aA
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ke­ti­na keis­ti dau­giau kaip prieš du de­šimt­me­čius pri­im­tą spren­di­mą ir pa­nai­kin­ti Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą. Ši gat­vė tu­rė­jo at­si­ras­ti va­di­na­ma­ja­me nau­ja­ja­me Aly­taus mies­to cen­tre, ku­ris maždaug prieš tris de­šimt­me­čius pla­nuo­tas reng­ti už Jaz­mi­nų gat­vės tur­ga­vie­tės. Gat­vės pa­va­di­ni­mą už­si­mo­ta nai­kin­ti vie­no že­mės sa­vi­nin­ko nau­dai, ku­rio ini­cia­ty­va ren­gia­mas šios te­ri­to­ri­jos de­ta­lu­sis pla­nas.
Alytus
Alytus
© DELFI / Rinatas Chairulinas

Taip jam bū­tų pa­di­din­ta grą­žin­ti­nų skly­pų ver­tė. Iš kur toks sa­vi­valdy­bės dos­nu­mas, kai gat­vės pa­va­di­ni­mą ren­gia­ma­si nai­kin­ti, dar ne­pa­tvir­ti­nus te­ri­to­ri­jos de­ta­lio­jo pla­no, ku­riam Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos yra pa­reiš­ku­si ne­ma­žai pa­sta­bų?

Tei­kia­mas an­trą kar­tą

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai spren­di­mo pro­jek­tas dėl Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mo nai­ki­ni­mo kei­čiant dau­giau kaip prieš du dešimtmečius pri­im­tą spren­di­mą bu­vo tei­kia­mas svars­ty­ti ko­vo mė­ne­sį, dar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­bai. Ta­čiau jis ati­dė­tas sie­kiant išsiaiš­kin­ti si­tu­a­ci­ją.

Da­bar toks pat spren­di­mo pro­jek­tas tei­kia­mas svars­ty­ti dar­bą pradėjusiai nau­jos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bai.

Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą siū­lo­ma nai­kin­ti at­si­žvel­giant į mies­to nau­jo­jo cen­tro de­ta­lio­jo pla­no Sig­na­ta­rų gat­vė­je ko­rek­tū­ros koregavimo pla­na­vi­mo dar­bų pro­gra­mą. Pas­ta­rą­ją be­veik prieš ket­ve­rius me­tus pa­tvir­ti­no tuo­me­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.

Ta­čiau šios te­ri­to­ri­jos de­ta­lio­jo pla­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius dar ne­pa­tvir­ti­nęs iki šiol, o jam Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Kau­no te­ri­to­ri­jų plana­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas tu­ri daug pa­sta­bų.

Ar ne pir­miau tu­ri bū­ti pa­tvir­tin­tas de­ta­lu­sis pla­nas, o po to naikina­mas Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mas? Mies­to sa­vi­val­dy­bės administ­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to Min­dau­go Mata­žins­ko tei­gi­mu, nė­ra reg­la­men­tuo­ta, koks veiks­mas tu­ri bū­ti pirmes­nis.

Ta­čiau lo­gi­ka, re­gis, tu­rė­tų bū­ti ki­to­kia: kai yra ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­tvir­tin­tas te­ri­to­ri­jos de­ta­lu­sis pla­nas, tuo­met tu­rė­tų bū­ti nai­ki­na­mas ir į šią te­ri­to­ri­ją pa­ten­kan­čios gat­vės pa­va­di­ni­mas.

Ko­dėl taip sku­ba­ma pa­nai­kin­ti gat­vės pa­va­di­ni­mą, kai dar ne­aiš­kus deta­lio­jo pla­na­vi­mo do­ku­men­tas? Pa­nai­ki­nus gat­vės pa­va­di­ni­mą, ka­žin ar ren­gia­mas de­ta­lu­sis pla­nas, ku­ria­me įvar­di­ja­ma Sig­na­ta­rų gat­vė, jau be­ati­tiks re­a­ly­bę?

Vie­nas mies­to ta­ry­bos na­rys, ku­ris ne­no­rė­jo bū­ti įvar­dy­tas, pa­reiš­kė: „Pa­nai­kin­da­mi gat­vės pa­va­di­ni­mą pla­nuo­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je, pa­sa­ko­me, kad jos mums čia ne­rei­kia. O ko­dėl ne­rei­kia? Su­pran­tu, sa­vi­nin­kui pa­di­dė­ja grą­žin­ti­nų skly­pų ver­tė, bet ko­kia nau­da sa­vi­val­dy­bei? Ko­dėl mes tu­ri­me taip da­ry­ti, mums tu­ri bū­ti svar­biau mies­to, o ne pri­va­tūs in­te­re­sai. Aš ma­nau, kad čia sly­pi kaž­kie­no iš sa­vi­val­dy­bės bu­vu­sių va­do­vų ir da­bar­ti­nių kai ku­rių spe­cia­lis­tų in­te­re­sai. Įsi­ti­ki­nęs, kad šia že­mės skly­pų grą­ži­ni­mo is­to­ri­ja per ren­gia­mą de­ta­lų­jį pla­ną turėtų su­si­do­mė­ti ati­tin­ka­mos tar­ny­bos.“

