aA
Aly­tiš­kis Ja­po­ni­jos kul­tū­ros ži­no­vas, VšĮ Bon­sai stu­di­jos va­do­vas Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas ta­po vie­nu iš pen­kių Šan­cha­jaus so­do kū­rė­jų. Pa­sau­li­niu mas­tu pri­pa­žin­tas bon­sų meist­ras to­li­mo­jo­je Ki­ni­jo­je su­kū­rė šei­mos so­dą, skir­tą gam­tą my­lin­tiems žmo­nėms, ku­ria­me jie ga­lės ste­bė­ti, kaip au­ga­lai kei­čia­si kar­tu su me­tų lai­kais.
© Asmeninio archyvo nuotr.

So­das ža­liuos tre­jus me­tus, o jo įkū­rė­jas ga­vo tre­jų me­tų Šan­cha­jaus bo­ta­ni­kos so­do kon­sul­tan­to kontr­aktą. Šan­cha­ju­je jam da­bar teks lan­ky­tis daž­niau ir gal­būt la­biau pa­žin­ti šį sep­tin­tą pa­gal dy­dį pa­sau­lio mies­tą, nes iki šiol vieš­na­gės ten me­tu vi­sos min­tys su­ko­si tik apie bū­si­mą so­dą, ku­rio vi­zi­ja ra­do­si min­ty­se, brė­ži­niuo­se Aly­tu­je, o su­ža­lia­vo ki­ta­me pa­sau­lio kraš­te.

Gėlių festivalyje atrinktų šalių (Japonijos, Lietuvos, Pietų Korėjos, Kinijos ir JAV) atstovai turėjo sukurti penkis sodus pagal pačių konkursui pateiktą viziją. Kęstučiui Ptakauskui įgyvendinti sodo idėją padėjo sūnus Tautvydas.

Sun­kiau­sia už­duo­tis – so­das ma­žo­je erd­vė­je

Tarp­tau­ti­nė Ki­ni­jos gė­lių ir so­di­nin­kys­tės kraš­to­vaiz­džio pa­ro­da yra vie­na di­džiau­sių ir įta­kin­giau­sių Azi­jo­je, į ją šie­met at­vy­ko dau­giau nei 500 da­ly­vių iš de­šim­ties ša­lių ir re­gio­nų, to­kių kaip Olan­di­ja, Vo­kie­ti­ja, Pran­cū­zi­ja ir ki­tos vals­ty­bės.

Šei­mos so­do pro­jek­tas yra tarp­tau­ti­nės Ki­ni­jos gė­lių ir so­di­nin­kys­tės kraš­to­vaiz­džio pa­ro­dos da­lis. Kon­kur­se 2014 me­tais da­ly­va­vo 25 pa­sau­lio ša­lys, bu­vo at­rink­tos pen­kios, ku­rių at­sto­vams pa­ti­kė­ta vie­na­me gra­žiau­sių Ki­ni­jo­je Šan­cha­jaus bo­ta­ni­kos so­de su­kur­ti šei­mos so­dą. Tarp pen­kių pa­kvies­tų­jų bu­vo ir K. Pta­kaus­kas, pa­tei­kęs kon­kur­sui sa­vo so­do su­ma­ny­mą.

„Vien da­ly­va­vi­mas so­do kū­ri­me Ki­ni­jo­je, kur yra gi­lios to­kių so­dų tra­di­ci­jos, man di­de­lė gar­bė ir pa­sie­ki­mas, nes sa­vo dar­bą ga­lė­siu pri­sta­ty­ti kar­tu su stip­riau­siais pa­sau­lio land­šaf­to ar­chi­tek­tais“, – anuo­met sa­kė aly­tiš­kis.

Gė­lių fes­ti­va­ly­je at­rink­tų ša­lių (Ja­po­ni­jos, Lie­tu­vos, Pie­tų Ko­rė­jos, Ki­ni­jos ir JAV) at­sto­vai tu­rė­jo su­kur­ti pen­kis so­dus pa­gal pa­čių kon­kur­sui pa­teik­tą vi­zi­ją.

