aA


Šiai mo­čiu­tei ne­pa­sa­ky­si: „Jūs vis tiek ne­su­pra­si­te tų tech­no­lo­gi­jų.“ Šian­dien 73-ejų me­tų gim­ta­die­nį šven­čian­ti Ni­jo­lė Pet­ke­vi­čie­nė jau ke­le­rius me­tus sėk­min­gai nau­do­ja­si kom­piu­te­riu – ne tik skai­to nau­jie­nas, bet ir ben­drau­ja per „Sky­pe“ ar ke­lia nuo­trau­kas į „Fa­ce­bo­ok“.
© Shutterstock nuotr.

Slėp­ti nė­ra ko – ji ma­no mo­čiu­tė. To­dėl ste­bė­ti jos pir­muo­sius žings­nius vir­tu­a­lia­ja­me pa­sau­ly­je ga­lė­jau ge­riau nei ki­ti. Jaut­rus re­a­ga­vi­mas į pe­lės ju­de­sius bei stip­rūs pa­spau­di­mai, ne­kan­tru­mas lau­kiant, kol at­si­da­rys pus­la­pis, nuo­sta­ba iš­vy­dus ga­ly­bę nau­jie­nų in­ter­ne­te. Ar­ba džiaugs­mas ma­tant vaiz­duok­ly­je dau­gy­bę gi­mi­nai­čių nuo­trau­kų, įra­šy­tų į laik­me­ną, pa­vyz­džiui, kom­pak­ti­nį dis­ką. Prieš ke­lias­de­šimt me­tų apie tai nė pa­sva­jo­ti ne­ga­lė­jai. O šian­dien tai ne tik jau­no­sios kar­tos re­a­ly­bė.

Ir tą pui­kiai įro­do N.Pet­ke­vi­čie­nė: „Kiek­vie­ną ry­tą po pus­ry­čių ei­nu skai­ty­ti nau­jie­nų in­ter­ne­te“, – sa­vo die­no­tvarkę pa­sa­ko­ja mo­te­ris.

Be vi­sų na­cio­na­li­nių ir Aly­tu­je įvy­ku­sių nau­jie­nų, jai ypač svar­bu ži­no­ti, kas vyks­ta jos gim­ti­nė­je – Su­val­ki­jo­je. „Anks­čiau ne­bu­vo to­kių ga­li­my­bių, ne­ga­lė­jau nie­ko ži­no­ti, o da­bar bū­ti­nai vis­ką per­skai­tau.“

Be ge­ro­kai pla­tes­nio nau­jie­nų pa­sau­lio aki­ra­čio, ma­no mo­čiu­tė in­ter­ne­tu gau­si­na ži­nias ir apie svei­ka­tą, skai­to re­cep­tus, se­ka ren­gi­nių afi­šas. „Da­bar, ma­čiau, bus Gri­kių šven­tė. Ne­ži­nau, ar ei­siu, bet už­si­ra­šiau, in­ter­ne­te ra­dau.“ Ne­ga­na to, klau­so mu­zi­kos – vis­ką su­si­ran­da in­ter­ne­te, nu­ė­ju­si į „Go­og­le“.

Įdo­mu ste­bė­ti, kaip ji iš nau­jo at­ran­da žo­džius nau­jiems reiš­ki­niams jos gy­ve­ni­me, – pa­vyz­džiui, sa­ko: „Iš­si­mu­šu mu­zi­kan­tą ir ki­ti at­si­ran­da“, kai tu­ri ome­ny sėk­min­gą pa­ieš­ką „gog­lė­je“. Ar­ba: „Per­skai­tau nau­jie­nas ir ei­nu į ki­tą ka­na­lą“, tu­rė­da­ma min­ty­je ki­tą tin­kla­la­pį. Pir­mo­ji pro­gra­ma, įra­šy­ta jos kom­piu­te­ry­je, bu­vo „Sky­pe“, tad ir „Fa­ce­bo­ok“ iš pra­džių bu­vo va­di­na­mas „Skei­bu­ku“.

Kai pa­gal­vo­ji, tik­rai nė­ra leng­va sėk­min­gai ras­ti tin­ka­mus veiks­ma­žo­džius iki tol ne­ma­ty­tiems pro­ce­sams pa­aiš­kin­ti. Ra­šy­da­mas pa­ma­niau, kad kar­tais net ir mums pa­tiems, prie kom­piu­te­rio kū­nais pri­au­gu­siems, žo­džių pri­trūks­ta.

Prie anks­čiau ne­pa­žin­tos, bet pui­kiai gir­dė­tos dė­žu­tės ji pri­sė­do at­si­tik­ti­nai prieš dve­jus me­tus. Sve­čia­vo­si pas mus na­muo­se ir ma­ma pa­ra­gi­no pa­ban­dy­ti. Pir­mie­ji pri­si­lie­ti­mai prie pe­ly­tės, at­si­ran­dan­čios dar ne­ma­ty­tos erd­vės jos ne­iš­gąs­di­no. Ji pa­ma­žu klau­si­nė­jo ma­nęs ir ki­tų anū­kų bei duk­rų, ką reiš­kia vie­nas ar ki­tas kla­via­tū­ros myg­tu­kas, kaip su­si­ras­ti nau­jie­nas, mu­zi­ką ar pa­skam­bin­ti in­ter­ne­tu.

