Jei­gu prieš jus va­žiuo­ja tas, ku­rį va­di­na „stab­džiu kelyje“, ar­ba tas, ku­ris ne­ro­do po­sū­kių, ne­ge­ba ap­lenk­ti kliū­ties ke­ly­je, vai­ruo­ja ma­žų mažiau­siai ne­sta­bi­liai, o gal net ir cha­o­tiš­kai, grei­čiau­siai tai ne tas, o ta. Tokios nuo­mo­nės lai­ko­si vy­rai, įsi­vaiz­duo­jan­tys, jog moteris prie vai­ro – ne­lai­mė ke­ly­je.
© Shutterstock nuotr.

Kaip ir apie blon­di­nes

Bran­gio­ji, kai mu­du va­žiuo­si­me drau­ge – vai­ruo­ju aš, kai tu ve­ši vai­kus į mo­kyk­lą – būk at­sar­gi ir man ne­sa­kyk, kad šir­dies la­bai ne­so­pė­tų, o kai uoš­vę kur nors ve­ši – būk ge­ra, pa­ro­dyk, ko­kia ge­ra vai­ruo­to­ja esi. To­kie ir pa­na­šūs už­gau­lio­ji­mai vai­ruo­jan­čių mo­te­rų jau ne­be­ste­bi­na. Anek­do­tų apie jas veik tiek pat, kiek ir apie blon­di­nes, ku­rios taip pat kar­tais ne­pel­ny­tai su­si­lau­kia kri­ti­kos strė­lių. Am­ži­nas klau­si­mas – kas vai­ruo­ja ge­riau: vy­rai ar mo­te­rys? At­sa­ky­mo se­niai ieš­ko ne tik vai­ruo­to­jai, bet ir moks­li­nin­kai.

Vi­sai ne­se­niai Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je at­lik­tas ty­ri­mas at­sklei­dė, kad vis­gi ge­res­nės vai­ruo­to­jos yra mo­te­rys. Au­to­mo­bi­lių nu­oma be­si­ver­čian­ti kom­pa­ni­ja „Car­ren­tals“, ap­klau­su­si 700 res­pon­den­tų per 18 me­tų, nu­sta­tė, jog pa­grin­di­nės vy­rų pra­lai­mė­tos ko­vos prie­žas­tys – ava­ri­jos ir bau­dos.

Pa­aiš­kė­jo, kad 57 proc. ap­klaus­tų vy­rų yra pa­te­kę į vie­ną ar dau­giau ava­ri­jų, o mo­te­rų – 44 proc. 45 proc. ap­klaus­tų 36–45 me­tų bei vy­res­nių nei 66 me­tų vy­rų ga­vę bau­dų už grei­čio vir­ši­ji­mą. Taip pat nu­sta­ty­ta, jog 60 proc. vy­res­nių nei 66 me­tų vy­rų pa­te­kę į ava­ri­ją, ly­gi­nant su 30 proc. to pa­ties am­žiaus mo­te­rų.

Iš vai­ruo­to­jų mo­te­rų lū­pų

Ty­ri­mų re­zul­ta­tai liu­di­ja moks­li­nę sta­tis­ti­ką, o mo­te­rys lai­ko­si sa­vo nuo­mo­nės, ku­ri taip pat ne­vie­na­reikš­miš­ka. An­tai aly­tiš­kė Rū­ta Kiulkienė, vai­ruo­jan­ti jau daug me­tų, įsi­ti­ki­nu­si, kad mo­te­rys vai­ruo­ja ge­riau ne­gu vy­rai: „Ži­no­ma, yra vi­so­kių vai­ruo­to­jų: pras­tai vai­ruo­jan­čių ir mo­te­rų, ir vy­rų, ta­čiau mo­te­rys vai­ruo­ja daug ge­riau. Kar­tais pik­ta, kai vy­rai nuo­lat prie­kaiš­tau­ja mo­te­rims dėl vai­ra­vi­mo su­ge­bė­ji­mų.“


