aA
Rau­don­kal­nio gat­vė­je jau ne pir­mą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rios au­to­mo­bi­lių spor­to var­žy­bos, ta­čiau vie­ti­niai mie­ga­mo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jai nė kiek ne­si­džiau­gia jų ke­lia­mu triukš­mu, pa­dan­gų su­ke­lia­mu kva­pu ir vaiz­dais po ren­gi­nio. Tie­sa, jau bir­že­lio pa­bai­go­je šio­je gat­vė­je nu­ma­ty­tas dar vie­nas „drif­tas“, drum­sian­tis ra­my­bę.
Šonaslydžio varžybos (asociatyvi nuotr.)
© N40 vyrų autoklubas

„Kiek dar ken­tė­si­me?“, – klau­sė ne­tru­kus vyk­sian­čio šo­nas­ly­džio skel­bi­mą sto­te­lė­je pa­ma­tę vie­ti­niai Vidz­gi­rio gy­ven­to­jai. Jie ga­li bū­ti ra­mūs, bir­že­lį nu­ma­ty­tas šo­nas­ly­dis ne­įvyks, nes sa­vi­val­dy­bė or­ga­ni­za­to­riams reng­ti šį ren­gi­nį Rau­don­kal­nio gat­vė­je lei­di­mo ne­iš­da­vė.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ga­vo ne vie­ną gy­ven­to­jų skun­dą dėl pas­ku­ti­nį ge­gu­žės sa­vait­ga­lį vy­ku­sio šo­nas­ly­džio fes­ti­va­lio su­kel­tų ne­pa­to­gu­mų.

„Tą penk­ta­die­nio va­ka­rą ir vi­są šeš­ta­die­nį Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne ne­bu­vo įma­no­ma bū­ti – au­to­mo­bi­lių va­rik­lių riau­mo­ji­mas ne­lei­do ra­miai il­sė­tis. Mū­sų ke­lių mė­ne­sių kū­di­kis bu­vo nuo­lat pri­ke­lia­mas iš mie­go, o au­gin­ti­nė Mal­tos bi­šo­niu­kė Ber­ta iki šiol bi­jo iš­ei­ti į lau­ką, vos iš­gir­du­si gar­siau riau­mo­jan­čią trans­por­to prie­mo­nę, tuoj pat lyg kul­ka šau­na na­mų du­rų link.

Be to, neįmanoma pra­si­ver­ti lan­gų ne tik dėl triukš­mo, bet ir dėl svy­lan­čių pa­dan­gų kva­po. Dan­gus bu­vo ap­si­trau­kęs juo­du mė­ly­nu rū­ko šy­du. Ne­jau­gi mies­to val­di­nin­kai, lei­dę or­ga­ni­zuo­ti to­kius ren­gi­nius mie­ga­ma­ja­me mik­ro­ra­jo­ne, nė tru­pu­čio ne­mąs­to? Ar Aly­tu­je tai vie­nin­te­lė vie­ta or­ga­ni­zuo­ti šo­nas­ly­džio var­žy­bas?“, – pa­si­pik­ti­ni­mo ne­slė­pė į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją krei­pę­sis Li­kiš­kė­lių gat­vė­je gy­ve­nan­tis jau­nas aly­tiš­kis Ro­kas.

Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Kęs­tu­čio Žu­roms­ko, mies­to val­džia po šio ren­gi­nio su­lau­kė ir dau­giau skun­dų: „Gy­ven­to­jai ne­pa­si­ten­ki­ni­mą reiš­kė ir dėl to, kad or­ga­ni­za­to­riai lai­ku ne­pa­si­rū­pi­no apie už­da­ry­tą eis­mą gat­vė­je per­spė­jan­čiais ke­lio žen­klais, ne­bu­vo nu­ro­dy­tos sche­mos, kaip ap­va­žiuo­ti kvar­ta­lą.

Dėl to bu­vo su­si­da­riu­si trum­pa­lai­kė au­to­mo­bi­lių spūs­tis, o iš ki­tų mies­tų at­vy­ku­siems gat­vių ne­ži­nan­tiems sve­čiams taip pat bu­vo sun­ku su­sio­rien­tuo­ti, kur va­žiuo­ti.“

K. Žu­roms­ko tei­gi­mu, skųs­ta­si ir dėl triukš­mo, kva­po. Te­ko il­gai lauk­ti, kol or­ga­ni­za­to­riai su­tvar­kys po ren­gi­nio ne­kaip at­ro­dan­čią Rau­don­kal­nio gat­vę. Jie pri­va­lė­jo su­rink­ti vi­sas šiukš­les, šva­riai nu­šluo­ti ant va­žiuo­ja­mo­sios ke­lio da­lies li­ku­sias pa­dan­gų at­plai­šas, at­sta­ty­ti su­lanks­ty­tus ke­lio ati­tva­rus, ki­tą in­fra­struk­tū­rą, per­da­žy­ti po var­žy­bų nu­trin­tas bal­tas ke­lio žen­kli­ni­mo li­ni­jas.

„Po ren­gi­nio ant ke­lio dar il­gai gu­lė­jo pa­dan­gų at­plai­šos, li­ko jų žy­mės. Te­ko ieš­ko­ti ir or­ga­ni­za­to­riams pri­min­ti jų įsi­pa­rei­go­ji­mus, kad pri­va­lo su­tvar­ky­ti vis­ką iki ga­lo, nes vaiz­das po ren­gi­nio mū­sų ne­ten­ki­no“, – sa­kė K. Žu­roms­kas.

