Pir­ma­ja­me pa­sta­te nu­ma­to­ma įkur­din­ti ra­jo­no Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos Sim­no ug­nia­ge­sių ko­man­dą, ant­ra­ja­me – pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro Sim­no am­bu­la­to­ri­ją ir Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos punk­tą. Ta­ry­ba mi­nė­tų pa­sta­tų įsi­gi­ji­mui įjun­gė ža­lią švie­są, da­bar tei­si­nius veiks­mus at­lie­ka ad­mi­nist­ra­ci­ja, – or­ga­ni­zuo­ja pirkimo ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du pro­ce­dū­ras.

Da­bar ug­nia­ge­siai įsi­kū­rę vals­ty­bei pri­klau­san­čia­me pa­sta­te

Šiuo me­tu Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos Sim­no ug­nia­ge­sių ko­man­da įsi­kū­ru­si se­nuo­se, prieš 70 me­tų sta­ty­tuo­se pa­sta­tuo­se Vy­tau­to gat­vė­je, už Kul­tū­ros na­mų. Ug­nia­ge­sių pa­sta­tai pri­klau­so vals­ty­bei, o juos pa­nau­dos pa­grin­dais de­šimt me­tų val­do Prieš­gais­ri­nė ap­sau­gos tar­ny­ba.

Ka­dan­gi pa­sta­tai nė­ra ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bė, jie iki šiol ne­bu­vo re­konst­ruo­ti, jų būk­lė pras­ta, ne­su­da­ro­mos tin­ka­mos są­ly­gos ug­nia­ge­sių veik­lai, taip pat pri­va­žia­vi­mo vie­ta nė­ra pa­to­gi.

Ki­tos sep­ty­nios ra­jo­ne vei­kian­čios ug­nia­ge­sių ko­man­dos yra įsi­kū­ru­sios sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se.

Tad per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je po­sė­džia­vu­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du iš pri­va­čių as­me­nų įsi­gy­ti be­veik 138 kv. met­rų dy­džio mū­ri­nį pa­sta­tą Bi­ru­tės g. 1 su maž­daug pus­ket­vir­to aro že­mės skly­pu. Jį pla­nuo­ja­ma re­konst­ruo­ti ir čia įkur­din­ti Sim­no ug­nia­ge­sių ko­man­dą.

Šia­me Sim­no cen­tre esan­čia­me pa­sa­te, ku­ris yra san­kir­to­je su pa­grin­di­ne mies­to Vy­tau­to gat­ve, kaž­ka­da yra vei­kęs var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas. Da­bar šis pa­sta­tas ap­leis­tas ir Sim­no tik­rai ne­puo­šian­tis.

Ta­me pa­čia­me gruo­džio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je ap­si­spręs­ta vyk­dy­ti ša­lia esan­čio lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės skly­po, ku­rio dy­dis – apie 4 arai, pe­rė­mi­mo Iš Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos pro­ce­dū­ras. To­kiu bū­du sie­kia­ma su­for­muo­ti vien­ti­są, tai­syk­lin­gos kon­fi­gū­ra­ci­jos skly­pą, kad bū­tų už­tik­ri­na­mas tin­ka­mas pa­sta­to eks­plo­a­ta­vi­mas, trans­por­to prie­mo­nių iš­va­žia­vi­mas ir įva­žia­vi­mas prie pla­nuo­ja­mo ug­nia­ge­sių pa­sta­to.

Me­di­kai iš cen­tro bū­tų per­kel­ti į Aly­taus gat­vę

Pas­ku­ti­nia­me pra­ėju­sių me­tų ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du pirk­ti ir ki­tą pa­sa­tą Sim­ne, Aly­taus g.10, ku­ri yra iš Aly­taus įva­žia­vus į Sim­ną. Vie­ti­niams šis me­di­nis 280 kv. met­rų dy­džio pa­sta­tas su be­veik 24 arų že­mės skly­pu ži­no­mas kaip bu­vu­sio in­ter­na­to ben­dra­bu­tis.

Šiuo me­tu jis yra ne­nau­do­ja­mas, kai ku­rių lan­gų stik­lai iš­dau­žy­ti, pa­sta­tas pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims.

Čia pla­nuo­ja­ma įkur­din­ti ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro Sim­no am­bu­la­to­ri­ją, ku­ri da­bar vei­kia Vy­tau­to gat­vė­je, taip pat ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos punk­tą. At­si­ra­dus to­kiam punk­tui, Sim­no se­niū­ni­jos ir ap­lin­ki­nių se­niū­ni­jų gy­ven­to­jus grei­to­ji me­di­kų pa­gal­ba pa­siek­tų žy­miai grei­čiau nei jai at­vyks­tant iš Aly­taus. Punk­tas ap­tar­nau­tų ir kai ku­rias kai­my­ni­nės Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės apy­lin­kes, nes Aly­taus grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis pa­slau­gas tei­kia ir šios sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams.

Ra­jo­no ta­ry­ba ki­tai me­di­kų bu­vei­nei Sim­ne pri­ta­rė ir dėl ki­tų prie­žas­čių. Da­bar­ti­nis am­bu­la­to­ri­jos pa­sta­tas, pri­klau­san­tis sa­vi­val­dy­bei, įra­šy­tas į Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą, tad nė­ra ga­li­my­bės jį re­konst­ruo­ti sie­kiant pri­tai­ky­ti pa­to­ges­niam me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų tei­ki­mui. Prie am­bu­la­to­ri­jos nė­ra au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, ku­ri pri­va­lo­ma pa­gal tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus.

Be­je, Sim­no am­bu­la­to­ri­jos pa­sta­tas bu­vo re­mon­tuo­tas maž­daug prieš pen­ke­rius me­tus ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tam pa­nau­do­jo 89,5 tūkst. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų.

Pa­sta­tų įsi­gi­ji­mas ga­li už­truk­ti dau­giau nei du mė­ne­sius

Kaip sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, mi­nė­tų pa­sta­tų įsi­gi­ji­mas ga­li už­truk­ti dau­giau nei du mė­ne­sius, jie bus įsi­gy­ja­mi sa­vi­val­dy­bės Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pir­ki­mo ko­mi­si­jai at­li­kus pir­ki­mo ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du pro­ce­dū­ras, taip pat ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą įver­ti­nus ne­pri­klau­so­miems tur­to ver­tin­to­jams ir ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl pa­sta­tų pir­ki­mo pri­ėmus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai.

Di­rek­to­rės pa­ste­bė­ji­mu, pa­sta­tai bus per­ka­mi už ra­jo­no biu­dže­to lė­šas, o jų re­konst­ruk­ci­jai bus sie­kia­ma gau­ti pi­ni­gų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos Eko­no­mi­kos gai­vi­ni­mo ir at­spa­ru­mo di­di­ni­mo prie­mo­nės bei Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­reng­to At­ei­ties eko­no­mi­kos DNR – il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo – pla­no.

Ka­dan­gi da­bar­ti­nis Sim­no am­bu­la­to­ri­jos pa­sta­tas Vy­tau­to gat­vė­je pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei, jai įsi­kū­rus ki­tur, ra­jo­no ta­ry­bai teks pri­im­ti spren­di­mą dėl to­les­nio am­bu­la­to­ri­jos pa­tal­pų nau­do­ji­mo.

Susiję straipsniai
Top naujienos