 1901 m. rugsėjo 21 d. Palaidotas gimtųjų Sintautų kapinaitėse.

Nuo 13 metų pradėjęs eiliuoti, Pranas per gerą dešimtmetį sukūrė arti 100 eilėraščių, tapusių mūsų literatūros aukso fondo dalimi. Elegijos ir sonetai, baladės ir eiliuotos satyros, epigramos ir 21 vertimas bei sekimas (tarp jų – dviejų Aleksandro Puškino mažųjų dramų vertimai) spausdinti „Varpe“, „Vienybėje lietuvninkų“, „Ūkininke“.

Pirmas poezijos rinkinys išleistas jau po P. Vaičaičio mirties 1903 m. Amerikoje, sužadėtinės J. Pranaitytės ir bendražygio J. Mačio – Kėkšto pastangomis. Būdamas toliau nuo gimtinės, žvelgdamas į gimtąjį kraštą iš Peterburgo, o gal jausdamas ir šalia sėlinančios mirties nuojautą, poetas kūrė nuostabias, ilgesingas ir jausmingas elegijas. Vienas žymiausių eilėraščių „Yra šalis“ tapo ne tik giesme gimtajam kraštui, bet 1919 metais buvo siūlytas Nepriklausomos Lietuvos himnu greta V. Kudirkos „Tautiškos giesmės” ir Maironio „Lietuva brangi”.

Šis, o ir dauguma kitų poeto eilėraščių, žadinančių tautinę savigarbą ir orumą, pritaikius melodiją virto liaudies dainomis. Kaip ir dauguma kitų 19 amžiaus pabaigos - 20 amžiaus pradžios lietuvių inteligentų idealistų vardan Tėvynės ir idėjos P. Vaičaitis negailėjo savo gyvenimo, pamiršdamas save kūrė, degė ir ... sudegė.

Poeto atminties jubiliejinių renginių maratoną atvira pamoka „Yra šalis” pradėjusi Sintautų mokykla numato šios pamokos keliones po kitas gimtojo krašto mokyklas. Vilniaus, Kauno ir Panevėžio zanavykų draugijos minės poeto gimimo sukaktį savo miestuose. 2016 metų poezijos pavasario metu P. Vaičaitis bus prisimintas gimtoje sodyboje, poezijos popietė surengta Šakių miesto bibliotekoje, jam ir kraštiečiui stilistikos tėvui J. Pikčilingiui numatoma skirti tradicinę 2016 metų Kalbos dieną.

Vasarą Sintautų akademija surengs medžio skulptorių ir dailininkų plenerą „Yra šalis”, tradicinis kraštiečių poetų poezijos almanachas „Sintautų vyturiai 2016” irgi bus skirtas P. Vaičaičiui atminti. Tikimasi Šakių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus bei Prano Vaičaičio draugijos pastangomis pakartotinai išleisti jau beveik bibliografine retenybe tapusį Prano Vaičaičio elegijų rinkinį. Taip pat vasarą ketinama surengti ekspediciją į Sankt Peterburgą, kur archyvuose ir muziejuose planuojama ieškoti Prano Vaičaičio studijų ir kultūrinės veiklos pėdsakų. Zanavykų muziejuje numatoma edukacinė programa, skirta poeto jubiliejui, Sintautų miestelis ir poeto sodyba pakvies į poezijos skaitymus. Rengiamasi įsteigti nacionalinę literatūrinę Prano Vaičaičio premiją, kuri būtų skiriama poetams už patriotinės tematikos eiles. Rudenėjant numatomas vakaras Lietuvos rašytojų sąjungoje Vilniuje „Prano Vaičaičio likimas, asmenybė ir kūrybinis palikimas“ ir baigiamoji poeto jubiliejaus paminėjimo konferencija Sintautuose.

Be šių svarbiausių darbų, taip pat numatoma sukurti ir išleisti medalį su poeto atvaizdu, įvairiose Lietuvos vietose surengti poeto atminimui skirtas parodas, renginius. Kraštiečiai ir poetui prijaučiantys bus kviečiami ir į talkas tvarkyti poeto gimtąją sodybą ir atnaujinti memorialinio muziejaus ekspoziciją bei pavasarinį ąžuolaičių sodinimą. P. Vaičaičio metų renginių organizatoriai viliasi sulaukti ne tik straipsnių „Suvalkijos” žurnale, „Mokslo Lietuvoje”, rajono, šalies ar užsienio lietuvių spaudoje, bet ir tikisi visos kultūrinės spaudos, radijo bei televizijos dėmesio.

Daugiau informacijos:

Prano Vaičaičio metų inciatyvinės grupės atstovas Vitas Girdauskas

el. paštas: sinta@is.lt, tel.: 8 687 78860