Ra­di­jo sto­ties „FM99“ žur­na­lis­tė Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė, mie­lai sė­dan­ti prie vai­ro ir be­si­var­žan­ti su vy­rais net ir ra­ly­je, ma­no, kad vy­riš­kių po­žiū­ris kei­čia­si: „Jie pa­tys ma­to, kad mo­te­rys vai­ruo­ja ne pras­čiau už juos. Tie­sa, dau­gu­ma mo­te­rų vis­gi at­sar­ges­nės. Tu­riu pri­si­pa­žin­ti, ir aš kar­tais pa­keiks­no­ju, kad prie­ky­je „va­žiuo­ja mo­te­ris“, nes yra tam tik­rų tai ro­dan­čių žen­klų. Tar­kim, jei nak­tį už­mies­ty­je prie­šais at­va­žiuo­jant au­to­mo­bi­liui prie­ky­je va­žiuo­jan­tis nu­me­ta grei­tį ir trau­kia­si į šo­ną – 95 pro­cen­tai, kad tai bus mo­te­ris. Yra žmo­nių, ku­rie tie­siog ne­gi­mę vai­ruo­ti, jie ne­abe­jo­ti­nai tūks­tan­čius da­ly­kų da­ro daug ge­riau, bet vai­ruo­ja, švel­niai ta­riant, ne­prog­no­zuo­ja­mai, ap­lin­ki­niams kar­tais tai su­ke­lia ne­pa­to­gu­mų.“

Vi­li­ja sa­ko, kad mo­te­rims prie vai­ro daž­nai tie­siog trūks­ta pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi, o ne­re­tai tai ir jų ant­rų­jų pu­sių nuo­pel­nas. Juk daž­na mo­te­ris kom­plek­suo­ja, jei­gu ten­ka vež­ti ge­rai vai­ruo­jan­tį ar­ti­mą­jį, ypač ant­rą­ją pu­sę. Suk de­ši­niau, su­ma­žink grei­tį, va­žiuok lė­čiau! – kar­tais at­skrie­ja iš sė­din­čio­jo ke­lei­vio pu­sė­je lū­pų.

Apie vy­rų ir mo­te­rų vai­ra­vi­mo ypa­tu­mus ir skir­tu­mus pri­ra­šy­ti iš­ti­si to­mai. Ta­čiau, siek­da­mi įver­tin­ti – pa­ma­ty­ti ne tik kaip, bet ir ką vai­ruo­ja mo­te­rys, ar­tė­jant Ko­vo 8-ajai – mo­te­rų die­nai – pa­tei­kia­me Skan­di­na­vi­jos drau­di­mo ben­dro­vės „If“ iš­ana­li­zuo­tą au­to­mo­bi­lių drau­di­mo sta­tis­ti­ką. Pa­aiš­kė­jo, ko­kius au­to­mo­bi­lius Lie­tu­vo­je vai­ruo­ja vy­rai, ko­kius mo­te­rys, su ko­kiais jos jau­čia­si sau­giai ir pa­ti­ki­mai.

Di­de­li ir ma­ži ste­re­o­ti­pai

In­for­muo­ja­ma, kad tarp mo­te­rų mies­to vi­su­rei­giai po­pu­lia­res­ni ne­gu tarp vy­rų, o kas­ko drau­di­mu mo­te­rys daž­niau­siai drau­džia „To­y­o­ta“, „Nis­san“ ir „Volks­wa­gen“ mar­kių au­to­mo­bi­lius. Kal­bin­ta aly­tiš­kė Eg­lė Plė­tie­nė pa­ti vai­ruo­ja mies­to vi­su­rei­gį ir sa­ko, kad toks mo­te­rims su­tei­kia di­des­nį sau­gu­mo jaus­mą ir lei­džia jaus­tis aukš­čiau ki­tų vai­ruo­to­jų, ypač vy­rų.

Drau­di­mo ben­dro­vės „If“ Trans­por­to ža­lų gru­pės va­do­vas Do­mi­ny­kas Tri­mo­nis ma­no, kad ste­re­o­ti­pas, jog mo­te­rims pa­tin­ka ma­ži mie­li au­to­mo­bi­liai, ne vi­sai tei­sin­gas. „Mū­sų sta­tis­ti­ka ro­do, kad mo­te­rys daž­nai vai­ruo­ja vi­su­rei­gius. Tie­sa, šie nė­ra pa­tys di­džiau­si. Daž­niau­siai tai di­des­nio va­žu­mo vi­du­ti­nės kla­sės au­to­mo­bi­liai, to­kie kaip „To­y­o­ta RAV4“ ar „Nis­san Qas­hqai“, – re­ziu­muo­ja D.Tri­mo­nis.

