aA
Penk­ta­die­nio va­ka­rą Nar­vai­šių kai­me, Plun­gės ra­jo­ne, ži­no­mi Lie­tu­vos vaiz­duo­ja­mo­jo me­no kū­rė­jai rin­ko­si į tri­jų die­nų ple­ne­rą, ku­rio tiks­las – pa­gar­biai pa­lai­do­ti sa­vo kū­ri­nius.
Meno kūrinių kapinės
© Plungės žinios

At­si­ve­žę anks­tes­niais me­tais su­kur­tų dar­bų, jie juos ins­ta­lia­vo gam­to­je Nar­vai­šiuo­se vei­kian­čio­se Me­no kū­ri­nių ka­pi­nė­se. Šios ka­pi­nės įsteig­tos Kle­o­po drau­gi­jos ini­cia­ty­va, o jų su­ma­ny­to­jas ir pri­žiū­rė­to­jas yra me­ni­nin­kas, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos dok­to­ran­tas Juo­zas Lai­vys. Pro­jek­tą įgy­ven­di­na Plun­gė­je re­gist­ruo­ta Vie­šo­ji įstai­ga „Van­dens bokš­tas“, va­do­vau­ja­ma To­mo Da­ni­le­vi­čiaus, o re­mia Lie­tu­vos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja per Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bą.

Su­si­rin­kę me­ni­nin­kai, prieš pa­ly­dė­da­mi kū­ri­nius į am­ži­no po­il­sio vie­tą, pas­ku­ti­nį kar­tą juos eks­po­na­vo ga­le­ri­jo­je „Pie­va“, o su­reng­tos eks­po­zi­ci­jos me­tu bu­vo ap­ta­ria­mi vi­si įma­no­mi bei įgy­ven­di­na­mi pa­lai­do­ji­mo ri­tu­a­lai. Me­ni­nin­kai da­li­jo­si pa­tir­ti­mi ir po­žiū­riais į per­so­na­li­nę kū­ry­bą.

Šie­met kū­ri­nius lai­do­jo bei at­si­svei­ki­ni­mo apei­go­se da­ly­va­vo Do­na­tas Jan­kaus­kas (Duo­nis), at­ga­be­nęs iš Vil­niaus net tri­jų met­rų skulp­tū­ri­nę kom­po­zi­ci­ją „Obe­lė­lė“. Min­dau­gas Lu­ko­šai­tis ro­dė ir ga­liau­siai už­ka­sė į kon­kre­čius pie­ši­nių cik­lus ne­pa­kliu­vu­sių es­ki­zu rin­ki­nį, o Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos gra­fi­kos ka­ted­ros dės­ty­to­jas Dai­nius Liš­ke­vi­čius ap­si­spren­dė at­si­svei­kin­ti su dar 1997 me­tais su­si­bū­ru­sios me­ni­nin­kų gru­pės DDD kū­ry­bi­ne veik­la. Ra­šy­to­ja ir me­ni­nin­kė Ais­tė Ki­sa­raus­kai­tė ieš­ko­jo vie­tos bū­si­mo kū­ri­nio pa­lai­do­ji­mui, o Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis pa­gar­biai su­de­gi­no ne­baig­to iš­drož­ti rū­pin­to­jė­lio iš juo­dalks­nio fi­gū­rą, ku­rios pe­le­nus vė­liau iš­bars­tė bū­si­mo van­dens tel­ki­nio dug­ne.

Pa­sak ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jo Juo­zo Lai­vio, me­no kū­ri­nių ka­pi­nės (MKK) – vi­sų pir­ma pa­slau­ga me­ni­nin­kams, by­lo­jan­ti apie kū­ri­nių per­tek­lių bei jo pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bes. To­kio po­bū­džio ini­cia­ty­va bent kol kas ne­tu­ri ana­lo­gų vi­sa­me pa­sau­ly­je, o sa­vo for­ma bei sta­tu­su ne­ga­li bū­ti ta­pa­ti­na­ma su mu­zie­ju­mi, pri­va­čia ko­lek­ci­ja ar il­ga­lai­ke pa­ro­da po at­vi­ru dan­gu­mi. Me­no kū­ri­nių ka­pi­nė­se vi­zu­a­lu­mo ne­daug, čia svar­biau­sia – ne kū­ri­nio ir žiū­ro­vo, bet me­ni­nin­ko ir jo kū­ri­nio san­ty­kis, ku­ris re­mia­si ele­men­ta­riu ti­kė­ji­mu kū­ri­nių pri­si­kė­li­mu.

