Do­ku­men­tai pil­do­mi lau­ke

Ži­no­ma, mes tą ir pa­darė­me. Nu­vykę į vietą ra­do­me ir kėdę, ir stalą. Ant jo pa­dėtas seg­tu­vas su pra­šymų for­mo­mis. Ša­lia su­kio­jo­si ir klientų, į Užim­tu­mo tar­ny­bos Plungės sky­rių at­vy­ku­sių su­si­tvar­ky­ti tam tikrų rei­kalų. Į įstaigą pa­tek­ti jiems – ne­įma­no­ma, nes du­rys – už­ra­kin­tos.

Ga­li tik pa­si­skam­bin­ti iš­ka­bin­tuo­se in­for­ma­ci­niuo­se la­pe­liuo­se nu­ro­dy­tais nu­me­riais ar­ba sėsti prie sta­lo ir pil­dy­ti rei­kia­mo pra­šy­mo formą. Tik sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kaip tai turėtų at­ro­dy­ti, kai lau­ke – dau­giau nei de­šimt laips­nių šal­čio.

Ne­jau­gi įstai­ga sa­vo klien­tams vi­du­je ne­ga­li už­tik­rin­ti sau­gu­mo? Toks klau­si­mas ki­lo ir skam­bi­nu­sia­jai. Jos žod­žiais, sau­gan­tis ko­ro­na­vi­ru­so, įvai­rio­se dar­bo vie­to­se įreng­tos ap­sau­ginės sie­nelės, per­tva­ros, ski­rian­čios dar­buo­toją nuo klien­to. „Ar Užim­tu­mo tar­ny­ba nie­ko apie tai ne­girdė­jo, kad sa­vo klien­tus nu­tarė priim­ti lau­ke? Bu­vo ga­li­ma kęsti, kol dar bu­vo pa­do­rus oras, bet da­bar, kai itin šal­ta, tai jau ne­beat­ro­do nor­ma­lu. Sto­vi nuo šal­čio pamėlę žmonės ir pil­do do­ku­men­tus... Cir­kas!“ – ir py­ko, ir juokė­si plun­giškė.

Klien­tai lau­ke neap­tar­nau­ja­mi

Apie iš­ties kiek ne­įprastą klientų ap­tar­na­vi­mo būdą „Že­mai­tis“ tei­ra­vo­si Užim­tu­mo tar­ny­bos Plungės sky­riaus vedė­jos Dai­vos Ša­ki­nienės. Ji iš­kart pa­neigė, kad įstai­gos klien­tai ap­tar­nau­ja­mi lau­ke. Anot jos, šiuo me­tu Užim­tu­mo tar­ny­ba ne­ga­li fi­ziš­kai ap­tar­nau­ti gy­ven­tojų. Siū­lo­ma vi­sus rei­ka­lus tvar­ky­tis nuo­to­li­niu būdu – in­ter­ne­tu ar­ba pa­skam­bi­nus te­le­fo­nu. Esą klien­tai tie­sio­giai ap­tar­nau­ja­mi tik išs­kir­ti­niais at­ve­jais. Ta­čiau net ir ta­da būti­na išanks­tinė re­gist­ra­ci­ja, ku­rios me­tu pa­ski­ria­mas konk­re­tus lai­kas.

Bet, kaip pa­žymė­jo D. Ša­ki­nienė, ne vi­si žmonės tu­ri ga­li­mybę nau­do­tis in­ter­ne­tu. Da­lis Užim­tu­mo tar­ny­bos klientų ne­tu­ri kom­piu­te­rių ar iš­ma­niųjų te­le­fonų. Tarp to­kių – ir dar­bo paieš­kos iš­moką gau­ti pa­gei­dau­jan­tys as­me­nys. Būtent jiems ir skir­tas tas sta­las lau­ke, ant ku­rio – pra­šy­mo minė­tai iš­mo­kai gau­ti for­mos.

Vedė­ja paaiš­ki­no, kad no­rin­čiųjų gau­ti dar­bo paieš­kos iš­moką – daug, bet ne vi­si ga­li rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus pa­teik­ti nuo­to­li­niu būdu. Tad Užim­tu­mo tar­ny­bos Plungės sky­rius nu­tarė jiems pa­leng­vin­ti pra­šymų pa­tei­ki­mo pro­cesą, su­teik­da­mas ga­li­mybę jį už­pil­dy­ti vie­to­je ar­ba, pa­si­ėmus formą, tai pa­da­ry­ti jiems pa­to­gio­je vie­to­je – au­to­mo­bi­ly­je, na­muo­se. Už­pil­dy­tas do­ku­men­tas, anot D. Ša­ki­nienės, ga­li būti at­siun­čia­mas pa­štu ar­ba įme­ta­mas į dėžutę, esan­čią prie įėji­mo. Ši tik­ri­na­ma ke­lis kar­tus per dieną.

Dar vedė­ja pa­ti­ki­no, kad to­kiu at­ve­ju, kai as­muo ne­sup­ran­ta, kaip už­pil­dy­ti tam tik­rus pra­šy­mo punk­tus, jis ga­li iš­sik­vies­ti in­for­ma­vi­mo spe­cia­listą, pa­skam­binęs prie durų įreng­tu skam­bu­čiu.

Vi­siems ne­įtik­si

„Viską da­ro­me, kad tik žmo­gui būtų ge­riau, pa­to­giau ir sau­giau. Ir šviesą ten esa­me už­degę. Bet vi­siems ne­įtik­si. Be to, juk sta­las nėra įmes­tas į pus­nyną, jis pa­sta­ty­tas ni­šo­je, kur neuž­pu­čia vėjas“, – kalbė­jo vedė­ja ir kar­tu pa­ti­ki­no, kad nu­si­skun­dimų dėl to nėra su­lau­ku­si. Tie­sa, ko ge­ro ta pa­ti mo­te­ris sa­vo nu­si­skun­dimą bu­vo pa­ra­šiu­si ir Užim­tu­mo tar­ny­bos feis­bu­ko pa­sky­ro­je.

Pa­si­tei­ra­vus, kaip šiuo me­tu tvar­ko­si ko­le­gos iš kitų sky­rių, D. Ša­ki­nienė sakė, kad ki­tur klien­tai prii­ma­mi fojė. Taip anks­čiau darė ir Plungės sky­rius, ta­čiau šiuo me­tu dėl re­mon­to, į pa­tal­pas per­si­ke­liant SOD­RAI, to­kios ga­li­mybės esą nėra. Atei­ty­je vedė­ja neat­metė šio va­rian­to, bet pa­ti­ki­no, kad vi­siš­kai Užim­tu­mo tar­ny­bos du­rys šiuo su­dėtin­gu lai­ko­tar­piu tik­rai ne­bus ati­da­ry­tos. No­rint ap­si­lan­ky­ti, reikės iš anks­to už­si­re­gist­ruo­ti. To­kiu prin­ci­pu, D. Ša­ki­nienės tei­gi­mu, dir­ba ir Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, ir bankų fi­lia­lai, ir ki­tos įstai­gos.

Susiję straipsniai
Top naujienos