Pa­sak eks­per­to, kaip ro­do įvai­rios au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų ap­klau­sos, mo­te­rys taip pat ren­ka­si ne­di­de­lius, sau­gius, pa­ti­ki­mus au­to­mo­bi­lius, ku­rie ne­ke­lia tech­ni­nių rū­pes­čių. „At­ro­do, bū­tent to­kiais mū­sų klien­tės lai­ko mies­to vi­su­rei­gius“, – pri­du­ria D.Tri­mo­nis.

Sep­tyn­vie­tį au­to­mo­bi­lį vai­ruo­jan­ti V.Ra­ma­naus­kie­nė juo­kau­ja pa­ste­bė­ju­si, kad di­de­lius au­to­mo­bi­lius da­lis mo­te­rų la­bai mėgs­ta ir ne­re­tai ma­žos mo­te­rys no­ri di­de­lės ma­ši­nos. Anot jos, ki­ta da­lis mo­te­rų no­ri „mo­te­riš­ko“ au­to­mo­bi­lio. Koks jis, Vi­li­ja sa­ko tik­rai ne­ži­nan­ti.

Ta­čiau yra mo­te­rų, at­sto­vau­jan­čių tai pu­sei, ku­ri įsi­ti­ki­nu­si, jog mo­te­rys vai­ruo­ja blo­giau: „Pa­grin­di­nė prie­žas­tis – ne­pa­kan­ka­mas su­si­kau­pi­mas, ne­su­ge­bė­ji­mas su­telk­ti dė­me­sio tik į vai­ra­vi­mą“, – lin­ku­si ma­ny­ti alytiškė Do­na­ta Ra­os.

Jot­vin­gių gim­na­zi­jos bib­lio­te­kos ve­dė­ja Vi­li­ja Dran­gi­ny­tė, lyg iš da­lies ant­rin­da­ma jai, sa­ko, jog tai iš es­mės ly­čių skir­tu­mo pa­vyz­dys: „Vy­rai ne­mo­ka ke­lių da­ly­kų da­ry­ti vie­nu me­tu, o mo­te­rys pri­pra­tu­sios sku­bė­ti ir da­ry­ti ke­lis dar­bus vie­nu me­tu, to­dėl ir vai­ruo­da­mos kal­ba te­le­fo­nu, da­ro­si ma­kia­žą, kal­ba su ša­lia sė­din­čiu ke­lei­viu nu­kreip­da­mos dė­me­sį nuo ke­lio.“

Kal­bin­tos mo­te­rys lyg su­tar­ti­nai pri­pa­žįs­ta: vy­rai, nors ir ma­no, kad mo­te­rys vai­ruo­ja pras­čiau, ke­ly­je es­ti drau­giš­kes­ni ne­gu mo­te­rys. „Daž­niau pra­lei­džia, su­sto­ja prie per­ėjos, nu­si­šyp­so“, – juo­kė­si vai­ruo­to­jos.

Au­to­mo­bi­lis – bū­ti­ny­bė

Pa­klaus­tos, ko­kie pa­grin­di­niai kri­te­ri­jai ke­lia­mi au­to­mo­bi­liui, mo­te­rys ak­cen­ta­vo pa­to­gu­mą. „Man rei­kia to­kio au­to­mo­bi­lio, ku­ris ne­ges­tų, nes ne­ken­čiu va­ri­nė­ti jį tai­sy­ti. Dar svar­bu, kad bū­tų „klus­nus“. Di­de­lis au­to­mo­bi­lis yra gy­ve­ni­mo ap­lin­ky­bių bū­ti­ny­bė. Tie­siog at­si­ra­dus dvy­niams tarp dvie­jų vai­kiš­kų kė­du­čių ne­be­til­po tre­čias di­de­lis sū­nus. Na, o da­bar vy­res­nie­ji sū­nūs tu­ri sa­vo ant­ras pu­ses, tad no­rint kur nors kar­tu ke­liau­ti vėl­gi rei­kia di­de­lio au­to­mo­bi­lio“, – apie to­kios ma­ši­nos bū­ti­ny­bę, o ne ma­dą pa­sa­ko­jo vi­sur spė­jan­ti V.Ra­ma­naus­kie­nė.

