aA
„Siau­bas, gal­vo­jau, kad nu­skę­siu!“ – pir­ma­die­nį ry­te į „Plun­gės ži­nių“ re­dak­ci­ją te­le­fo­nu at­skrie­jo iš­si­gan­du­sios plun­giš­kės ži­nu­tė. Mo­te­ris ne juo­kais per­si­gan­do ry­te va­žiuo­da­ma pro tu­ne­lį: ja­me bu­vo pil­na van­dens… Plun­giš­kė pik­ti­no­si at­lik­tų tu­ne­lio įren­gi­mo dar­bų ko­ky­be ir klau­sė, kas bus, kai pa­šals? Tuo tar­pu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tai at­si­ker­ta: gal pir­ma rei­kia tvar­kin­gas ma­ši­nas tu­rė­ti?
Plungės tunelis pykdo vairuotojus ir linksmina internautus: du viename
© Facebook

In­ter­nau­tai šai­po­si…

Tai ne pir­mas kar­tas, kai po di­des­nio lie­taus tu­ne­lį už­lie­ja van­duo. Dar ne­ati­da­vus ob­jek­to eks­plo­a­ta­ci­jai, tei­sin­ta­si, kad la­pai už­kim­šo van­dens su­rin­ki­mo šu­li­nį. Tiek tą­kart, tiek da­bar vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­py­lė šmaikš­tūs plun­giš­kių ko­men­ta­rai su vaiz­di­ne in­for­ma­ci­ja.

„Plun­gė ne­tu­rė­jo ba­sei­no, val­džia pa­si­rū­pi­no – tu­rė­sit nuo­sa­vą ba­sei­ną! Ge­rų mau­dy­nių!“ – feis­bu­ko gru­pė­je „Pra­nešk, kur po­li­ci­ja Plun­gė­je“ šai­pė­si R. D. Jam ant­ri­no ir ki­ti in­ter­nau­tai: „Ne­mo­ka­ma ma­ši­nos dug­no plo­vyk­la“, „Mes Plun­gė­je pir­mi įsi­ren­gė­me tu­ne­lį su ba­sei­nu (du vie­na­me)“, „Džiaug­tis rei­kia, ne­mo­ka­mas ba­sei­nas at­si­da­rė“, „Ga­ran­ti­ja bai­gė­si (tu­ne­lio – aut. pa­sta­ba)“, „Žie­mą tu­rė­tų bū­ti LEDO ke­lias“, „O kai šal­tu­kas pa­spaus, ge­ra čiuo­žyk­la bus, ir ser­vi­sams bus ko už­dirb­ti“, „Vėl sa­kys, kad la­pai už­ki­šo vamz­džius“ ir kt.

…ir pyks­ta ant ki­tų ko­men­ta­to­rių

Ki­ta da­lis gru­pės na­rių pik­ti­no­si be­si­pik­ti­nan­čiais ko­men­ta­to­riais. „Kas čia to­kio. Jei ei­na ma­ši­na pra­va­žiuo­ti, tai nė­ra ko de­juo­ti. Kai trau­ki­nys su­sto­da­vo ir bū­da­vo kamš­tis – blo­gai, pa­da­rė tu­ne­lį – vėl blo­gai“, – ra­šė I. P.

Jam ant­ri­no D. M.: „Vi­si, ku­rie de­juo­ja­te ir vi­sa­da esa­te ne­pa­ten­kin­ti smul­kme­no­mis, tu­ri­te ga­li­my­bę va­žiuo­ti ap­link! Ar bent vie­nas iš tų, ku­rie čia ne­pa­ten­kin­ti, pa­si­džiau­gė­te, kad ap­skri­tai pa­sta­tė tu­ne­lį, ar tik ir lau­kia­te progos pa­si­guos­ti pa­tys nie­ko ne­da­ry­da­mi?“

Kal­ta… ma­ši­nos de­ta­lė ar val­džia?

Kai kas iš gru­pės na­rių ne­tru­kus nu­ro­dė ir tik­rą­jį tu­ne­lio pa­tvi­ni­mo „kal­ti­nin­ką“ – at­ply­šu­sią au­to­mo­bi­lio va­rik­lio ap­sau­gos plast­ma­sę, ku­ri už­den­gė van­dens su­rin­ki­mo šu­li­nį.

Kad „kal­ti­nin­kas“ – ši de­ta­lė, pa­tvir­ti­no ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkios sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka.

