aA
„Kiek tu­ri bū­ti be­šir­dis, kad pa­lik­tum be­jė­gius gy­vū­nė­lius – šin­ši­las – miš­ke žū­ti plėš­rū­nų nas­ruo­se?“ – pa­si­pik­ti­nęs žiau­riu el­ge­siu su gy­vū­nais sek­ma­die­nį į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs klau­sė plun­giš­kis An­ta­nas.
Modesto Stupelio nuotr.

Apie 100 iš­mes­tų varg­šų gy­vū­nė­lių, ku­rių da­lis jau bu­vo ne­gy­vi, gry­bau­to­jų sek­ma­die­nį ap­tik­ti Juo­dei­kių miš­ke.

Tik dėl at­si­tik­ti­nu­mo ir ge­rų žmo­nių, iš­ėju­sių į Juo­dei­kių miš­ką sa­vait­ga­lį dėka, be­veik šim­tas tra­pių šin­ši­lų ne­ta­po leng­vu miš­ko žvė­rių gro­biu.

„Sek­ma­die­nį man pa­skam­bi­no Mo­des­tu pri­sis­ta­tęs žmo­gus ir pa­pra­šė pa­gal­bos: mū­sų (bu­vu­sios Gy­vū­nų prie­glau­dos – aut. pa­sta­ba) te­le­fo­ną ra­dę in­ter­ne­te, tad ir krei­pė­si dėl gy­vū­nų prie­glau­dos... Dėl šin­ši­lų, ku­rias jis ra­do iš­mes­tas miš­ke Juo­dei­kiuo­se! Sun­ku bu­vo pa­ti­kė­ti tuo, ką sa­ko žmo­gus, o ir gy­vū­nų prie­glau­dos se­niai ne­be­tu­rim... Bet ką pa­da­ry­si, su­ti­ko­me kaž­kiek pri­im­ti, juk ne­pa­lik­si varg­šų gy­vū­nė­lių žū­ti miš­ke, – pa­sa­ko­jo plun­giš­kis šu­nų au­gin­to­jas An­ta­nas. – Man jau ket­vir­ta­die­nį vė­lai va­ka­re skam­bi­no žmo­gus ir sa­kė, kad ant ke­lio prie Juo­dei­kių, ra­do ke­lias ne­gy­vas šin­ši­las. O sek­ma­die­nį pa­skam­bi­no Mo­des­tas. Nu­vy­ko­me į vie­tą, ra­do­me dar ke­le­tą ne­gy­vų šin­ši­lų, pa­si­da­li­no­me varg­šus gy­vus gy­vū­nė­lius ir par­si­ve­žė­me na­mo. Da­bar da­li­ja­me – kur tiek jų dė­si?!“

Gy­vū­nė­lius ap­ti­kęs Mo­des­tas Stu­pe­lis pir­ma­die­nį dar ne­ga­lė­jo at­si­gau­ti nuo vaiz­do, ku­rį su uoš­ve gry­bau­da­mi pa­ma­tė sa­vait­ga­lį. „Uoš­vė pa­pra­šė nu­vež­ti į Juo­dei­kių miš­ką pa­gry­bau­ti – ten esa­me anks­čiau gy­ve­nę. Ei­na­me ta­ke­liu, žiū­riu, prie krū­mo tu­pi kaž­koks gy­vū­nė­lis. Pa­ma­niau, kad zui­kis. Pri­ei­nu, o jis ne­bė­ga! Pa­ė­miau į ran­kas – ogi šin­ši­la be­san­ti: kur ji bėgs. Ap­si­dai­rė­me ap­lin­kui... siau­bas! Tarp krū­mų, pa­par­čių jų pil­na. Ke­le­tas jau ne­gy­vų, kai kur tik pū­kai be­san­tys, ap­lau­žy­tas nar­vas mė­to­si... Skam­bi­nu į 112. Šie duo­da Gy­vū­nų ap­sau­gos tar­ny­bos te­le­fo­no nu­me­rį. Pa­skam­bi­nus nie­kas ne­at­si­lie­pia – sek­ma­die­nis. Grį­žau na­mo, in­ter­ne­te su­si­ra­dau Plun­gės gy­vū­nų glo­bos te­le­fo­no nu­me­rį ir pa­skam­bi­nau. At­si­lie­pęs An­ta­nas su anū­kų at­va­žia­vo. Su­rin­kau 7 gel­bė­to­jų ko­man­dą ir puo­lė­me rink­ti šin­ši­las...“ – ne­links­mą is­to­ri­ją pa­sa­ko­jo Mo­des­tas.