Nors šiuo gy­ve­ni­mu eta­pu vai­ruo­ja di­de­lį au­to­mo­bi­lį, ji su nos­tal­gi­ja pa­si­gen­da ir ma­žo. „Ypač va­ži­nė­da­ma Vil­niu­je (gan daž­nai taip bū­na) ir ban­dy­da­ma kur nors pa­sta­ty­ti – su sa­vo sep­tyn­vie­čiu „trau­ki­niu“ sun­kiau kur nors įsi­spraus­ti ir tiks­liai ap­skai­čiuo­ti at­stu­mą jį sta­tant. Pir­mas ma­no au­to­mo­bi­liu­kas bu­vo se­na ma­žu­tė­lė „Ford Fies­ta“ (ji gal dar ir da­bar oro uos­te sklan­dy­tu­vus tam­po), tai pa­me­nu, kaip pra­lįs­da­vau vi­sur, kur ki­tiems tie­siog ne pa­gal ga­ba­ri­tus bū­da­vo“, – pri­si­me­na V.Ra­ma­naus­kie­nė.

Vi­li­ja lau­kia ba­lan­džio 1-osios, nes ta­da ža­da lai­ky­ti mo­to­cik­lo tei­ses. Šį jau tu­ri, o ir te­ori­jos eg­za­mi­nas iš­lai­ky­tas. Mo­te­ris juo­kia­si, kad ta­da bent jau va­žiuo­jant vie­nai trans­por­to prie­mo­nės pa­sta­ty­mo pro­ble­ma ne­bus ak­tu­a­li.

Vi­li­jos ben­dra­var­dė, Jot­vin­gių gim­na­zi­jos bib­lio­te­ki­nin­kė vai­ruo­ja ma­žą au­to­mo­bi­lį, gal­būt to­kį ga­li­ma va­din­ti „mo­te­riš­ku“, ir sa­ko, kad jos ap­lin­ko­je drau­gės be­veik vi­sos vai­ruo­ja ma­žus ar­ba vi­du­ti­nės kla­sės (ar dy­džio) au­to­mo­bi­lius. „Mo­te­rys gal­būt ren­ka­si eko­no­miš­kes­nius au­to­mo­bi­lius – la­biau skai­čiuo­ja sa­vo iš­lai­das, o ir pa­si­rin­ki­mą le­mia sa­va ar­ba vy­ro ki­še­nė“, – šyp­so­da­ma­si sa­kė vai­ruo­to­ja.

Vy­rai iš­ti­ki­mi so­li­du­mui

O ko­kius au­to­mo­bi­lius ren­ka­si vy­rai – gal jų ki­še­nė gi­les­nė? Drau­di­mo ben­dro­vės „If“ iš­ana­li­zuo­ta au­to­mo­bi­lių drau­di­mo sta­tis­ti­ka at­sklei­dė, kad vy­rai kas­ko drau­di­mu daž­niau­siai drau­džia 2004–2009 me­tų ga­my­bos „Au­di“, „To­y­o­ta“ ir „Volks­wa­gen“. Tarp stip­rio­sios ly­ties at­sto­vų po­pu­lia­riau­si kė­bu­lo ti­pai – se­da­nas ir uni­ver­sa­las.

„Vy­rai pir­miau­sia lie­ka iš­ti­ki­mi vo­kie­čių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jams ir pri­pa­žįs­ta so­li­des­nius, kiek di­des­nius mo­de­lius. Pa­ste­bi­me, kad se­da­nų vai­ruo­to­jai pa­pras­tai bū­na at­sa­kin­ges­ni nei tie, ku­rie va­ži­nė­ja, pa­vyz­džiui, heč­be­ko ti­po au­to­mo­bi­liais“, – tei­gia D.Tri­mo­nis.

Ki­taip nei kas­ko, pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu dau­giau­sia drau­džia­mi kiek se­nes­ni, 10–15 me­tų au­to­mo­bi­liai. Ski­ria­si ir po­pu­lia­riau­si mo­de­liai – mo­te­rys daž­niau drau­džia „VW Golf“, „Opel Ast­ra“ ir „Au­di A4“, o vy­rai – „VW Pas­sat“, „Au­di A6“ ir „Opel Vec­tra“.