Kal­bė­da­mas apie at­ei­ties pla­nus ka­pi­nių sar­gas ak­cen­ta­vo, kad šiuo me­tu vei­kian­čio­se Me­no kū­ri­nių ka­pi­nė­se iš­duo­ta pen­kio­li­ka pa­lai­do­ji­mo liu­di­ji­mų. At­ei­ty­je veik­lą pla­nuo­ja­ma tęs­ti pa­gal tei­kia­mos pa­slau­gos po­rei­kius. Šie­met nu­ma­ty­tas dar vie­nas pa­lai­do­ji­mas rug­sė­jo pra­džio­je, o ki­tų me­tų pa­va­sa­rį ti­ki­ma­si kū­ri­nių veik­lą pri­sta­ty­ti tarp­tau­ti­niu mas­tu Pran­cū­zi­jos sos­ti­nė­je.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(5 žmonės įvertino)
4.0000

Plungėje „Vi­čiū­nai“ sta­tys nau­ją trijų aukštų pa­sta­tą (15)

Plun­gė­je, Bi­ru­tės gat­vė­je, esan­tis „Vi­čiū­nų“ gru­pės įmo­nių...

Bu­vę Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos cen­tri­niai rū­mai li­ko tuš­ti (1)

Pra­si­dė­jus moks­lo me­tams, Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los...

Kaimas šalia Rietavo, į kurį žmonės traukia iš tolimiausių kraštų: stebuklingas šaltinis ir akmuo, padedantis pastoti (66)

Filosofas Imanuelis Kantas buvo įsitikinęs, kad norint sužinoti pasaulio istoriją, būtina...

Nedidelio Žemaitijos miestelio paštą išgelbėjo siuntiniai iš Kinijos (21)

Alsėdiškių moterų (o gal ir vyrų) noras puoštis ir gražinti savo aplinką turėtų tapti...

Telšiai XX a. pradžioje: okupacijos, pogrindinė veikla ir žemaičių karaliumi vadintas karo komendantas (27)

Ąžuoline tvora aptverta ir giliais grioviais apsupta, ant kalnelio stovėjo tvirta pilaitė....

Top naujienos

Nuodingas Turkijos „taikos šaltinis“: tikrasis tikslas – perbraižyti žemėlapį? Erdoganas pasitelkė pavojingus sąjungininkus (47)

Po Turkijos karinės invazijos į Šiaurės Siriją Vokietijos politikai ir politiniai apžvalgininkai...

Metų seklys: žmona drabužius pirkdavo Monake, vyro seifas banke prikimštas pinigų ir aukso (91)

DELFI, bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, tęsia kasmetinį pasakojimų ciklą „ Metų seklys...

Sudarė būsimų eurokomisarų reitingą: Sinkevičiaus pozicija – pavojinga (92)

Pasibaigus kandidatų į Europos komisarus klausymams Europos Parlamente (tų, kuriuos prileido prie...

Iš prekybos centro aikštelės su automobiliu iškritusi moteris reikalauja 200 tūkst. eurų (71)

Sostinėje iš prekybos centro „Europa“ daugiaaukštės aikštelės su automobiliu iškritusi ir...

SEB ištaisė pinigų nuskaičiavimo klaidą: su ja susidūrusiems klientams žada lengvatų (10)

SEB banko klientams, kuriems praėjusį sekmadienį dėl techninės klaidos buvo dar kartą...

Etiketas prie stalo: šias klaidas kartoja visi, bet taip elgtis nederėtų

Šiais laikais, net kai kviestinės vakarienės nebėra labai formalios, vis vien nepriimtina kalbėti...

Didžiausioje kontrabandos byloje – nuosprendis ne tik Karaliui, bet ir Kamblevičiaus sūnui (84)

Didžiausioje kontrabandos byloje – nuosprendis: Vilniaus apygardos teismas baigė nagrinėti...

Grafystės policijos ieškomiausių nusikaltėlių dešimtuke – du lietuviai (11)

Anglijos Lankašyro grafystė paviešino dešimties labiausiai ieškomų nusikaltėlių sąrašą....

Lietuvos kultūristas dėl Schwarzeneggerio varžybų atsisakė moterų

„Schwarzeneggeris – kiekvieno mūsų sporto šakos sportininko ikona. Čia kaip lenktynininkui...