Šin­ši­lų gel­bė­to­jas ge­riems žmo­nėms jau iš­da­li­no 50, trys nu­mi­rė ve­žant na­mo, dar 30 pa­si­ė­mė An­ta­nas, kiek su­dras­kė lau­ki­niai gy­vū­nai – sun­ku ir pa­sa­ky­ti. Vis­gi apie 80 iš­mes­tų gy­vū­nė­lių pa­vy­ko iš­gel­bė­ti.

Kas ga­lė­jo taip žiau­riai at­si­kra­ty­ti tra­pių gy­vū­nė­lių, pir­ma­die­nio ry­te pa­klau­sė­me to­kius da­ly­kus kon­tro­liuo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų.

Plun­gės vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) vir­ši­nin­kas-vals­ty­bi­nis ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­rius Vir­gi­ni­jus Gai­lius pir­ma­die­nio ry­te sa­kė, kad jiems šis fak­tas ži­no­mas. „Da­bar aiš­ki­na­mės si­tu­a­ci­ją. Ne­se­niai bu­vo skel­bi­mas, kad par­duo­da­mos 3–10 mėn. šin­ši­los. Ar miš­ke pa­lik­tos šin­ši­los iš to ūkio – aiš­kin­si­mės“, – re­dak­ci­jai sa­kė Plun­gės VMVT vir­ši­nin­kas ir pri­dū­rė, kad išsiaiškinus, kas iš­me­tė gy­vū­nė­lius, in­for­ma­ci­ja bus per­duo­ta po­li­ci­jai. „Už žvė­riš­ką el­ge­sį su gy­vū­nai yra nu­ma­ty­ta bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė“, – ne­slė­pė pa­si­bai­sė­ji­mo V. Gai­lius.

Plun­gės VMVT vir­ši­nin­kas sa­kė, kad Plun­gės ra­jo­ne yra registruoti du šin­ši­lų au­gin­to­jai: vie­nas gy­ve­na Var­ka­liuo­se (au­gi­na apie 400 šin­ši­lų), ki­tas – Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je (apie 200).

„Patikrinę duomenų bazę nustatėme, kad šinšilų augintojų yra ir Veiviržėnuose, ir Šilalėje. Gandai sklando, kad ir Kuliuose kažkas augina, tačiau nedeklaruoja. Bet tai tik gandai. Ar galėjo kažkas iš kitų rajonų atvežti ir čia išmesti gyvūnėlius – nesinori tikėti. Mūsų specialistai jau išvyko patikrinti minėtų ūkių bei nuvykę į vietą, rado 10 negyvų šinšilų, iš kurių 1-as jauniklis prisiglaudęs prie mamos. Rastos ir 5-ios gyvos suaugusios šinšilos, atiduotos geriems žmonėms, bus pašertos, pagirdytos. Bet kokiu atveju, kartu su policija toliau aiškinsimės situaciją, tikimės, kad niekadėjas, taip žiauriai pasielgęs su gyvūnais, bus išaiškintas“, – sakė Plungės VMVT viršininkas.

Tei­si­nė at­sa­ko­my­bė

Už žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nais ir jų kan­ki­ni­mą tai­ko­ma tiek ad­mi­nist­ra­ci­nė, tiek bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė tai­ko­ma, kai gy­vū­nas žūs­ta ar bū­na su­luo­šin­tas, o ad­mi­nist­ra­ci­nė – kai gy­vū­nui gre­sia žū­tis ar su­luo­ši­ni­mas.

2015 m. bir­že­lio 23 d. Sei­mas pri­ėmė įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rios su­griež­ti­na at­sa­ko­my­bę už žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nais. Pa­tai­so­se nu­ma­ty­ta tei­sė at­im­ti iš šei­mi­nin­kų gy­vū­ną, jei jis kan­ki­na­mas ar ne­pri­žiū­ri­mas. Taip pat su­griež­tin­tos baus­mės ir gy­vū­nų skriau­di­kams. Už žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nu gre­sia ir pi­ni­gi­nės bau­dos nuo 50 iki 2 300 eu­rų, vie­šie­ji dar­bai ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki vie­ne­rių me­tų. Baus­mė pri­klau­so nuo to, ko­kią trau­mą gy­vū­nas pa­ty­rė bei nuo to, ar žmo­gus už tai baus­tas pir­mą kar­tą, ar tai pa­si­kar­to­jan­tis nu­si­kal­ti­mas.