Kad ir ko­kį au­to­mo­bi­lį vai­ruo­tum, kad ir ko­kios ly­ties at­sto­vas bū­tum, svar­biau­sia, jog jį vai­ruo­tum ge­rai. Tuo įsi­ti­ki­nę abie­jų ly­čių at­sto­vai. To­dėl kuo dau­giau są­mo­nin­gu­mo, at­sa­kin­gu­mo, ati­du­mo ke­ly­je, tuo dau­giau ge­rų vai­ruo­to­jų rie­dės Lie­tu­vos ke­liais. Šie, įver­ti­nus ke­lių ko­ky­bę skir­tin­go­se pa­sau­lio ša­ly­se, iš 142-ie­jų vals­ty­bių už­ėmė gar­bin­gą 32 vie­tą.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Psichologė paaiškino eismo dalyvių elgesį: tikriausiai saugiau yra neišsišokti

Prisitaikymas, abejingumas ar netgi sukčiavimas savo gyvybės kaina – taip galima įvardinti...

„Regitra“ keis žymėjimą naujuose valstybiniuose numeriuose (16)

Nuo 2018 metų balandžio bus supaprastinta numerio ženklų išdavimo tvarka juos pametusiems. Taip...

Policija palygino vairuotojų elgesį pernai ir šiemet: vienas pokytis akivaizdus (59)

Praėjus beveik dviems savaitėms po to, kai pasibaigė privalomas laikotarpis, iki kurio galima buvo...

Pažadėjo: tarp pirmaujančių saugaus eismo valstybių Lietuva atsidurs 2022 metais (39)

Paskutinę šių metų dieną po šešerių metų baigs galioti saugaus eismo plėtros programa....

Gudrybės, padėsiančios vairuotojams (4)

Geras matomumas vairuotojams reikalingas visada, tačiau lapkritį bei gruodį šios savybės įtaka...

Top naujienos

„Siaubo pilį“ pastatęs vienas žiauriausių žudikų padarė labai didelę ir apmaudžią klaidą įžengę į pastatą žmonės dingdavo be pėdsakų (51)

H. H. Holmesas buvo vienas iš pirmųjų Jungtinių Valstijų serijinių žudikų. Savo specialios...

Sukrėsta šiaulietė parašė atvirą laišką Verygai: po jūsų sprendimo turiu stebėti, kaip degraduoja tėvas (183)

„Gerb. ministre Aurelijau Veryga , šiandien Jūs pasmerkėte mano tėtį ir toliau gerti!...

Vilniaus oro uoste avariniu būdu leisis lėktuvas

Vilniaus oro uostas informuoja, kad 9.30 val. Vilniaus oro uoste laukiamas avarinis orlaivio su...

Ko laukti po Naujųjų: automobilių pardavėjams kol kas daugiau klausimų nei atsakymų (4)

Sausio 1-oji bus ta diena, kai įstatyme numatyta įranga papildyti dešiniavairiai automobiliai...

Naktinės BMW gaudynės Vilniuje: surakintam vairuotojui teko pagulėti ant žemės (38)

Naktį iš penktadienio į šeštadienį Vilniaus kelių policijos surengto reido metu nubausti...

Putino Rusija. Naujas Rusijos planas Ukrainoje - tik dūmų uždanga virš tikrųjų tikslų (92)

Rugsėjo pradžioje spaudos konferencijos metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė ,...

Amerikiečiai šaltibarščius šildo mikrobangų krosnelėje ir po to kelia skandalus (24)

Istorija apie kečupuotus cepelinus Amerikoje sukėlė nemažai kalbų Lietuvoje. Lietuviai...

Apie metro, „Hyperloop“ galime tik pasvajoti, bet laukia šis tas įdomaus (63)

Nors Lietuvoje apie itin greitą susisiekimo priemonę „Hyperloop“ ar metro kol kas galime tik...

Batumyje per gaisrą konkurso „Mis Gruzija“ dalyvių viešbutyje žuvo mažiausiai 11 žmonių atnaujinta 07.57 (2)

Gruzijos Juodosios jūros kurorte Batumyje mažiausiai 11 žmonių žuvo penktadienį per didelį...

Domanto Sabonio ir Valančiūno akistata pažymėta dramatiška „Pacers“ pergale (6)

Šiame NBA sezone pirmąkart aikštėje akis į akį susitiko du lygoje rungtyniaujantys lietuviai:...