De­ta­lu­sis pla­na­vi­mas kol kas strin­ga

De­ta­lio­jo pla­no ren­gi­mo ini­cia­ty­vos pla­nuo­ta­me nau­ja­ja­me mies­to centre už Jaz­mi­nų gat­vės tur­ga­vie­tės, ku­rio­je yra nu­ma­ty­ta Sig­na­ta­rų gat­vė, ėmė­si Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jas Ze­no­nas Je­re­mi­čius, čia tu­rin­tis nuo­sa­vos že­mės, o jam tvar­ky­ti že­mės rei­ka­lus sa­vi­val­dy­bė­je pa­de­da Aly­taus ad­vo­ka­tas Vy­tau­tas Ku­ce­vi­čius. Dar tik pra­dė­jus tvar­ky­ti šiuos rei­ka­lus tai pa­tvir­ti­no ir pats ad­vo­ka­tas, ir sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.

Į pla­nuo­ja­mą te­ri­to­ri­ją pa­ten­ka apie 2,9 hek­ta­ro plo­tas tarp Rau­don­kal­nio ir Jaz­mi­nų gat­vių. Šio­je pla­nuo­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je at­si­du­ria ir Aly­taus ver­sli­nin­ko Žil­vi­no Trei­gio va­do­vau­ja­mos ben­dro­vės „Glass Mar­ket“ prie jai pri­klau­san­čios Aly­taus tur­ga­vie­tės dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį pri­va­čio­mis lė­šo­mis įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė tarp Jaz­mi­nų ir J.Ma­tu­lai­čio gat­vių. Tiks­liau – be­veik 6 arai šios aikš­te­lės at­si­du­ria lais­vo­je vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, tad ji ga­li bū­ti grą­žin­ti­na sa­vi­nin­kui.

Ta­čiau Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Kau­no te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas bai­gia­ma­ja­me pla­na­vi­mo eta­pe, balandžio viduryje, dėl nau­jo­jo cen­tro de­ta­lio­jo pla­no da­lies Sig­na­ta­rų gat­vė­je ko­rek­tū­ros ko­re­ga­vi­mo pa­reiš­kė, kad šiam pla­na­vi­mui yra pa­si­bai­gęs Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros, Nacionalinio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos iš­duo­tų te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo są­ly­gų ga­lio­ji­mas. Tad no­rint tęs­ti pla­na­vi­mą rei­kia gau­ti nau­jas są­ly­gas.

Iš­da­vus nau­jas pla­na­vi­mo są­ly­gas, te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­to vie­ši­ni­mo pro­ce­dū­ros tu­rės bū­ti kar­to­ja­mos, to­dėl šiuo me­tu vie­ši­ni­mo pro­ce­dū­rų ver­ti­ni­mas ne­at­lie­ka­mas.

De­par­ta­men­tas to­kį nu­ro­dy­mą trak­ta­vo kaip pri­va­lo­mą­jį.

Kaip sa­kė M.Ma­ta­žins­kas, jau yra kreip­ta­si dėl nau­jų pla­na­vi­mo są­ly­gų iš­da­vi­mo.

Taip pat mi­nė­tas de­par­ta­men­tas nu­ro­dė, kad į nau­jai for­muo­ja­mo že­mės skly­po ri­bas pa­ten­ka ir dalis Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re įre­gist­ruo­tos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, o pa­gal Pi­lie­čių nuosavy­bės tei­sių į iš­li­ku­sį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­kū­ri­mo įsta­ty­mą nuo­sa­vy­bės tei­sės at­ku­ria­mos į lais­vą ne­už­sta­ty­tą že­mę.

Kai tiek pa­sta­bų dėl de­ta­liai pla­nuo­ja­mos te­ri­to­ri­jos va­di­na­ma­ja­me nau­ja­ja­me mies­to cen­tre, nelabai su­pran­ta­mas sa­vi­val­dy­bės ke­ti­na­mas ženg­ti žings­nis dėl Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mo naiki­ni­mo šio­je te­ri­to­ri­jo­je. Gal­būt iš tie­sų čia sly­pi įtar­ti­ni, fi­nan­siš­kai kaž­kam nau­din­gi in­te­re­sai?

Mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis tvir­ti­no pa­si­ti­kin­tis ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja dėl nai­kin­ti­no Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mo: „Jos ten nė­ra jau dvi­de­šimt me­tų, tai gal ir ne­rei­kia pavadinimo.“

Į klau­si­mą, kad to­kiu bū­du pa­ge­ri­na­mos są­ly­gos bū­si­mam že­mės sa­vi­nin­kui, me­ras pa­reiš­kė: „O ko­dėl kaž­kam mes tu­ri­me blo­gin­ti?“

Be­je, Ž.Trei­gys, kaip pats sa­kė, pus­tre­čių me­tų ko­vo­jan­tis dėl au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės išsau­go­ji­mo prie Aly­taus tur­ga­vie­tės, iš bu­vu­sių mies­to va­do­vų ga­vęs žo­di­nes ga­ran­ti­jas, kad aikšte­lė iš­liks, šian­dien jau gal­vo­ja apie tur­ga­vie­tės už­da­ry­mą: „Kaip su­pran­tu, šian­dien sa­vi­val­dy­bei svar­bus že­mės sa­vi­nin­kas, jo in­te­re­sai, o ne aly­tiš­kiams su­kur­tos dar­bo vie­tos ir mū­sų lė­šo­mis įreng­ta aikš­te­lė, ku­ria nau­do­ja­si ir ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.“

Alytaus naujienos
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(8 žmonės įvertino)
3.2500

Ne­ra­mūs me­tai: kaip abi­tu­rien­tų iš­leis­tu­vės Alytuje ta­po „kau­kių ba­liu­mi“ (1)

Taip ne­links­mai pa­juo­kau­ja vie­nos di­džia­jai at­si­svei­ki­ni­mo su...

Vienas unikaliausių fontanų Lietuvoje vėl veikia: siūlo ne vieną naujovę papildyta (17)

Butrimonių miestelio centre išskirtinio dizaino fontanas vėl veikia. Po fontano siurblio elektros...

Druskininkai perka aštuonis elektrinius autobusus (20)

Druskininkai siekia įsigyti aštuonis arba devynis elektrinius autobusus.

Alytuje planuojama statyti sporto maniežą: išskyrė tris tinkamas vietas (1)

Lie­pos pra­džio­je Dzū­ki­jos mo­kyk­los fut­bo­lo aikš­tė­je Aly­taus mies­to...

Atvykę aplankyti vieno išskirtiniausių fontanų Lietuvoje lieka nusivylę: Butrimonių traukos objektas neveikia (1)

Praėjusiais metais Butrimoniuose atidarytas įspūdingas fontanas . Jis – vienintelis toks...

Top naujienos

Paruošė naujų Palangos vietų apžvalgą ir nustebo: karbonadų gerbėjams darosi liūdna, kurorte naujos mados (95)

Kur po pliažo jaukiai pasėdėti ir skaniai pavalgyti? – pagrindinis poilsiautojų klausimas...

Sinoptikai pateikė savaitgalio prognozę: grįžta kone tropinis karštis (21)

Artimiausiomis dienomis anticiklonas lems saulėtus ir daugiausia sausus orus.

Iš buvusio ministro Biržiškio lūpų: apie vodką rusų kareiviams, iškirstas duris Saboniui ir paskutinį pokalbį su Lubiu (57)

Kalbėtis su pirmosios Vyriausybės susisiekimo ministru Jonu Biržiškiu vienas malonumas. 88-erių...

Baisi avarija Vilniuje: po stipraus smūgio į „Opel“ motociklininkas skubiai išgabentas į ligoninę (186)

Vėlų ketvirtadienio vakarą Vilniuje įvyko rimtas eismo įvykis. Pranešama, kad susidūrė...

Lazdijų rajone – ambulatorijos gydytojo išpuolis prieš policijos pareigūnus (224)

Antradienio rytą į Veisiejų ambulatoriją (Lazdijų raj.) susirinkę pacientai ir medikai tapo...

Apatinio trikotažo ekspertė: kiek normalu mokėti už liemenėlę ir kas išduoda, kad prašovėte su dydžiu (60)

Profesionali apatinio trikotažo ekspertė Vaiva Tylienė ne vienerius metus moteris moko vienos...

Chemikas papasakojo apie tragišką sprogimą Beirute sukėlusias trąšas: turi perspėjimą ūkininkams (172)

Antradienį Beiruto uoste nugriaudėjęs sprogimas šokiravo pasaulį. Kol kas skelbiama, kad...

Intymią operaciją patyrusi Rita: nesuprantu, kodėl kalbėti apie moteriškas bėdas vis dar yra tabu (114)

„Pagaliau galiu džiaugtis gyvenimu“, – taip savo pasakojimą pradeda kaunietė Rita. Prieš...

Princesių Di Bourbon gyvenimas primena pasaką: formalių įsipareigojimų neturi, bet nesikuklina taškyti pinigų karališkai prabangai (16)

Karališkųjų šeimų gerbėjai paprastai gali tik žvilgtelėti, kaip jų numylėtiniai atrodo per...

Šiurpi karo dilema: ką aukoti – vedusius ar viengungius? (58)

Turbūt jau su pirmuoju sąmoningu Homo sapiens žingsniu atsirado toks reiškinys kaip karas ....

|Maža didelių žinių kaina