„Mums bu­vo duo­ta vos po du arus že­mės. Tai ir yra sun­kiau­sia už­duo­tis – su­kur­ti so­dą ma­žo­je erd­vė­je, ta­čiau man tai pa­ti mėgs­ta­miau­sia sri­tis. Pa­gal kon­kur­so są­ly­gas pri­va­lu nau­do­ti pa­teik­tą są­ra­šą au­ga­lų. Tai ir­gi bu­vo ga­na su­dė­tin­gas iš­ban­dy­mas, nes są­ra­še bu­vo la­bai daug tro­pi­nių au­ga­lų, la­puo­čių ir nė vie­no spyg­liuo­čio. Dau­gu­ma pa­siū­ly­tų au­ga­lų man bu­vo vi­sai ne­gir­dė­ti, ne­ži­no­mi, vis dėl­to pa­vy­ko už­duo­tį sėk­min­gai įveik­ti“, – šian­dien džiau­gia­si K. Pta­kaus­kas.

Lietuvis sukūrė tropinių augalų sodą didžiausiame Kinijos mieste
© Asmeninio albumo nuotr.

Ne­juo­kin­ga: lie­tu­vio so­dą su­pai­nio­jo su ame­ri­kie­čių…

Šan­cha­jaus bo­ta­ni­kos so­de K. Pta­kaus­ko su­kur­tas so­das nė­ra ja­po­niš­kas, tai – šei­mos ir jo pa­ties so­das. Ki­taip sa­kant, ori­gi­na­lus su­ma­ny­mas, kaip kom­po­nuo­ti au­ga­lus šio­je kon­kre­čio­je ap­lin­ko­je, nes kon­kur­so są­ly­go­se bu­vo api­brėž­ta tik te­ma (šei­mos so­das), o ne sti­lis­ti­ka. Ja­po­niš­kas, an­gliš­kas, pran­cū­ziš­kas, – so­dų sti­lius var­di­ja Kęs­tu­tis, – kiek­vie­nu at­ve­ju tai bū­tų aiš­ku, nes yra tam tik­ros šių so­dų kū­ri­mo tai­syk­lės, o šei­mos so­das – vi­siš­ka lais­vė fan­ta­zi­jai.

„Mėgs­tu na­tū­ra­lu­mą, toks ir ma­no so­das“, – sa­ko aly­tiš­kis, ku­rio su­ma­ny­me ne­bu­vo ki­nų mėgs­ta­mų kar­ka­si­nių me­ta­lo for­mų (įvai­rių gy­vū­nė­lių ir pan.), vė­liau ap­au­gi­na­mų au­ga­lais. Kad jo su­ma­ny­mas ak­cen­tuo­ti na­tū­ra­lų gam­tos gro­žį pa­si­tei­si­no, pa­tvir­ti­no ne tik vi­di­nis jaus­mas, bet ir jį ver­ti­nu­sių ko­mi­si­jos na­rių aukš­tyn iš­kel­ti nykš­čiai.

Vis dėl­to ne vis­kas Šan­cha­ju­je vy­ko taip jau sklan­džiai, o be nuo­ty­kių juk bū­tų net ne­įdo­mu.

„Kai pir­mą kar­tą at­vy­kau į Šan­cha­jų, iš­kart pra­šiau nu­vež­ti į so­dą, nes man bu­vo la­bai svar­bu su­ži­no­ti, ar tin­ka­mai su­pras­ta ma­no idė­ja. Ka­dan­gi mes pa­tys so­do su­kū­ri­mui vie­to­je tu­rė­jo­me tik dvi sa­vai­tes, ki­nų so­di­nin­kai pra­dė­jo dar­bą pa­gal de­ta­lius ma­no at­siųs­tus brė­ži­nius. Nu­va­žia­vau, pa­ma­čiau ir iš­si­gan­dau… Ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti, kad įma­no­ma iš to­kių aiš­kių brė­ži­nių taip pras­tai su­pras­ti idė­ją. La­bai nu­si­mi­niau. Sa­kau, tu­riu ei­ti ir tru­pu­tį pa­gal­vo­ti. Ir pra­ėjęs pro dar du so­dus aš stai­ga pa­ma­čiau… sa­vą­jį so­dą! Nes pa­si­ro­dė, kad įvy­ko nesu­si­pra­ti­mas ir man pa­ro­dė JAV so­dą. Jo vi­zi­ja ir­gi bu­vo pa­na­ši, bet tai bu­vo bai­su“, – su šyp­se­na šian­dien pri­si­me­na K. Pta­kaus­kas.

