Tačiau trečiadienį nuo šio klausimo svarstymo nusišalinusį A. Matulą kolegos išteisino. Išvengti etikos sargų sankcijų jam padėjo tai, kad jis iš Seimo tribūnos atsiprašė A. Kubilienės.

„Svars­tant Svei­ka­tos drau­di­mo ir Far­ma­ci­jos įsta­ty­mus, aš pa­sa­kiau, kad ko­le­gę A. Ku­bi­lie­nę vei­kia tam tik­ros „pli­kės“ ir ji­nai pa­kei­čia sa­vo nuo­mo­nę – ko­mi­te­te bal­suo­ja vie­naip, o Sei­me – ki­taip. Pa­si­ro­do, aš su­kly­dau. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė nuo­sekliai ko­mi­te­te bal­sa­vo už įsta­ty­mo pro­jek­tą, bet ka­dan­gi jam bu­vo nepri­tar­ta, tai ant­ras bal­sa­vi­mas bu­vo grą­žin­ti to­bu­lin­ti ar­ba at­mes­ti.

Aš pa­žiū­rė­jau tą iš­va­dą ir pa­da­riau klai­dą, nes par­la­men­te ko­le­gė A. Ku­bi­lie­nė bal­sa­vo prieš siū­ly­mą grą­žin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą to­bu­lin­ti, vadinasi, jinai nuo­sek­liai bal­sa­vo ir ko­mi­te­te, ir par­la­men­te. Pa­da­riau klai­dą ir jos at­si­pra­šau“, – lapkričio 14 d. iš Seimo tribūnos atsiprašinėjo A. Matulas.

Tai ir „suminkštino“ etikos sargų širdį. Beje, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė A. Kubilienė kreipimesi į etikos sargus reikalavo ne tik viešai paneigti melagingą informaciją, atsiprašyti už savo veiksmus, bet ir įvertinti A. Matulo galimybes toliau eiti Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko pareigas.