2016 me­tais teis­muo­se bu­vo nu­baus­ta 30 as­me­nų, 11 skir­ti vie­šie­ji dar­bai, 1 – areš­tas, 15 – bau­da, 1 – lais­vės ap­ri­bo­ji­mas, 2 – ter­mi­nuo­tas lais­vės at­ėmi­mas.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(42 žmonės įvertino)
4.1667

Užsibrėžė ambicingą tikslą: važinės ir fiksuos Žemaitijos kampelius, kurių nepasiekė „Google Maps“ (19)

Prieš keletą metų iš emigracijos į Plungę grįžęs žemaitis Egidijus Kerpauskas kartu su...

Sureagavo į kalbas apie uždaromą Rietavo baseiną: viskas pa­ska­lų lygmeny­je (2)

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la Rie­ta­vo ba­sei­ną į sa­vo ran­kas...

Telšiuose dėl rekonstrukcijos uždarytas eismas Respublikos gatve: keičiasi autobusų maršrutai (4)

Nuo lapkričio 11 dienos, pirmadienio, dėl Telšių miesto Respublikos gatvės rekonstrukcijos bus...

Mažeikiuose virš geležinkelio išdygsiančiam viadukui – ES fondų investicijos (21)

Geležinkelio į dvi dalis padalintame Mažeikių mieste bus išspręsta susisiekimo problema –...

Miestelio Plungės rajone mokyklos valgyklą atvers bendruomenei (2)

Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja pla­nuo­ja...

Top naujienos

Sunkios ligos kamuojamas Jurgis atsidūrė beviltiškoje padėtyje: nežinau, ką man reiks pasakyti savo dukrai (143)

„Laivas skęsta, bet mane išmetė pirmąjį“, – laidoje „ DELFI diena “ sakė cukriniu...

55 tūkst. eurų dvikova: ar naujausio „iPhone“ objektyvas atsilaikys prieš profesionalią kino kamerą apžvalga (56)

Šių metų „Apple“ telefonų meniu trys modeliai – „iPhone 11“, „iPhone 11 Pro“ ir...

Gydytoja įspėja apie neatsargų vaistų vartojimą: po to žmonės patenka į reanimaciją ir niekas nebepadeda (12)

DELFI laidoje „Sveikatos receptas“ pokalbis apie atsparumą antibiotikams — kasmet dėl šios...

Jasikevičius apie didžiausią sezono pergalę: gera treniruotė (21)

Kauno „Žalgiris“ pasiekė didžiausią sezono pergalę „Betsafe- LKL “ susitikime 108:64...

Pavojingai kaista abu Vokietijos visuomenės pakraščiai: grasinti imasi net moterims ir vaikams (217)

Jau kuris laikas Vokietijoje dažnėja pranešimų, rodančių, jog pavojingai kaista abu visuomenės...

5 faktai apie menopauzę – kurie iš jų tiesa, o kurie – mitas? (1)

Didžiausi pokyčiai moters kūną ištinka prasidėjus lytiniam brendimui, nėštumo metu ir sulaukus...

Vilniaus pataisos namuose bausmę atliekantis vyras: užteko vieno lemtingo vakaro

Apie ką galvoja žmogus, kuris atlieka bausmę? Ar jis permąsto gyvenimą, savo poelgių...

F-1 lenktynes Brazilijoje papuošė susidūrimu pasibaigusi „Ferrari“ pilotų dvikova (6)

Veiksmo nestokojusiose Brazilijos GP lenktynėse triumfavo Maxas Verstappenas, paskutiniuose metruose...

„Snapchat“ įkūrėjo sesuo pristatė garsinės erotikos svetainę (3)

Caroline Spiegel nesivaržo kalbėti apie seksą . 22-ejų metų verslininkė ir jaunesnioji...

Kuzminskas ir Kalnietis – vieni pagrindinių „Lokomotiv“ pergalės kalvių (5)

Iš Graikijos į Rusiją persikėlęs Mindaugas Kuzminskas sėkmingai debiutavo Vieningosios lygos...