Nors jo šei­mos so­das bu­vo su­kur­tas Aly­tu­je, tai yra tam tik­ru nuo­to­li­niu bū­du, jį įsi­vaiz­da­vo kaip sa­vo pen­kis pirš­tus, – ir tie pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai, ku­riuos at­li­ko ki­nų so­di­nin­kai pa­gal brė­ži­nius, vi­siš­kai ati­ti­ko su­ma­ny­mą, tai­gi be­li­ko pa­dė­ko­ti ir pa­svei­kin­ti juos. Te­rei­kė­jo pa­keis­ti kai ku­rias de­ta­les, skal­dą, ki­ta spal­va tvo­re­lę per­da­žy­ti, vė­liau pa­so­din­ti au­ga­lus.

Sa­vo mies­to vie­šo­je erd­vė­je so­do dar ne­su­kū­rė

K.Pta­kaus­kas sa­ko: „So­das yra kū­ry­ba.“ Rei­kia pa­ma­ty­ti sa­vo vi­zi­ją, nau­jai su­kur­tą gam­tos kam­pe­lį.

„Esu daug so­dų kū­ręs, ži­nau, kad kiek­vie­nas ma­to sa­vaip. Džiau­giuo­si, kad man pa­vy­ko, kad vi­si ma­ne svei­ki­no ir kad Šan­cha­ju­je ma­ty­ti Lie­tu­vos var­das len­te­lė­je prie ma­no so­do. Tarp­tau­ti­nė Ki­ni­jos gė­lių ir so­di­nin­kys­tės kraš­to­vaiz­džio pa­ro­da yra pres­ti­ži­nė. Ja­po­nai, ame­ri­kie­čiai, ko­rė­jie­čiai at­siun­tė de­le­ga­ci­jas, nes vals­ty­bės rė­mė to­kius da­ly­kus, o aš bu­vau vie­nas. Nie­kas ne­rė­mė, pa­si­ren­gi­mui pa­dė­jo Ša­rū­nas Klė­ge­ris, ačiū jam už tai. Už ver­ti­mus esu dė­kin­gas Ire­nai Kup­čins­kie­nei. Or­ga­ni­za­to­riai ap­mo­kė­jo au­ga­lus ir ke­lio­nę. Į tal­ką pa­si­kvie­čiau sū­nų Taut­vy­dą. La­bai svar­bus bu­vo ma­no drau­gų ir vi­sų aly­tiš­kių mo­ra­li­nis pa­lai­ky­mas“, – tei­gia K. Pta­kaus­kas.

Da­bar jo pla­nuo­se – bon­sų pa­ro­da Slo­va­ki­jo­je, vė­liau Pil­ze­nas (Če­ki­ja), pa­skelb­tas Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­ne, kur su­pla­nuo­tas su­si­ti­ki­mas su „EU-Ja­pan Fest“ pre­zi­den­tu. Ši or­ga­ni­za­ci­ja fi­nan­suo­ja ren­gi­nius dau­ge­ly­je Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nių, kas ži­no, gal ka­da nors tarp jų bus ir Aly­tus? – svars­to Kęs­tu­tis.