„Rei­kia vai­ruo­to­jams tvar­kin­gas ma­ši­nas tu­rė­ti. Nie­ko to­kio ne­įvy­ko – at­ply­šu­si va­rik­lio ap­sau­gos plast­ma­sė už­den­gė šu­li­nio gro­te­les, ir van­dens su­rin­ki­mas su­ma­žė­jo. Siur­bliai dir­bo tvar­kin­gai. Kal­ti ne­tvar­kin­gi vai­ruo­to­jai, bet ge­riau ra­šy­ti, kad kal­ta val­džia, – sa­kė A. Liu­ti­ka ir pri­dū­rė – su tu­ne­liu mums vi­siems rei­kia dar „su­si­gy­ven­ti“: nau­jas ob­jek­tas, nie­kas ne­tu­ri­me pa­tir­ties, kaip jį pri­žiū­rė­ti. Be to, dar lie­tus iš­plau­na iš šlai­tų že­mių, ku­rios su la­pais už­kemš­ta šu­li­nį. Rei­kia kan­try­bės. Juk ir žmo­gus, pa­si­da­ręs pa­si­gra­ži­ni­mo ope­ra­ci­ją, iš­kart po jos nė­ra gra­žus. Ga­lų ga­le ob­jek­tas dar nė­ra pri­duo­tas – rei­kia lai­ko, kad iš­mok­tu­me jį tvar­ky­ti“.

Vie­tos ūkios sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo A. Liu­ti­kos žo­džiai var­gu ar pa­guos tu­ne­liu va­žiuo­jan­čius vai­ruo­to­jus, bet kad rei­kės ap­si­šar­vo­ti kan­try­be – fak­tas. O ko­kių iš­ban­dy­mų teks pa­tir­ti pa­spau­dus šal­tu­kui ir su­si­da­rius sli­džiai dan­gai, pa­ma­ty­si­me, kai at­eis tik­ra žie­ma.

„Plungės žinios“
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(38 žmonės įvertino)
4.1842

Karantinas Rietave: parduotuvių lentynos tuštesnės, bet panikos nėra (3)

Nuo ko­vo 16-osios vi­sos ša­lies mas­tu bu­vo pa­skelb­tas ka­ran­ti­nas. Iš pra­džių...

Atsakė dėl plungiškiams nerimą keliančių planuojamų maldos namų: sta­ty­bos anks­čiau ar vė­liau pra­si­dės (68)

„Tai prie di­džio­sios „Norfos“ ne­be­sta­tys Je­ho­vos liu­dy­to­jų mal­dos...

Plungėje išniekintas archeologijos paminklas: įtaria religinius motyvus (15)

Kas jau kas, bet kraš­to­ty­ri­nin­kai ži­no kiek­vieną sa­vo kraš­to pa­minklą,...

Vaizdas Plungės autobusų stoties tualete pašiurpino: ant durų nerado net kabliuko (237)

Plungės au­to­busų sto­ty­je esan­tis tua­le­tas at­vi­ras vi­siems. Ne todėl, kad juo...

Vienoje Plungės mokykloje – naujovė mokiniams: rengiamas švediškas stalas (4)

Jau ko­vo mėne­sio vi­du­ry­je Plungės „Ry­to“ pa­grin­dinės mo­kyk­los...

Top naujienos

Italija skelbia užfiksavusi išgijimų nuo COVID-19 paros rekordą JK per parą nuo koronaviruso mirė rekordinis žmonių skaičius – 938, Prancūzija pratęs karantiną (62)

Italijoje per pastarąją parą užfiksuotas išgijimų nuo COVID-19 rekordas – 2009 žmonių,...

ECB vadovės kreipimąsis: COVID-19 – naujos formos sukrėtimas, anksčiau naudotos taisyklės netinka (80)

Visame pasaulyje valdžios institucijos mobilizuojasi kovai su koronavirusu. COVID-19 – naujos...

Sinoptikai papasakojo, koks oras laukia per Velykas: graži bus tik viena diena (8)

Ketvirtadienį prie Lietuvos artės šaltasis atmosferos frontas. Naktį trumpą lietų jis žada kai...

Nedarbas kasdien didėja: kur buvo daugiausia galimybių įsidarbinti, dabar didžiausia tikimybė būti atleistam (206)

Įvestas karantinas neabejotinai vienaip ar kitaip paveikė Lietuvos verslą – vieni prarado...

Nustebino kainos degalinėje: kodėl kortelių naudotojams už kurą reikia mokėti brangiau? (281)

„Delfi“ sulaukė skaitytojo laiško, kuriame jis išdėstė savo pastebėjimus apie kuro kainas...

Baltarusija moka nustebinti: Bresto stadione – „virtualūs“ sirgaliai (4)

Trečiadienį vakare sužaistos Baltarusijos taurės dvejos pusfinalio rungtynės, tačiau dėmesio...

Verslininkai: pinigų ir greitų sprendimų reikia dabar, po to bus vėlu (150)

Įpusėjo ketvirta savaitė karantine, šalies verslas susiduria su ypatingais iššūkiais, o...

Veryga valstybės vadovams rekomenduoja kas savaitę tikrintis dėl COVID-19 (218)

Aukščiausi šalies vadovai turėtų būti nuolat prevenciškai tiriami, ar neužsikrėtė koronavirusu.

Pranešė, kur lankėsi užsikrėtę koronavirusu: ėjo į darbus, apsipirkinėjo parduotuvėse, lankėsi vaistinėse (58)

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras atliko epidemiologinį tyrimą ir išnagrinėjo, kur...

|Maža didelių žinių kaina