Va­di­na­ma­ja­me ka­rei­vi­nių kvar­ta­le pro­jek­tuo­ja­mas 3-jų tūkst. kvad­ra­ti­nių metrų plo­to vie­no aukš­to pa­sta­tas, o ša­lia jo – 124-ių vietų au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telė.

Pas­ta­te nu­ma­ty­ta apie 2 450 kv. metrų plo­to pre­ky­bos salė, taip pat apie 250 kv. metrų plo­to nuo­mo­ja­mos pa­tal­pos bei apie 450 kv. metrų kitų pa­talpų (bui­ti­nių, tech­ni­nių, ad­mi­nist­ra­ci­nių, išk­ro­vi­mo).

Sandė­lia­vi­mo pa­tal­pos pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­te ne­nu­ma­ty­tos. Prekės bus pri­sta­to­mos ir išk­rau­na­mos per šiau­ri­nia­me pa­sta­to kam­pe pro­jek­tuo­jamą įgi­lintą rampą.

Įva­žos į sklypą nu­ma­ty­tos dvi: pirkė­jai į pre­ky­bos cent­ro au­to­mo­bi­lių stovė­ji­mo aikš­telę pa­teks iš Da­riaus ir Girė­no gatvės, o ap­tar­nau­jan­tis trans­por­tas – iš Uoš­nos gatvės. Ši bus re­konst­ruo­ja­ma įren­giant dviejų juostų va­žiuo­jamąją dalį ir pėsčiųjų taką.

Skly­pe prie par­duo­tuvės ir pla­nuo­jamų pėsčiųjų takų ke­ti­na­ma įreng­ti de­ko­ra­ty­vi­nių krūmų juos­tas ir pa­so­din­ti naujų med­žių.

Vi­si, no­rin­tys su­si­pa­žin­ti su pa­sta­to ir Uoš­nos gatvės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­ti­niais pa­si­ūly­mais ar­ba tu­rin­tys klau­simų jų rengė­jams, kvie­čia­mi da­ly­vau­ti vie­ša­me pri­sta­ty­me, ku­ris vyks šian­dien, gruod­žio 22 d., 17 va­landą.

Pri­si­jun­gi­mo prie vie­šo su­si­rin­ki­mo nuo­ro­da skel­bia­ma Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės in­ter­ne­to sve­tainė­je, skil­ty­je „Vi­suo­me­nei svar­bių sta­ti­nių pro­jek­ti­niai pa­si­ūly­mai“.

Susiję straipsniai
Plungėje planuojama nauja gamykla

Praė­ju­sią sa­vaitę Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybės ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se ap­tar­tas UAB „Bal­tic Non-Wo­ven“ pra­šy­mas 99-eriems me­...

Top naujienos