Ne­ži­nia, ar čia pa­tar­lė apie pra­na­šys­tes sa­va­me kraš­te to­kia tei­sin­ga, ar dar ko­kie ki­ti da­ly­kai, ta­čiau mies­to, ku­ria­me gy­ve­na pa­sau­ly­je ži­no­mas bon­sų meist­ras, vie­šo­je erd­vė­je so­do jis kol kas ne­su­kū­rė. Ar gal tiks­liau – vis dar ne­tu­rė­jo to­kios ga­li­my­bės. Už­tat mies­to sve­čiai mie­lai lan­ko­si ir ža­vi­si jo pri­va­čiu ja­po­niš­ku Ry­to ra­sos so­du.

Be­je, Lie­tu­vai su­teik­ta tei­sė or­ga­ni­zuo­ti 31-ąjį Eu­ro­pos bon­sų aso­cia­ci­jos (EBA) ir Eu­ro­pos su­ise­kių aso­cia­ci­jos (ESA) kon­gre­są. Jo me­tu vyks ir IV Ja­po­ni­jos kul­tū­ros fes­ti­va­lis. Ren­gi­nys or­ga­ni­zuo­ja­mas rug­sė­jo mė­ne­sį Vil­niu­je, nors bu­vo min­čių per­kel­ti jį į Aly­tų. K.Pta­kaus­kas pri­pa­žįs­ta: su gai­les­čiu te­ko su­ma­ny­mo at­si­sa­ky­ti – tai bū­tų per sun­ki naš­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui. Jau ant­ras mė­nuo bon­sų meist­ras iš­ban­do sa­ve ir nau­ju po­li­ti­ko am­plua, jis yra iš­rink­tas į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą.

Tapk DELFI Gyvenimo draugu „Facebook“ ir sek naujienas ant savo sienos!

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Anglijoje išžagintos ir nužudytos 14-metės byloje – motinos liudijimas: ji kėlė labai daug rūpesčių (11)

14-metės iš Lietuvos, kuri buvo nužudyta Vulverhamptone, Jungtinėje Karalystėje, motina...

Ekspertai įvertino Statkevičiaus ir Janus rietenas: kažkas turi pasakyti, kad karalius nuogas (147)

Pirmadienio vakarą viešai skalbinius džiaustę dizaineriai Juozas Statkevičius ir Julija Janus...

Vėžiu susirgusi Vaiva pinigų negauna: kovoja ne tik su liga, bet ir su draudimo bendrove (94)

Kaip ir daugeliui vėžio diagnozė Vaivai Mickuvienei buvo tarsi žaibas iš giedro dangaus. „Man...

Įvertino „Barclays“ pasitraukimą: taip gerai Lietuvoje jau seniai nebuvo – bus dar daug kitų (65)

Daliai žmonių pradėjus skambinti pavojaus varpais, kad „ Barclays “ – tik pirmoji kregždė,...

Amerikos naftos renesansas: pirmą kartą per septynis dešimtmečius JAV – gryna naftos eksportuotoja (2)

Jungtinės Valstijos praėjusią savaitę tapo grynąja naftos eksportuotoja, nutraukdama beveik...

Netoli Lietuvos atrado tikrą rojų: tiek maisto nepajėgia suvalgyti net patys alkaniausi (19)

Jeigu esate didieji Kalėdų fanai – privalote iš Lietuvos nuplaukti į pietų Švediją. Tame...

Smūgis naudotų automobilių pardavėjams: neparduoda net pigiausių mašinų (209)

Milžiniškus protestus rengę, gatves blokavę ukrainiečiai palankesnių muito sąlygų...

Kaip klaidinami pirkėjai: per savo neapdairumą už būstą sumokėsite daugiau (14)

Pirmą kartą su būsto pirkimu ar pardavimu susiduriantys žmonės gali nesunkiai pasimesti...

Žilvinas Tratas 30-ąjį gimtadienį atšventė su dukra ir artimaisiais: nesitikėjau, kad mane taip paveiks ši diena (10)

Neseniai savo gimtadienį atšventęs žinomas aktorius Žilvinas Tratas drąsiai gali sakyti, kad per...