„Kai pir­mą­syk pri­sė­dau prie kom­piu­te­rio sve­čiuo­da­ma­si pas duk­rą Vil­niu­je, ne­ga­lė­jau at­si­ste­bė­ti, kiek ten vis­ko daug ir kaip įdo­mu. Pa­sva­jo­jau, kaip bū­tų ge­rai ir man na­mie to­kį daik­tą tu­rė­ti. Bet gar­siai to ne­sa­kiau. Pa­ma­niau, o gal ne­su­ge­bė­siu? – pri­si­me­na da­bar jau se­niai psi­cho­lo­gi­nį bar­je­rą įvei­ku­si mo­čiu­tė Ni­jo­lė. – Bet man ne­rei­kė­jo jo­kio moks­lo. Ne­su dur­na bo­ba.“

Be­ne di­džiau­sia pa­ska­ta ženg­ti į vir­tu­a­lų­jį pa­sau­lį bu­vo no­ras ben­drau­ti su ki­tuo­se mies­tuo­se gy­ve­nan­čiais gi­mi­nai­čiais. Juk kas­dien ne­pri­va­ži­nė­si, o te­le­fo­nu kal­bė­ti ne­pi­gu. Da­bar ji leng­va ran­ka ga­li pa­skam­bin­ti vi­siems, juos pa­ma­ty­ti ar iš so­cia­li­nių tin­klų ži­no­ti, kaip jiems se­ka­si.

In­ter­ne­tą įsi­ve­du­si mo­čiu­tė mie­lai no­rė­tų pa­ben­drau­ti ir su ki­tais, ta­čiau jos am­žiaus žmo­nių vir­tu­a­lio­jo­je erd­vė­je kol kas striu­ka. „Jei yra, tai 60–70 me­tų. Bet ir tai la­bai ma­žai. Bū­tų sma­gu pa­si­šne­ku­čiuo­ti dau­giau“, – sa­ko.

Ir pa­bai­go­je ma­žas frag­men­tas iš po­kal­bio su mo­čiu­te, tur­būt api­ben­dri­nan­tis vis­ką, kas ap­ra­šy­ta.

– Kaip re­a­guo­tu­mė­te, jei in­ter­ne­tas į Jū­sų gy­ve­ni­mą bū­tų at­ėjęs prieš dvi­de­šimt me­tų?

– Oooo... ste­buk­las bū­tų... O Jė­zau... Da­bar gy­ve­nu sa­vo gra­žiau­sias die­nas, esu dvi­de­šim­čia me­tų jau­nes­nė. Gai­la, kad ne­gi­miau anks­čiau. Bū­čiau dar il­giau pa­si­nau­do­ju­si.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Vladimiras Laučius. Pasprinkite savo mediena. Atsakymas urėdams ir babuinams (91)

Daug visko pasakyta miškų kirtimo tema. Kadangi šia sritimi domiuosi seniai, nemažai bendravau su...

Kuodis apie kainas: Lietuva turi seną rimtą bėdą (4)

Bandymo didinti kainas, nes mažėja pirkėjų strategija niekur neveda, sako ekonomistas Raimondas...

Grafininos vyrui Nigelui pareikšti nauji įtarimai – advokatas mano, kad tai policijos taktika papildyta 10:55 (24)

Dingusiosios „Olialia“ mergaitės Sandros Grafininos nužudymu įtariamas jos vyras Nigelas Westas...

Baltiškos Ženios atostogos. Europietiškiausią Europą atrado Estijoje: čia trūksta tik pinigų (35)

Iš visko, ką mačiau, ši Europa – pati europietiškiausia. Džiugių spalvų identiški mediniai...

Lietuvis Kretoje aptiko įspūdingą radinį: iš pradžių man grasino kalėjimu (62)

„Graikai, kuriems parodydavau savo radinį, išsigąsdavo, kad mane pasodins į kalėjimą“, –...

Rinkimuose Šimašius siekia dalyvauti nebe su Liberalų sąjūdžiu papildyta (87)

Vilniaus miesto meras buvęs liberalų lyderis Remigijus Šimašius kitų metų savivaldos rinkimams...

Jie irgi lauks popiežiaus: čia atvykstama numirti (62)

Kada popiežius Pranciškus iš Aušros vartų papamobiliu bus vežamas į Katedros aikštę, savo...

Vilniuje „Hyundai“ atsidūrė ant kito automobilio (8)

Penktadienį, apie 10.20 val., Vilniuje, prie Švitrigailos ir Naugarduko gatvių sankryžos,...

Po devynerių metų motinystės atostogų: turėčiau jau būti nučiuožusiu stogu ir nukvakusi supermamytė (4)

Motinystės atostogos Lietuvoje yra vienos ilgiausių Europoje. O ypač jei augini ne vieną vaiką....

Seniausias sostinės prekybos centras keičia prekinį ženklą (2)

Vilniaus centre šalia Neries upės įsikūręs prekybos centras VCUP keičia prekinį ženklą ir...