Tie­sa, šiuo me­tu Rau­don­kal­nio gat­vė jau ap­tvar­ky­ta, nu­blu­ku­sios bal­tos li­ni­jos at­nau­jin­tos, ta­čiau dar ketvirtadienį va­žiuo­jant ties ja esan­čiu po­sū­kiu akį vė­rė ant va­žiuo­ja­mo­sios da­lies nuo pa­dan­gų li­ku­sios juo­dos žy­mės, mė­tė­si vie­na ki­ta šiukš­lė, bu­vo ne­nu­trin­tos tra­sos žy­mė­ji­mo vie­tos.

Ties pre­ky­bi­niais kon­tei­ne­riais prie ke­lio sto­vin­tys me­ta­li­niai sto­vai su mė­ly­no­mis len­te­lė­mis iki šiol su­lanks­ty­ti ir ne­at­sta­ty­ti.

„Se­mi Pro“ šo­nas­ly­džio šou or­ga­ni­za­vo ne per se­niau­siai su­si­kū­ru­si „drif­to“ ko­man­da „Si­de to Si­de“, šiais me­tais ta­pu­si Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to fe­de­ra­ci­jos na­re.

Ga­li bū­ti, kad toks Rau­don­kal­nio gat­vės nau­do­ji­mas ko­mer­ci­niams ren­gi­niams, su­ke­lian­tiems tiek daug ne­pa­to­gu­mų ap­lin­ki­niams gy­ven­to­jams, grei­čiau nei įpras­tai pa­rei­ka­laus at­nau­ji­ni­mo iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų, ku­rių per­tek­liu­mi pa­si­gir­ti ne­ga­li­me.

Pa­sak K. Žu­roms­ko, at­si­žvel­gu­si į ne­at­sa­kin­gą ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių el­ge­sį ir iki ga­lo ne­su­tvar­ky­tą gat­vės in­fra­struk­tū­rą, mies­to val­džia svars­to at­ei­ty­je už­draus­ti to­kio po­bū­džio ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ti Rau­don­kal­nio gat­vė­je. Juos bus siū­lo­ma reng­ti Pra­mo­nės ra­jo­ne, kur vyk­da­vo ir anks­čiau.

Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Vilniuje nuo šviesoforų nuiminėjamos lentelės su žaliomis rodyklėmis: ką reikia žinoti vairuotojams (70)

Iki sausio 1 d. prie šviesoforų neliks lentelių su žaliomis rodyklėmis. Sostinėje iš 120...

Kokią klaidą darote, jei važiuodami automobilyje pasigarsinate muziką (12)

60 proc. Lietuvos vairuotojų galėdami pasirinkti kelis mėgstamiausius muzikos žanrus, apklausoje...

Vairuojantys „dyzelius“ gali išvengti bėdų su DPF: apie „ligas“ išduoda keli signalai (88)

Dyzelinis automobilis su įdiegtomis ir tinkamai veikiančiomis išmetamųjų dujų neutralizavimo...

Vairuotojai nežino, kaip sukti į dešinę prie naujų šviesoforų: stovi, nors gali važiuoti (128)

Nuo lapkričio pirmosios įsigaliojo naujos Kelių eismo taisyklės ( KET ), apibrėžiančios, kaip...

Keliuose šiemet žuvusių daugiau nei pernai – kas dėl to kaltas? (49)

Kalbėdami apie saugumą kelyje, vairuotojai skundžiasi pėsčiųjų elgesiu, o pastarieji keiksnoja...

Top naujienos

Jasikevičius „nuleido galvą“, bet savo sistemos keisti nesiruošia: dėl jos nepralaimėjome nė karto (160)

„Nauji žaidėjai dar apstulbę nuo Eurolygos, veteranai dar džiaugiasi finalo ketvertu ir...

Lietuviai Sankt Peterburge gali jaustis turtuoliais: paskaičiavo, kiek kainuoja prabangus savaitgalis dviem (309)

Neigiamus ir baisius dalykus Rusijoje būtų galima vardinti ilgai, bet DELFI Kelionių ambasadorius...

Po naujo meniu pristatymo vyno bei maisto žinovė kirto „Stikliams“: nusileiskite ant žemės (157)

Maisto žinovai ir kritikai apniukusį lapkričio trečiadienį susirinko į šviesų restorano...

Žiema ateina: oro temperatūra artės prie nulio (12)

Naktį stiprokas pietryčių vėjas plėšė debesų skraistę, o pragiedrėjus paryčiui oras...

Prekybos tinklai apsisprendė dėl darbo per Kalėdas – nedirbs nė vienas (102)

Didieji prekybos tinklai Lietuvoje jau nusprendė, kaip dirbs didžiųjų švenčių metu. Kaip ir...

Kissingeris piešia labai niūrų scenarijų: rezultatas gali būti net blogesnis nei Europoje (171)

Vienas žymiausių JAV valstybės sekretorių Henry Kissingeris įspėjo, kad tarp Jungtinių...

Kurtinaitis su „Chimki“ iš Ispanijos grįžta tuščiomis – nusileido ir „Žalgirį“ pralenkusiai Valensijos ekipai (2)

Rimo Kurtinaičio treniruojama Maskvos srities „Chimki“ (6/4) kariauna Eurolygoje per dvigubą...

Pro šalį vėl šaudęs „Žalgiris“ Eurolygoje pralaimėjo ketvirtą kartą paeiliui (624)

Kauno „Žalgirio“ (3/7) komanda Eurolygoje patyrė jau ketvirtą pralaimėjimą paeiliui. Namuose...

Degutienė: dabar medicinos studentai neištvermingi – mokytis 14 val. per parą yra norma (177)

Medikų bendruomenę pastaruoju metu krečia labai skaudūs įvykiai. Vakar pranešta apie medicinos...

Ar daugiau sekso atneš daugiau laimės: mokslininkai turi atsakymą (22)

Visą gyvenimą vaikomės meilę, pinigus ir laimę. Pinigus teks uždirbti, o ar laimę galima...