Šiai mo­čiu­tei ne­pa­sa­ky­si: „Jūs vis tiek ne­su­pra­si­te tų tech­no­lo­gi­jų.“ Šian­dien 73-ejų me­tų gim­ta­die­nį šven­čian­ti Ni­jo­lė Pet­ke­vi­čie­nė jau ke­le­rius me­tus sėk­min­gai nau­do­ja­si kom­piu­te­riu – ne tik skai­to nau­jie­nas, bet ir ben­drau­ja per „Sky­pe“ ar ke­lia nuo­trau­kas į „Fa­ce­bo­ok“.
© Shutterstock nuotr.

Slėp­ti nė­ra ko – ji ma­no mo­čiu­tė. To­dėl ste­bė­ti jos pir­muo­sius žings­nius vir­tu­a­lia­ja­me pa­sau­ly­je ga­lė­jau ge­riau nei ki­ti. Jaut­rus re­a­ga­vi­mas į pe­lės ju­de­sius bei stip­rūs pa­spau­di­mai, ne­kan­tru­mas lau­kiant, kol at­si­da­rys pus­la­pis, nuo­sta­ba iš­vy­dus ga­ly­bę nau­jie­nų in­ter­ne­te. Ar­ba džiaugs­mas ma­tant vaiz­duok­ly­je dau­gy­bę gi­mi­nai­čių nuo­trau­kų, įra­šy­tų į laik­me­ną, pa­vyz­džiui, kom­pak­ti­nį dis­ką. Prieš ke­lias­de­šimt me­tų apie tai nė pa­sva­jo­ti ne­ga­lė­jai. O šian­dien tai ne tik jau­no­sios kar­tos re­a­ly­bė.

Ir tą pui­kiai įro­do N.Pet­ke­vi­čie­nė: „Kiek­vie­ną ry­tą po pus­ry­čių ei­nu skai­ty­ti nau­jie­nų in­ter­ne­te“, – sa­vo die­no­tvarkę pa­sa­ko­ja mo­te­ris.

Be vi­sų na­cio­na­li­nių ir Aly­tu­je įvy­ku­sių nau­jie­nų, jai ypač svar­bu ži­no­ti, kas vyks­ta jos gim­ti­nė­je – Su­val­ki­jo­je. „Anks­čiau ne­bu­vo to­kių ga­li­my­bių, ne­ga­lė­jau nie­ko ži­no­ti, o da­bar bū­ti­nai vis­ką per­skai­tau.“

Be ge­ro­kai pla­tes­nio nau­jie­nų pa­sau­lio aki­ra­čio, ma­no mo­čiu­tė in­ter­ne­tu gau­si­na ži­nias ir apie svei­ka­tą, skai­to re­cep­tus, se­ka ren­gi­nių afi­šas. „Da­bar, ma­čiau, bus Gri­kių šven­tė. Ne­ži­nau, ar ei­siu, bet už­si­ra­šiau, in­ter­ne­te ra­dau.“ Ne­ga­na to, klau­so mu­zi­kos – vis­ką su­si­ran­da in­ter­ne­te, nu­ė­ju­si į „Go­og­le“.

Įdo­mu ste­bė­ti, kaip ji iš nau­jo at­ran­da žo­džius nau­jiems reiš­ki­niams jos gy­ve­ni­me, – pa­vyz­džiui, sa­ko: „Iš­si­mu­šu mu­zi­kan­tą ir ki­ti at­si­ran­da“, kai tu­ri ome­ny sėk­min­gą pa­ieš­ką „gog­lė­je“. Ar­ba: „Per­skai­tau nau­jie­nas ir ei­nu į ki­tą ka­na­lą“, tu­rė­da­ma min­ty­je ki­tą tin­kla­la­pį. Pir­mo­ji pro­gra­ma, įra­šy­ta jos kom­piu­te­ry­je, bu­vo „Sky­pe“, tad ir „Fa­ce­bo­ok“ iš pra­džių bu­vo va­di­na­mas „Skei­bu­ku“.

Kai pa­gal­vo­ji, tik­rai nė­ra leng­va sėk­min­gai ras­ti tin­ka­mus veiks­ma­žo­džius iki tol ne­ma­ty­tiems pro­ce­sams pa­aiš­kin­ti. Ra­šy­da­mas pa­ma­niau, kad kar­tais net ir mums pa­tiems, prie kom­piu­te­rio kū­nais pri­au­gu­siems, žo­džių pri­trūks­ta.

Prie anks­čiau ne­pa­žin­tos, bet pui­kiai gir­dė­tos dė­žu­tės ji pri­sė­do at­si­tik­ti­nai prieš dve­jus me­tus. Sve­čia­vo­si pas mus na­muo­se ir ma­ma pa­ra­gi­no pa­ban­dy­ti. Pir­mie­ji pri­si­lie­ti­mai prie pe­ly­tės, at­si­ran­dan­čios dar ne­ma­ty­tos erd­vės jos ne­iš­gąs­di­no. Ji pa­ma­žu klau­si­nė­jo ma­nęs ir ki­tų anū­kų bei duk­rų, ką reiš­kia vie­nas ar ki­tas kla­via­tū­ros myg­tu­kas, kaip su­si­ras­ti nau­jie­nas, mu­zi­ką ar pa­skam­bin­ti in­ter­ne­tu.

„Kai pir­mą­syk pri­sė­dau prie kom­piu­te­rio sve­čiuo­da­ma­si pas duk­rą Vil­niu­je, ne­ga­lė­jau at­si­ste­bė­ti, kiek ten vis­ko daug ir kaip įdo­mu. Pa­sva­jo­jau, kaip bū­tų ge­rai ir man na­mie to­kį daik­tą tu­rė­ti. Bet gar­siai to ne­sa­kiau. Pa­ma­niau, o gal ne­su­ge­bė­siu? – pri­si­me­na da­bar jau se­niai psi­cho­lo­gi­nį bar­je­rą įvei­ku­si mo­čiu­tė Ni­jo­lė. – Bet man ne­rei­kė­jo jo­kio moks­lo. Ne­su dur­na bo­ba.“

Be­ne di­džiau­sia pa­ska­ta ženg­ti į vir­tu­a­lų­jį pa­sau­lį bu­vo no­ras ben­drau­ti su ki­tuo­se mies­tuo­se gy­ve­nan­čiais gi­mi­nai­čiais. Juk kas­dien ne­pri­va­ži­nė­si, o te­le­fo­nu kal­bė­ti ne­pi­gu. Da­bar ji leng­va ran­ka ga­li pa­skam­bin­ti vi­siems, juos pa­ma­ty­ti ar iš so­cia­li­nių tin­klų ži­no­ti, kaip jiems se­ka­si.

In­ter­ne­tą įsi­ve­du­si mo­čiu­tė mie­lai no­rė­tų pa­ben­drau­ti ir su ki­tais, ta­čiau jos am­žiaus žmo­nių vir­tu­a­lio­jo­je erd­vė­je kol kas striu­ka. „Jei yra, tai 60–70 me­tų. Bet ir tai la­bai ma­žai. Bū­tų sma­gu pa­si­šne­ku­čiuo­ti dau­giau“, – sa­ko.

Ir pa­bai­go­je ma­žas frag­men­tas iš po­kal­bio su mo­čiu­te, tur­būt api­ben­dri­nan­tis vis­ką, kas ap­ra­šy­ta.

– Kaip re­a­guo­tu­mė­te, jei in­ter­ne­tas į Jū­sų gy­ve­ni­mą bū­tų at­ėjęs prieš dvi­de­šimt me­tų?

– Oooo... ste­buk­las bū­tų... O Jė­zau... Da­bar gy­ve­nu sa­vo gra­žiau­sias die­nas, esu dvi­de­šim­čia me­tų jau­nes­nė. Gai­la, kad ne­gi­miau anks­čiau. Bū­čiau dar il­giau pa­si­nau­do­ju­si.

Populiariausios nuomonės
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Kunigėlis: stebuklai sporto srityje įmanomi – „Žalgiris“ padarė tai, kas Kremliui tikrai nepatiks netiki, kad Šaras treniruos CSKA (183)

Kaip prieš 19 metų Miunchene, taip ir šį sekmadienį Belgrade finišavusį Eurolygos finalo...

Venckienės sūnus nesustoja: amerikiečiams pasakoja, kaip Lietuvoje blogai (301)

Neringos Venckienės sūnus Karolis Venckus intensyviai siekia atkreipti JAV spaudos ir visuomenės...

Pasikeitusi tvarka sukėlė chaosą: 3 tūkst. pensininkų ir 2 tūkst. vaikų negavo išmokų (22)

Pasikeitus gyvenamosios vietos deklaravimo tvarkai išmokų mokėjimas sustabdytas maždaug 3...

Tardymo izoliatoriuje – kraupi ir paslaptinga Rusijos Elono Musko mirtis: kas nutiko iš tiesų? (1)

Rusijos tyrimų komiteto spaudos tarnyba pranešė, kad verslininkas Valerijus Pšeničnas, vasario 5...

Ieškantiems įdomių maršrutų Lietuvoje: kodėl verta vykti į Panevėžį? (2)

Atšilę saulėti orai masina išsiveržti iš už keturių sienų. Palanga vilioja jūra, Nida –...

Vilniaus širdyje duris atvėrė „Pacų“ viešbutis, prieš kurio prabangą nublanksta kiti (33)

Šiandien Vilniuje duris atveria penkių žvaigždučių „Pacų” viešbutis , įsikūręs didikų...

Atskleidė, ką pasakė princas Harry, išvydęs savo nuotakos vestuvinę suknelę (10)

Sasekso hercogienės Meghan vestuvinę suknelę kūrusi dizainerė Clare Waight Keller žiniasklaidai...

„Real“ – dešimtame danguje: žvilgsniai į Kijevą, pagarba Kaunui ir linkėjimai Mačiuliui specialiai Krepšinis.lt iš Belgrado (31)

Madrido „Real“ krepšininkai užgaišo ketveriais metais ilgiau nei futbolininkai, kol...

Su Simu Jasaičiu poruojama Arūnė atskleidė, už ką jai Oksana Pikul neva siūlė pinigų (24)

Lietuvoje ir toliau netyla Jasaičių šeimos skandalas. Su Simu Jasaičiu poruojama panevėžietė...

Cukriniai runkeliai augintojams nebesaldūs (1)

Cukrinių runkelių supirkimo kainos mūsų žemdirbiams nebegarantuoja saldaus kąsnio, todėl...